Přejít k hlavnímu obsahu

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

1. Název

Obec Důl

 

2. Důvod a způsob založení

Obec Důl je základní územně samosprávný celek založen na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle čl.99 tohoto právního předpisu. Základním právním předpisem pro činnost obcí je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů. Nadřízeným správním orgánem v přenesené působnosti jsou příslušné správní úřady. V samostatné působnosti je dozorovým , kontrolním a metodickým orgánem Ministerstvo vnitra ČR.
 

ZÁKON 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

§1 Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

§2 (1) Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

(2) Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

 

3. Organizační struktura

=> Struktura obecního úřadu     

 • Starosta
 • Místostarosta
 • Zastupitelstvo obce – 7 členů
 • Kontrolní výbor – 3 členové
 • Finanční výbor – 3 členové
 • Účetní

 

4. Kontaktní spojení

Mobil: +420 723 036 736

 

4.1 Kontaktní poštovní adresa

oficiální: Obecní úřad Důl, Důl 31, 395 01 Pacov

 

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

oficiální: Obecní úřad Důl, Důl 31, 395 01 Pacov

 

4.3 Úřední hodiny

středa 17:00 – 19:00

pátek 18:00 – 19:00

 

4.4 Telefonní čísla

mobilní: +420 723 036 736 (starosta obce)

mobilní: +420 736 189 730 (místostarosta obce)

 

4.5 Čísla faxu

- - -

 

4.6 Adresa internetové stránky

oficiální: http://www.obecdul.cz

 

4.7 Adresa e-podatelny

Datová schránka: n4iayb9

 

4.8 Další elektronické adresy

oficiální e-mail: ou.dul@tiscali.cz

 

5. Bankovní spojení

případné platby můžete poukázat na č.ú. 4000123834/0600

platby v hotovosti lze uhradit na pokladně obecního úřadu v úředních hodinách

 

6. IČ

47248998

 

7. DIČ

není plátce DPH

 

8. Dokumenty

 

8.1. Seznamy hlavních dokumentů

=> Jednací řád zastupitelstva obce     

 

8.2. Rozpočet

 

9. Žádosti o informace

místo a způsob, jak získat příslušné informace: Obecní úřad Důl, Důl 31, 395 01 Pacov

mobil: +420 723 036 736

e-mail:ou.dul@tiscali.cz

Datová schránka : n4iayb9

 

10. Příjem žádostí a dalších podání 

veškeré žádosti i další podání lze podávat v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách (osobní doručení, prostřednictvím pošty, e-mailu, datové schránky)

 

11. Opravné prostředky

místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, které je třeba dodržovat při těchto činnostech

opravný prostředek lze podat pouze písemně, a to osobně v kanceláři obecního úřadu nebo poštou na adresu:

Obecní úřad Důl, Důl 31 395 01 Pacov

proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. V odvolání musí být uvedeno jménu a adresa žadatele, jednací číslo rozhodnutí (bylo-li vydáno), který odbor rozhodnutí vydal nebo měl vydat a proti čemu se žadatel odvolává. Speciální formulář pro podávání opravných prostředků není vydán

 

12. Formuláře

běžné formuláře lze získat v kanceláři obecního úřadu Důl, Důl 31 39501 Pacov, 

ostatní na pověřeném úřadě města Pacov

 

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

o informace pro řešení životních situací můžete požádat na Úřadu obce Důl

 

Současně však doporučujeme:

Informace o řešení životních situací na Portálu veřejné správy

 

14. Předpisy

 

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací)

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy

Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění

Zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech, v platném znění

Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, v platném znění

Ústavní zákon č.1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Ústavní zákon č.2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

Zákon č. 250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Zákon č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

 

14.2 Vydané právní předpisy

=> Vyhláška 1/2015  

=> Vyhláška 1/2017  

=> Vyhláška 2/2017  

=> Vyhláška 1/2019   

=> Vyhláška 2/2019   

=> Vyhláška 3/2019   

=> Vyhláška 1/2021  

 

15. Úhrady za poskytování informací

 

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy

 

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

v současné době úřad obce svého oprávnění nevyužívá a informace poskytuje zdarma jako službu občanům, s výjimkou informací ze systému Czech POINT

 

16. Licenční smlouvy

 

16.1 Vzory licenčních smluv

 

16.2 Výhradní licence

Obec nemá v této době uzavřenou žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence

 

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva za rok 2018

Výroční zpráva za rok 2019

Výroční zpráva za rok 2020

Výroční zpráva za rok 2021

Výroční zpráva za rok 2022

Výroční zpráva za rok 2023

 

Ochrana osobních údajů

Pro účely zajištění výkonu funkce pověřence, byl pro ochranu osobních údajů v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů jmenován: Svazek obcí mikroregionu Stražiště, se sídlem Náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov, IČ: 70968721, ID datové schránky hquh3w5.

Výkon činnosti bude zajišťovat Mgr. et Bc. Luboš Kliment, advokát a pověřenec pro ochranu osobních údajů, mobil: 776 233 879, email: GDPR@akkliment.cz, www.akkliment.cz

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vzor žádosti k osobním údajům

 

 

Přehled poskytovaných informací za rok 2019

 • Informace č.1/2019

 

Přehled poskytovaných informací za rok 2018

 • Žádost č.1/2018   
 • Informace č.1/2018
 • Informace č.2/2018

 

Přehled poskytovaných informací za rok 2017

 • Žádost č.1/2017 
 • Informace č.1/2017
 • Žádost č.2/2017   
 • Informace č.2/2017
 • Žádost č.3/2017   
 • Informace č.3/2017