Přejít k hlavnímu obsahu

Obecně závazná vyhláška obce Důl č. 1/2015
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Důl


Zastupitelstvo obce Důl se na svém zasedání dne 21. ledna 2015 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:


Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Důl, včetně nakládání se stavebním odpadem1).


Čl. 2
Třídění komunálního odpadu
1) Komunální odpad se třídí na:
a) tříděný odpad, kterým je papír, nápojové kartony, sklo, plast, včetně PET lahví, nápojové kartony,
b) objemný odpad,
c) nebezpečné složky komunálního odpadu,
d) směsný komunální odpad,
e) biologické odpady (rostlinného původu),
f) kovový odpad.
2) Směsný odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění dle odst. 1 písm. a), b), c), e), f).
1) Vyhláška č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)


Čl. 3
Shromažďování tříděného odpadu
1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.
2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny v obci Důl za obecním úřadem a osadě Nová Ves za mostem.
3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
a) papír, barva modrá
b) PET lahve, nápojové kartony barva žlutá,
c) sklo, barva zelená plasty..
4) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.


Čl. 4
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadů2) je zajišťován firmou SOMPO jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce.


Čl. 5
Sběr a svoz objemného odpadu
1) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek … ).
2) Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován firmou SOMPO jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce


Čl. 6
Shromažďování směsného odpadu
1) Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky sběrnými nádobami jsou typizované sběrné nádoby (popelnice) určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu.
2) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem odstranění směsného odpadu oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.
2) Vyhláška č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)


Čl. 7
Nakládání se stavebním odpadem
1) Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.
2) Stavební odpad lze použít, předat či odstranit zákonem stanoveným způsobem.
3) Pro odložení stavebního odpadu je možné (např. objednat obecní kontejner, který bude přistaven a odvezen za úplatu. Objednávky přijímá obecní úřad)


Čl. 8
Sběr a svoz biologického odpadu
1) Biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu vznikající na území obce Důl lze v období 1. 3. - 31. 10. předávat pověřené osobě provádějící sběr (starosta obce). Rostlinný odpad bude shromažďován na pozemku č. 574 v k.ú. Důl.
2) Svoz biologicky rozložitelného odpadu bude provádět Jan Salač, Eš 10.


Čl.9
Sběr a svoz kovového odpadu
1) Kovový odpad lze předávat pověřené osobě provádějící sběr (místostarosta obce) a to vždy první středu v měsíci od 17.00 do 19.00 hod.na obecním úřadě Důl.
2) Svoz kovového odpadu bude zajišťovat obec Důl.


Čl. 10
Závěrečná ustanovení
1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce
č.1/1995 ze dne 8.3.1995
2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.2.2015

 


Pavel Strnad (starosta) a Josef Pícha (místostarosta)
Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 2.ledna 2015

Soubory ke stažení