Přejít k hlavnímu obsahu

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí.


Přístup k předpisům obsaženým ve sbírce zákonů je každému umožněn v úředních hodinách v kanceláři obecního úřadu, kde do nich lze nahlédnout. Obecně závazné vyhlášky města a další pravidla přijatá orgány obce jsou k nahlédnutí v obecním úřadu.

 


Přehled nejdůležitějších předpisů pro jednáni a rozhodování obce:

 • zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecni zřízeni)
 • zák.č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích
 • zák.č. 71/1967 Sb., o správním řízeni
 • zák.č. 200/1990 Sb., o přestupcích č. 268/1949 Sb., o matrikách
 • vyhl. Ústředního úřadu pro věci národních výborů č. 97/1961 Sb., o názvech obci, označováni ulic a číslováni domů zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích žák. č. 138/1973 Sb., o vodách
 • zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu
 • zák. č. 133/2000 Sb., o hlášeni a evidenci pobytu občanů
 • zák. č. 237/2000 Sb., o požární ochraně
 • zák. č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečeni
 • zák. č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi
 • zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacim
 • zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor
 • zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách nař. vlády ČR č. 475/1990 Sb., kterým se určuji pověřené obecni úřady
 • zák. č. 564/1990 Sb., o státni správě a samosprávě ve školství
 • zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • zák. č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodařeni s rozpočtovými prostředky
 • zák. č. 125/1997 Sb., o odpadech žák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikáni
 • zák. č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti žák. č. 553/1991 Sb., o obecni policii žák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví žák. č. 570/1991 Sb. , o živnostenských úřadech
 • zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a prováděni sociálního zabezpečeni
 • zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • zák. č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech
 • zák. č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech
 • zák. č. 337/1992 Sb., o správě dani a poplatků zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti
 • zák. č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích nař. vlády ČR č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obci a obecni policii
 • zák. č. 41/1993 Sb., o ověřováni shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřováni pravosti podpisu obecními úřady a o vydáváni potvrzeni orgány obci a okresními úřady
 • vyhl. Min. financi č. 176/1993 Sb. o nájemném z bytu a úhradě za plněni poskytovaná s užíváním bytu
 • zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
 • zák. č. 199/1994 Sb., o zadáváni veřejných zakázek nař. Vlády ČR o odměnách členům zastupitelstev vyhl. MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízeni o přestupcích