Přejít k hlavnímu obsahu

Obecně závazná vyhláška obce Důl č. 3/2019,

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství


Zastupitelstvo obce Důl se na svém zasedání dne 27.listopadu 2019 usnesením č.3 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):


Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Obec Důl touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen „poplatek“).
(2) Správcem poplatku je obecní úřad.


Čl. 2
Předmět poplatku a poplatník
(1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.
(2) Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1 (dále jen „poplatník“).


Čl. 3
Veřejná prostranství
Poplatek se platí za užívání těchto veřejných prostranství:
570/1, 52/2, 84/1, 209, 210, 584/3, 586/2, 575/1 526/1, 593/1, 614, 490/1, 490/2 v
kat.území Důl.


Čl. 4
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku nejpozději 10 dní před zahájením užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 10 dní, je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den
připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.
(2) V ohlášení poplatník uvede
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
c) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména předpokládanou dobu, způsob, místo a výměru užívání veřejného prostranství, včetně skutečností dokládajících vznik nároku na případnou úlevu nebo osvobození od poplatku.
(3) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.
(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
(5) Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaje zveřejněné pro tyto účely správcem poplatku na úřední desce.


Čl. 5
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:
a) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb ...10 Kč,
b) za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje ...10 Kč,
4 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
5 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
6 § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
c) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje ...10 Kč,
d) za provádění výkopových prací ...10 Kč,
e) za umístění stavebních zařízení ...10 Kč,
f) za umístění reklamních zařízení ...10 Kč,
g) za umístění skládek ...10 Kč,
h) za vyhrazení trvalého parkovacího místa ...10Kč,
i) za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce ...10 Kč,
j) za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce ...10 Kč,
k) za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce ...10 Kč


Čl. 6
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný ve lhůtě do 15 dnů ode dne zahájení užívání veřejného prostranství.


Čl. 7
Osvobození a úlevy
(1) Poplatek se neplatí:
a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P,
b) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž celý výtěžek je odveden na charitativní a veřejně prospěšné účely.
(2) Od poplatku se dále osvobozují:
a) -
b) -
(3) Úleva se poskytuje:
a) - ve výši -Kč
b) - ve výši -Kč

Čl. 8
Navýšení poplatku
(6) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.
(7) Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.


Čl. 9
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č.2/2017, ze dne 29.listopadu 2017.


Čl. 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.ledna 2020.
.
Vyvěšeno na úřední desce dne: 28.listopadu 2019

Pavel Strnad (starosta) a Josef Pícha (místostarosta)

Soubory ke stažení