Přejít k hlavnímu obsahu

Obecně závazná vyhláška obce Důl č. 2-2017 o místních poplatcích


Zastupitelstvo obce Důl se na svém 13. zasedání dne 29. 11. 2017 usnesením č. 2 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):


ČÁST I.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ


Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Obec Důl zavádí touto vyhláškou tyto místní poplatky (dále jen „poplatky“):
a) poplatek ze psů,
b) poplatek za užívání veřejného prostranství.
(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).


ČÁST II.
POPLATEK ZE PSŮ


Čl. 2
Poplatník a předmět poplatku
(1) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce.
(2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 6 měsíců.


Čl. 3
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
(1) Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří šesti měsíců, nebo v den, kdy se stal držitelem psa staršího šesti měsíců.
(2) V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.
(3) Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.


Čl. 4
Ohlašovací povinnost
(1) Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.
(2) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.


Čl. 5
Sazba poplatku
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a) za prvního psa 40 Kč
b) za druhého a každého dalšího psa 60 Kč
 


Čl. 6
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný nejpozději do 31.března příslušného kalendářního roku.


Čl. 7
Osvobození a úlevy
Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.


ČÁST III.
POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ


Čl. 8
Předmět poplatku, poplatník
(1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.
(2) Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.


Čl. 9
5 Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících
zákonů.“.

6 § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
7 § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích
8 § 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích
.
Čl. 10
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství, až do dne, kdy toto užívání fakticky skončilo.


Čl. 11
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku nejpozději 10 dní před zahájením užívání veřejného prostranství předpokládanou dobu, místo, způsob a výměru užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 10 dní je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.
(2) Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit skutečný stav údajů uvedených v odst. 1 nejpozději do 15 dnů.


Čl. 12
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:
a) za provádění výkopových prací …………………………………………….. 10 Kč
b) za umístění zařízení pro poskytování prodeje ..……….............................20 Kč,
c) za umístění zařízení pro poskytování služeb …………….........................10 Kč,
d) za umístnění stavebního zařízení .......................................................... 10 Kč,
e) za umístění reklamního zařízení ......................................................... 10 Kč,
f) za umístnění skládek všeho druhu ........................................................ 1 Kč,
g) za vyhrazení trvalého parkovacího místa ……………………………….. 1 Kč,


Čl. 13
Splatnost poplatku
(1) Poplatek ve výši stanovené podle čl. 12 odst. 1 je splatný:
a) při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 2 dnů nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství,
b) při užívání veřejného prostranství po dobu 2 dny nebo delší nejpozději v den, kdy užívání veřejného prostranství skončilo.
(3) Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.


ČÁST IV.
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ


Čl. 14
Společná ustanovení k ohlašovací povinnosti
(1) V ohlášení dle čl. 4 a čl. 12 poplatník nebo plátce uvede
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce,
c) další údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, včetně skutečností zakládajících nárok na úlevu nebo případné osvobození od poplatkové povinnosti.
(2) Poplatník nebo plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.
(3) Dojde-li ke změně údajů či skutečností uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.


Čl. 15
Navýšení poplatku
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.
(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.


Čl. 17
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2018.

Pavel Strnad (starosta) a Josef Pícha (místostarosta)
Vyvěšeno dne : 30.listopadu 2017

Soubory ke stažení