Přejít k hlavnímu obsahu

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Obec: Důl

Adresa: Důl 31, 395 01 Pacov

IČO: 47248998

 

Práva subjektu údajů

 1. Právo získat od správce na základě své žádosti potvrzení, zda jsou či nejsou jeho osobní údaje (dále jen „OÚ“) zpracovávány.
 2. Právo na přístup k OÚ a k následujícím informacím o:
  • účelech zpracování
  • kategoriích dotčených OÚ
  • příjemci nebo kategoriích příjemců, kterým OÚ byly nebo budou zpřístupněny
  • plánované době, po kterou budou OÚ uloženy
  • existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz OÚ nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování
  • právu podat stížnost u dozorového úřadu
  • zdroji OÚ, pokud nejsou získány od subjektu údajů (dále jen „SÚ“)
  • skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování
 3. Právo na opravu - správce bez zbytečného odkladu opraví nepřesné a doplní neúplné OÚ (s ohledem na daný účel zpracování).
 4. Právo na výmaz - správce bez zbytečného odkladu vymaže OÚ, které se daného SÚ týkají, pokud je dán jeden z těchto důvodů:
  • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány
  • subjekt údajů odvolá svůj souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování
  • subjekt údajů vznese námitky proti zpracování ve veřejném zájmu nebo oprávněném zájmu správce a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů vznese námitky proti zpracování za účelem přímého marketingu
  • osobní údaje byly zpracovány protiprávně
  • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti dítěti mladšímu 16 let
 5. Právo být zapomenut – pokud správce osobní údaje zveřejnil, přijme přiměřené kroky (včetně technických opatření), aby informoval další správce a požádal je o vymazání odkazů na tyto OÚ, jejich kopie či replikace. Z práva na výmaz existují výjimky (právo na svobodu projevu, archivace ve veřejném zájmu aj.
 6. Právo na omezení zpracování v případě, že:
  • subjekt údajů popírá přesnost OÚ (správce omezí zpracování a ověří přesnost)
  • zpracování je protiprávní a SÚ odmítá výmaz OÚ a žádá místo toho o omezení jejich použití
  • správce již OÚ nepotřebuje pro účely zpracování, ale SÚ je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
  • subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování (správce omezí zpracování do rozhodnutí, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody SÚ)
 7. Právo na přenositelnost údajů - ve strukturovaném, strojově čitelném formátu je správce povinen předat OÚ přímo jinému správci (je-li to technicky proveditelné), v případě, že:
  • zpracování je založeno na souhlasu nebo na smlouvě a
  • zpracování se provádí automatizovaně.
  • Toto právo se neuplatní na zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.
  • Právem na přenositelnost nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.
 8. Právo vznést námitku:
  • Pokud je zpracování založeno na základě oprávněných zájmů správce nebo plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci – správce musí zpracování ukončit, jestliže neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
  • Vždy proti zpracování za účelem přímého marketingu (profilování) – správce musí ukončit zpracování
 9. Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování. Výjimky – pokud je rozhodnutí:
  • nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi SÚ a správcem údajů
  • povoleno právem EU nebo členského státu, které se na správce vztahuje
  • založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů
 10. Právo na konzultace s pověřencem ve všech záležitostech souvisejících s výkonem práv SÚ a se zpracováním jejich OÚ.
 11. Právo podat stížnost u dozorového úřadu pokud se domnívá, že zpracováním jeho OÚ je porušeno obecné nařízení.

 

Jaké osobní údaje zpracováváme

Obec zpracovává osobní údaje občanů podle účelů zpracování v souladu s platnou legislativou pro ochranu osobních údajů, s Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Přesto má každý dotčený subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se týkají jeho konkrétní situace. Obec pak subjektu údajů prokáže závažnost a oprávněnost zájmů Obce, které nezasahují do zájmů nebo základních práv a svobod občana.

Jedná se tak nejčastěji o údaje, které jsou vymezeny ve zvláštních právních předpisech, či jsou nezbytné pro plnění naších povinností.

 • Jméno a příjmení (pouze je-li to nezbytné)
 • Kontaktní  adresa
 • Profilové informace (věk, pohlaví,...)
 • Email
 • Telefonní číslo

 

Zabezpečení osobních údajů

Veškeré osobní údaje, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi v souladu s vnitřní směrnicí Obce, tak aby bylo zabráněno zpřístupnění těchto osobních údajů nepovolaným osobám. Zejména se jedná o technologické zabezpečení počítačů, emailových účtů a mechanické zabezpečení fyzických kopií dokumentů obsahující osobní údaje.