Přejít k hlavnímu obsahu

Výroční zpráva za rok 2022 o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

V soulasu s ustanovením § 18 odst. 1 výše uvedeného zákona zveřejňuje ÚSC, tj. Obec Důl, jako povinný subjekt výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle shora uvedeného zákona obsahující následující údaje:

a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti......0
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí............................................................................0
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu při přezkoumání zákonitosti rozhodnutí
povinného subjektu................................................................................................................0
d) výpočet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí
výhradní licence.....................................................................................................................0
e) počet stížností podaných podle § 16 a důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich
vyřízení...................................................................................................................................0
f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona....................................................0

V Dole dne 6.1.2023

Pavel Strnad
starosta obce

Soubory ke stažení