Přejít k hlavnímu obsahu

*KUJIXP1RZT2H*
Krajský úřad Kraje Vysočina
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749
ID datové schránky: ksab3eu, e-mail: posta@kr-vysocina.cz
KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor životního prostředí a zemědělství
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, Česká republika
tel.: 564 602 502, e-mail: posta@kr-vysocina.cz
Číslo jednací: KUJI 29140/2024
Sp. zn.: OZPZ 335/2024
Vyřizuje/telefon: Švíková/564 602 590


ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
podle § 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění (dále též „zákon“ nebo „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“)
Identifikační údaje:


Název: „Akční plán zlepšování kvality ovzduší Kraje Vysočina“
Umístění: Kraj Vysočina
Předkladatel: Kraj Vysočina, IČO: 70890749, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
Návrhové období: není stanoveno (první vyhodnocení bude do 3 let od schválení koncepce)


Charakter koncepce:
Akční plán zlepšování kvality ovzduší Kraje Vysočina (dále též „akční plán“ nebo „koncepce“) definuje základní cíle a postup kraje v oblasti řízení kvality ovzduší. Stanovuje rámec opatření, které přímo nebo nepřímo povedou ke snižování emisí, zlepšování kvality ovzduší nebo informovanosti veřejnosti o vlivu zdrojů znečišťování ovzduší na kvalitu ovzduší a lidské zdraví.
Koncepci lze rozdělit do 2 částí a to analytická část (vyhodnocení stávajícího stavu kvality ovzduší na území kraje a jeho vývoj v uplynulých letech) a návrhová část (přehled opatření pro zlepšování kvality ovzduší, včetně jejich popisů).
Celkem je v návrhu akčního plánu 16 opatření, jejichž naplňování je v působnosti Kraje Vysočina nebo Krajského úřadu Kraje Vysočina. Tato opatřené jsou členěna do 3 skupin – skupina průmysl, energetika a zemědělství, skupina doprava a skupina osvětová, informační a poradenská činnost. Součástí akčního plánu je i seznam doporučených opatření, jejichž naplňování je v působnosti měst a obcí, a u kterých kraj může napomoct metodickým vedením jejich implementaci.
Aktualizace koncepce je plánovaná dle potřeby společně s vyhodnocováním výsledků již realizovaných opatření. První vyhodnocení naplňování akčního plánu proběhne nejpozději do 3 let od jeho schválení.
Opatření akčního plánu jsou jednorázového i opakovatelného charakteru. Jednotlivá opatření pak mají časový horizont krátkodobý, dlouhodobý, případně se jedná o opatření průběžné. Součástí akčního plánu jsou i opatření, které nemají přímý efekt na zlepšení kvality ovzduší, vytváří však podmínky pro následné snižování emisí (opatření administrativního, podpůrného nebo osvětového charakteru). Samotné snižování emisí je pak důsledkem změny chování soukromého sektoru nebo veřejnosti, která je následkem provedeného opatření.
Hlavním cílem akčního plánu je zlepšovat kvalitu ovzduší na území celého kraje a zajišťovat zlepšování nebo alespoň udržení stávající kvality ovzduší i při budoucím rozvoji území.

Průběh zjišťovacího řízení:
Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 20. 2. 2024 zveřejněním informace o oznámení koncepce
a o tom, kdy a kde je možno do něj nahlížet (dále též „informace“), na úřední desce Krajského
úřadu Kraje Vysočina. Informace byla rovněž zveřejněna v Informačním systému SEA
http://portal.cenia.cz/eiasea/view/SEA100_koncepce na internetových stránkách, pod kódem
koncepce VYS032K, a zaslána dotčeným územním samosprávným celkům ke zveřejnění na
úředních deskách. Informace o oznámení koncepce byla zaslána také dotčeným s právním
úřadům.


Souhrnné vypořádání připomínek:
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále též „OŽPZ Kraje
Vysočina“), obdržel pět vyjádření v zákonné lhůtě a jedno po lhůtě od subjektů se závěry:
- 26. 2. 2024 - Obvodní báňský úřad, pro území krajů Královéhradeckého, Pardubického,
Libereckého a Vysočina - nemá námitky k oznámení koncepce.
- 6. 3. 2024 - Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí - nemá připomínky
k předloženému oznámení koncepce.
- 8. 3. 2024 - Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Havlíčkův Brod –
nepožaduje posouzení koncepce. Současně upozorňuje na nepřesnou a zavádějící formulaci
ke spalování v malých zdrojích, které je řešeno §17 odst. 5) zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně
ovzduší.
- 8. 3. 2024 – Městský úřad Pelhřimov, odbor životního prostředí – bez připomínek.
- 11. 3. 2024 – Městský úřad Žďár nad Sázavou, Odbor životního prostředí - nemá připomínky
k předloženému oznámení koncepce.
- 14. 3. 2024 (po lhůtě pro vyjádření) – Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina – nepožaduje
posouzení koncepce.
OŽPZ Kraje Vysočina neobdržel věcné připomínky k oznámené koncepci ani požadavek na další
posuzování podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Kopie všech vyjádření obdrží
předkladatel koncepce současně s tímto závěrem zjišťovacího řízení.
Současně byla uplatněna stanoviska orgánů ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve kterých je konstatováno, že koncepce nemůže mít
významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích
oblastí soustavy Natura 2000. (stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky,
Regionální pracoviště Vysočina, č.j. 00573/VA/24 S/00568/ZV/24, ze dne 29.1.2024 a stanovisko
Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství, č.j. KUJI 13589/2024,
ze dne 5.2.2024).


Závěr:
Na podkladě oznámení koncepce a vyjádření k němu obdržených provedl Krajský úřad Kraje
Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství s přihlédnutím ke kritériím uvedených v příloze
č. 8 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí zjišťovací řízení ve smyslu § 10d výše
uvedeného zákona s následujícím závěrem:
„Akční plán zlepšování kvality ovzduší Kraje Vysočina“
nemůže mít významný vliv na životní prostředí
a nebude posuzován dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Odůvodnění:
Akční plán zlepšování kvality ovzduší Kraje Vysočina je koncepcí, naplňující dikci ustanovení
§ 10a odst. 1 písm. b) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, proto bylo podle ust. § 10d
odst. 1 tohoto zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda koncepce může
mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posouzena podle tohoto zákona.

Příslušný úřad dospěl k výše uvedenému závěru zjišťovacího řízení na základě zhodnocení obsahu oznámení podle kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona, s přihlédnutím k charakteru koncepce:
1) Obsah koncepce, zejména s ohledem na:
a) účelnost stanovených variant řešení k dosažení sledovaných cílů
Akční plán zlepšování kvality ovzduší Kraje Vysočina je zpracován v jedné variantě. Jednotlivá opatření rovněž nejsou navržena variantně. Oznámení bylo zpracováno metodou ex-ante, tedy interaktivní zpracování oznámení již v průběhu zpracování koncepce. Případné připomínky tak mohly být zapracovány přímo do návrhu koncepce. Akční plán byl zpracován v rámci projektu „Detailní monitoring polycyklických aromatických uhlovodíků v návaznosti na zpřesnění Plánu zlepšení kvality ovzduší zóny Jihovýchod CZ06Z 2020+“. Řešení více variant je možné např. při přípravě konkrétních záměrů naplňujících opatření uvedená v koncepci. V případě stavebních záměru musí být konkrétní projekty řešeny v souladu s principy minimalizace vlivů na životní prostředí.
b) míru, v jaké koncepce stanoví rámec pro záměry a jiné činnosti, a to buď vzhledem k jejich umístění, povaze, velikosti a provozním podmínkám nebo z hlediska požadavků na přírodní zdroje
Akční plán zlepšování kvality ovzduší Kraje Vysočina stanovuje základní cíle a postup kraje v oblasti řízení kvality ovzduší a opatření vedoucí k naplňování stanovených cílů. Akční plán bude jedním z podkladů pro plánovací a investiční činnost kraje a jeho organizací při přípravě projektů a rekonstrukcí. Samotná koncepce nestanovuje provozní podmínky a požadavky na přírodní zdroje. Tyto informace nejsou s ohledem na podrobnost koncepce uvedeny a budou předmětem řešení v navazujících fázích přípravy konkrétních záměrů, případně v rámci procesu EIA.
c) míru, v jaké ovlivňuje jiné koncepce
Akční plán zlepšování kvality ovzduší Kraje Vysočina je svým zaměření na území kraje řazen mezi koncepce regionální úrovně. Jeho vztah k jiným koncepcím lze tak sledovat na stejné (regionální), nebo nadřazené (národní) úrovni. Akční plán je současně nadřazeným dokumentem pro koncepce místní nebo lokální úrovně. Z posouzení předpokládaných vlivů koncepce na životní prostředí vyplývá, že u posuzované koncepce se již z povahy a zaměření akčního plánu předpokládají převážně pozitivní vlivy na životní prostředí. Potenciálně významné negativní vlivy na některou ze složek životního prostředí nebyly u žádného opatření identifikovány. Negativní (významné) kumulace vlivů posuzované koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví s jinými záměry se nepředpokládají.
d) význam koncepce pro začlenění požadavků na ochranu životního prostředí a veřejné zdraví, zejména s ohledem na podporu udržitelného rozvoje
Vzhledem k charakteru koncepce se již z povahy a zaměření akčního plánu předpokládají převážně pozitivní vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví. Opatření jsou cílená zejména na zlepšování kvality ovzduší. Lze tedy očekávat spíše pozitivní význam koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví i na podporu udržitelného rozvoje. Mírně negativní vlivy se mohou projevit v případě opatření s územním průmětem. Při naplňování opatření s územním průmětem musí být při jejich projektové přípravě zohledněny požadavky ochrany přírody stanovené příslušnými předpisy. Konkrétní projekty na realizaci těchto opatření musí být navrhovaná tak, aby jejich pozitivní přínos ve vztahu k životnímu prostředí převážil nad případnými negativními dopady. Potenciálně významné negativní vlivy na některou ze složek životního prostředí nebyly u žádného opatření identifikovány.
e) vliv koncepce na udržitelný rozvoj dotčeného území (včetně sociálně-ekonomických aspektů)
Z důvodů, které jsou nastíněny v předchozím bodě, lze předpokládat pozitivní význam koncepce s ohledem na podporu udržitelného rozvoje.
f) problémy životního prostředí a veřejného zdraví, které jsou závažné pro koncepci
V území byly identifikovány problémy životního prostředí, které jsou podrobněji rozpracovány v tematických oblastech. Akční plán stanovuje opatření, které přímo nebo nepřímo povedou ke snižování emisí, zlepšování kvality ovzduší nebo informovanosti veřejnosti o vlivu zdrojů znečišťování ovzduší na kvalitu ovzduší a lidské zdraví. Předpokládané vlivy posuzované koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví jsou tedy již z povahy koncepce převážně pozitivní. Mírně negativní vlivy se mohou projevit v případě opatření s územním průmětem. Konkrétní projekty na realizaci těchto opatření musí být navrhovaná tak, aby jejich pozitivní přínos ve vztahu k životnímu prostředí převážil nad případnými negativními dopady. Potenciálně významné negativní vlivy na některou ze složek životního prostředí nebyly u žádného opatření identifikovány.
g) význam koncepce pro implementaci požadavků vyplývajících z právních předpisů Evropského společenství týkajících se životního prostředí a veřejného zdraví
Koncepce byla zpracována v rámci projektu „Detailní monitoring polycyklických aromatických uhlovodíků v návaznosti na zpřesnění Plánu zlepšení kvality ovzduší zóny Jihovýchod CZ06Z 2020+“ (PAUPZKO), podporovaný z výzvy 2A „Tromso“ z programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ financovaný z Norských fondů.
2) Charakteristika vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví a charakteristika dotčeného území, zejména s ohledem na:
a) pravděpodobnost, dobu trvání, četnost a vratnost vlivu koncepce
Mezi cíle Akčního plánu jsou zahrnuty především takové cíle, jejichž naplnění může Kraj Vysočina, obce, jejich úřady a organizace v rámci svých částečných či plných kompetencí ovlivnit aplikací vhodných nástrojů a nebo realizací vhodných opatření (např. výstavba dopravní infrastruktury, podpora energetických úspor, stanovení podmínek rozvoje pro zdroje znečišťování, integrace systému hromadné dopravy osob s důrazem na snížení dopadů individuální automobilové dopravy, omezení spalování některých paliv nebo spalování rostlinných zbytků, výchovné a vzdělávací působení). Z časového hlediska lze obecně opatření rozdělit na opatření s krátkodobým horizontem naplnění, dlouhodobým horizontem plnění a opatření průběžné. U opatření průběžných je efekt opatření navázán na jeho dlouhodobé a pravidelné naplňování. V případě opatření s dlouhodobým časovým horizontem je termín realizace pouze orientační a může být měněn na základě budoucího vývoje daného projektu nebo jiných objektivních okolností, které nelze předem definovat. Opatření lze dále rozdělit na opatření přímá a nepřímá podle síly vztahu a provázaností mezi opatřením a samotnou činností, která vyvolá snížení emisí nebo zlepšení imisní situace. Některá opatření mohou účelně a efektivně působit na kvalitu ovzduší jenom v případě, že budou realizována ve vazbě na jiná opatření, z důvodu vzájemné provázanosti.
b) kumulativní a synergickou povahu vlivu
Vzhledem k charakteru koncepce nejsou předpokládány negativní kumulativní a synergické vlivy.
c) přeshraniční povahu vlivu
Žádné vlivy koncepce přesahující mimo hranice ČR nejsou vzhledem k umístění řešeného území a charakteru posuzovaného dokumentu předpokládány.
d) rizika pro životní prostředí a veřejné zdraví vyplývající z provedení koncepce
S odkazem na výše popsané se nepředpokládají rizika pro životní prostředí a veřejné zdraví vyplývající z provedení koncepce. Předpokládané vlivy koncepce na obyvatelstvo
a lidské zdraví jsou potenciálně mírně pozitivní sekundární. Snižování imisní zátěže území tak může nepřímo přispívat zlepšení zdraví obyvatelstva a snížení nemocnosti, zejména respiračních onemocnění.
e) závažnost a rozsah vlivu (počet obyvatel, který by mohl být pravděpodobně zasažen)
Významné negativní vlivy koncepce se nepředpokládají. Konkrétní dopady realizace projektů, tj. samotné výstavby záměrů, které mohou přímo ovlivňovat obyvatele dotčených částí, budou dle potřeby vyhodnoceny v rámci posuzování vlivu projektu na životní prostředí v procesu EIA.
f) důležitost a zranitelnost oblasti, která by mohla být zasažena, s ohledem na:
i. zvláštní přírodní charakteristiku nebo kulturní dědictví
Předkládaná koncepce nepředpokládá významné vlivy na složky životního prostředí, včetně lokalit soustavy Natura 2000 ani na kulturní dědictví.
ii. hustotu obyvatel, osídlení a míru urbanizace
Nejsou předpokládány negativní vlivy koncepce na hustotu obyvatel, osídlení a míru urbanizace.
iii. překročení norem kvality životního prostředí nebo mezních hodnot
Realizací koncepce nebude docházet k překračování norem kvality životního prostředí nebo mezních hodnot tak, jak jsou nastaveny v právních předpisech na ochranu životního prostředí.
iv. kvalitu půdy a intenzitu jejího využívání
Předpokládané vlivy koncepce na využití území, půdu a zemědělství, lesy a biotu jsou minimální až žádné. U opatření s územním průmětem byl identifikován potenciální mírně negativní vliv v případě záboru nezastavěné půdy. Koncepce předpokládá realizaci opatření pro zamezení větrné eroze.
v. dopady změny klimatu
Předpokládané vlivy koncepce na klima jsou potenciální pozitivní mírné až minimální, převážně sekundární. Vliv koncepce na klima se může projevit např. snižování emisí skleníkových plynů při realizaci opatření pro oblast teplárenství a energetiky (snižování energetické nároční budov aj.)
g) dopad na oblasti nebo krajiny s uznávaným statusem ochrany na národní, komunitární nebo mezinárodní úrovni
Předkládaná koncepce nepředpokládá významné vlivy na oblasti nebo krajiny s uznávaným statusem ochrany na národní, komunitární nebo mezinárodní úrovni.
3) Předpokládaný přínos posouzení koncepce ve vztahu k posouzení jiných koncepcí zpracovávaných na odlišných úrovních v téže oblasti:
Přínos posouzení koncepce ve vztahu k posouzení jiných koncepcí zpracovávaných na odlišné úrovni v téže oblasti je shledán jako minimální. Akční plán neobsahuje žádný rámec pro povolení konkrétních záměrů s územním průmětem, které by vzhledem k jejich umístění, povaze, velikosti, provozním podmínkám, požadavkům na přírodní zdroje apod. implikovalo potenciál nezbytnosti posouzení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví ve smyslu citovaného zákona. Předpokládaný přínos posouzení koncepce je spatřován až na úrovni nižších dokumentů navazujících na tuto koncepci.
Na úrovni koncepce tak lze uvést, že ze zjišťovacího řízení nevyplývají žádné potenciálně významné negativní vlivy a že většina uvažovaných opatření má příznivý vliv na životní prostředí a veřejné zdraví, a to zejména v oblastech, která jsou v dotčeném území problematická.
Na základě předloženého oznámení koncepce, jejího charakteru, vyjádření uplatněných v zákonné lhůtě v rámci zjišťovacího řízení a porovnání s kritérii pro zjišťovací řízení uvedenými
v příloze č. 8 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí krajský úřad dospěl k závěru, že se jedná o koncepci, u které není předpoklad takových vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, které by odůvodňovaly nutnost posouzení dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Zájmy ochrany životního prostředí a veřejného zdraví lze prosadit standardními postupy podle zvláštních právních předpisů při realizaci konkrétních záměrů.
Krajský úřad Kraje Vysočina zasílá ve smyslu § 10d odst. 5 zákona závěr zjišťovacího řízení předkladateli, dotčeným správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům a současně jej zveřejňuje podle § 16 zákona.
Žádáme dotčené územní samosprávné celky o zveřejnění závěru zjišťovacího řízení na úřední desce. Doba zveřejnění je nejméně 15 dní. Závěr zjišťovacího řízení je rovněž zveřejněn na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina a v Informačním systému SEA na adrese https://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_koncepce pod kódem koncepce VYS032K.


Poučení:
Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.
V Jihlavě dne: 20. 3. 2024
Ing. Barbora Švíková
úředník odboru životního prostředí a zemědělství


Přílohy (pouze předkladatel koncepce): 6 dokumentů došlých vyjádřední
Rozdělovník (datovou schránkou):
Předkladatel koncepce (včetně došlých vyjádření – 6 dokumentů):
1) Kraj Vysočina, IČO: 70890749, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
– kontaktní osoba Ing. Kateřina Žáková
Dotčené územní samosprávné celky:
2) Kraj Vysočina – zde
3) obce v Kraji Vysočina (celkem 704 obci)
Dotčené správní úřady (datovou schránkou):
4) Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11
5) Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Vysočina, Husova 2115, 580 02 Havlíčkův Brod 2, DS: 3hjdyhg
6) Česká inspekce životního prostředí, OI Havlíčkův Brod, Bělohradská 3304, 580 01 Havlíčkův Brod
7) Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava
8) Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava – zde
9) Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého, Pardubického, Libereckého a Vysočina, Wonkova 1142/1, 50002 Hradec Králové
10) odbory životního prostředí obcí s rozšířenou působností v Kraji Vysočina

Na vědomí (datovou schránkou):
Povodí Moravy s.p., IČ: 70890013, Dřevařská 11, 602 00 Brno Ing. Barbora Švíková
Kraj Vysočina
20.3.2024 08:27:41

Soubory ke stažení