Přejít k hlavnímu obsahu

Akční plán zlepšování kvality ovzduší Kraje Vysočina

Akční plán zlepšování kvality ovzduší Kraje Vysočina (dále též „akční plán“ nebo „koncepce“) definuje základní cíle a postup kraje v oblasti řízení kvality ovzduší. Stanovuje rámec opatření, které přímo nebo nepřímo povedou ke snižování emisí, zlepšování kvality ovzduší nebo informovanosti veřejnosti o vlivu zdrojů znečišťování ovzduší na kvalitu ovzduší a lidské zdraví.

Aktualizace Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016-2025 s výhledem do roku 2035

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci: „Aktualizace Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016-2025 s výhledem do roku 2035“

Závěr zjišťovacího řízení

Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 31. 10. 2022 zveřejněním informace o oznámení koncepce a o tom, kdy a kde je možno do něj nahlížet (dále též „informace“), na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina. Informace byla rovněž zveřejněna v Informačním systému SEA http://portal.cenia.cz/eiasea/view/SEA100_koncepce na internetových stránkách, pod kódem koncepce VYS031K, a zaslána dotčeným územním samosprávným celkům ke zveřejnění na úředních deskách. Informace o oznámení koncepce byla zaslána také dotčeným správním úřadům.