Přejít k hlavnímu obsahu

Krajský úřad Kraje Vysočina
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749
ID datové schránky: ksab3eu, e-mail: posta@kr-vysocina.cz


KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor životního prostředí a zemědělství
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, Česká republika
tel.: 564 602 502, e-mail: posta@kr-vysocina.cz


Číslo jednací: KUJI 103350/2022
Sp. zn.: OZPZ 2070/2022
PID: KUJIXP1N6BGE
Vyřizuje/telefon: Švíková / 564 602 590


ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
podle § 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění (dále též „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“)


Identifikační údaje:
Název: „Aktualizace Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016-2025 s výhledem do roku 2035“
Předkladatel: Kraj Vysočina, IČ: 70890749, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
Zástupce předkladatele: Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtman kraje
Umístění: Kraj Vysočina
Návrhové období: 2016-2025 s výhledem do roku 2035
Zpracovatel oznámení: RNDr. Martina Vrbová, Ph.D.


Charakter koncepce:
Plán odpadového hospodářství Kraje Vysočina (dále též „POH Kraje Vysočina“) je střednědobým koncepčním dokumentem, který stanoví v souladu s principy udržitelného rozvoje a oběhového hospodářství cíle, zásady a opatření pro nakládání s odpady na celém území Kraje Vysočina. Povinnost zpracovat plán odpadového hospodářství je uložena zákonem o odpadech a směrnicí o odpadech (směrnice 2008/98/ES1). Aktualizovaný POH Kraje Vysočina bude zpracován v jedné variantě a stanoví cíle a opatření pro plnění cílů, která jsou založeny na principu dodržování hierarchie způsobů nakládání s odpady. Zohledňují současně strategie a priority rozvoje odpadového hospodářství ČR a přechodu na cirkulární ekonomiku.


Průběh zjišťovacího řízení:
Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 31. 10. 2022 zveřejněním informace o oznámení koncepce a o tom, kdy a kde je možno do něj nahlížet (dále též „informace“), na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina. Informace byla rovněž zveřejněna v Informačním systému SEA http://portal.cenia.cz/eiasea/view/SEA100_koncepce na internetových stránkách, pod kódem koncepce VYS031K, a zaslána dotčeným územním samosprávným celkům ke zveřejnění na úředních deskách. Informace o oznámení koncepce byla zaslána také dotčeným správním úřadům.
Čís. jednací: KUJI 103350/2022 OZPZ 2070/2022
KUJIXP1N6BGE Číslo stránky: 2


Souhrnné vypořádání připomínek:
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále též „OŽPZ Kraje Vysočina“), obdržel deset vyjádření. V zákonné lhůtě, tj. do 21. 11. 2022, byla doručena devět vyjádření: ochutnejte
• 2. 11. 2022 - Obvodní báňský úřad, pro území krajů Libereckého a Vysočina - nemá námitky.
• 14. 11. 2022 – Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí – nemá připomínky.
• 15. 11. 2022 – Městský úřad Havlíčkův Brod – bez připomínek.
• 16. 11. 2022 – Česká inspekce životního prostředí – nemá připomínky.
• 18. 11. 2022 – Městský úřad Žďár nad Sázavou – nemá připomínky.
• 21. 11. 2022 – Městský úřad Pelhřimov – nemá připomínky.
• 21. 11. 2022 – Povodí Vltavy – nepožaduje posoudit dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
• 21. 11. 2022 – Městský úřad Třebíč – nemá připomínky.
• 21. 11. 2022 – Město Havlíčkův Brod – požaduje při aktualizaci Plánu odpadového
hospodářství Kraje Vysočina konkrétně mj. řešit tyto okruhy nakládání s odpady:
- zajištění reálných dostatečných kapacit pro energetické či materiálové využití nerecyklovatelných komunálních odpadů (směsný komunální a směsný objemný)
- kuchyňský odpad živočišného původu
- zřízení nábytkové banky pro Kraj Vysočina
- aktualizovat seznam zařízení k využití biologicky rozložitelného odpadu (některé kompostárny vybudované z dotací ukončily provoz) a posoudit, zda je zpracovatelská kapacita biologicky rozložitelného odpadu v kraji dostatečná.

Vypořádání: Okruhy uvedené městem Havlíčkův Brod budou rámcově obsaženy v návrhu opatření a nástrojů k plnění cílů POH. POH Kraje Vysočina je strategickým dokumentem, který stanoví mimo jiné obecně platné podmínky pro provoz zařízení pro nakládání s odpady, nikoliv však konkrétní územní řešení pro jednotlivé původce odpadů.


Po lhůtě, tj. po 21. 11. 2022 do vydání závěru zjišťovacího řízení, bylo doručeno jedno vyjádření:
- 1. 12. 2022 - Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě - nepožaduje záměr projednat dle zákona č. 100/2001Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění.


OŽPZ Kraje Vysočina neobdržel věcné připomínky k oznámené koncepci ani požadavek na další posuzování podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Kopie všech obdržených vyjádření byly předány předkladateli koncepce.


Návrh Aktualizace Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 20216-2025 s výhledem do r. 2035 nebyl příslušným orgánům ochrany přírody předložen k vydání stanoviska podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů („ZOPK“), neboť dle předkladatele dokument nenaplňuje ustanovení § 45h odst. 1 ZOPK, tedy samostatně, ani ve spojení s jinými koncepcemi a záměry nemůže významně ovlivnit předmět ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí.


Čís. jednací: KUJI 103350/2022 OZPZ 2070/2022
KUJIXP1N6BGE Číslo stránky: 3


Závěr:
Na podkladě oznámení koncepce a vyjádření k němu obdržených provedl Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství s přihlédnutím ke kritériím uvedených v příloze č. 8 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí zjišťovací řízení ve smyslu § 10d výše uvedeného zákona s následujícím závěrem:
„Aktualizace Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016 - 2025 s výhledem do roku 2035“ nebude mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a nebude proto posuzován dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Odůvodnění:
Plán odpadového hospodářství Kraje Vysočina je střednědobým koncepčním dokumentem, který
stanoví v souladu s principy udržitelného rozvoje a oběhového hospodářství cíle, zásady
a opatření pro nakládání s odpady na celém území Kraje Vysočina.
Aktualizovaný POH Kraje Vysočina se vztahuje na nakládání se všemi odpady s výjimkou odpadů
stanovených v § 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů a musí být v souladu se závaznou částí aktualizovaného Plánu
odpadového hospodářství České republiky.
Aktualizovaný POH Kraje Vysočina s výhledem do r. 2035 navazuje na předchozí POH Kraje
Vysočina pro období 2016-2025. Pro tento stále platný dokument bylo vypracováno posouzení
Natura 2000 i kompletní vyhodnocení koncepce z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné
zdraví. Předkládaná aktualizace s výhledem do roku 2035 reflektuje změny odpadové legislativy
a požadavky EU, ke kterým se ČR zavázala. V principu se ale jedná o posilování již stanovených
cílů a stávajících nástrojů na prosazování a kontrolu plnění, které umožnila právě změna
odpadové legislativy ČR od roku 2021.
POH Kraje Vysočina bude změněn dle zákona o odpadech bezprostředně po každé zásadní
změně podmínek, na jejichž základě byl zpracován (například nová právní úprava v oblasti
nakládání s odpady, která bude zásadně ovlivňovat strategii odpadového hospodářství včetně
stanovení nových cílů nebo změny stávajících cílů, nová POH ČR).
Závěr zjišťovacího řízení vyplývá z porovnání s kritérii pro zjišťovací řízení uvedenými v příloze
č. 8 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí. Ve vazbě na charakter změny koncepce
a obdržená vyjádření v rámci zjišťovacího řízení zvolil příslušné úřad souhrnné porovnání s kritérii
pro zjišťovací řízení.


1. Obsah koncepce:
Plán odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016-2025, který je v současné době
v platnosti (viz ustanovení § 154 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech), je základním strategickým
dokumentem v oblasti odpadového hospodářství na území Kraje Vysočina. POH Kraje Vysočina
stanoví cíle, zásady a opatření pro nakládání s odpady na území Kraje Vysočina.
Aktualizace s výhledem do roku 2035 je zpracována za účelem, aby POH Kraje Vysočina
reflektoval změny v odpadové legislativě a aktualizaci Plánu odpadového hospodářství České
republiky pro období 2015-2024 s výhledem do roku 2035 (dále také „aktualizovaný POH ČR“).
Čís. jednací: KUJI 103350/2022 OZPZ 2070/2022
KUJIXP1N6BGE Číslo stránky: 4


Nepředpokládá se významný negativní vztah ke koncepčním materiálům stejně jako kumulativní
vlivy k jiným záměrům. Aktualizace Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období
2016-2025 s výhledem do roku 2035 bude zpracován v jedné variantě.
Obsah aktualizovaného POH ČR je obdobný, ale zahrnuje změny, které souvisejí s přechodem
EU na oběhové hospodářství a implementací evropských směrnic pro oblast odpadového
hospodářství do českého práva. Aktualizace POH Kraje Vysočina s výhledem do roku 2035 bude
zohledňovat všechny změny uvedené v aktualizovaném POH ČR.


2. Charakteristika vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví a charakteristika
dotčeného území:


POH Kraje Vysočina je strategickým dokumentem, který neřeší konkrétní projekty nebo investiční
záměry na území kraje. S ohledem na hlavní priority a cíle Aktualizace Plánu odpadového
hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016-2025 s výhledem do roku 2035, kterými jsou
především předcházení vzniku odpadů, upřednostnění vyšších stupňů hierarchie nakládání
s odpady, odklon odpadů od skládkování, zlepšení nakládání s nebezpečným odpadem a další,
lze předpokládat, že POH Kraje Vysočina nebude mít negativní vliv na životní prostředí a veřejné
zdraví, resp. lze předpokládat spíše pozitivní vlivy a jejich kumulace, případně synergie v rámci
odpadového hospodářství a jeho působení na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné
zdraví.


Síť zařízení pro nakládání s odpady byla vyhodnocena a popsána již při zpracování stávajícího
platného POH Kraje Vysočina pro období 2016-2025. Současně s tím byly stanoveny podmínky
pro doplnění nebo modernizaci sítě zařízení. V aktualizovaném POH Kraje Vysočina s výhledem
do roku 2035 nebudou s ohledem na doplněné cíle a opatření v tomto směru žádné zásadní
změny.


Lze konstatovat, že aktualizovaný POH Kraje Vysočina s výhledem do roku 2035 nestanoví rámec
pro záměry a jiné činnosti, vzhledem k jejich umístění, povaze, velikosti, provozním podmínkám
a požadavkům na přírodní zdroje. Aktualizovaný POH Kraje Vysočina nepovede ke zvýšeným
nárokům na přímý zábor ploch území, zvýšení jejich expozice znečišťujícími látkami, změny
v jejich obhospodařování nebo ovlivnění vodního režimu.
Plán nenavrhuje konkrétně lokalizovaná opatření, je zaměřen především na analýzu stavu,
předpokládaný vývoj, strategii a priority odpadového hospodářství, včetně cílů pro nakládání
s vybranými druhy odpadu, stejně jako na program předcházení vzniku odpadu. Tento plán
nepovede k nárokům na zábor ploch lokalit soustavy Natura 2000, zvýšení jejich expozice
znečišťujícími látkami, změny v jejich obhospodařování, ovlivnění vodního režimu, narušení
migrační dostupnosti lokalit, nebo jiným nepřímým vlivům na předměty a cíle ochrany lokalit.
Zároveň v rámci dokumentu nejsou navrhovány ani řešeny žádné konkrétní kroky, investiční
projekty nebo opatření, které by měly jakýkoliv územní průmět do krajiny, natož do lokalit soustavy
Natura 2000.


Předkladatel koncepce zvážil ve vazbě na § 45h odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o ochraně přírody“) zdali uváděná změna
koncepce nemůže samostatně nebo ve spojení s jinými významně ovlivnit předmět ochrany nebo
celistvost EVL nebo PO. Právě na základě charakteru změny koncepce bylo možné významné
ovlivnění předmětu ochrany nebo integrity EVL nebo PO vyloučit, a proto nebyly osloveny orgány
ochrany přírody pro vydání stanoviska dle § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody. Rovněž orgány
ochrany přírody v rámci provedeného zjišťovacího řízení nevznesly požadavek na nutnost
posouzení vlivů na tyto lokality.


Čís. jednací: KUJI 103350/2022 OZPZ 2070/2022
KUJIXP1N6BGE Číslo stránky: 5


Vzhledem k charakteru předkládané koncepce, jejím realizačním nástrojům, vyhodnocení
a uplatňování dosavadního platného Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období
2016-2025 nejsou předpokládány žádné přímé negativní vlivy spojené s implementací
aktualizovaného POH Kraje Vysočina na životní prostředí. Naopak v důsledků nastavených cílů,
prodloužení cílů po roce 2020 a uplatňování hierarchie odpadového hospodářství se očekává
v konečném důsledku zesílený pozitivní vliv na životní prostředí a lidské zdraví.


3) Předpokládaný přínos posouzení koncepce ve vztahu k posouzení jiných koncepcí
zpracovávaných na odlišných úrovních v téže oblasti:
Aktualizovaný POH Kraje Vysočina s výhledem do roku 2035 navazuje na předchozí POH Kraje
Vysočina pro období 2016-2025, který byl schválen Zastupitelstvem kraje Vysočina
dne 2. 2. 2016. Pro tento stále platný dokument bylo vypracováno posouzení Natura 2000
i kompletní vyhodnocení koncepce z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.
Předkládaná aktualizace s výhledem do roku 2035 reflektuje změny odpadové legislativy
a požadavky EU, ke kterým se ČR zavázala. V principu se ale jedná o posilování již stanovených
cílů a stávajících nástrojů na prosazování a kontrolu plnění, které umožnila právě změna
odpadové legislativy ČR od roku 2021
Změna koncepce neobsahuje rámec pro povolení konkrétních investičních záměrů s územním
dopadem, které by vzhledem k jejich umístění, povaze, velikosti, provozním podmínkám
či požadavkům na přírodní zdroje implikovaly nezbytnost podrobit tuto koncepci, resp. Návrh
koncepce posuzování vlivů na životní prostředí ve smyslu zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí. Předpokládaný přínos posouzení předmětné změny koncepce z hlediska vlivů na životní
prostředí, resp. další ochrany životního prostředí, která již byla stanovena vydaným souhlasným
stanoviskem SEA (viz výše), je považován za nulový.
Na základě výše uvedeného krajský úřad dospěl k závěru, že se jedná o koncepci, u které není
předpoklad takových vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, které by odůvodňovaly nutnost
posouzení dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Zájmy ochrany životního prostředí a veřejného zdraví lze prosadit standardními postupy podle
zvláštních právních předpisů při realizaci konkrétních záměrů.
Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
a nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních
předpisů.


Dotčené územní samosprávné celky žádáme ve smyslu § 16 zákona o zajištění zveřejnění
informace o vydaném závěru zjišťovacího řízení na úředních deskách, kdy a kde je možné
do něho nahlížet. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň žádáme o zaslání vyrozumění
o dni vyvěšení této informace na úřední desce. Vyrozumění můžete zaslat elektronicky
na e-mailovou adresu: svikova.b @kr-vysocina.cz


Do materiálů koncepce lze také nahlédnout v Informačním systému SEA na internetových stránkách http://portal.cenia.cz/eiasea/view/SEA100_koncepce, kód koncepce VYS031K.


V Jihlavě dne: 5. 10. 2022
Ing. Barbora Švíková
úředník odboru životního prostředí a zemědělství


Čís. jednací: KUJI 103350/2022 OZPZ 2070/2022
KUJIXP1N6BGE Číslo stránky: 6


Rozdělovník:
Předkladatel koncepce (e-výpravna) :
• RNDr. Martina Vrbová, Ph.D., martina.vrbova@volny.cz, Javorová 200, 525 44 Psáry
+ přílohy: 10 zaslaných vyjádření
Dotčené územní samosprávné celky:
• Kraj Vysočina – zde
• Obce v Kraji Vysočina (704 subjektů) (datovou schránkou)
Dotčené orgány (datovou schránkou):
• Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11
• Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy,
Brněnská 39, 591 01 Žďár nad Sázavou
• Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Východní Čechy -
Správa CHKO Železné hory, Jiráskova 1665, 530 02 Pardubice
• Česká inspekce životního prostředí, OI Havlíčkův Brod, Bělohradská 3304, 580 01 Havlíčkův
Brod
• Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého 1914/15, 586 01
Jihlava,
• Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina, Třída 1. Máje 858/26, 460 01
Liberec
• Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství - zde
• Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 97/1, 586 01
• Městský úřad Telč, odbor životního prostředí, náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56
• Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor životního prostředí, Havlíčkovo náměstí 57, 580 01
• Městský úřad Chotěboř, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, náměstí Trčků z Lípy
69, 583 01
• Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor životního prostředí, náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91
• Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí, Žižkova 227/1, 591 31
• Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, Vratislavovo
náměstí 103, 592 31
• Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor životního prostředí, Příční 405, 593 15
• Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí, Radnická 29/1, 594 01
• Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 116/6, 674 01
• Městský úřad Moravské Budějovice, odbor životního prostředí, náměstí Míru, 31, 676 02
• Městský úřad Náměšť nad Oslavou, odbor životního prostředí a živnostenský, Masarykovo
náměstí 104, 675 71
• Městský úřad Pelhřimov, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 1, 393 01
• Městský úřad Humpolec, odbor životního prostředí a památkové péče, Horní náměstí 300,
396 22
• Městský úřad Pacov, odbor životního prostředí a památkové péče, náměstí Svobody 1, 395 01
• Povodí Moravy s.p., Dřevařská 932/11, Brno, 602 00
• Povodí Vltavy s.p., Holečkova 3178/8, Praha 5 - Smíchov, 150 00
• Povodí Labe s.p., Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, Hradec Králové, 500 03
• Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Telči, Hradecká 6, Telč 588 56

Ing. Barbora Švíková
Kraj Vysočina
6.12.2022 18:02:05

 

Soubory ke stažení