Přejít k hlavnímu obsahu

Krajský úřad Kraje Vysočina
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749
ID datové schránky: ksab3eu, e-mail: posta@kr-vysocina.cz


KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor životního prostředí a zemědělství
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, Česká republika
tel.: 564 602 502, e-mail: posta@kr-vysocina.cz


Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci: „Aktualizace Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016-2025 s výhledem do roku 2035“


Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný správní úřad dle § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon“) Vám v souladu s § 10c odst. 2 zákona zasílá informaci o oznámení koncepce „Aktualizace Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016-2025 s výhledem do roku 2035“ (dále též „oznámení koncepce“) zpracované podle přílohy č. 7 zákona a sdělujeme Vám, že tato koncepce bude podrobena zjišťovacímu řízení podle § 10d zákona.


Předkladatelem koncepce je Kraj Vysočina, IČ: 70890749, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, který je zastoupen na základě plné moci RNDr. Martinou Vrbovou, Ph.D..


Plán odpadového hospodářství Kraje Vysočina je střednědobým koncepčním dokumentem, který stanoví v souladu s principy udržitelného rozvoje a oběhového hospodářství cíle, zásady a opatření pro nakládání s odpady na celém území Kraje Vysočina. Aktualizovaný POH Kraje Vysočina s výhledem do r. 2035 navazuje na předchozí POH Kraje Vysočina pro období 2016-2025


Dotčené územní samosprávné celky žádáme ve smyslu § 16 zákona neprodleně o zveřejnění této informace o oznámení koncepce, a o tom, kdy a kde je do oznámení možné nahlížet, a to po dobu nejméně 15 dnů na své úřední desce současně s upozorněním, že každý může Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírodních zdrojů a EIA zaslat své písemné vyjádření k oznámení koncepce do 21. 11. 2022, tj. 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení koncepce na úřední desce Kraje Vysočina.


Zároveň žádáme v souladu s § 16 odst. 2 zákona o zaslání vyrozumění o dni vyvěšení informace na úřední desce. Toto vyrozumění zašlete elektronicky na e-mailovou adresu: svikova.b@kr-vysocina.cz.


Dále upozorňujeme dotčené územní samosprávné celky a dotčené správní úřady ve smyslu ustanovení § 10c odst. 3 zákona na možnost zaslání písemného vyjádření k oznámení koncepce Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství, a to nejpozději do 21. 11. 2022, tj. 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení koncepce na úřední desce Kraje Vysočina dle § 16 odst. 2 zákona.


Ve vyjádřeních uvítáme názor, zda je nutné koncepci dále posoudit podle citovaného zákona. V případě požadavku dalšího posouzení koncepce žádáme, aby vyjádření obsahovalo i doporučení, na které složky životního prostředí a jejich parametry, vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví by se mělo vyhodnocení zejména zaměřit a zda přicházejí v úvahu varianty (alternativy) dosažení cílů koncepce, lišící se svými vlivy na životní prostředí, které by měly být předmětem vyhodnocení a posouzení.


Do oznámení koncepce včetně jeho příloh lze nahlédnout na odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina, oddělení ochrany přírodních zdrojů a EIA v úřední dny nejlépe po telefonické domluvě a také v Informačním systému SEA na internetových stránkách https://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_koncepce pod kódem koncepce VYS031K.


Ing. Barbora Švíková
úředník odboru životního prostředí a zemědělství

Soubory ke stažení