Přejít k hlavnímu obsahu

Zápis z ustavující schůze obecního zastupitelstva, konaného dne 31.října 2018

Přítomno : 7 členů obecního zastupitelstva
Jmenovitě : Pavel Strnad, Josef Pícha, Karel Zeman, Jaroslav Sůva, Michal Hojsák, Tomáš Fortelka, Roman Sůva.
Zasedání obecního zastupitelstva bylo veřejné.

Program schůze :

1.Zahájení
2.Slib členů zastupitelstva
3.Volba starosty
4.Volba zástupce starosty
5.Volba předsedů a členů výborů
6.Různé
7.Usnesení
8.Závěr

Ověřitelé zápisu : Roman Sůva, Tomáš Fortelka
Zapisovatel : Josef Pícha

1. Zasedání zahájil a řídil starosta obce pan Pavel Strnad. Konstatoval, že jednání je přítomno všech sedm nově zvolených členů zastupitelstva a je tedy usnášení schopné. Seznámil přítomné s programem. Program jednání byl schválen.

2. Zvolení členové zastupitelstva složili slib, který potvrdili svým podpisem. Převzali osvědčení o zvolení do zastupitelstva obce Důl.

3. V tajném hlasování byl zvolen starostou obce Důl Pavel Strnad, bytem Důl 15.

4. V tajném hlasování byl zvolen zástupcem starosty obce Důl Josef Pícha, bytem Důl 29.

5. Obecní zastupitelstvo odhlasovalo obsazení předsedů a členů výborů :

Finanční výbor : předseda – Jaroslav Sůva, členové - Tomáš Fortelka, Michal Hojsák
Kontrolní výbor : předseda – Karel Zeman, členové - Roman Sůva, Michal Hojsák

6. Správou obecních lesů byl pověřen Josef Pícha.

Za účetního obce byla schválena Ludmila Dušková, bytem Brná 1.


V Důlu 31.října 2018

Josef Pícha, Zástupce starosty obce

Pavel Strnad, Starosta obce

Soubory ke stažení