Přejít k hlavnímu obsahu

Zpráva o kontrole provedené v obci Důl MV ČR odbor dozoru a kontroly veřejné správy.


Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s výsledkem kontroly provedené v obci Důl MV ČR –
odbor dozoru a kontroly veřejné správy, která proběhla dne 21.září 2017. Byly zjištěny následující
chyby a nedostatky a spolu s nimi přijatá opatření :


1. Obec porušila ustanovení § 26 odst.1 věta třetí správního řádu (obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup) tím, že informace o připravovaném zasedání ZO nezveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Opatření : Bude dodržováno ustanovení § 26 odst.1 věta třetí správního řádu

2. Obec porušila ustanovení § 14 odst. 5 písm. d) InfZ (povinný subjekt posoudí žádost a nerozhodne-li podle § 15, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti) tím, že žádost doručenou dne 14.října 2016 nevyřídila v zákonem stanovené lhůtě ( doloženo žádostí doručenou dne 14.října 2016 a odpovědí na tuto žádost ze dne 21.listopadu 2016)

Opatření : Bude dodržováno ustanovení § 14 odst.5 písm. d) InfZ

3. Obec porušila ustanovení § 5 odst. 3 InfZ ( do 15 dnů od poskytnutí informace tyto informace zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup) tím, že informaci poskytnutou na žádost, která byla doručena obci dne 14.října 2016, a informaci poskytnuto na žádost, která byla doručena 18.srpna 2017, nezveřejnila v zákonem stanovené lhůtě způsobem umožňujícím dálkový přístup

Opatření : Bude dodržováno ustanovení § 5 odst. 3 InfZ

4. Obec porušila ustanovení § 5 odst. 4 InfZ ( povinné subjekty jsou povinny zveřejňovat informace uvedené v odstavci 1 a 2 též způsobem umožňujícím dálkový přístup) tím, že nezveřejnila způsobem umožňující dálkový přístup strukturu povinně zveřejňovaných informací

Opatření : Bude dodržováno ustanovení § 5 odst. 4 InfZ


5. Obec porušila ustanovení § 18 odst. 1 InfZ ( každý povinný subjekt musí vždy do 1.března zveřejnit výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona následující údaje) tím, že nezveřejnila výroční zprávu o činnosti obce v oblasti poskytování informací za rok 2016 ( doloženo výroční zprávou o činnosti obce v oblasti poskytování informací za rok 2016 a přehledem podkladů předložených při kontrole výkonu samostatné působnosti dne 21.září 2017)

Opatření : Bude dodržováno ustanovení § 18 odst. 1 InfZ

Odpovědnou osobou za dodržování povinností stanovených příslušnými ustanoveními správního řádu a InfZ byl určen starosta obce.


Usnesení : Zastupitelstvo obce schválilo přijatá opatření počtem 7 hlasů


Vyvěšeno dne :30.listopadu.2017
Sejmuto dne : 20.prosince 2017

Soubory ke stažení