Přejít k hlavnímu obsahu

V Důlu 30.října 2010

Zápis z ustavující schůze obecního zastupitelstva, konaného dne 30.října 2010

Přítomno : 7 členů obecního zastupitelstva

Jmenovitě : Pavel Strnad, Josef Pícha, Karel Zeman, Jaroslav Sůva, Michal Hojsák, Tomáš Fortelka, Miroslav Bartoš.

Zasedání obecního zastupitelstva bylo veřejné.

 

Program schůze : 1.Zahájení

                             2.Slib členů zastupitelstva

                             3.Volba starosty

                             4.Volba zástupce starosty

                             5.Volba předsedů a členů výborů

                             6.Různé

                             7.Usnesení

                             8.Závěr

                            

Ověřitelé zápisu : Michal Hojsák, Karel Zeman

Zapisovatel         : Josef Pícha

  1. Zasedání zahájil a řídil starosta obce pan Pavel Strnad. Konstatoval, že jednání je přítomno všech sedm nově zvolených členů zastupitelstva a je tedy usnášení schopné. Seznámil přítomné s programem. Program jednání byl schválen.
  2. Zvolení členové zastupitelstva složili slib, který potvrdili svým podpisem. Převzali osvědčení o zvolení do zastupitelstva obce Důl.
  3. V tajném hlasování byl zvolen starostou obce Důl Pavel Strnad, bytem Důl 15.
  4. V tajném hlasování byl zvolen zástupcem starosty obce Důl Josef Pícha, bytem Důl 29.
  5. Obecní zastupitelstvo odhlasovalo obsazení předsedů a členů výborů  :

Finanční výbor : předseda – Miroslav Bartoš

                           členové   - Tomáš Fortelka

                                             Michal Hojsák

Kontrolní výbor : předseda – Karel Zeman

                             členové   - Jaroslav Sůva

                                               Michal Hojsák

 

  1. Správou obecních lesů byl pověřen Josef Pícha.

 Za účetního obce byla schválena Ludmila Dušková,bytem Brná 1.

 

Zástupce starosty obce                                                        Starosta obce

      Josef   Pícha                                                                   Pavel  Strnad

 

 

 

 

Soubory ke stažení