Přejít k hlavnímu obsahu

USNESENÍ z 3.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Důl, konaného dne 21.června 2006

ZASTUPITELSTVO OBCE

  1. Schvaluje

1. Rozpočtové opatření č.1/2006 výdaje školné MŠ 12 700,-Kč ( použít z nespecifikovaných rezerv)

2. Rozpočtové opatření č.2/2006 výdaje školné ZŠ  12 000,-Kč  (použít z nespecifikovaných rezerv)

3. Rozpočtové opatření č.3/2006 výdaje na příspěvek Mikroregionu Stražiště 10 000,-Kč (použít z nespecifikovaných rezerv)

4. Rozpočtové opatření č.4/2006 výdaje na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 5 700,-Kč (použít z dotace Krajského úřadu Jihlava) a ukládá účetnímu obce promítnout tato opatření do úpravy rozpočtu obce na rok 2006

5. Závěrečný účet obce za rok 2005

6. Rekonstrukci veřejného osvětlení v obci Důl a místní části Nová Ves

7. Vnitroorganizační směrnici obce Důl

 

  1. Souhlasí

1. S tím,aby byla uzavřena smlouva s firmou Štamberk Stanislav,Na Blatech 493, 395 01 Pacov na provedení rekonstrukce veřejného osvětlení podle cenové nabídky ze dne 5.června 2006  

 

  1. Bere na vědomí

1. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2005

 

místostarosta                                                                                       starosta obce

Josef  Pícha                                                                                         Pavel  Strnad  

Soubory ke stažení