Přejít k hlavnímu obsahu

Veřejnoprávní smlouva s městem Pacov

V souladu s ustanovením § 63 ods. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením § 105 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, uzavírají smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu, na jejímž záladě budou orgány města Pacov vykonávat pro obec Důl část přenesené působnosti, a to v rozsahu vymezeném v Čl. III této smlouvy.

Město Pacov se zavazuje, že orgán města bude vykonávat ve správním obvodu obce Důl přenesenou půsovbnost svěřenou orgánům obce Důl v rozsahu stanoveném § 60 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů a zvláštními právními předpisy na úseku přestupků. Na základě této smlouvy se tak Mětský úřad Pacov stává místně příslušným správním orgánem k vedení řízení o přestupních, pro správní obvod obce Důl.

Soubory ke stažení