Přejít k hlavnímu obsahu

Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749
ID datové schránky: ksab3eu, e-mail: posta@kr-vysocina.cz
*KUJIXP1SOXA3*
KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor územního plánování a stavebního řádu
Ke Skalce 5907/47, 586 01 Jihlava, Česká republika
tel.: 564 602 198, e-mail: posta@kr-vysocina.cz


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o konání veřejného projednání a doručení návrhu Aktualizace č. 10 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území


ZMĚNA TERMÍNU


Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako pořizovatel aktualizace zásad územního rozvoje dle § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), ve spojení s § 334a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nový stavební zákon“),

oznamuje 


v souladu s § 42b odst. 2 stavebního zákona v návaznosti na § 39 odst. 1 stavebního zákona ve spojení s § 334a odst. 2 nového stavebního zákona, konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 10 Zásad územního rozvoje
Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území ve změněném termínu


ve středu 26. 6. 2024 od 9:30 hod.
v Kongresovém sále B1.05, budova B Krajského úřadu Kraje Vysočina,
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava.


Původní termín konaní veřejného projednání se tímto ruší.


Návrh Aktualizace č. 10 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území jsou v tištěné podobě k nahlédnutí na Krajském úřadě Kraje Vysočina, odboru územního plánování a stavebního řádu, Ke Skalce 5907/47, 586 01 Jihlava a dále jsou vystaveny na Portálu územního plánování Kraje Vysočina (https://pupo.kr-vysocina.cz/), téma (resp. dlaždice) „Územní plán kraje“, záložka „Projednávané dokumentace“, dále „Aktualizace č. 10 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina“, a konečně „Dokumenty (17)“.


V Jihlavě dne
Ing. arch. Ondřej Skryja
564 602 212

Předmětem Aktualizace č. 10 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina je vymezení koridoru pro
umístění vysokorychlostní trati (VRT) v úseku Leština u Světlé (hranice Středočeského kraje) –
Velká Bíteš (hranice Jihomoravského kraje) náhradou za dosavadní koridor územní rezervy. Dále
je předmětem vymezení koridorů pro související úpravy a rozvoj konvenční železniční dopravy.
Jedná se o napojení Jihlavy na VRT a přestavbu železničního uzlu Jihlava, a rovněž propojení
mezi VRT a konvenční sítí u Světlé nad Sázavou a u Velké Bíteše. Předmětem aktualizace je
rovněž vymezení koridoru pro umístění jihozápadního obchvatu města Velká Bíteš (silnice I/37)
náhradou za dosavadní koridor územní rezervy a to v koordinaci s výše uvedeným kolejovým
propojením.
Dle § 334a odst. 2 nového stavebního zákona ve spojení s § 323 odst. 7 téhož zákona se
projednávání Aktualizace č. 10 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina dokončí podle
dosavadních právních předpisů, čili dle stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů).
V souladu s § 42b odst. 4 ve spojení s § 39 odst. 2 a 3 stavebního zákona mohou dotčené obce,
oprávnění investoři a zástupci veřejnosti podat námitky proti návrhu Aktualizace č. 10 Zásad
územního rozvoje Kraje Vysočina. Námitky s odůvodněním a vymezením dotčeného území lze
uplatnit u Krajského úřadu Kraje Vysočina do 7 dnů ode dne veřejného projednání. Ve stejné lhůtě
může každý u Krajského úřadu Kraje Vysočina uplatnit připomínky k návrhu Aktualizace č. 10
Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a k Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.
K později uplatněným námitkám, stanoviskům a připomínkám se nepřihlíží. Ke stanoviskům,
námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při schválení politiky územního
nebo při vydání územního rozvojového plánu, se nepřihlíží.
V souladu s § 22 odst. 3 stavebního zákona se námitky a připomínky uplatňují písemně a musí
být opatřeny identifikačními údaji ve smyslu § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a to včetně podpisu osoby, která je uplatňuje.
Součástí Portálu územního plánování Kraje Vysočina je aplikace „Projednání ÚPD“, která
umožňuje připravit podání připomínek a námitek. Aplikace je dostupná na adrese
https://pupo.kr-vysocina.cz/up/kraj/A10VRT.
Podle § 6 odst. 6 písm. d) stavebního zákona je k uplatnění námitek obce k zásadám územního
rozvoje příslušná rada obce a v obcích, kde se rada nevolí, zastupitelstvo obce.
Písemnost doručovaná prostřednictvím veřejné vyhlášky podle § 25 odst. 3 správního řádu se
považuje za doručenou patnáctým dnem vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který
písemnost doručuje, tj. Krajského úřadu Kraje Vysočina, pokud byla v téže lhůtě zveřejněna též
způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Důvodem pro změnu termínu konání veřejného projednání byly dílčí technické problémy se
zveřejněním dokumentace. Stanoviska, námitky a připomínky, které byly již uplatněny na základě
prvního oznámení o konání veřejného projednání ze dne 9. 5. 2024, zůstávají v plné platnosti.
Nedošlo k žádným změnám dokumentace.
Čís. jednací: KUJI 50369/2024
Strana: 3
Tato veřejná vyhláška se též zasílá příslušným obecním úřadům, kterým je, dle § 25 odst. 3 správního řádu, uložena povinnost zveřejnění písemnosti na svých úředních deskách po dobu nejméně 15-ti dnů.
Ing. Marian Zapletal
vedoucí oddělení územního plánování
Tato veřejná vyhláška byla vyvěšena na úřední desce
Krajského úřadu – Obecního úřadu – Úřadu městyse – Městského úřadu – Magistrátu města*)
…………………………………………………………………………..
Vyvěšeno dne: .............................................
Sejmuto dne: ..................................................
Elektronická úřední deska:
Vyvěšeno dne: .............................................
Sejmuto dne: ..................................................
................................................................................
razítko a podpis pracovníka odpovědného za vyvěšení
*) nehodící se škrtne
Ing. Marian Zapletal
Kraj Vysočina
23.5.2024 09:31:55

Soubory ke stažení