Přejít k hlavnímu obsahu

Obec Důl

Zastupitelstvo obce Důl

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Důl

č.1/2024, konaného dne 6. 3. 2024, od 17:00 hodin.

 

 1. Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele zápisu

 

Zasedání Zastupitelstva obce Důl (dále též jako „zastupitelstvo") bylo za­hájeno 6. 3. 2024 v 17:00 hodin starostou obce Pavlem Strnadem (dále jako „předsedající").

 

Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Důl zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od  26. 2. 2024 do 7. 3. 2024. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce".

 

Přítomní členi zastupitelstva se zapsali do prezenční listiny. Předsedající schůze z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomna je nadpoloviční většina členů: 7 členů zastupitelstva z celkového počtu 7 členů (100%), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Přítomni: 7

Omluveni: 0

Neomluveni: 0

Hosté: 1

Určení ověřovatelů a zapisovatele

Předsedající určil ověřovateli zápisu Romana Sůvu a Martina Bezděka a zapisovatelkou Michaelu Bezděkovou.

 

Schválení programu

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva. K návrhu programu byl předsedajícím vznesen návrh na doplnění programu. Jako bod 3 Nákup nového pc pro OÚ Důl a bod 4 Informace o podání žádosti o změnu PRVKUK. Předsedající se dotázal, zda-li někdo další chce něco doplnit do programu. Nikdo další se nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Důl schvaluje program zasedání:

 1. Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele zápisu
 2. Dopravní značení Nová Ves
 3. Nákup nového pc pro OÚ Důl
 4. Informace o podání žádosti o změnu PRVKUK
 5. Rozpočtové opatření č. 10/2023, č. 11/2023, č. 12/2023
 6. Projekt na kanalizaci a ČOV Důl
 7. Dohoda o dodávce pitné vody
 8. Provozování vodovodu a kanalizace Důl
 9. Provozování vodovodu Nová Ves
 10. Zalesnění pozemku č. 142/3 v k.ú. Důl
 11. Diskuze
 12. Usnesení
 13. Závěr

Výsledek hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1 (z1/2024/u1) bylo schváleno.

 

 1.  Dopravní značení Nová Ves

 

Předsedající obeznámil přítomné o průběhu místního šetření, kam se zástupce PČR nedostavil. Na místním šetření byly sepsány varianty, ke kterým se má p. Mlčoch z PČR vyjádřit, což do dnešního dne neudělal. Předsedající navrhuje odložit jednání do doby, než se PČR vyjádří k navrženým variantám značení. Předsedající dal možnost vyjádřit se k tomuto bodu ostatním zastupitelům. Nikdo další se k tomuto bodu nevyjádřil. Předsedající dal hlasovat.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Důl schvaluje odložení jednání o dopravním značení Nová Ves na další zasedání.

 

Výsledek hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

 

Usnesení č. 2 (z1/2024/u2) bylo schváleno.

 

 

 1. Nákup nového pc pro OÚ Důl

 

Předsedající obeznámil přítomné o tom, že pc na úřadě je již 14 let starý, v posledních 14ti dnech byl již 2x problém s jeho funkčností resp. nefunkčností a aktuálně běží v nouzovém režimu. Předsedající navrhuje nákup od společnosti Microcomp, která nám provádí veškeré IT služby. Předpokládanou výši investice odhaduje do 15tis, v případě, že by cena přesáhla tuto hranici, bude starosta informovat zastupitele. Předsedající dal možnost vyjádřit se k tomuto bodu ostatním zastupitelům. Nikdo další se k tomuto bodu nevyjádřil. Předsedající dal hlasovat.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Důl schvaluje nákup nového pc pro OÚ Důl v ceně do 15tis Kč od firmy Microcomp.

 

Výsledek hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

 

Usnesení č. 3 (z1/2024/u3) bylo schváleno.

 

 

 1. Informace o podání žádosti o změnu PRVKUK

 

Předsedající obeznámil přítomné s obsahem žádosti o změnu PRVKUK. Změna se týká toho, že odpadní vodu nebudeme přečerpávat do kanalizace z Pošné, ale Důl bude mít svou vlastní ČOV.

 

Zastupitelstvo bere tuto informaci na vědomí.

 

 

 

 1. Rozpočtové opatření č. 10/2023, č. 11/2023, č. 12/2023

 

Předsedající dává na vědomí zastupitelstvu obce, že bylo vydáno rozpočtové opatření č. 10/2023, č. 11/2023 a č. 12/2023, které předal k nahlédnutí všem zastupitelům.

 

Zastupitelstvo bere rozpočtové opatření č. 10/2023, č. 11/2023 a č. 12/2023 na vědomí.

 

 

 

 1. Projekt na kanalizaci a ČOV Důl

 

Předsedající obeznámil přítomné, že máme povolení na vypouštění odpadních vod do konce roku 2024. Bylo poptáno několik firem, ze kterých většina odmítla připravit nabídku, nabídku podaly pouze dvě firmy: ve výši 175tis + DPH VOKA Humpolec a ve výši 390tis + DPH EFEKT Havlíčkův Brod. Předsedající navrhuje, aby projekt zpracovala firma VOKA v navrženém termínu = rok 2025. Na projekt se bude žádat o dotaci, kterou bude zpracovávat Mikroregion p. Kocourová, se kterou je starosta již ve spojení. Předsedající dal možnost vyjádřit se k tomuto bodu ostatním zastupitelům. Nikdo další se k tomuto bodu nevyjádřil. Předsedající dal hlasovat.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Důl schvaluje, aby projekt vypracovala firma VOKA.

 

Výsledek hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

 

Usnesení č. 4 (z1/2024/u4) bylo schváleno.

 

 

 1. Dohoda o dodávce pitné vody

 

Předsedající informoval přítomné, že město Pacov dodalo smlouvu na dodávku pitné vody s názvem „Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků vodovodů provozně souvisejících“, kde se zavazují zásobovat Novou Ves pitnou vodou v objemu 1200 m3/rok. Předsedající navrhuje odsouhlasit podpis smlouvy s městem Pacov. Předsedající dal možnost vyjádřit se k tomuto bodu ostatním zastupitelům. Nikdo další se k tomuto bodu nevyjádřil. Předsedající dal hlasovat.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Důl schvaluje podepsání smlouvy o dodávce pitné vody s městem Pacov.

 

Výsledek hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

 

Usnesení č. 5 (z1/2024/u5) bylo schváleno.

 

 

 1. Provozování vodovodu a kanalizace Důl

 

Předsedající navrhuje, aby provozování vodovodu v obci Důl prováděla i nadále společnost VOKA formou konzultací. Předsedající dal možnost vyjádřit se k tomuto bodu ostatním zastupitelům. Nikdo další se k tomuto bodu nevyjádřil. Předsedající dal hlasovat.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Důl schvaluje, aby provoz vodovodu v obci Důl prováděla i nadále společnost VOKA.

 

Výsledek hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

 

Usnesení č. 6 (z1/2024/u6) bylo schváleno.

 

 

 

 1. Provozování vodovodu Nová Ves

 

Předsedající navrhuje, aby vodovod v Nové Vsi provozovala společnost VODAK Humpolec stejně tak, jako v Pacově. Předběžně je to dojednáno s p. Kučírkovou z VODAK – nabídková cena je 38.926,- za roční provoz (pro 2024, pro každý rok dají aktualizaci ceny). Společnost VODAK by dělala komplet servis = odečty, vzorky, cejchování vodoměrů, podzemní vody, digitalizace, evidence atd. Smlouva byla předána zastupitelům k náhledu. Pro Novou Ves se rozváže smlouva se společností VOKA. Předsedající dal možnost vyjádřit se k tomuto bodu ostatním zastupitelům. Nikdo další se k tomuto bodu nevyjádřil. Předsedající dal hlasovat.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Důl schvaluje uzavření smlouvy na provoz vodovodu v Nové Vsi se společností VODAK a rozvázání smlouvy na provoz vodovodu v Nové Vsi se společností VOKA, to vše s realizací v co nejbližším možném termínu.

 

Výsledek hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

 

Usnesení č. 7 (z1/2024/u7) bylo schváleno.

 

 

 1. Zalesnění pozemku č. 142/3 v k.ú. Důl

 

Předsedající předal slovo Josefovi Píchovi. Který navrhuje zalesnění cca 0,5 ha z pozemku 142/3 vč. oplocenek a údržby na 3 roky. Budou osloveny realizátoři, aby vypracovali nabídku. Žádost o dotaci zajistí Josef Pícha. Předsedající dal možnost vyjádřit se k tomuto bodu ostatním zastupitelům. Tomáš Štiva navrhuje oslovit i Luboše Přibyla +420 608 467 244. Jeho návrh je přijat. Předsedající dal hlasovat.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Důl schvaluje záměr zalesnění pozemku 142/3 v k.u. Důl. Do příštího zastupitelstva Josef Pícha podá minimálně 2 návrhy.

 

Výsledek hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

 

Usnesení č. 8 (z1/2024/u8) bylo schváleno.

 

 1. Diskuze

 

Předsedající zahájil diskuzi. Na Nové Vsi, resp. Kuňovce, byl osazen odkalovací ventil, další bude osazen na Nové Vsi (mezi Jonášem a Drnovskými). Michal Hojsák bude mít přechodně, dokud správu nepřevezme VODAK, na starosti odkalovací ventil na Kuňovce a bude mu k němu předán klíč.

 

Tomáš Štiva informuje, že kraj Vysočina otevřel dotaci (max. 150tis.) 50% do výše 300tis celkových nákladů.

Která může být např. na opravy komunikací, budov. Jedná se o neúčelovou dotaci vypsanou krajem.

Předsedající navrhuje, aby si do příštího zastupitelstva kdokoli ze zastupitelů připravil konkrétní návrh a znění bodu programu.

 

 1. Usnesení

 

Výpis usnesení ze zasedání č.1/2024 Zastupitelstva obce Důl ze dne 6. 3. 2024:

 

z1/2024/u1: usnesení bylo přijato

Zastupitelstvo obce Důl schvaluje program zasedání:

 1. Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele zápisu
 2. Dopravní značení Nová Ves
 3. Nákup nového pc pro OÚ Důl
 4. Informace o podání žádosti o změnu PRVKUK
 5. Rozpočtové opatření č. 10/2023, č. 11/2023, č. 12/2023
 6. Projekt na kanalizaci a ČOV Důl
 7. Dohoda o dodávce pitné vody
 8. Provozování vodovodu a kanalizace Důl
 9. Provozování vodovodu Nová Ves
 10. Zalesnění pozemku č. 142/3 v k.ú. Důl
 11. Diskuze
 12. Usnesení
 13. Závěr

        

z1/2024/u2: usnesení bylo přijato

Zastupitelstvo obce Důl schvaluje odložení jednání o dopravním značení Nová Ves na další zasedání.

 

z1/2024/u3: usnesení bylo přijato

Zastupitelstvo obce Důl schvaluje nákup nového pc pro OÚ Důl v ceně do 15tis Kč od firmy Microcomp.

 

z1/2024/u4: usnesení bylo přijato

Zastupitelstvo obce Důl schvaluje, aby projekt vypracovala firma VOKA.

 

z1/2024/u5: usnesení bylo přijato

Zastupitelstvo obce Důl schvaluje podepsání smlouvy o dodávce pitné vody s městem Pacov.

 

z1/2024/u6: usnesení bylo přijato

Zastupitelstvo obce Důl schvaluje, aby provoz vodovodu v obci Důl prováděla i nadále společnost VOKA.

 

z1/2024/u7: usnesení bylo přijato

Zastupitelstvo obce Důl schvaluje uzavření smlouvy na provoz vodovodu v Nové Vsi se společností VODAK a rozvázání smlouvy na provoz vodovodu v Nové Vsi se společností VOKA, to vše s realizací v co nejbližším možném termínu.

 

z1/2024/u8: usnesení bylo přijato

Zastupitelstvo obce Důl schvaluje záměr zalesnění pozemku 142/3 v k.u. Důl. Do příštího zastupitelstva Josef Pícha podá minimálně 2 návrhy.

 

 

 1. Závěr

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18:00 hod.

 

Přílohy zápisu:            

 

 1. Prezenční listina

 

 

Zápis byl vyhotoven dne 6. 3. 2024.                Zapisovatelka:         ……………………………………….

                                                             Michaela Bezděková

       

 

Ověřovatelé:                                       

 

……………………………………….          dne ……………………………………….

Roman Sůva                                 

 

……………………………………….          dne ……………………………………….

Martin Bezděk     

       

Starosta:

 

……………………………………….          dne ……………………………………….

Pavel Strnad                              

Soubory ke stažení