Přejít k hlavnímu obsahu

Č.j. MP/15025/2023/Kp str. 1
MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV
ODBOR VÝSTAVBY, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A PAMÁTKOVÉ PÉČE
NÁMĚSTÍ SVOBODY 1, 395 01 PACOV
tel. 565455111, IDDS: xbtbhcm, e-mail: stavurad@mestopacov.cz
Č.j. MP/15025/2023/Kp *MPACSS01399058*
Spis.zn.: /10363/2023/ MPACSS01399058
Oprávněná úřední osoba: David Kapalín, tel.: 565 455 130 Pacov, dne 18.12.2023
adresáti dle rozdělovníku


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ

Městský úřad Pacov, odbor výstavby, životního prostředí a památkové péče, jako místně příslušný správní
úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb. správní řád ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "správní řád"), věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm c)
a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4
vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním
řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného
povolení, kterou dne 4.9.2023 podala a dne 30.10.2023 doplnila
Obec Pošná, IČO 00248886, Pošná č.p. 51, 395 01 Pošná,
kterého zastupuje VAK projekt s.r.o., IČO 28159721, Kněžskodvorská č.p. 2544, 370 04 České
Budějovice
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r
na stavbu:
Pošná - kanalizace, čerpací stanice a výtlak na ČOV Pacov

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1859/1 (ostatní plocha), parc. č. 1860/2 (lesní pozemek), parc. č.
2518/2 (ostatní plocha), parc. č. 2523/1 (ostatní plocha), parc. č. 2579/6 (vodní plocha) v katastrálním
území Pacov, parc. č. 429/1 (trvalý travní porost), parc. č. 454/1 (trvalý travní porost), parc. č. 457
(ostatní plocha), parc. č. 463/1 (orná půda), parc. č. 465 (trvalý travní porost), parc. č. 507/2 (trvalý travní
porost), parc. č. 512/1 (orná půda), parc. č. 525/6 (trvalý travní porost), parc. č. 525/7 (trvalý travní
porost), parc. č. 530/5 (ostatní plocha), parc. č. 540 (ostatní plocha), parc. č. 604/1 (vodní plocha), parc. č.
606/1 (ostatní plocha), parc. č. 608 (ostatní plocha) v katastrálním území Důl, st. p. 64 (zastavěná plocha
a nádvoří), parc. č. 2 (ostatní plocha), parc. č. 10 (zahrada), parc. č. 74 (zahrada), parc. č. 80/1 (orná
půda), parc. č. 80/2 (orná půda), parc. č. 80/4 (orná půda), parc. č. 83/3 (ostatní plocha), parc. č. 83/7
(ostatní plocha), parc. č. 104/2 (zahrada), parc. č. 104/3 (ostatní plocha), parc. č. 120 (ostatní plocha),
parc. č. 124 (ostatní plocha), parc. č. 130/2 (lesní pozemek), parc. č. 720/2 (orná půda), parc. č. 720/4
(ostatní plocha), parc. č. 720/25 (orná půda), parc. č. 720/26 (ostatní plocha), parc. č. 720/27 (ostatní
plocha), parc. č. 720/28 (trvalý travní porost), parc. č. 720/31 (ostatní plocha), parc. č. 736/4 (ostatní
plocha), parc. č. 736/5 (ostatní plocha), parc. č. 846/3 (zahrada), parc. č. 849/7 (trvalý travní porost), parc.
č. 849/8 (trvalý travní porost), parc. č. 849/19 (trvalý travní porost), parc. č. 849/20 (trvalý travní porost),
parc. č. 852/12 (ostatní plocha), parc. č. 852/15 (ostatní plocha), parc. č. 852/21 (ostatní plocha), parc. č.
880/1 (ostatní plocha), parc. č. 895/2 (ostatní plocha), parc. č. 900/7 (ostatní plocha), parc. č. 901/1
(ostatní plocha), parc. č. 902/1 (ostatní plocha), parc. č. 902/3 (ostatní plocha), parc. č. 902/4 (ostatní
plocha), parc. č. 902/12 (ostatní plocha), parc. č. 902/14 (ostatní plocha), parc. č. 902/17 (ostatní plocha),
parc. č. 902/23 (ostatní plocha), parc. č. 902/28 (ostatní plocha), parc. č. 902/29 (ostatní plocha), parc. č.
902/44 (ostatní plocha), parc. č. 907/1 (ostatní plocha), parc. č. 915 (ostatní plocha), parc. č. 918/1
(ostatní plocha), parc. č. 918/2 (ostatní plocha), parc. č. 918/5 (ostatní plocha) v katastrálním území
Pošná.
Č.H.P: 1-09-02-0550-0-00, 1-09-02-0560-0-00, HGR: 6520, vodní útvar povrchových vod: DVL_0390
Kejtovský potok od pramene po ústí do toku Trnava, vodní útvar podzemních vod: 65200 Krystalinikum
v povodí Sázavy, orientační souřadnice stavby: X 1118338, Y 708113 (pro čerpací stanici) a pro napojení
na stávající kanalizaci X 1117422, Y 708890. Stavba kříží vodní toky - Novodvorský potok IDVT
10101489 a Kejtovský potok IDVT 10100318, u kterých prochází jejich záplavovým územím.
Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
Jedná se o stavbu vodního díla k odvedení odpadních vod – splaškovou kanalizaci. Stavba prochází obcí a
dále pokračuje západně a výtlakem severozápadně od obce. Stavba je v zastavitelném území, v
zastavěném území a v nezastavěném území v plochách s rozdílným způsobem využití. V dotčených
plochách je možné v přípustném využití umisťovat technickou infrastrukturu.
Účel stavby: Jedná se o technickou infrastrukturu obce pro odvádění odpadních vod.

Stavba obsahuje:
Stavební objekty:
- SO-01 Kanalizace Pošná
- SO-01.1 Splašková kanalizace
- SO-01.2 Dešťová kanalizace
- SO-02 Výtlak Pošná - Pacov
- SO-03 Čerpací stanice Pošná
Provozní soubory:
- PS-01 Čerpací stanice technologie
- PS-02 Čerpací stanice elektroinstalace + MaR

Popis stavby:
- Jedná se o novostavbu kanalizace odpadních vod pro odkanalizování obce Pošná. Kanalizace bude
sloužit výhradně pro odvádění komunálních splaškových vod a nesmí do ní být vypouštěny dešťové
vody a vody se zvýšeným obsahem tuků a jiných závadných látek.
- Splašková kanalizace bude zaústěna do nově navržené čerpací stanice na západním okraji obce. Z
čerpací stanice bude realizován výtlak do stávající splaškové kanalizace, které se nachází mezi
městem Pacov a obcí Nová Ves a odpadní vody odvádění na čistírnu odpadních vod ve města Pacov.
- Stávající kanalizace v obci Pošná zůstane zachována a bude nadále sloužit jako dešťová kanalizace.
Součástí stavby bude částečná obnova a rozšíření této dešťové kanalizace.
- Gravitační stoky splaškové kanalizace jsou navrženy z potrubí PVC(PP) DN 300 a DN 250 a jejich
celková délka je cca 2 135 m. Gravitační stoky dešťové kanalizace jsou navrženy z potrubí PVC(PP)
DN 300 a DN 250 a jejich celková délka je cca 747 m. Výtlak je navržen z potrubí PE100RC
d90x5,4 SDR17 PN10 v celkové délce cca 1 461 m. Celková délka navrhované kanalizace je 4
049,32 m.
- Čerpací stanice Pošná: zastavěná plocha 15,6 m2, obestavěný prostor 53,2 m3, plocha oploceného
areálu 56,3 m2. Čerpací stanice bude tvořena betonovou prefabrikovanou nádrží o vnitřním rozměru
2800x4800 mm a výškou dna 3000 mm do které bude umístěno vystrojení dle části PS-01. Nádrž
bude rozdělena na dvě části, suchou jímku a akumulaci o užitném objemu cca 15 m3. Čerpací stanice
bude osazena zákrytovou deskou tl. 250 mm s otvory 600x900 mm. Čerpací stanice bude oplocena
drátěnným oplocením výšky 2 m s bránou a stanice bude připojena na rozvod elektro NN do zděného
pilířku. U čerpací stanice bude provedena zpevněná plocha ze zámkové dlažby.
- Na splaškovou kanalizaci bude napojeno 126 domovních přípojek PVC DN150. Připojení
jednotlivých objektů na novou splaškovou kanalizaci bude provedeno tak, aby podchycovalo pouze
splaškové vody.
- Po realizaci stavby budou pozemky uvedeny do původního stavu.
- Podrobný popis je uvedený v projektové dokumentaci.


II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1. Stavba bude provedena v souladu s předloženou projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Petrem
Kohoutkem, ČKAIT 0102388, Boženy Němcové 12/2, 370 00 České Budějovice - viz ověřená
příloha Katastrální situační výkres – výkres č. C2.


III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace (z května 2023) ověřené ve vodoprávním
řízení, projektovou dokumentaci zpracoval Ing. Petr Kohoutek, ČKAIT 0102388, VAK projekt s. r.
o., Boženy Němcové 12/2, 370 00 České Budějovice. Případné změny nesmí být provedeny bez
předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který zabezpečí odborné vedení
prováděné stavby stavbyvedoucím. Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu s tímto
rozhodnutím, dodržet obecné požadavky na výstavbu, související technické předpisy a normy a
zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce.
3. Speciálnímu stavebnímu úřadu bude oznámen termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního
podnikatele, který bude stavbu provádět. Speciálnímu stavebnímu úřadu budou oznámeny také
termíny konaní kontrolních prohlídek.
4. Před zahájením stavby bude stavba vytýčena.
5. Při provádění stavby musí být dodrženy následující požadavky dotčených orgánů a správců sítí:
a) Koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Pacov č.j.:
MP/07928/2023/Kb/Pe/Zen/KaK/VoP ze dne 4.10.2023
- závazné stanovisko úseku dopravy a silničního hospodářství
 Před zahájením výkopových prací nutno požádat MěÚ Pacov, odbor dopravy, o povolení
zvláštního užívání silnice III/1296 a III/1299 na provádění stavebních prací - § 25 odst. 6
písm. c3 zákona č. 13/1997 Sb.
 Při závěrečné kontrolní prohlídce stavby případně spolu s oznámením stavebnímu úřadu
o započetí užívání stavby stavebník předloží předávací protokol nebo jiné sdělení týkající
se opravy narušeného místa komunikace sepsané s jejím správcem.
 Případné omezení provozu nutno projednat s Policií ČR, DI, Pelhřimov a požádat MěÚ
Pacov, odbor dopravy, o stanovení přechodné úpravy provozu na stavbou dotčené
komunikace.
- Závazné stanovisko státní správy lesa
 Dopravu materiálu na stavbu a ze stavby provádět tak, aby na lesních porostech
nedocházelo ke škodám. V případě poškození učinit bezprostředně nápravná opatření.
 V případě úniku ropných látek učinit okamžitá opatření k zabránění poškození lesa a
přírodního prostředí.
 V souvislosti se stavbou nebude požadováno kácení lesních dřevin nad rámec technické
zprávy.
- orgán zemědělského půdního fondu
 Stavebník musí skrývat odděleně svrchní kulturní vrstvu půdy na celé dotčené
ploše a zajistit její hospodárné využití. Do doby použití budou kulturní vrstvy
půdy uloženy podél výkopu. Stavebník nesmí překrývat zemědělskou půdu
výkopovými zeminami.
- orgán veřejné správy odpadového hospodářství
 K žádosti o kolaudaci u příslušného stavebního úřadu bude doložena kopie
dokladů o zákonném využití nebo odstranění vzniklých odpadů. Z dokladů musí
být patrné, jaký odpad a v jakém množství byl předán oprávněné osobě a datum
předání odpadu.
b) Stanovisko správce povodí a vyjádření správce vodního toku - Povodí Vltavy, státní podnik, zn.
PVL-48857/2023/240-Str ze dne 2.8.2023
 K možnosti napojení na stávající kanalizaci včetně ČOV je třeba souhlas jejího vlastníka
i provozovatele (vč. vlastníka a provozovatele ČOV). Podmínkou napojení je dostatečná
kapacita a bezproblémová funkčnost ČOV. Kvalita vypouštěné splaškové vody musí být
v souladu s kanalizačním řádem.
 Oddílná splašková kanalizace bude sloužit výhradně k odvádění splaškových vod. Při
napojování jednotlivých nemovitostí bude ohlídáno, že nebudou do splaškové kanalizace
zaústěny srážkové vody. Stávající žumpy, septiky a DČOV budou vyřazeny. Jímky
mohou být využity k akumulaci srážkových vod
 V případě, že na splaškovou kanalizaci budou připojeny zařízení se stravováním, nebo
jiné provozy, budou odpadní vody předčištěny na odlučovači tuků či jiném vhodném
předčisticím zařízením.
 Stavba bude provedena v souladu s ČSN 75 2130 - Křížení a souběhy vodních toků s
dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními. Vedení kanalizace bude uloženo v celé
délce podchodu do chráničky. Křížení toku bude vhodným způsobem označeno. Křížení s
vodním tokem bude realizováno protlakem, překopem bude možné realizovat pouze v
případě, že zhotovitel prokáže nemožnost provedení bezvýkopové technologie.
 Přechod přes zatrubnění toku PB přítok Novodvorského potoka IDVT 10241096 a
vyústění stoky D.I dešťové kanalizace, propustek pod silnicí, kterým protéká PB přítok
Novodvorského potoka IDVT 10241096, bude projednán s vlastníkem a provozovatelem
tohoto zařízení.
 V záplavovém území nebude zřizováno zařízení staveniště, skladován odplavitelný
stavební materiál ani parkována stavební mechanizace a technika.
 Zemina odebraná z výkopu nebude ukládána v AZZÚ nebo v místech, kde by mohla
zhoršovat jakost povrchových a podzemních vod, odtokové poměry (například v těsné
blízkosti koryt vodních toků nebo v místech soustředěného povrchového odtoku). V
AZZÚ nebude nijak navyšován stávající terén a nebudou prováděny jiné terénní úpravy
zhoršující odtok povrchových vod.
 Výkopy budou po uložení vedení náležitě zhutněny a povrch výkopů bude uveden do
stavu, který odpovídá jeho dnešnímu způsobu využívání (osetí travní směsí, živičný kryt
komunikací ap.).
 Zahájení a ukončení stavby a provádění přechodu přes vodní tok, bude v předstihu
oznámeno úsekovému technikovi Ing. Dalíkovi (tel. 724 614 057, e-mail:
petr.dalik@pvl.cz). Po ukončení stavby budeme vyzváni k odsouhlasení provedených
prací na dotčeném vodním toku. Součástí protokolu bude zhotovitelem potvrzená
dokumentace skutečného provedení křížení (situace, příčný řez, vše okótované).
c) Závazné stanovisko Drážního úřadu, Č. j.: DUCR-45231/23/Wm ze dne 25.7.2023
 Stavba bude provedena podle dokumentace předložené a odsouhlasené Drážnímu úřadu.
Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním
úřadem.
 Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
 Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k
záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
 Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu.
Veškeré kroky při provádění stavby v obvodu dráhy — tj. harmonogram prací, nutná
ochranná opatření, případné výluky kolejí, apod. je třeba řádně v předstihu projednat s
vlastníkem a provozovatelem dráhy.
 Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání závazného stanoviska ke kolaudaci, který
Drážní úřad vydává podle 7 odst. 3 zákona.

6. Při provádění stavby budou přijata organizační a technická opatření k zajištění ochrany podzemních a
povrchových vod před kontaminací závadnými látkami. Stavební materiál nebude ukládán v místech, kde by
mohla zhoršovat jakost povrchových a podzemních vod, odtokové poměry (například v těsné blízkosti koryt
vodních toků nebo v místech soustředěného povrchového odtoku).

7. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených ve vyjádření Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, č.j.: 134/2022H ze dne 20.5.2022 a ve vyjádření č.j.: 215/2022H ze dne 17.7.2023, které
tvoří nedílnou součást projektové dokumentace.

8. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených v Souhrnném stanovisku a sdělení Správy železnic,
státní organizace, zn.: 18135/2023-SŽ-OŘ BNO-OPS ze dne 31.7.2023, zn.: 2706/2023-SŽ-OŘ
BNO-OPS ze dne 20.1.2023 (včetně Vyjádření Správy elektrotechniky a energetiky Brno, Vyjádření
Správy mostů a tunelů Brno, Vyjádření Správy sdělovací a zabezpečovací techniky Jihlava,
Vyjádření Správy tratí Jihlava), které tvoří nedílnou součást projektové dokumentace.

9. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených ve vyjádření k existenci sítí elektronických
komunikací v majetku a/nebo správě ČD – Telematika a.s., č.j.: 1202321842 ze dne 27.10.2023 a
č.j.: 1202300225 ze dne 9.1.2023, které tvoří nedílnou součást projektové dokumentace.

10. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených ve vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy
(elektrická síť) ve vlastnictví E.ON Distribuce a.s. a podmínkách práce v jeho blízkosti, zn.:
M18416-26156598 ze dne 17.12.2021, které tvoří nedílnou součást projektové dokumentace.

11. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených ve vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou a
činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví EG.D, a.s.,
od společnosti EG.D, a.s., zn.: Z0311-27059776 ze dne 21.4.2022, které tvoří nedílnou součást
projektové dokumentace.

12. Stavebník zajistí splnění požadavků a podmínek uvedených ve vyjádření o existenci sítě
elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací
společnosti CETIN a.s., od společnosti CETIN a.s., pod č. j. 181292/23 ze dne 23.6.2023, které tvoří
nedílnou součást projektové dokumentace.

13. Stavba bude dokončena nejpozději do 30.6.2025.

14. V případě, že stavba nebude ve stanoveném termínu dokončena, požádá stavebník o prodloužení
lhůty výstavby včetně zdůvodnění navrženého termínu a to nejpozději jeden měsíc před uplynutím
dané lhůty.

Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu, na něž se vztahuje rozhodnutí správního
orgánu dle §94k písm. a) stavebního zákona:
Obec Pošná, Pošná č.p. 51, 395 01 Pacov
Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu, na něž se vztahuje rozhodnutí správního
orgánu dle §94k písm. c, d) stavebního zákona:
Richard Adam, nar. 2.4.1970, Rantířov č.p. 147, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou
Jiří Andreas, nar. 24.5.1993, Hlinecká č.p. 717, 375 01 Týn nad Vltavou 1
Ing. Jiří Andreas, nar. 8.7.1946, Hviezdoslavova č.p. 513/33, Praha 4-Háje, 149 00 Praha 415
Michal Andreas, nar. 5.6.1970, Vlaštovičníková č.p. 147, Květnice, 250 84 Sibřina
Vlasta Andreasová, nar. 8.2.1944, Zámecká č.p. 1489, 258 01 Vlašim
Jitka Batoušková, nar. 20.1.1986, Pošná č.p. 44, 395 01 Pacov
Ing. Jan Bednář, nar. 27.3.1979, Žitná č.p. 5794/4, 586 01 Jihlava 1
Bc. Michal Bednář, nar. 20.11.1982, U Hřbitova č.p. 2791/52, 586 01 Jihlava 1
Blanka Brothánková, nar. 30.11.1974, Pošná č.p. 4, 395 01 Pacov
Jaroslava Černá, nar. 4.10.1975, Pošná č.p. 78, 395 01 Pacov
Pavlína Doležalová, nar. 21.12.1985, Nádražní č.p. 593, 394 68 Žirovnice
Jan Dvořák, nar. 15.4.1978, Pošná č.p. 54, 395 01 Pacov
Blanka Dvořáková, nar. 17.11.1977, Pošná č.p. 54, 395 01 Pacov
Ing. Petr Choutka, nar. 17.5.1960, Karla Uhlíře č.p. 2719/46, České Budějovice 5, 370 06 České
Budějovice 6
Pavel Kejval, nar. 25.4.1946, V Úvozu č.p. 952, 395 01 Pacov
Ing. Josef Kuklík, nar. 11.12.1947, Jiráskova č.p. 1368, 393 01 Pelhřimov
Ing. Vladimír Kuklík, CSc., nar. 2.8.1953, Macešková č.p. 1942/23, Praha 10-Záběhlice, 106 00
Č.j. MP/15025/2023/Kp str. 6
Praha 106
Marie Kunstová, nar. 25.3.1955, Pošná č.p. 73, 395 01 Pacov
Markéta Mokrá, nar. 7.3.1987, Pošná č.p. 80, 395 01 Pacov
Jiří Novák, nar. 8.7.1968, nám. Svobody č.p. 168, 395 01 Pacov
Jiří Pejša, nar. 2.10.1985, Pošná č.p. 21, 395 01 Pacov
Monika Pejšová, nar. 24.4.1986, Vlašimská č.p. 1796, 256 01 Benešov u Prahy
Josef Pícha, nar. 4.12.1958, Důl č.p. 29, 395 01 Pacov
Martin Plášil, nar. 15.12.1980, Zahrádka č.p. 9, Pošná, 395 01 Pacov
Ing. Bohuslav Poduška, nar. 19.1.1955, Fantova č.p. 1794/8, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515
MUDr. Jan Poduška, nar. 9.6.1953, Ohradní č.p. 1357/41, 140 00 Praha 4-Michle
Stanislav Soukup, nar. 30.3.1952, Důl č.p. 18, 395 01 Pacov
Dana Strnadová, nar. 24.7.1969, Důl č.p. 15, 395 01 Pacov
Lenka Štemberková, nar. 16.9.1956, Družstevní č.p. 1062/19, 250 88 Čelákovice
Stanislava Tomšů, nar. 15.10.1970, Vilová č.p. 185, 394 26 Lukavec u Pacova
Antonín Votápek, nar. 30.11.1951, Pošná č.p. 66, 395 01 Pacov
CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
ČD - Telematika a.s., Pernerova č.p. 2819/2a, 130 00 Praha 3-Žižkov
EG.D, a.s., Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2
Kraj Vysočina, Žižkova č.p. 1882/57, 587 33 Jihlava
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, TSO Pelhřimov, Kosovská č.p.
1122/16, 586 01 Jihlava 1
Město Pacov, nám. Svobody č.p. 320, 395 01 Pacov
Myslivecký spolek "Háj" Pošná, z.s., Pošná č.p. 81, 395 01 Pacov
Obec Důl, Důl č.p. 31, 395 01 Pacov
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova č.p. 3178/8, 150 00 Praha 5-Smíchov
Selekta Pacov, a.s., Starodvorská č.p. 352, 395 01 Pacov
Správa železnic, státní organizace, Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město
Odůvodnění:
Dne 4.9.2023 podal a dne 30.10.2023 doplnil žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným
dnem bylo zahájeno společné řízení.
K žádosti byly doloženy povinné doklady, a to:
- Ing. Petr Kohoutek, ČKAIT 0102388, VAK projekt s. r. o., Boženy Němcové 12/2, 370 00 České
Budějovice z data 05/2023.
- Plná moc k zastupování.
- Koordinované stanovisko Městského úřadu Pacov, včetně závazného stanoviska územního plánování
podle § 96b stavebního zákona pod č.j.: MP/07928/2023/Kb/Pe/Zen/KaK/VoP ze dne 4.10.2023.
- Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání silnice Městského úřadu Pacov, pod č.j.:
MP/09808/2023/ZeN ze dne 22.8.2023.
- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina, č.j.: KHSV/16309/2023/PE/HOK/Šal
ze dne 25.7.2023.
- Stanovisko správce povodí a vyjádření správce vodního toku – Povodí Vltavy, státní podnik zn. PVL-
48857/2023/240-Str ze dne 2.8.2023.
- Závazné stanovisko Drážního úřadu, Č. j.: DUCR-45231/23/Wm ze dne 25.7.2023.
- Souhlas Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace, TSO Pelhřimov, č.j.:
134/2022H ze dne 20.5.2022 a ve vyjádření č.j.: 215/2022H ze dne 17.7.2023.
- Souhrnné stanovisku a sdělení Správy železnic, státní organizace, zn.: 18135/2023-SŽ-OŘ BNO-OPS
ze dne 31.7.2023, zn.: 2706/2023-SŽ-OŘ BNO-OPS ze dne 20.1.2023 (včetně Vyjádření Správy
elektrotechniky a energetiky Brno, Vyjádření Správy mostů a tunelů Brno, Vyjádření Správy
sdělovací a zabezpečovací techniky Jihlava, Vyjádření Správy tratí Jihlava).
- Smlouva o stanovení podmínek pro umístění a provozování kanalizačního vedení (stavebníka a
Správy železnic).
Č.j. MP/15025/2023/Kp str. 7
- Vyjádření k existenci sítí elektronických komunikací v majetku a/nebo správě ČD – Telematika a.s.,
č.j.: 1202321842 ze dne 27.10.2023 a č.j.: 1202300225 ze dne 9.1.2023.
- Souhlas obce k místním komunikacím ze dne 24.7.2023.
- Vyjádření společnosti VODAK Humpolec j.č.: C/215/22/899 ze dne 20.6.2022.
- Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví EG.D, a.s., od
společnosti EG.D, a.s., zn.: O7106-26222513 ze dne 4. 1. 2023.
- Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (plyn) ve vlastnictví EG.D, a.s., od společnosti
EG.D, a.s., pod zn. O7106-26222513 ze dne 4. 1. 2023.
- Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví EG.D, a.s., od
společnosti EG.D, a.s., zn.: M18416-26156598 ze dne 17. 12. 2021.
- Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (plyn) ve vlastnictví EG.D, a.s., od společnosti
EG.D, a.s., pod zn. M18416-26156598 ze dne 15. 12. 2021.
- Vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy
(elektrická síť) ve vlastnictví EG.D, a.s., od společnosti EG.D, a.s., zn.: Z0311-27059776 ze dne
21.4.2022.
- Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě
elektronických komunikací společnosti CETIN a.s., od společnosti CETIN a.s., pod č. j. 181292/23 ze
dne 23.6.2023.
- Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě
elektronických komunikací společnosti CETIN a.s., od společnosti CETIN a.s., pod č. j. 620639/22 ze
dne 19.5.2022.
- Stanovisko k existenci sítě společnosti VODAK Humpolec č. ž.: 20220013 ze dne 11.1.2022.
- Stanoviska a vyjádření orgánů a organizací státní správy a ostatních správců sítí, která jsou souhlasná
nebo bezpřipomínková k této stavbě: OptoNet Communication, spol s.r.o. ze dne 24.1.2022; VoKaekologické
stavby, spol. s r.o. ze dne 20.12.2021; ČEPS, a.s., ze dne 20.12.2021; Hasičský záchranný
sbor Kraje Vysočina, územní odbor Pelhřimov č.j.: HSJI- 5312-2/PE-2021 ze dne 29.11.2021;
NET4GAS, s.r.o., pod č.j.: 13643/21/OVP/N ze dne 7.12.2021; Archeologický ústav AV ČR, Brno,
v.v.i. ze dne 8.12.2021.
- Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s Povodím Vltavy ze dne 6.10.2022.
- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s Krajem Vysočina ze dne 5.9.2022.
- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti se Správou železnic ze dne 28.8.2023.
- Sdělení notářky o potenciálních dědicích.
Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení o společném povolení známým účastníkům řízení, veřejnosti a
dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na
místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný
podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou
účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.
Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými
orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním
zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se
schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.
Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Vodoprávní úřad v průběhu
řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.
Podmínky a požadavky účastníků řízení, dotčených orgánů, organizací a správců sítí či povodí
souvisejících s tímto řízením, se kterými se vodoprávní úřad ztotožňuje a jsou relevantní, byly
zapracovány do výrokové části tohoto rozhodnutí.
Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek
nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.
Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů
ve výroku uvedených.
Č.j. MP/15025/2023/Kp str. 8
Upozorňujeme, že se jedná o práce ve stanoveném záplavovém území. Zhotovitel stavby je povinen po
dobu provádění prací sledovat předpovědní službu CHMÚ a zajistit vyklizení odplavitelného materiálu v
případě předpovědi povodňového stavu. Zhotovitel stavby bude ve spojení s povodňovou komisí ORP
Pacov.
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. Účastníci se k podkladům rozhodnutí kromě k žádosti doloženým
stanoviskům dále nevyjádřili.
K vedení tohoto řízení byl vedoucím pracovníkem určen David Kapalín, jako oprávněná úřední osoba.
K podpisu všech dokumentů je na základě organizačního řádu Městského úřadu Pacov určen jako
oprávněná úřední osoba vedoucí odboru nebo jeho zástupce.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat podle § 81 odst. (1) správního řádu do 15 dnů ode dne jeho
oznámení podle § 83 odst. (3) téhož zákona ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina podáním u zdejšího
správního orgánu. Datum oznámení je shodné s datem řádného či náhradního doručení dle § 20 a § 21
správního řádu. Odvolání má odkladný účinek.
Odvolat se lze pouze proti výrokové části rozhodnutí v souladu s § 82 správního řádu. Odvolání se
podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý
účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán
na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho
vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného
vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou,
stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí také místně
příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16
stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.
Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení
ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další
vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je
povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej
tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou
označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena,
dokud rozhodnutí nenabude právní moci.
Ing. Otakar Pejša
vedoucí odboru výstavby, životního prostředí a památkové péče
Č.j. MP/15025/2023/Kp str. 9
Jelikož se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, doručuje se toto rozhodnutí v souladu
s ustanovením § 144 správního řádu veřejnou vyhláškou. Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po
dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Pacov, obecního úřadu Pošná a obecního úřadu Důl.
Rozhodnutí bude zveřejněno též způsobem umožňující dálkový přístup. Patnáctý den po vyvěšení
na úřední desce Městského úřadu Pacov je dnem doručení.
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: ....................................
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve
výši 3000 Kč byl zaplacen.
Rozdělovník – obdrží:
účastníci řízení dle § 27 odst.1 správního řádu a § 94k písm. a) stavebního zákona: stavebník -
doručováno jednotlivě:
Obec Pošná, IDDS: n2pbf8u
sídlo: Pošná č.p. 51, 395 01 Pacov
prostřednictvím zástupce
VAK projekt s.r.o., IDDS: sbgkam8
sídlo: Kněžskodvorská č.p. 2544, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 4
účastníci řízení dle § 27 odst.1 správního řádu a § 94k písm. c, d) stavebního zákona: vlastníci staveb a
pozemků, na kterých má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo
k těmto stavbám a pozemkům – doručováno jednotlivě:
Město Pacov, nám. Svobody č.p. 320, 395 01 Pacov
Kraj Vysočina, IDDS: ksab3eu
sídlo: Žižkova č.p. 1882/57, 587 33 Jihlava
Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf
sídlo: Holečkova č.p. 3178/8, 150 00 Praha 5-Smíchov
Správa železnic, státní organizace, IDDS: uccchjm
sídlo: Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město
Obec Důl, IDDS: n4iayb9
sídlo: Důl č.p. 31, 395 01 Pacov
Myslivecký spolek "Háj" Pošná, z.s., IDDS: 74zifac
sídlo: Pošná č.p. 81, 395 01 Pacov
Selekta Pacov, a.s., IDDS: tjgf8tn
sídlo: Starodvorská č.p. 352, 395 01 Pacov
Ing. Jiří Andreas, Hviezdoslavova č.p. 513/33, Praha 4-Háje, 149 00 Praha 415
Stanislav Soukup, Důl č.p. 18, 395 01 Pacov
Ing. Josef Kuklík, Jiráskova č.p. 1368, 393 01 Pelhřimov
Ing. Vladimír Kuklík, CSc., Macešková č.p. 1942/23, Praha 10-Záběhlice, 106 00 Praha 106
Pavlína Doležalová, Nádražní č.p. 593, 394 68 Žirovnice
Josef Pícha, Důl č.p. 29, 395 01 Pacov
Č.j. MP/15025/2023/Kp str. 10
Blanka Brothánková, Pošná č.p. 4, 395 01 Pacov
Ing. Petr Choutka, Karla Uhlíře č.p. 2719/46, České Budějovice 5, 370 06 České Budějovice 6
Bc. Michal Bednář, IDDS: ub67tf4
trvalý pobyt: U Hřbitova č.p. 2791/52, 586 01 Jihlava 1
Martin Plášil, Zahrádka č.p. 9, Pošná, 395 01 Pacov
Ing. Jan Bednář, Žitná č.p. 5794/4, 586 01 Jihlava 1
Pavel Kejval, V Úvozu č.p. 952, 395 01 Pacov
MUDr. Jan Poduška, Ohradní č.p. 1357/41, 140 00 Praha 4-Michle
Ing. Bohuslav Poduška, Fantova č.p. 1794/8, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515
Markéta Mokrá, Pošná č.p. 80, 395 01 Pacov
Jan Dvořák, Pošná č.p. 54, 395 01 Pacov
Blanka Dvořáková, Pošná č.p. 54, 395 01 Pacov
Jiří Novák, nám. Svobody č.p. 168, 395 01 Pacov
Jaroslava Černá, Pošná č.p. 78, 395 01 Pacov
Dana Strnadová, Důl č.p. 15, 395 01 Pacov
Stanislava Tomšů, Vilová č.p. 185, 394 26 Lukavec u Pacova
Lenka Štemberková, Družstevní č.p. 1062/19, 250 88 Čelákovice
Jiří Pejša, Pošná č.p. 21, 395 01 Pacov
Monika Pejšová, Vlašimská č.p. 1796, 256 01 Benešov u Prahy
Jitka Batoušková, Pošná č.p. 44, 395 01 Pacov
Marie Kunstová, Pošná č.p. 73, 395 01 Pacov
Antonín Votápek, Pošná č.p. 66, 395 01 Pacov
Richard Adam, Rantířov č.p. 147, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, TSO Pelhřimov, IDDS: 3qdnp8g
sídlo: Kosovská č.p. 1122/16, 586 01 Jihlava 1
EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu
sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzdjrp
sídlo: Pernerova č.p. 2819/2a, 130 00 Praha 3-Žižkov
Vlasta Andreasová, Zámecká č.p. 1489, 258 01 Vlašim
Michal Andreas, Vlaštovičníková č.p. 147, Květnice, 250 84 Sibřina
Jiří Andreas, Hlinecká č.p. 717, 375 01 Týn nad Vltavou 1
účastníci řízení dle § 27 odst. 3 správního řádu a § 94k písm. e) stavebního zákona: osoby, jejichž
vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo
stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno – v souladu s § 94u odst. 4 stavebního
zákona jsou identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí –
doručováno veřejnou vyhláškou:
p. č. 1860/1 v katastrálním území Pacov, p. č. st. 22, p. č. 429/6, 429/7, 463/2, 594/1, 455, 456, 466,
508/1, 500/1, 499/1, 498, 497/1, 611, 526/1, 525/5, 525/8, 525/2, 541 v katastrálním území Důl, p. č. 123,
122/1, 901/2, 895/1, 130/3, 117, 114/2, 114/3, 850, 852/25, 852/19, 852/24, 852/26, 852/27, p. č. st. 68, p.
č. st. 57, p. č. 849/3, p. č. st. 105, p. č. 852/34, 852/20, 849/17, p. č. st. 45/2, p. č. st. 45/3, p. č. 44, 108/9,
p. č. st. 62/1, p. č. 934, p. č. st. 41, p. č. 902/47, 902/45, 935, 902/46, 902/26, p. č. st. 20/2, p. č. st. 20/1,
86, 85, p. č. st. 21/1, p. č. 929, p. č. st. 59, p. č. st. 58, p. č. 902/5, 902/6, 933, 902/27, 76, p. č. st. 18/1,
75/2, p. č. st. 97, p. č. st. 19, p. č. 78/1, 79, 918/4, 83/4, 902/17, 83/2, 902/16, 720/1, 82/2, 82/1, 83/5, p. č.
st. 33, p. č. 93, p. č. 902/33, 96/1, 96/2, 902/34, 902/35, 96/3, 902/36, 902/37, p. č. st. 28, p. č. st. 30, p. č.
st. 31, p. č. 97, 103, 902/7, 100/1, 902/10, 902/39, 930, 902/11, 819/4, 900/5, 900/4, 900/3, 900/1, 846/1,
852/35, p. č. st. 61, p. č. 846/2, p. č. st. 63/2, p. č. st. 63/1, p. č. st. 37/1, p. č. st. 37/2, p. č. 74/1, 104/1,
104/2, p. č. st. 81, p. č. st. 39, p. č. st. 40, p. č. 105/1, 105/2, 105/3, 902/24, p. č. st. 26, p. č. st. 25, p. č.
91, 92, p. č. st. 23, p. č. 90, 94, 84, 902/31, p. č. st.22, p. č. 720/3, 720/29, 720/5, 736/1, 720/9, 720/20,
720/19, 720/18, 720/17, 720/16, 720/32, 715/7, 73, p. č. st. 17, p. č. 72, 925, 924, 70, 902/9, 932, p. č. st.
15, p. č. 66/2, 66/1, 715/10, 323/33, 323/8, 323/9, 63/5, 63/4, 63/1, p. č. st. 14, p. č. st. 13, p. č. st. 12, p. č.
61, p. č. st. 11, p. č. st. 10, p. č. 51/1, 902/32, 50/2, 50/1, 43, p. č. st. 9, p. č. st. 8/1, p. č. 42/2, 42/1, p. č.
st. 7, p. č. 36/4, 36/2, p. č. st. 80, p. č. 902/25, p. č. st. 5, p. č. 35/1, 28/2, p. č. st. 4, p. č. 28/2, 28/1, 27/2,
26/1, 902/2, 1/1, 19/1, 19/2, p. č. st.2, p. č. 874/1, p. č. st. 1, p. č. 14, p. č. st. 49, p. č. 9, p. č. st. 48, p. č.
Č.j. MP/15025/2023/Kp str. 11
8/2, p. č. st. 47, p. č. 3, 111, p. č. st. 46, p. č. 110, 112, p. č. st. 43, p. č. 1/2, 902/15, 823/4, 828/4, 720/8,
720/7, 720/10, 720/33 v katastrálním území Pošná.
dotčené orgány státní správy:
Městský úřad Pacov, odbor výstavby, životního prostředí a památkové péče, nám. Svobody č.p. 1, 395 01
Pacov
Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, IDDS: 4uuai3w
sídlo: Tolstého č.p. 1914/15, 586 01 Jihlava 1
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, Dopravní inspektorát, IDDS: x9nhptc
sídlo: Pražská č.p. 1738, 393 01 Pelhřimov
Drážní úřad, sekce infrastruktury, územní odbor Plzeň, IDDS: 5mjaatd
sídlo: Wilsonova č.p. 300/8, 120 00 Praha 2-Vinohrady
ostatní na vědomí:
VODAK Humpolec, s.r.o., IDDS: b2jciij
sídlo: Pražská č.p. 544, 396 01 Humpolec
k vyvěšení na úřední desku se žádostí o vyvěšení na dobu 15 dnů:
Městský úřad Pacov, IDDS: xbtbhcm
sídlo: nám. Svobody č.p. 1, 395 01 Pacov
Obecní úřad Pošná, IDDS: n2pbf8u
sídlo: Pošná č.p. 51, 395 01 Pacov
Obecní úřad Důl, IDDS: n4iayb9
sídlo: Důl č.p. 1, 395 01 Pacov

Soubory ke stažení