Přejít k hlavnímu obsahu

Úřad obce Důl, Důl 31, 395 01 Pacov

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

 

OZNÁMENÍ o vydání změny územního plánu

Zastupitelstvo obce Důl, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vydalo dne 13. 12. 2023 ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DŮL.

 

Vzhledem k rozsahu není možno zveřejnit na úřední desce celý obsah změny územního plánu. Úplné znění, včetně odůvodnění a grafické části bude k nahlédnutí po dobu 15 dní na Městském úřadě Pacov, oboru výstavby, náměstí Svobody 1, budova zámku, kancelář 3.07 a na Úřadu obce Důl.

 

Úplné znění návrhu bude současně, v souladu s ustanovením § 172 odst. 2 správního řádu, zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na elektronické úřadní desce obce Důl a Městského úřadu Pacov >>> odkaz ZDE

Proti Změně č. 1 Územního plánu Důl, nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád)

Opatření obecné povahy o vydání změny územního plánu nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhleášky na úřední desce obce Důl.