Přejít k hlavnímu obsahu

DŮL
k.ú. Důl


ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU
Změna č. 1


TEXTOVÁ ČÁST
ZPRACOVANÁ POŘIZOVATELEM


Zpracoval pořizovatel:
Městský úřad Pacov, odbor výstavby, životního prostředí a památkové péče
Nám. Svobody 1, 395 01 Pacov
Kateřina Kautská, referent oddělení územního plánu


SEZNAM DOKUMENTACE
1. POSTUP POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU ................................................................................ 4
2. VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ
DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM, VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA
ŠIRŠÍCH VZTAHŮ ...................................................................................................................................... 4
3. VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ................................................ 7
4. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH
PŘEDPISŮ ................................................................................................................................................. 8
5. STANOVISKA KRAJSKÉHO ÚŘADU JAKO NADŘÍZENÉHO ORGÁNU .................................................. 8
6. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ .............................. 10
7. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ A INFORMAC, JAK BYLO RESPEKTOVÁNO
STANOVISKO K VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ............................................................ 15
8. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH VČETNĚ ODŮVODNĚNÍ .................................................................. 18
9. VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK ........................................................................................................ 18
10. POUČENÍ .................................................................................................................................... 18

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Název ÚPD: DŮL – ÚZEMNÍ PLÁN
(ÚPD – územně plánovací dokumentace) ZMĚNA č. 1
Druh ÚPD: Změna územního plánu
Stupeň ÚPD: Návrh k veřejnému projednání
Řešené správní území: k.ú. Důl
Pořizovatel: Městský úřad Pacov
(úřad územního plánování) Odbor výstavby, životního prostředí a památkové péče
Nám. Svobody 1, 395 01 Pacov


Objednavatel: Obec Důl
(obec, která ÚP vydává) IČ: 47248998
Důl 31, 395 01 Pacov


Zpracovatel změny ÚP: Ing. arch. Milič Maryška
IČ: 16125703
Číslo autorizace: 00401
Letohradská 3/369, 170 00 Praha 7


Datum: Listopad 2023


Použité označení lokalit:
Označení lokalit Z1-A a Z1-B je ve Změně č. 1 ÚP Důl použito pro identifikaci lokality, kde se jsou situovány navržené změny v ÚP. Jedná se o vymezení a číslování tzv. „detailních výřezů“ z ÚP, které není předmětem řešení změn v ÚP. V úplném znění ÚP Důl po vydání změny č. 1 toto „označení lokality“ Z1-A a Z1-B již nebude.


1. POSTUP POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU


 Zastupitelstvo obce Důl schválilo na svém veřejném zasedání č. 1 dne 25.1.2023 pořízení Změny č. 1 Územního plánu (dále ÚP) Důl, která řeší vznik nových ploch a změny funkčního využití ploch v řešeném území obce Důl;
 Zastupitelstvo obce Důl schválilo na svém veřejném zasedání č. 1 dne 25.1.2023 jako určeného zastupitele Martina Bezděka.
 Zastupitelstvo obce Důl schválilo na svém veřejném zasedání č. 2 dne 12.4.2023 zadání Změny č. 1 Územního plánu (dále ÚP) Důl.
 Projektantem Změny č. 1 ÚP Důl je Ing. arch Milič Maryška, Letohradská 369, 17000 Praha 7; Veřejné projednání návrhu Změny č. 1 ÚP Důl:
 Dne 10. 8. 2023 předal projektant pořizovateli návrh Změny č.1 ÚP Důl (grafickou a textovou část) pro veřejné projednání (1xpro obec a 1x pro pořizovatele);
 Pořizovatel zpracoval Odůvodnění návrhu Změny č. 1– část zpracovaná pořizovatelem;
 Dne 17.8. 2023 bylo dotčeným orgánům, krajskému úřadu, oprávněnému investorovi, sousedním obcím a veřejnosti oznámeno veřejné projednávání návrhu Změny č. 1 ÚP Důl;
 Návrh Změny č. 1 ÚP Důl byl společně s oznámením vyvěšen na webové stránky Města Pacov a webové stránky obce Důl a dále bylo oznámení vyvěšeno na úřední desce MěÚ Pacov a na Úřadu obce Důl;
 Dne 4. 10. 2023 proběhlo veřejné projednání Změny č. 1 ÚP Důl;
 K návrhu Změny č. 1 ÚP Důl nebyly ve stanovisku Krajského úřadu odboru ŽP a zemědělství
vzneseny požadavky na úpravu návrhu, a tudíž není nutné návrh Změny č. 1 ÚP Důl upravit a znovu projednat v opakované veřejném projednání;
 K návrhu Změny č. 1 ÚP Důl bylo vydáno souhlasné stanovisko nadřízeného orgánu ÚP – Krajského úřadu odboru územního plánování a stavebního řádu;


2. VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM, VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ


Územní plán Důl, včetně Změny č. 1 ÚP, je v souladu s Politikou územního rozvoje ( PÚR ) České republiky ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ( PÚR ČR - úplné znění závazné od 1. 9. 2023 ). Aktualizace č.1 PÚR byla schválena usnesení vlády ze dne 15. 04. 2015, Aktualizace č.2 a č.3 PÚR byly schváleny usnesení vlády ze dne 2. září. 2019 a nabyly účinnosti dne 1. října 2019. Aktualizace č.5 PÚR byla schválena usnesení vlády ze dne 17. srpna 2020 a nabyla účinnosti dne 11. září 2020. Aktualizace č. 4 byla schválena usnesení vlády ze dne 12. července 2021. Aktualizace č. 6 PÚR byla schválena usnesení vlády ze dne 19. července 2023 a nabyla účinnosti dne 1. září 2023. Na správní území Důl se vztahují některé z požadavků, uvedené v kapitole 2. „Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje“. Jedná se zejména požadavky uvedené v bodech:
(14) „Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice …“
Změna č. 1 je provedena s citlivým přístupem k vyváženému všestrannému rozvoji obce za účelem zachování rázu urbanistické struktury sídla. Ve změně č. 1 ÚP Důl se nemění koncepce, která v ÚP Důl zohledňuje specifické podmínky daného území s venkovským osídlením v této části Českomoravské vrchoviny, včetně dopadu urbanistické
koncepce na krajinný ráz.
(14a) „Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí ve vazbě na rozvoj primárního sektoru zohlednit ochranu kvalitních lesních porostů, vodních ploch a kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny.“
Změna č. 1 ÚP Důl zohledňuje ochranu lesních porostů, vodních ploch a kvalitní zemědělské a ekologickou funkci krajiny. Potřebný rozvoj sídla je ve změně ÚP navržen v přiměřeném nezbytném rozsahu. Navržené změny se netýkají pozemků lesa. Územní plán Důl, včetně Změny č. 1 ÚP, respektuje republikové priority pro zajištění udržitelného
rozvoje území, zakotvené v PÚR. Respektuje priority vyváženého vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel v území. Z kapitoly 3. „Rozvojové osy a oblasti“ a z kapitoly 4. „Specifické oblasti“ pro území Důl nevyplývají žádné specifické požadavky. Území obce Důl se nachází mimo v PÚR ČR stanovené rozvojové oblasti a rozvojové osy, nepatří mezi specifické oblasti. Proto se na ÚP Důl nevztahují žádné požadavky vyplývající z těchto vymezených rozvojových oblastí a rozvojových os a specifických oblastí. Z kapitoly 5. „Koridory a plochy dopravní infrastruktury“ a z kapitoly 6 „Koridory technické infrastruktury a souvisejících rozvojových záměrů“ pro území řešené v ÚP Důl nevyplývají žádné specifické požadavky.
Přes území obce Důl nejsou v PÚR vymezeny koridory a plochy dopravní infrastruktury a koridory technické infrastruktury a souvisejících rozvojových záměrů.
Na území obce Důl se nevztahují žádné další požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje České republiky (PÚR ČR - úplné znění závazné od 1. 9. 2021).
Územní plán Důl, včetně Změny č. 1 ÚP, je zpracován v souladu se Zásadami územního rozvoje (dále ZÚR) Kraje Vysočina. V současné době (od 15. 06 2022) je platné úplné znění zásad územního rozvoje po vydání aktualizací č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8.
Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina byly Krajem Vysočina vydány dne 16. 09. 2008 a nabyly účinnosti dne 22. 11. 2008.
Od té doby bylo vydáno a nabylo účinnosti osm aktualizací:
 Aktualizace č. 1 ZÚR Kraje Vysočina nabyla účinnosti dne 23. 10. 2012.
 Aktualizace č. 2 a 3 ZÚR Kraje Vysočina nabyly účinnosti dne 7. 10. 2016.
 Aktualizace č. 5 ZÚR Kraje Vysočina nabyla účinnosti dne 30. 12. 2017.
 Aktualizace č. 6 ZÚR Kraje Vysočina a nabyla účinnosti dne 14. 6. 2019.
 Aktualizace č. 4 ZÚR Kraje Vysočina nabyla účinnosti dne 7. 11. 2020.
 Aktualizace č. 8 ZÚR Kraje Vysočina nabyla účinnosti dne 13. 04. 2021.
 Aktualizace č. 7 ZÚR Kraje Vysočina nabyla účinnosti dne 20. 10. 2021.

ZÚR Kraje Vysočina stanovují zejména základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání kraje,
vymezují plochy a koridory nadmístního významu a stanovuje požadavky na jejich využití, zejména
veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, stanovují kritéria pro rozhodování o možných
variantách nebo alternativách změn v jejich využití.
Z kapitoly 1. „Stanovení priorit územního plánování Kraje Vysočina pro zajištění udržitelného
rozvoje území“ se na území Důl vztahují požadavky respektování priorit vyplývajících ze ZÚR Kraje
Vysočina:
(01) Pomocí nástrojů územního plánování vytvářet podmínky pro vyvážený rozvoj kraje Vysočina
založený na zajištění příznivého životního prostředí, stabilním hospodářském rozvoji a udržení sociální
soudržnosti obyvatel kraje. …
Změna č. 1 Územního plánu Důl požadavek splňuje:
 Změna č. 1 ÚP je navržena s citlivým přístupem k vyváženému všestrannému rozvoji obce za účelem
zajištění příznivého životního prostředí, stabilním hospodářském rozvoji a udržení sociální soudržnosti.
(06) Vytvářet podmínky pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty na území kraje, které vytvářejí
image kraje a posilují vztah obyvatelstva kraje ke svému území.
Změna č. 1 Územního plánu Důl požadavek splňuje:
 Změna č. 1 ÚP je navržena tak, že vytváří předpoklady pro zachování a obnovu rozmanitosti kulturní
krajiny a posílení její stability a vytváří předpoklady její obohacení. Vymezení zastavitelné plochy
rozvíjí strukturu stávajícího osídlení, která se na území obce Důl a v okolní krajině vyskytuje.
 V rámci změny ÚP je rozšířena rozvojová plocha bydlení Z.4 a recipročně je zmenšena plocha Z.2 se
stanoveným stejným způsobem využití. Změna nemá vliv na pozemky lesa (PUPFL).
 Cílem řešení změny je ochrana stávajících přírodních a kulturních hodnot, harmonické zapojení
rozvojových ploch do sídelní struktury a do krajinného rázu.
 Prostupnost krajiny není vlivem řešení Změny č. 1 ÚP omezena, stávající síť veřejně přístupných
komunikací, pěších a cyklistických tras, cest a pěšin ve volné krajině je zachována.
Z kapitoly 2. „Zpřesnění vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os, vymezených v PÚR a
vymezení rozvojových oblastí a rozvojových center krajského významu“ pro území obce Důl
nevyplývají žádné specifické požadavky.
Z kapitoly 3. „Vymezení specifické oblasti krajského významu“ pro území obce Důl nevyplývají
žádné specifické požadavky.
Z kapitoly 4. „Zpřesnění vymezení ploch a koridorů vymezených v politice územního rozvoje a
vymezení ploch a koridorů nadmístního významu“ pro Územní plán Důl nevyplývají žádné
specifické požadavky.
Z kapitoly 5. „Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních
a civilizačních hodnot území Kraje Vysočina“ pro Územní plán Důl nevyplývají žádné specifické
požadavky.
Z kapitoly 6. „Vymezení cílových charakteristik krajiny na území Kraje Vysočina“ pro území Důl
vyplývají skutečnosti uvedené v následujících bodech:
(125) ZÚR vymezují na území kraje tyto typy krajin charakterizované převažujícím nebo určujícím
cílovým využitím:
c) krajina lesozemědělská harmonická;
d) krajina lesozemědělská ostatní
Převážná část území obce Důl, kde leží všechna sídla na území obce Důl, patří do typu krajiny
lesozemědělské harmonické, pouze západní okraj území obce, zahrnující zejména rozsáhlý lesní masív
patří do typu krajiny lesozemědělské ostatní.
Změna č. 1 Územního plánu Důl požadavky splňuje:
 Změna č. 1 ÚP je navržena tak, že na většině území respektuje v ZÚR stanovené hlavní cílové využití
krajiny lesozemědělské harmonické s využitím zejména pro zemědělství a lesní hospodářství, bydlení a
místní ekonomické aktivity a vytváří předpoklady pro jeho ochranu a další rozvoj.
 Změna č. 1 ÚP je navržena tak, že na severním a západním okraji území respektuje v ZÚR stanovené
hlavní cílové využití lesozemědělské ostatní, s využitím zejména pro zemědělství a lesní hospodářství,
bydlení, základní veřejnou vybavenost a místní ekonomické aktivity..
 Ve Změně č. 1 ÚP Důl nejsou navrženy žádné záměry, které by byly v rozporu se zásadami
stanovenými ZÚR Kraje Vysočina.
125a) ZÚR dále vymezují na území kraje tyto oblasti krajinného rázu jako unikátní územní jednotky
jedinečností a neopakovatelností krajiny
e) CZ0610-OB005 Pelhřimovsko
o) CZ0610-OB015 Pacovsko
Převážná část území obce Důl patří do oblasti krajinného rázu CZ0610-OB005 Pelhřimovsko, pouze
jihovýchodní okraj území obce Důl je součástí oblasti krajinného rázu CZ0610-OB015 Pacovsko.
Změna č. 1 Územního plánu Důl požadavky splňuje:
 Na území obce Důl se vylučuje umísťování výškových staveb, které by se výrazně uplatňovaly v
dochovaných prostorech původního členění krajiny a v prostorech záměrně komponované krajiny nebo
by narušovaly uplatnění kulturních dominant.
Z kapitoly 7. „Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a
opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a asanačních území nadmístního významu, pro
které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit“ pro území obce Důl nevyplývají žádné specifické
požadavky.
Na území obce Důl se nevztahují žádné další požadavky vyplývající ze ZÚR Kraje Vysočina. Územní
plán Důl, včetně změny č. 1 ÚP, respektuje záměry ZÚR, t.j. nejsou v něm vytvořeny překážky, které
by záměry ZÚR Kraje Vysočina znemožňovaly.


3. VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ


Návrh Změny č. 1 Územního plánu Důl je v souladu s cíli a úkoly územního plánování definovanými
§ 18 a 19 stavebního zákona. Soulad s jednotlivými cíli a úkoly územního plánování je podrobně
zpracován zpracovatelem v Odůvodnění územního plánu, kapitole 3. Cílem návrhu Změny č. 1
územního plánu je i nadále zajistit účelné využití a prostorové uspořádání území a umožnit ve
vzájemném souladu realizovat veřejné i soukromé zájmy na rozvoji území.
Návrh Změny č. 1 Územního plánu je v souladu s požadavky na ochranu architektonických a
urbanistických hodnot. Dle § 18 odst. 4 stavebního zákona dbá územní plán na ochranu a rozvoj
hodnot území (přírodních, kulturních a civilizačních) včetně urbanistického, architektonického a
archeologického dědictví.
Návrh Změny č. 1 Územního plánu je v souladu s požadavky na ochranu nezastavěného území. Dle §
18 odst. 5 stavebního zákona umožňuje územní plán v nezastavěném území umisťovat pouze stavby a
zařízení uvedené v tomto ustanovení, pokud nedochází k jeho zpřísnění či zpřesnění. S ohledem na
ustanovení § 18 odst. 5 stavebního zákona také určuje podmínky pro hospodárné využívání
zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území.

4. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ


Návrh Změny č. 1 Územního plánu Důl byl zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č.
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu
evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o
obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Soulad je vyhodnocen zhotovitelem v Odůvodnění územního plánu, kapitole 3.
Dle Přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti ve znění pozdějších předpisů, vymezuje
návrh územního plánu zastavěné území, základní koncepci rozvoje území obce, urbanistickou
koncepci, koncepci veřejné infrastruktury, koncepci uspořádání krajiny a stanovuje podmínky pro
využití ploch s rozdílným způsobem využití. Návrh územního plánu vymezuje veřejně prospěšnou
stavbu, pro kterou lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit a plochu územní rezervy pro bydlení. V
návrhu územního plánu je stanovena etapizace výstavby.
Územní plán je zpracován v souladu s vyhláškou č. 418/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č.
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, a vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.
Vyhláška č. 418/2022 Sb. nabyla účinnosti k 01.01.2023. Návrh územního plánu pro veřejné
projednání byl upraven tak, aby odpovídal jednotnému standardu územně plánovací dokumentace
podle této vyhlášky.


5. STANOVISKA KRAJSKÉHO ÚŘADU JAKO NADŘÍZENÉHO ORGÁNU


Krajský úřad Kraje Vysočina odbor územního plánování a stavebního řádu, Ke Skalce
5907/47, 5860 1 Jihlava – stanovisko nadřízeného orgánu k pořízení změny ze dne
1.11.2023 pod č.j. KUJI 101366/2023 OUP 539/2023-3.
Stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování k návrhu Změny č. 1 Územního plánu Důl
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu jako nadřízený správní
orgán na úseku územního plánování, posoudil předložený návrh Změny č. 1 Územního plánu Důl dle
§ 55b odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů (dále též „stavební zákon“).
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu souhlasí s návrhem Změny č. 1 Územního plánu Důl z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Na základě tohoto posouzení lze zahájit řízení ve smyslu § 53 a následujících stavebního zákona.


Odůvodnění
Městský úřad Pacov, Odbor výstavby, životního prostředí a památkové péče, jako pořizovatel Změny
č. 1 Územního plánu Důl dle § 6 odst. 1 stavebního zákona, předložil Krajskému úřadu Kraje
Vysočina, odboru územního plánování a stavebního řádu (dále též „krajský úřad“) dne 17. 10. 2023
dle § 55b, odst. 4 stavebního zákona podklady k posouzení návrhu Změny č. 1 Územního plánu Důl
(dále též „návrh změny ÚP“), včetně stanovisek, vyjádření a námitek uplatněných k návrhu změny ÚP.
Změna ÚP je pořizována zkráceným postupem. Veřejné projednání proběhlo dne 4. 10. 2023.
Podkladem pro posouzení nadřízeným orgánem územního plánování je dokumentace pro veřejné
projednání podle § 55b stavebního zákona „Důl, Územní plán – Změna č. 1“ zpracovaná Ing. arch.
Miličem Maryškou, 2023.
Krajský úřad jako nadřízený orgán posoudil návrh změny ÚP z následujících hledisek:
Z hlediska souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 (dále též
„PÚR ČR“) máme následující připomínky.
 Správní území obce Důl není součástí rozvojové oblasti, specifické oblasti ani rozvojové osy
republikového významu vymezených v platné PÚR ČR.
 V odůvodnění návrhu změny ÚP je popsán soulad s republikovými prioritami územního plánování pro
zajištění udržitelného rozvoje území dle PÚR ČR.
 Krajský úřad upozorňuje, že od 1. 9. 2023 je závazná Aktualizace č. 6 Politiky územního rozvoje ČR.
Vzhledem k době zpracování dokumentace nemohla být tato informace v odůvodnění návrhu změny
ÚP uvedena. Krajský úřad požaduje doplnit do textové části odůvodnění návrhu změny ÚP.
Z hlediska souladu s územně plánovací dokumentací kraje – Zásady územního rozvoje Kraje
Vysočina, ve znění aktualizací č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8 a rozsudku Krajského soudu v Brně čj. 64 a
1/2017-118 ze dne 13. 4. 2017 (dále též „ZÚR KrV“) – máme k předloženému návrhu změny ÚP tyto
poznatky.
 V odůvodnění návrhu změny ÚP je vyhodnocen soulad s prioritami stanovenými v ZÚR KrV pro
zajištění udržitelného rozvoje území.
 Území obce se nachází mimo rozvojové oblasti, specifické oblasti a rozvojové osy vymezené v ZÚR
KrV.
 ZÚR KrV na území obce nevymezují koridory dopravní a technické infrastruktury, územní rezervy ani
prvky územního systému ekologické stability.
 ZÚR KrV vymezují na území obce typy krajiny – krajina lesozemědělská harmonická a krajina
lesozemědělská ostatní. Návrh změny ÚP je v souladu s hlavním cílovým využitím krajiny, se
zásadami pro činnost v území a se zásadami pro rozhodování o změnách v území, které jsou v ZÚR
KrV stanoveny pro zastoupené krajinné typy.
 ZÚR KrV vymezují na území kraje oblasti krajinného rázu. Území obce Důl náleží do oblasti
CZ0610-OB005 Pelhřimovsko a CZ0610-OB015 Pacovsko. Návrh změny ÚP je v souladu s obecnými
a specifickými zásadami pro činnost v území a rozhodování o změnách v území stanovenými pro
uvedené oblasti krajinného rázu.
 Návrh změny ÚP je zpracován v souladu se stanovenými úkoly pro územní plánování dle ZÚR KrV.
Z hlediska koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy návrhem změny ÚP
nedochází ke změně vazeb na území sousedních obcí, i nadále je zajištěna koordinace využívání
území.
Na základě tohoto posouzení, po vyhodnocení výsledků projednání, případném vyřešení rozporů a
úpravě návrhu změny ÚP, lze zahájit řízení o vydání Změny č. 1 Územního plánu Důl ve smyslu § 53
a následujících stavebního zákona.
Upozorňujeme na § 55 odst. 7 stavebního zákona. Změna územního plánu nenabude účinnosti bez
současného doručení úplného znění po této změně.
Poučení
Toto stanovisko není rozhodnutím ve smyslu správního řádu a nelze se proti němu odvolat.


6. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Krajský úřad Kraje Vysočina odbor životního prostředí a zemědělství, Žižkova 1882/57,
5860 1 Jihlava – stanovisko k návrhu pořízení změny ze dne 10.1.2023 pod č.j. KUJI
2688/2023 OZPZ 1992/2016.
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále též „OŽPZ KrÚ Kraje
Vysočina“) obdržel dne 17. 8. 2023 oznámení o veřejném projednání konaném dne 4. 10. 2023 k
Návrhu změny č. 1 územního plánu Důl.
Změna č. 1 ÚP Důl zahrnuje pouze několik dílčích změn ve využití ploch. V rámci změny ÚP je
rozšířena rozvojová plocha bydlení Z.4 a recipročně jsou zmenšeny plochy Z.2 a Z.11.
1) Rozšíření plochy BV označené v územním plánu Z04 bydlení o 0,12 ha na pozemcích parc. č. 132,
133, 125/5, 138 v k.ú. Důl.
2) Zmenšení plochy BV označené v územním plánu Z02 o 0,23 ha na pozemcích parc. č.156/12 v k.ú.
Důl
Ve změně č. 1 ÚP Důl se aktualizuje hranice zastavěného území, zpřesňuje aktuální stav
zastavitelných ploch a upřesňují se podmínky využití ploch v zastavěném území a na zastavitelných
plochách.
Územní plán Důl se v rámci Změny č. 1 ÚP Důl převádí do jednotného standardu (dále JS) územně
plánovací dokumentace.
Návrh územního plánu zpracoval Ing. arch. Milič Maryška, 2023.
Na základě jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí sdělujeme následující:
1. Stanovisko ochrany přírody a krajiny (OPK) k návrhu změny č. 1 ÚP Důl k veřejnému
projednání
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný správní orgán
podle § 77a odst. 4 písm. z) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
přepisů (dále též „zákon o OPK“) k návrhu změny č. 1 ÚP Důl k veřejnému projednání z hlediska
zákonem chráněných zájmů uděluje souhlasné stanovisko.
Odůvodnění: Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, (dále též jen
„OŽPZ KrÚ Vysočina“) prověřil předložený návrh ÚP z hlediska zájmů chráněných zákonem o OPK.
Návrh ÚP jsme zhodnotili z hlediska dotčení zájmů chráněných zákonem o OPK, tyto zájmy jsou
uvedeny zejména v § 2 odst. 2 zákona o OPK. Věcně jsme posuzovali dotčení jednotlivých institutů
ochrany přírody a krajiny, zejména pak podle § 4 odst. 1 a § 59 územní systém ekologické stability, §
34 přírodní rezervace, § 36 přírodní památka, § 45c ochrana evropsky významných lokalit (EVL), §
45e ptačí oblasti, § 49 ochrana zvláště chráněných rostlin, § 50 ochrana zvláště chráněných živočichů
apod. V řešeném územním plánu není vymezena evropsky významná lokalita nebo ptačí oblasti
(Natura 2000) ani žádné zvláště chráněné území.
2. Stanovisko ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) k návrhu změny č.1 ÚP Důl k
veřejnému projednání
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný správní orgán
dle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů a podle § 17a písmene
a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o ochraně
ZPF“) k návrhu změny č.1 ÚP Důl k veřejnému projednání z hlediska zákonem chráněných zájmů
dle § 5 odst. 2 zákona o ochraně ZPF uděluje souhlasné stanovisko.
Odůvodnění: Podkladem k udělení stanoviska dle § 5 odst. 2 zákona bylo vyhodnocení, které
zpracoval Ing. arch. Milič Maryška, 2023.
V rámci změny ÚP je rozšířena rozvojová plocha bydlení Z.4 a recipročně jsou zmenšeny plochy Z.2 a
Z.11. Ve Změně č. 1 ÚP činí výměra předpokládaných záborů ZPF celkem 0,1200 ha, celková výměra
zrušených předpokládaných záborů ZPF činí celkem 0,4500 ha. Vlivem navrženého řešení Změny č. 1
ÚP Důl dochází k celkovému snížení rozsahu předpokládaných záborů ZPF o 0,3300 ha, na půdě s I.
třídou ochrany.
Ve smyslu § 4 písm. a) zákona o ochraně ZPF v platném znění se nepředpokládá, že vlivem Změny č.
1 ÚP Důl dojde k narušení organizace zemědělského půdního fondu, k narušení hydrologických a
odtokových poměrů, k narušení sítě zemědělských účelových komunikací, ke vzniku proluk a ke
vzniku ztíženě obdělávatelných pozemků.
Návrh územního plánu byl zhodnocen dle zásad ochrany zemědělského půdního fondu dle § 4 zákona
o ochraně ZPF. Vyhodnocením a odůvodněním záboru výše uvedených zastavitelných ploch a ploch
krajiny je prokázáno, že ve smyslu § 5 odst. 1 zákona č. 334/1992 Sb. je z hlediska záboru ZPF v
rozsahu navrhovaných omezených ploch v nezbytně nutném rozsahu předložené řešení nejvýhodnější.
Vyhodnocení:
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství udělil kladné stanovisko
z hlediska ochrany přírody a krajiny.
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství udělil kladné stanovisko
z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu.
Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina, Třída 1. máje 858/26,
46002 Liberec – stanovisko ze dne 22.8.2023 pod zn. SBS 37601/2023.
K Vašemu oznámení ze dne 17. 8. 2023 výše uvedené značky, které bylo na zdejší úřad doručeno dne
17. 8. 2023 a je zaevidováno pod č. j. SBS 37601/2023, Vám Obvodní báňský úřad pro území krajů
Královéhradeckého, Pardubického, Libereckého a Vysočina (dále jen „OBÚ“), jako dotčený orgán
státní báňské správy dle ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, tímto vydává v souladu s ustanovením § 4
odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“)


souhlasné stanovisko k návrhu Změny č. 1 Územního plánu Důl dle § 52 stavebního zákona.


Odůvodnění:
Obvodní báňský úřad jako dotčený orgán při pořízení územního plánu vyhodnotil předložený návrh
Změny č. 1 Územního plánu Důl ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 horního zákona z hlediska ochrany
a využití nerostného bohatství. Na základě tohoto vyhodnocení s předloženým návrhem souhlasí.
Dále konstatuje, že se k dnešnímu dni v řešeném území návrhu Změny č. 1 Územního plánu Důl
nenachází dobývací prostory, není prováděna hornická činnost ani činnost prováděná hornickým
způsobem – dobývání ložisek nevyhrazených nerostů.
Současně se OBÚ omlouvá za neúčast na veřejném projednání předmětné věci dne 4. října 2023.
Vyhodnocení:
Obvodní báňský úřad jako dotčený orgán souhlasí s návrhem Změny č. 1 Územního plánu Důl a nemá
požadavky na úpravu návrhu.
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, Ke Skalce
5907/47, 586 01 Jihlava – stanovisko v působnosti o lesích a o změně a doplnění
některých zákonu, v působnosti o vodách a o změně a doplnění některých zákonů ze dne
4.10.2023 pod č.j. KUJI 92137/2023, OŽPZ 1994/2023 Gr-2
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“)
obdržel oznámení o veřejném projednání návrhu změny č. 1 územního plánu Důl a po jeho
prostudování uvádí následující:
1. Z hlediska působnosti krajského úřadu podle § 48a zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně
a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní
zákon“).
Krajský úřad uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci, pokud tato dokumentace
umísťuje rekreační a sportovní stavby na pozemky určené k plnění funkcí lesa a dále uplatňuje
stanovisko k územním plánům obcí s rozšířenou působností. Jelikož se nejedná o žádný z uvedených
případů, nemá krajský úřad připomínek.
Dále upozorňujeme, že v případě dotčení pozemků do 50 m od okraje lesa nebo přímo pozemku
určeného k plnění funkcí lesa, je příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností.
2. Z hlediska působnosti krajského úřadu podle § 107 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o
změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“).
Do působnosti krajského úřadu podle § 107 odst. 1 písm. a) vodního zákona patří uplatňovat
stanoviska k zásadám územního rozvoje a k územním plánům obcí s rozšířenou působností.
Vyjadřovat se k návrhu změny č. 1 územního plánu Důl je v kompetenci příslušného obecního úřadu
obce s rozšířenou působností, tj. Městského úřadu Pacov, odboru výstavby, životního prostředí a
památkové péče.
Vyhodnocení:
Při projednávání návrhu Změny č.1 Územního plánu byl Městský úřad Pacov, Odbor výstavby,
životního prostředí a památkové péče obeslán, ale neuplatnil své stanovisko.
Sekce majetková Ministerstva obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 – stanoviska ze dne
11.10.2023 pod č.j. MO 732620/2023-1322
Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce majetková, Ministerstvo
obrany, v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování
obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“) a
zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jako věcně a místně příslušné ve
smyslu zákona o zajišťování obrany ČR, vydává ve smyslu § 55b odst. 2 stavebního zákona a dle § 4
odst. 2 písm. b) stavebního zákona
stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona,
ve kterém ve veřejném zájmu žádá o zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně
plánovací dokumentace.
Do správního území obce zasahuje zájmové území Ministerstva obrany:
- Koridor RR směrů - zájmové území pro nadzemní stavby (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu), které je nutno respektovat podle
zákona č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany ČR a zákona č. 127/2005 o elektronických
komunikacích. V tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu
přesahující 30 m n.t. jen na základě stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) – viz. ÚAP – jev 82a. V případě
kolize může být výstavba omezena.
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat do
textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly 4. SOULAD S POŽADAVKY
ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, odstavce Obrana státu (str. 54).
V grafické části - koordinačním výkresu je zájmové území zapracováno a musí být i nadále
stabilihranice ochranného pásma“ na text „koridor RR směrů - zájmové území MO pro
nadzemní stavby“, který bude v souladu s textovou částí (odůvodněním).
- Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska povolování níže
uvedených druhů staveb podle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb. (dle ÚAP jev 119)
Na celém správním území umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska
Ministerstva obrany:
- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III. třídy
- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů
- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení
- výstavba vedení VN a VVN
- výstavba větrných elektráren
- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, telemetrická) včetně
anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice….)
- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem
- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky)
- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny)
Výše uvedené vymezené území je v textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění,
kapitole 4. SOULAD S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, odstavci
Obrana státu zapracováno a musí být i nadále stabilizováno.
V grafické části pod legendou koordinačního výkresu je zapracována textová poznámka „Celé
správní území obce Důl je situováno v zájmovém území Ministerstva obrany ČR“ požadujeme
text upřesnit na „Celé správní území obce Důl je situováno v zájmovém území Ministerstva
obrany ČR z hlediska povolování vyjmenovaných druhů staveb“.
Odůvodnění:
Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany
ČR a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele
územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice
dotčeného orgánu.
Výše uvedená vymezená území Ministerstva obrany tvoří neopomenutelné limity v území
nadregionálního významu a jejich respektování a zapracování do ÚPD je požadováno ve veřejném
zájmu pro zajištění obrany a bezpečnosti státu.
Toto stanovisko Ministerstva obrany je uplatněno v kontinuitě na poskytnuté údaje o území úřadu
územního plánování pro zpracování územně analytických podkladů ORP.
Ministerstvo obrany nemá k předloženému návrhu ÚPD další připomínky za předpokladu zapracování
výše uvedených vymezených území MO do textové i grafické části v souladu s tímto stanoviskem.
Jedná se o provedení úprav části Odůvodnění, které neovlivňují koncepci předložené ÚPD. Veškeré
požadavky Ministerstva obrany jsou uplatněny ve veřejném zájmu na zajištění obrany a bezpečnosti
státu a jsou deklarací stávajících strategicky důležitých limitů v území, jejichž nerespektování by
vedlo k ohrožení funkčnosti speciálních zařízení MO. zováno. Doporučujeme pouze upravit text v
legendě „OP komunikačního vedení AČR
Vyhodnocení:
Dotčený orgán požaduje v návrhu Změny č. 1 Územního plánu Důl úpravu limitů a zájmů
Ministerstva obrany. V textové části, Odůvodnění, zapracovat kapitoly 4. SOULAD S POŽADAVKY
ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, odstavce Obrana státu (str. 54). Dále je doporučeno
v grafické části upravit text v legendě „OP komunikačního vedení AČR hranice ochranného pásma“
na text „koridor RR směrů – zájmové území MO pro nadzemní stavby“, který bude v souladu
s textovou částí (odůvodněním). Dále zapracovat textovou poznámku „Celé správní území obce Důl je
situováno v zájmovém území Ministerstva obrany ČR“ na text „Celé správní území obce Důl je
situováno v zájmovém území Ministerstva obrany ČR z hlediska povolování vyjmenovaných druhů
staveb“.
Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1 – stanovisko ze dne
30.8.2023 pod zn. MPO 85458/223.
Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ve věci využívání nerostného bohatství
a ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství
(horní zákon), ve znění pozdějších předpisů uplatňujeme k výše uvedené územně plánovací
dokumentaci podle ustanovení § 52 odst. 3 a § 55 b odst. 2 zákon č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů následující stanovisko.
S návrhem Změny č.1 výše uvedeného územního plánu souhlasíme.
ODŮVODNĚNÍ
Ve správním území obce se nenacházejí žádné dobývací prostory, ložiska nerostů, prognózní zdroje
vyhrazených nerostů ani chráněná ložisková území. Z uvedeného důvodu není nutno stanovit žádné
podmínky k ochraně a hospodárnému využití nerostného bohatství.
Vyhodnocení:
Ministerstvo průmyslu a obchodu jako dotčený orgán souhlasí s návrhem Změny č. 1 Územního
plánu Důl a nemá požadavky na úpravu návrhu.
Ministerstvo vnitra, odbor správy majetku, P.O.BOX 155/OSM – vyjádření ze dne
12.10.2023 pod č.j. MV-103538-14/OSM-2016
Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 36 odst. 1
zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon.
V souladu s § 55b odst. 2 a § 52 odst. 3 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Vám sdělujeme, že se v lokalitě změny č. 1
Územního plánu Důl nenachází území vymezené Ministerstvem vnitra ČR ve smyslu § 175 odst. 1
zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů a § 36 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon.
Vyjádření je vydávané za organizační složku Ministerstvo vnitra ČR, IČO:00007064, Nad Štolou 3,
Praha 7, PSČ 170 34.
Vyhodnocení:
Ministerstvo vnitra, odbor správy majetku jako dotčený orgán nenachází území vymezené
Ministerstvem vnitra.
Povodí Vltavy, s.p. závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5, vyjádření ze dne
14.9.2023 zn. PVL-62485/2023/240-Ver
Povodí Vltavy, státní podnik, obdržel dne 17. 8. 2023 oznámení o návrhu změny č. 1 územního plánu
Důl. Pořizovatelem je Městský úřad Pacov. Zpracovatelem návrhu změny je Ing. arch. Milič Maryška.
Návrh změny č. 1 nevymezuje nové zastavitelné plochy. Změna č. 1 upravuje požadavky způsob
využití a prostorové uspořádání území, specifikuje charakter a strukturu území a stanovuje zásady pro
umísťování a uspořádání a řešení staveb. V současné době nemá obec Důl vybudovánu čistírnu
odpadních vod - ČOV a systém splaškové kanalizace, odpadní vody jsou zachycovány do jímek na
vyvážení. Obec Důl má vybudovaný veřejný vodovod v sídlech Důl a Nová Ves. V sídle Důl je
zásobování obyvatel pitnou vodou zajištěno z veřejného vodovodu. Vodním zdrojem jsou prameniště
nad obcí Důl. V sídle Nová Ves je zásobování obyvatel pitnou vodou zajištěno z veřejného vodovodu
napojeného na městskou vodovodní síť Pacov, zásobovanou ze skupinového vodovodu Humpolec -
Pelhřimov - Pacov (HU-PE-PA), který přivádí pitnou vodu po úpravě z vodní nádrže Švihov na řece
Želivce. Severozápadní hranicí území protéká významný vodní tok (VVT) Kejtovský potok IDVT
10100318, který je ve správě Povodí Vltavy, státní podnik. Tento VVT má stanoveno záplavové
území a v něm vymezenu aktivní zónu Krajským úřadem Kraje Vysočina pod č. jednacím KUJI
68234/2009 opatřením obecné povahy z 10. 9. 2009. Východní hranicí území protéká drobný vodní
tok (DVT) Novodvorský potok IDVT10101489 ve správě Povodí Vltavy, státní podnik. Tento DVT
má stanoveno záplavové území a vymezenu aktivní zónu Městským úřadem Pacov pod č. jednacím
MP/09178/2014/08 opatřením obecné povahy z 28. 11. 2014.
A. Povodí Vltavy, státní podnik jako oprávněný investor souhlasí s návrhem změny č. 1 územního
plánu Důl bez námitek.
B. Jako příslušný správce povodí, který vykonává správu v dílčím povodí Dolní Vltavy podle
ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v
platném znění, souhlasíme s uvedeným návrhem změny č. 1 územního plánu Důl za těchto
připomínek:
1. Do regulativů bude zahrnuta nezastavitelnost manipulačního pruhu 6 m od břehové hrany drobných
vodních toků a 8 m od břehové hrany významných vodních toků (Kejtovský potok).
2. V aktivní zóně záplavového území (AZZÚ) nebude vymezeno zastavitelné území, nebudou
umísťovány
žádné stavby, nebudou zde prováděny terénní úpravy zhoršující odtokové poměry, zřizováno oplocení,
živé ploty a podobné překážky. Územní plán bude respektovat § 67 vodního zákona.
3. Veškeré záměry týkající se vodních toků a návrhy nových vodních ploch nám budou předloženy k
vydání stanoviska.
Toto vyjádření správce povodí platí dva roky ode dne jeho vydání.
Vyhodnocení:
A. Povodí Vltavy, státní podnik jako oprávněný investor souhlasí s návrhem změny č. 1
územního plánu Důl bez námitek.
B. Povodí Vltavy, státní podnik jako příslušný správce povodí, souhlasí s uvedeným návrhem
změny č. 1 územního plánu Důl za připomínek. Tyto připomínky budou zapracovány.


7. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ A INFORMAC, JAK BYLO RESPEKTOVÁNO STANOVISKO K VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ


Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále též „OŽPZ
KrÚ Kraje Vysočina“) obdržel dne 22.12.2022 Návrh na pořízení změny územního plánu Důl ve
zkráceném postupu, který obsahuje tento záměr, dle žádosti:
Jedná se o rozšíření (návrh plochy změn rozvojové) BV označené v územním plánu Z04 (zastavěné
plochy) o 2300 m2. Stávající není možné využít z důvodu absence inženýrských sítí a obslužné
komunikace za řadou chalup. Nové rozšíření je v blízkosti komunikace, dojde pouze k novému nároku
napojení na komunikaci a zhotovení nových přípojek, kdy nově rozšířená plocha Z04 bude v blízkosti
stávajících inženýrských sítí. A dojde ke zmenšení plochy v územním plánu označeném jako plochu
Z02 (zastavěné plochy) o 2 300 m2. Tyto pozemky mají shodnou třídu ochrany ZPF.
1. Stanovisko dle § 45i zákona 114/1992 zákona o ochraně přírody a krajiny - Natura
Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství, příslušný podle § 77a odst. 4
písm. o) zákona ve smyslu § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění
pozdějších předpisů (dále též „zákon o ochraně přírody“), vydává k předloženému oznámení toto
stanovisko: Předložený návrh na pořízení změny územního plánu Důl ve zkráceném postupu, nebude
mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality
nebo ptačí oblasti (Natura).
Podkladem pro posouzení vlivu koncepce jsou skutečnosti známé z úřední činnosti. Zde se jedná
zejména o vymezení evropsky významných lokalit (dále též ,,EVL“) a předmět jejich ochrany, o
vymezení ptačích oblastí (v Kraji Vysočina není žádná ptačí oblast, viz též
https://www.nature.cz/natura-2000), aktuální stav předmětů ochrany (inventarizační průzkumy pro
EVL), odborné informace o přírodních stanovištích, ekologie, biologie, rozšíření ohrožení a péče o
druhy (např. https://portal.nature.cz/monitoring), plány péče zvláště chráněných území atd.
Na základě posouzení a po zvážení všech známých skutečností, informací, zkušeností a především
obsahu návrhu zadání došel správní orgán k názoru, že nedojde k ovlivnění žádné evropsky významné
lokality nebo ptačí oblasti, protože koncepce se týká území, které je mimo EVL. Nejblíže záměru se
nachází severním směrem EVL Trnava CH0613334 s předmětem ochrany vydra říční (Lutra lutra) a
nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion.
Vzhledem k charakteru koncepce, vzdálenosti cca 4,5 km a předmětu ochrany lze vyloučit i dálkové
vlivy na tyto lokality.
Předložená koncepce svou věcnou povahou nemá potenciál způsobit přímé, nepřímé či sekundární
vlivy na celistvost a příznivý stav předmětů ochrany evropsky významných lokalit.
Vyjádření orgánu ochrany přírody a krajiny – OPK
Orgán ochrany přírody v souladu s ust. § 77a odst. 4 písm. z) zákona o ochraně přírody z hlediska
dalších zájmů chráněných tímto zákonem sděluje, že je třeba v územním plánu respektovat:
- jev 17 a – krajinný ráz; - stavba bude svým architektonickým pojetím respektovat tradiční
jednopodlažní dům se sedlovou symetrickou střechou, obdélný půdorys).
- jev 21 – územní systém ekologické stability;
- jev 23a – významné krajinné prvky;
- jev 36B – biotop zvláště chráněných druhů velkých savců (migrační území);
Posuzování vlivů na životní prostředí (SEA)
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán dle § 22
písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákona EIA“) nepožaduje vyhodnocení
vlivů návrhu obsahu Změny územního plánu Důl na životní prostředí.
Podklady pro udělení stanoviska podle zákona EIA, bylo předložené oznámení. Dále stanovisko dle §
45i zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, které vydal
OŽPZ KrÚ Kraje Vysočina – KUJI 2688/2023, dne 10. 1. 2023, ve kterém bylo konstatováno, že
uvedená koncepce nemůže mít významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné
lokality (NATURA 2000) v územní působnosti krajského úřadu.
V souladu s § 10i zákona EIA, po důkladném prostudování předložených podkladů a na základě
kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona EIA byl předložený návrh obsahu Změny územního plánu
posouzen se závěrem, že nebyla shledána nutnost jeho komplexního posouzení vlivů na životní
prostředí. Požadavky na územně plánovací dokumentaci jsou navrženy v rozsahu, který nepředpokládá
kumulativní vliv jednotlivých funkčních využití území ve smyslu zákona EIA. Zájmy ochrany
životního prostředí a veřejného zdraví lze prosadit standardními postupy podle zvláštních předpisů.
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství v předloženém oznámení
posuzoval:
1. Obsah koncepce a na základě toho konstatuje, že zpracování variant řešení návrhu se
nepožaduje. Předpokládaný přínos posouzení územně plánovací dokumentace na životní
prostředí je ve vztahu k posouzení jiných koncepcí zpracovávaných na odlišných úrovních
minimální
2. Charakteristiku vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví a charakteristiku
dotčeného území, na jejichž základě konstatuje, že: územní plán nebude území obce zatěžovat
nad míru únosného zatížení, ať již jednotlivě nebo kumulativně, má být zachována stávající
koncepce rozvoje obce. Přeshraniční vlivy jsou u koncepce vyloučeny
3. Posouzení koncepce by nepřineslo ve vztahu k posouzení jiných koncepcí zpracovávaných na
odlišných úrovních v téže oblasti obsahově jiné výsledky a předpokládaný přínos posouzení
na životní prostředí je proto minimální. Návrh územního plánu nepředpokládá takový rozvoj
obce, který by měl závažný vliv na životní prostředí.
V předloženém obsahu změny se nenachází záměry vyžadující posouzení vlivu na životní prostředí.
OŽPZ KrÚ Kraje Vysočina však upozorňuje na § 4 odst. 4 stavebního zákona, kdy mohou dotčené
orgány v téže věci uplatňovat navazující stanoviska na základě nově zjištěných a doložených
skutečností nebo skutečností vyplývající z větší podrobnosti pořízené územně plánovací
dokumentace. Tedy v případě, že dojde v návrhu územního plánu k neúměrnému nárůstu návrhových
ploch, umístění ploch s různým funkčním využitím v těsné návaznosti tak, že by mohlo dojít k
ovlivnění veřejného zdraví, ploch umístěných do volné krajiny, či vymezení ploch pro umístění
záměrů dle přílohy č. 1 zákona EIA, může OŽPZ KrÚ Kraje Vysočina v průběhu projednání
návrhu změny územního plánu uplatnit požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů územního
plánu na životní prostředí i v následujících fázích projednávání
Vyjádření orgánu ochrany zemědělského půdního fondu - ZPF
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný správní orgán
dle § 17a písmene a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákona o ochraně ZPF“), vydává vyjádření dle § 5 odst. 2 zákona o
ochraně ZPF k předloženému záměru změny územního plánu Důl ve zkráceném postupu:
Předložený návrh změny územního plánu navrhuje výměnu části zastavitelné plochy Z02 BV – severní
část o výměře cca 0,23 ha (část pozemku p.č. 156/32 k.ú. Důl) za navrhovanou plochu BV v jižní části
obce na pozemku p.č. 132 v k.ú. Důl a související části pozemků o celkové návrhové ploše 0,23 ha,
které navazují na zastavitelnou plochu Z024 BV, vše na I. třídě ochrany zemědělského půdního fondu.
Vzhledem k zásadám ochrany ZPF správní orgán požaduje:
- Zmenšit návrhovou plochu BV na maximálně 0,12 ha, zahradu – zeleň orientovat směr do
volné krajiny.
- Při zrušení části zastavitelné plochy Z02 BV převést i navazující plochy Z11 ZS na plochy
NZt trvalý travní porost.
Pokud dojde k dotčení pozemků, které jsou součástí zemědělského půdního fondu, je nutno dodržet
zásady ochrany zemědělského půdního fondu dle § 4 zákona. Návrh územního plánu podléhá
projednání s orgány ochrany zemědělského půdního fondu a vydání jeho stanoviska dle § 5 odst. 2
zákona o ochraně ZPF. Vyhodnocení musí být provedeno dle přílohy k vyhlášce č. 271/2019 Sb. U
návrhových ploch, umístěných na půdách vysoce chráněných tj. I. a II. tř. ochrany ZPF, které lze
odnímat pouze ve výrazně převažujícím veřejném zájmu, na pozemcích s vloženými investicemi do
půdy (meliorace) u lokalit porušujících zásady ochrany zemědělského půdního fondu (např.
umisťování komunikací do půdních bloků) dle § 4 a 5 zákona, je třeba zdůvodnění, proč je navrhované
řešení nejvýhodnější z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných zájmů, zejména vve
srovnání s jiným možným řešením.
Komentář pořizovatele:
Vyhodnocení vlivů Změny č. 1 Územního plánu Důl na udržitelný rozvoj území nebylo požadováno.


8. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH VČETNĚ ODŮVODNĚNÍ


Námitky uplatněné v rámci veřejného projednání
V rámci řízení o návrhu Změny č. 1 nebyly uplatněny žádné námitky.


9. VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK


Václav Rys a Viera Ryslová, Valentova 1729/17, 149 00 Praha 4 – připomínka ze dne 27.9.2023 pod
č.j. MP/11395/2023.
Věc. Změna Územního plánu k.ú. Důl, žádost o zachování komunikace PV na pozemku 500/1 s
neomezeným přístupem, případně na změnu na „dopravní infrastruktura“ se stejným neměnným
užitím.
Žádáme o zachování komunikace v délce 124 m, mlátový povrh, na pozemku 500/1 k.ú. Důl, s
označením PV -„pozemek veřejný s možností přístupu a příjezdu pro každého - bez omezení“.
Nové označení PU - „veřejná prostranství všeobecná“, neurčuje dle našeho názoru výstižně a
jednoznačně podstatu využití - „komunikace přístupná pro každého bez omezení“ a může být
předmětem následných sporů, vzhledem k neurčitému označení. Nový název PU - „veřejné
prostranství všeobecné“ může změnit způsob využití komunikace označené PV, neboť není
jednoznačně určen, nové označení může zrušit předešlé.
Z výše uvedených důvodů žádáme o zachování názvu PV - komunikace s přístupem pro každého,
neboť je jednoznačně vypovídající. Nový název komunikace PU může změnit způsob využití
vzhledem k neurčitému označení. V budoucnu by mohl bránit příjezdu obslužných i záchranných
vozidel, též přístupu občanů. Změna PV na PU se nám jeví jako zbytečná — účelová, pravděpodobně
by byl výhodnější název „dopravní infrastruktura“, který by trvale a neměně, zajistil přístup veřejnosti
a vjezdu obslužných a záchranných vozidel.
Vyhodnocení:
Změna č. 1 Územního plánu Důl je v souladu s vyhláškou 418/2022 Sb., kde je definovaná plocha
s rozdílným způsobem využití PU – veřejná prostranství všeobecná. Připomínka nebude zapracována.


10. POUČENÍ

Proti Opatření obecné povahy Změna č. 1 Územního plánu Důl nelze podle § 173 odst. 2 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád v platném znění (správní řád), podat opravný prostředek. Soulad opatření
obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení, které musí být zahájeno
nejpozději do jednoho roku od nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy. Toto opatření obecné
povahy nabývá účinnosti dle ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu patnáctým dnem po dni vyvěšení
veřejné vyhlášky na úřední desku. Územní plán ani jeho změnu nelze změnit rozhodnutím podle § 97
odst. 3 správního řádu.