Přejít k hlavnímu obsahu

Obec Důl
Zastupitelstvo obce Důl
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Důl č.5/2023, konaného dne 8. 11. 2023, od 17:00 hodin.


1. Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele zápisu
Zasedání Zastupitelstva obce Důl (dále též jako „zastupitelstvo") bylo zahájeno 8. 11. 2023 v 17:00 hodin starostou obce Pavlem Strnadem (dále jako „předsedající").
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Důl zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 25. 11. 2023 do 9. 11. 2023. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce".
Přítomní členi zastupitelstva se zapsali do prezenční listiny. Předsedající schůze z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomna je nadpoloviční většina členů: 6 členů zastupitelstva z celkového počtu 7 členů (85,7%), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

  • Přítomni: 6
  • Omluveni: 1 (Hojsák)
  • Neomluveni: 0
  • Hosté: 3

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající určil ověřovateli zápisu Martin Bezděk a Tomáš Štiva a zapisovatelkou Michaelu Bezděkovou.

Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva. K návrhu programu nebyl vznesen žádný návrh na doplnění. Předsedající dal hlasovat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Důl schvaluje program zasedání:
1. Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele zápisu
2. Projednání připomínek a námitek ke změně ÚP č.1 obce Důl
3. Rozpočtové opatření č.5/2023, č.6/2023, č.7/2023
4. Poplatky na rok 2024
5. Odměny za provedené práce
6. Dary občanům
7. Inventarizační komise
8. Vodojem Nová Ves
9. Diskuze
10. Usnesení
11. Závěr

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1 (z5/2023/u1) bylo schváleno.

2. Projednání připomínek a námitek ke změně ÚP č.1 obce Důl
Vyhodnocení připomínek: 1. Václav a Viera Ryslovi, Valentova 1729/17, 149 00 Praha 4 – podali připomínku ze dne 27.9.2023 pod č.j. MP/11395/2023. Předmět připomínky a návrh rozhodnutí: Parc. č. 500/1 v k.ú. Důl – požadavek na zachování názvu plochy PV – plochy veřejných prostranství, v novém územním plánu je nové označení PU – veřejné prostranství všeobecné. Připomínce se nevyhovuje. Změna územního plánu je v souladu s vyhláškou 418/2022 Sb, kde je definovaná plocha s rozdílným způsobem využití PU – veřejná prostranství všeobecná.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Důl nevyhovuje připomínce č. 1 Václava a Viery Ryslových.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Předsedající dal hlasovat.

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2 (z5/2023/u2) bylo schváleno.

3. Rozpočtové opatření č.5/2023, č.6/2023, č.7/2023
Předsedající dává na vědomí zastupitelstvu obce, že bylo vydáno rozpočtové opatření č.5/2023, č.6/2023 a č.7/2023, které předal k nahlédnutí všem zastupitelům.
Zastupitelstvo bere rozpočtové opatření č.5/2023, č.6/2023 a č.7/2023 na vědomí.


4. Poplatky na rok 2024
Předsedající navrhuje následující výši poplatků na rok 2024:
Poplatky za vodné a stočné: Důl: vodné 11,- Kč stočné 1,- Kč Nová Ves: vodné 42,- Kč stočné 0,- Kč
Poplatky za psy:
1. Pes 40,- Kč, každý další pes +50% tzn. 60,- Kč
Poplatky za popelnice: Ač poplatky za popelnice zdražují, předsedající navrhuje nechat poplatek na výši 800,- Kč / trvale žijící osobu nebo č.p. u objektů bez hlášené trvale žijící osoby. (U komunálního odpadu byl snížen limit na 170kg/občana/rok)

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Důl schvaluje výši poplatků následovně: Důl vodné: 11,- Kč, stočné: 1,- Kč, Nová Ves vodné: 42,- Kč, stočné: 0,- Kč, Poplatek za 1. psa 40,- Kč/rok, za dalšího psa 60,- Kč/rok, poplatek za popelnici 800,- Kč/rok/trvale žijící osobu nebo č.p. bez trvale žijící osoby.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Předsedající dal hlasovat.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3 (z5/2023/u3) bylo schváleno.

Palivové dřevo: Zodpovědnou osobou za evidenci navrhuje Josefa Píchu, který bude určovat cenu dřeva dle kvality v rozmezí 300,- až 400,- Kč/prm.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Důl schvaluje jako odpovědnou osobu za prodej palivového dřeva Josefa Píchu, který bude určovat cenu dřeva dle kvality v rozmezí 300,- až 400,- Kč/prm.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Předsedající dal hlasovat.

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4 (z5/2023/u4) bylo schváleno.

5. Odměny za provedené práce
Předsedající navrhl výši odměny za brigádnické práce na 120,- Kč/h. Evidencí pověřil Josefa Píchu, odměny se budou vyplácet ke konci roku, jednorázově.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Důl schvaluje výši odměny za brigádnické práce 120,- Kč/hod. Jako odpovědnou osobu za evidenci určují Josefa Píchu.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Předsedající dal hlasovat.

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5 (z5/2023/u5) bylo schváleno.
 

6. Dary občanům
Předsedající navrhl, aby roční výše darů trvale žijícím občanům byla vyplácena v hotovosti a zůstala na částce 500,- Kč/rok.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Důl schvaluje výši daru trvale žijícím občanům na částku 500,- Kč/rok.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Předsedající dal hlasovat.

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6 (z5/2023/u6) bylo schváleno.
Předsedající navrhl, aby občanům po dovršeném šedesátém roku života, byl každých pět předán dárkový balíček v hodnotě 1.500,- Kč.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Důl schvaluje hodnotu daru pro občany po dovršeném šedesátém roku života, který se bude předávat každých pět let, ve výši 1.500,- Kč.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Předsedající dal hlasovat.

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7 (z5/2023/u7) bylo schváleno.
 

7. Inventarizační komise
Předsedající seznámil všechny přítomné s tím, že inventuru obce zpracovává účetní Ludmila Dušková a navrhl jako předsedu komise Martina Bezděka a jako členy Romana Sůvu a Miroslava Bartoše.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Důl schvaluje předsedou inventarizační komise Martina Bezděka a členy Romana Sůvu a Miroslava Bartoše.
Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdrželi se: 2
Usnesení č. 8 (z5/2023/u8) bylo schváleno.
 

8. Vodojem Nová Ves
Miroslav Bartoš a Tomáš Štiva projednali s občany Nové Vsi, zda mají zájem o vybudování vodojemu. Výsledkem je, že zájem nemají.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Důl schvaluje vybudování vodojemu v Nové Vsi.

Výsledek hlasování: Pro: 2 Proti: 3 Zdrželi se: 1
Usnesení č. 9 (z5/2023/u9) nebylo schváleno.
 

9. Diskuze
Občané Nové Vsi stále mají zájem na umístění dopravního značení. Hosté z Nové Vsi navrhují značení Obytná zóna (bude prověřeno, zda je toto značení přípustné tzn. zda daná oblast splňuje podmínky pro její umístění). Dále jsou varianty – začátek a konec obce (předpokládané náklady 40tis. Kč) nebo omezení rychlosti na 50km/h (předpokládané náklady 20tis. Kč) >> měl projednat Miroslav Bartoš s PČR, což se zatím nestalo. Předsedající přidá bod o osazení dopravního značení na další zasedání zastupitelstva, které se bude konat 13. 12. 2023.
Občané Nové vsi vznesli dotaz na opravu komunikace v Nové Vsi. Předsedající odpověděl, že část, která spadá pod Pacov není řešena v kompetenci Obce Důl, část spadající pod Obec Důl bude řešit Správa a údržba silnic, až bude mít kapacitu tzn. zřejmě na jaře 2024
Tomáš Štiva vznesl dotaz, zda bude Obec Důl navyšovat daň z nemovitosti. Předsedající odpověděl, že Obec Důl nebude navyšovat daň tzn. koeficient ponechá na 1.
 

10. Usnesení
Výpis usnesení ze zasedání č.5/2023 Zastupitelstva obce Důl ze dne 8. 11. 2023:

z5/2023/u1: usnesení bylo přijato
Zastupitelstvo obce Důl schvaluje program zasedání:
1. Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele zápisu
2. Projednání připomínek a námitek ke změně ÚP č.1 obce Důl
3. Rozpočtové opatření č.5/2023, č.6/2023, č.7/2023
4. Poplatky na rok 2024
5. Odměny za provedené práce
6. Dary občanům
7. Inventarizační komise
8. Vodojem Nová Ves
9. Diskuze
10. Usnesení
11. Závěr

z5/2023/u2: usnesení bylo přijato Zastupitelstvo obce Důl nevyhovuje připomínce č. 1 Václava a Viery Ryslových.

z5/2023/u3: usnesení bylo přijato Zastupitelstvo obce Důl schvaluje výši poplatků následovně: Důl vodné: 11,- Kč, stočné: 1,- Kč, Nová Ves vodné: 42,- Kč, stočné: 0,- Kč, Poplatek za 1. psa 40,- Kč/rok, za dalšího psa 60,- Kč/rok, poplatek za popelnici 800,- Kč/rok/trvale žijící osobu nebo č.p. bez trvale žijící osoby.

z5/2023/u4: usnesení bylo přijato Zastupitelstvo obce Důl schvaluje jako odpovědnou osobu za prodej palivového dřeva Josefa Píchu, který bude určovat cenu dřeva dle kvality v rozmezí 300,- až 400,- Kč/prm.

z5/2023/u5: usnesení bylo přijato Zastupitelstvo obce Důl schvaluje výši odměny za brigádnické práce 120,- Kč/hod. Jako odpovědnou osobu za evidenci určují Josefa Píchu.

z5/2023/u6: usnesení bylo přijato Zastupitelstvo obce Důl schvaluje výši daru trvale žijícím občanům na částku 500,- Kč/rok.

z5/2023/u7: usnesení bylo přijato Zastupitelstvo obce Důl schvaluje hodnotu daru pro občany po dovršeném šedesátém roku života, který se bude předávat každých pět let, ve výši 1.500,- Kč.

z5/2023/u8: usnesení bylo přijato Zastupitelstvo obce Důl schvaluje předsedou inventarizační komise Martina Bezděka a členy Romana Sůvu a Miroslava Bartoše.

z5/2023/u9: usnesení nebylo přijato Zastupitelstvo obce Důl schvaluje vybudování vodojemu v Nové Vsi.

11. Závěr
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 17:35 hod.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina

Zápis byl vyhotoven dne 8. 11. 2023. Zapisovatelka: ………………………………………. Michaela Bezděková

Ověřovatelé:
………………………………………. dne ……………………………………….
Martin Bezděk
………………………………………. dne ……………………………………….
Tomáš Štiva

Starosta:
………………………………………. dne ……………………………………….
Pavel Strnad

Soubory ke stažení