Přejít k hlavnímu obsahu

Č.j. MP/13277/2023/Kp str. 1
MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV
ODBOR VÝSTAVBY, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A PAMÁTKOVÉ PÉČE
NÁMĚSTÍ SVOBODY 1, 395 01 PACOV
tel. 565455111, IDDS: xbtbhcm, e-mail: stavurad@mestopacov.cz
Č.j. MP/13277/2023/Kp *MPACSS01385098*
Spis.zn.: /10363/2023/ MPACSS01385098
Oprávněná úřední osoba: David Kapalín, tel.: 565 455 130 Pacov, dne 6.11.2023
Dle rozdělovníku


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ


Obec Pošná, IČO 00248886, Pošná č.p. 51, 395 01 Pošná,
kterého zastupuje VAK projekt s.r.o., IČO 28159721, Kněžskodvorská č.p. 2544, 370 04 České
Budějovice
(dále jen "žadatel") podal dne 4.9.2023 žádost o vydání společného povolení podle § 115 vodního
zákona § 94j zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") na stavbu:
Pošná - kanalizace, čerpací stanice a výtlak na ČOV Pacov
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1859/1, 1860/2, 2518/2, 2523/1, 2579/6 v katastrálním území
Pacov, parc. č. 429/1, 454/1, 457, 463/1, 465, 507/2, 512/1, 525/6, 525/7, 530/5, 540, 604/1, 606/1, 608 v
katastrálním území Důl, st. p. 64, parc. č. 2, 10, 74, 80/1, 80/2, 80/4, 83/3, 83/7, 104/2, 104/3, 120, 124,
130/2, 720/2, 720/4, 720/25, 720/26, 720/27, 720/28, 720/31, 736/4, 736/5, 846/3, 849/7, 849/8, 849/19,
849/20, 852/12, 852/15, 852/21, 880/1, 895/2, 900/7, 901/1, 902/1, 902/3, 902/4, 902/12, 902/14, 902/17,
902/23, 902/28, 902/29, 902/44, 907/1, 915, 918/1, 918/2, 918/5 v katastrálním území Pošná. Uvedeným
dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení").
Č.H.P: 1-09-02-0550-0-00, 1-09-02-0560-0-00, HGR: 6520, vodní útvar povrchových vod: DVL_0390
Kejtovský potok od pramene po ústí do toku Trnava, vodní útvar podzemních vod: 65200 Krystalinikum
v povodí Sázavy, orientační souřadnice stavby: X 1118338, Y 708113 (pro čerpací stanici) a X 1117422,
Y 708890.
Účel stavby: Jedná se o technickou infrastrukturu obce pro odvádění odpadních vod.
Stavba obsahuje:
Stavební objekty:
- SO-01 Kanalizace Pošná
- SO-01.1 Splašková kanalizace
- SO-01.2 Dešťová kanalizace
- SO-02 Výtlak Pošná - Pacov
- SO-03 Čerpací stanice Pošná
Provozní soubory:
- PS-01 Čerpací stanice technologie
- PS-02 Čerpací stanice elektroinstalace + MaR

Popis stavby:
Jedná se o novostavbu kanalizace odpadních vod pro odkanalizování obce Pošná. Kanalizace bude sloužit
výhradně pro odvádění komunálních splaškových vod a nesmí do ní být vypouštěny dešťové vody a vody
se zvýšeným obsahem tuků a jiných závadných látek.
Splašková kanalizace bude zaústěna do nově navržené čerpací stanice na západním okraji obce. Z čerpací
stanice bude realizován výtlak do stávající splaškové kanalizace, která se nachází mezi městem Pacov a
místní částí Nová Ves a odpadní vody budou dále odváděny na čistírnu odpadních vod ve města Pacov.
Stávající kanalizace v obci Pošná zůstane zachována a bude nadále sloužit jako dešťová kanalizace.
Součástí stavby bude částečná obnova a rozšíření této dešťové kanalizace.
Gravitační stoky splaškové kanalizace jsou navrženy z potrubí PVC(PP) DN 300 a DN 250 a jejich
celková délka je cca 2 135 m. Gravitační stoky dešťové kanalizace jsou navrženy z potrubí PVC(PP) DN
300 a DN 250 a jejich celková délka je cca 747 m. Výtlak je navržen z potrubí PE100RC d90x5,4
SDR17 PN10 v celkové délce cca 1 461 m.
Čerpací stanice Pošná: zastavěná plocha 15,6 m2, obestavěný prostor 53,2 m3, plocha oploceného areálu
56,3 m2. Čerpací stanice bude tvořena betonovou prefabrikovanou nádrží o vnitřním rozměru 2800x4800
mm a výškou dna 3000 mm do které bude umístěno vystrojení. Nádrž bude rozdělena na dvě části,
suchou jímku a akumulaci o užitném objemu cca 15 m3. Čerpací stanice bude osazena zákrytovou deskou
tl. 250 mm s otvory 600x900 mm. Čerpací stanice bude oplocena drátěným oplocením výšky 2 m s
bránou a stanice bude připojena na rozvod elektro NN do zděného pilířku. U čerpací stanice bude
provedena zpevněná plocha ze zámkové dlažby.
Po realizaci stavby budou pozemky uvedeny do původního stavu.
Podrobný popis je uvedený v projektové dokumentaci.
Městský úřad Pacov, odbor výstavby, životního prostředí a památkové péče, jako místně příslušný správní
úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen správní řád), jako věcně příslušný vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zákona č.
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále
jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje zahájení společného řízení podle § 94m stavebního
zákona, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska,
účastníci řízení své námitky do
15 dnů od doručení tohoto oznámení.
Vodoprávní úřad shromáždil podklady, které jsou dostatečné pro vydání rozhodnutí. Účastníci řízení
mohou do uvedené doby, v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu, nahlížet do podkladů rozhodnutí (odbor
výstavby, životního prostředí a památkové péče Městského úřadu v Pacově, úřední dny pondělí a středa
8.00 - 17.00) a vyjádřit se k nim písemně či ústně do protokolu.


Poučení:
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být
uplatněny v uvedeném termínu, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem,
o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které
překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve
svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání
námitek.
Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby,
na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné
právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním
stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo
dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo
Č.j. MP/13277/2023/Kp str. 3
dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky
pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle
zvláštního právního předpisu zabývá.
Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi
přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo
právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě; k námitkám, které překračují uvedený
rozsah, se nepřihlíží.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.


Ing. Otakar Pejša
vedoucí odboru výstavby, životního prostředí a památkové péče


Jelikož se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, doručuje se toto oznámení v souladu
s ustanovením § 144 správního řádu veřejnou vyhláškou. Toto oznámení musí být vyvěšeno po
dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Pacov, obecního úřadu Pošná a obecního úřadu Důl.
Oznámení bude zveřejněno též způsobem umožňující dálkový přístup. Patnáctý den po vyvěšení na
úřední desce Městského úřadu Pacov je dnem doručení.

Soubory ke stažení