Přejít k hlavnímu obsahu

Č.j. MP/09546/2023/KaK str. 1
MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV
ODBOR VÝSTAVBY, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A PAMÁTKOVÉ PÉČE
NÁMĚSTÍ SVOBODY 1, 395 01 PACOV
tel. 565455111, ISDS: xbtbhcm, e-mail: stavurad@mestopacov.cz
Č.j. MP/09546/2023/KaK *MPACSS01351842*
Spis.zn.: /2023/01518 KaK MPACSS01351842
Vyřizuje: Kautská Kateřina, 565 455 127 Pacov, dne 17.8.2023

OZNÁMENÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

Městský úřad Pacov, odbor výstavby, životního prostředí a památkové péče, náměstí Svobody 1, 395 01
Pacov (dále jen „pořizovatel“) změny územního plánu, příslušný dle ustanovení § 6 odst. 1 písm. c)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále stavební zákon), v
souladu s ustanovením § 55b a za použití § 52 stavebního zákona doručuje veřejnou vyhláškou návrh

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DŮL

Veřejné projednání se bude konat ve středu 4.10.2023 ve 14:00 na úřadě obce Důl.
Vyhodnocení vlivů návrhu Změny č. 1 Územního plánu Důl na udržitelný rozvoj území nebylo
požadováno.

Krajský úřad jako nadřízený orgán dle § 55b odst. 4 stavebního zákona uplatní své stanovisko do 30 dnů
od obdržení návrhu změny územního plánu a následně obdržených stanovisek, námitek a připomínek.
Pokud své stanovisko v této lhůtě neuplatní, je možné změnu územního plánu vydat i bez jeho stanoviska.
Dotčené orgány uplatní do 7 dnů ode dne veřejného projednání svá stanoviska k návrhu změny. K později
uplatněným stanoviskům se nepřihlíží.

Dotčené osoby mohou proti návrhu změny územního plánu uplatnit námitku, a to nejpozději do 7 dnů ode
dne veřejného projednání. Dotčenými osobami, které mohou uplatnit námitku, jsou vlastníci pozemků
a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti.
Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit připomínku.
Námitky i připomínky se uplatňují písemně a musí být opatřeny identifikačními údaji (jméno a příjmení,
datum narození, místo trvalého pobytu) a podpisem osoby, která je uplatňuje. Přivítáme, pokud uvedete
také e-mailový nebo telefonní kontakt. Z námitky i z připomínky musí být zřejmé, čeho se navrhovatel
domáhá. V námitce musí být dále uvedeny údaje podle katastru nemovitostí dokládající dotčená práva,
odůvodnění námitky a musí být vymezeno území dotčené námitkou. Povinnost doložit údaje podle
katastru nemovitostí se nevztahuje na zástupce veřejnosti.

Námitky a připomínky doručte na adresu: Městský úřad Pacov, odbor výstavby, životního prostředí
a památkové péče, náměstí Svobody 1, 395 01 Pacov, ID datové schránky xbtbhcm. V případě opatření
připomínky či námitky zaručeným elektronickým podpisem lze toto podání doručit na emailovou adresu:
podatelna@mestopacov.cz.

K námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při schválení politiky územního
rozvoje nebo při vydání územního rozvojového plánu, zásad územního rozvoje nebo regulačního plánu
vydaného krajem se nepřihlíží.

Do kompletního návrhu územního plánu je možné nahlédnout u pořizovatele (Městský úřad Pacov, odbor
výstavby, pondělí a středa 8:00 – 17:00, úterý, čtvrtek a pátek 8:00 – 14:30 hod), a pomocí dálkového
přístupu na webových stránkách města Pacov:

https://www.mestopacov.cz/vismo/dokumenty2.asp?id=11203&n=navrh-zmeny-c-1-uzemniho-planu-dulpodklady-
pro-verejne-projednani-4-10-2023&p1=9339 a úřadě obce Důl.

Zdeňka Koubková
Zástupce vedoucího odboru výstavby, životního prostředí a památkové péče

Toto oznámení bude vyvěšeno po celou dobu průběhu veřejného projednání na úřední desce a
elektronické úřední desce Městského úřadu Pacov a obce Důl, tj. do 11. 10. 2023

 

Soubory ke stažení