Přejít k hlavnímu obsahu

Obec Důl
Zastupitelstvo obce Důl
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Důl č.4/2023, konaného dne 16. 8. 2023, od 17:00 hodin.


1. Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele zápisu

Zasedání Zastupitelstva obce Důl (dále též jako „zastupitelstvo") bylo zahájeno 16. 8. 2023 v 17:00 hodin
starostou obce Pavlem Strnadem (dále jako „předsedající").
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
byla na úřední desce Obecního úřadu Důl zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od
2. 8. 2023 do 17. 8. 2023. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce".
Přítomní členi zastupitelstva se zapsali do prezenční listiny. Předsedající schůze z prezenční listiny
přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomna je nadpoloviční většina členů: 6 členů
zastupitelstva z celkového počtu 7 členů (85,7%), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3
zákona o obcích).


Přítomni: 6
Omluveni: 1 (Hojsák)
Neomluveni: 0
Hosté: 0


Určení ověřovatelů a zapisovatele

Předsedající určil ověřovateli zápisu Romana Sůvu a Miroslava Bartoše a zapisovatelkou Michaelu
Bezděkovou.


Schválení programu

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva. K návrhu programu nebyl vznesen žádný návrh na doplnění. Předsedající dal hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Důl schvaluje program zasedání:
1. Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele zápisu
2. Rozpočtové opatření č.3/2023, č.4/2023
3. Pojištění majetku obce
4. Pojištění obecné odpovědnosti za škodu
5. Prodej pozemku
6. Dopravní značení – Nová Ves
7. Nákup nádoby na zimní posyp
8. Vodovod Nová Ves
9. Smlouva o smlouvě budoucí
10. Diskuze
11. Usnesení
12. Závěr


Výsledek hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1 (z4/2023/u1) bylo schváleno.


2. Rozpočtové opatření č.3/2023, č.4/2023

Předsedající dává na vědomí zastupitelstvu obce, že bylo vydáno rozpočtové opatření č. 3/2023 a č.4/2023,
které předal k nahlédnutí všem zastupitelům.
Zastupitelstvo bere rozpočtové opatření č.3/2023 a č.4/2023 na vědomí.


3. Pojištění majetku obce

Vzhledem k nutnosti aktualizace podmínek pojistné smlouvy předsedající předložil zastupitelům návrh na
novou pojistnou smlouvu, z původní částky 1.972,- Kč se pojištění zvyšuje na 3.683,- Kč / rok (nabídku
vypracoval Vít Škoda z pojišťovny Generali).

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Důl schvaluje uzavření nové pojistné smlouvy na pojištění majetku obce s pojišťovnou
Generali a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Předsedající dal hlasovat.

Výsledek hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2 (z4/2023/u2) bylo schváleno.

4. Pojištění obecné odpovědnosti za škodu

Předsedající předložil zastupitelům návrh na uzavření smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu, které
zatím nebylo nikdy uzavřeno, jedná se o pojištění všech zastupitelů, cena pojištění je 2.730,- Kč/rok.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Důl schvaluje uzavření nové pojistné smlouvy na pojištění obecné odpovědnosti za
škodu a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Předsedající dal hlasovat.

Výsledek hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3 (z4/2023/u3) bylo schváleno.

5. Prodej pozemku

Předsedající předložil zastupitelům záměr prodeje pozemků a dřevin na nich se nacházejících. Zastupitelům
byl předložen k nahlédnutí geometrický plán a znalecký posudek s ohodnocením dřevin (celková hodnota
dřevin je ve výši 4.373,- Kč). Záměr byl vyvěšen na úřední desce dne 13.7. 2023 na základě žádosti podané
dne 12. 7. 2023 Michaelou Bezděkovou. Jedná se o části pozemků č. 138 o výměře 162 m2, č. 153 o výměře
8m a č. 580/7 o výměře 167m2. Předsedající navrhuje cenu odkupu pozemků za 50,- Kč/m2, která je cenou
běžnou tzn. 337m za 16.850,- Kč. Pozemky spolu s dřevinami v celkové výši 21.223,- Kč.

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům.
K návrhu byl vznesen Tomášem Štivou protinávrh:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Důl schvaluje směnu pozemků obce za jiné formou metr za metr.
Předsedající dal o tomto protinávrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:
Pro: 2
Proti: 4
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4 (z4/2023/u4) nebylo schváleno.

Předsedající dal hlasovat o původním návrhu usnesení

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Důl schvaluje prodej pozemků a dřevin za celkovou částku 21.223,- Kč Michaele
Bezděkové a pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy.
Pozemek č. 138 v katastrálním území Důl o výměře 162m2, cena 8.100,- Kč
Pozemek č. 153 v katastrálním území Důl o výměře 8m2, cena 400,- Kč
Pozemek č. 580/7 v katastrálním území Důl o výměře 167m2, cena 8.350,- Kč
Dřeviny: dub 2.493,- Kč, bříza 498,- Kč, smrk 1.382,- Kč

Výsledek hlasování:
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželi se: 1
Usnesení č. 5 (z4/2023/u5) bylo schváleno.

6. Dopravní značení – Nová Ves

Předsedající sdělil zastupitelům výsledek konzultace s p. Mlčochem z Policie ČR, Dopravního inspektorátu
Pelhřimov o umístění dopravního značení na Nové Vsi. Omezení rychlosti na 30 km nepovolí, navrhují
umístění zpomalovacích retardérů.

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům.
Zastupitelé z Nové Vsi navrhují další projednání s panem Mlčochem o případném umístění omezení
rychlosti alespoň na 50 km (2 ks značek), případně pokud nebude povoleno, tak navrhují umístění značek
označujících začátek a konec obce (4 ks značek).
Dále Tomáš Štiva projedná s firmou JANEV možnou slevu na toto dopravní značení a výsledek přednese na
dalším zastupitelstvu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Důl schvaluje umístění zpomalovacích retardérů v Nové Vsi.

Výsledek hlasování:
Pro: 0
Proti: 3
Zdrželi se: 3
Usnesení č. 6 (z4/2023/u6) nebylo schváleno.
 

7. Nákup nádoby na zimní posyp

Předsedající předložil zastupitelům návrh na zakoupení Nádoby na zimní posyp s výsypným otvorem o
objemu 550 litrů od firmy ELKOPLAST za 11.160,- Kč bez DPH tzn. 13.504,- vč. DPH.
Nádoba bude umístěna v Nové Vsi vedle nástěnky.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Důl schvaluje zakoupení nádoby na zimní posyp a její umístění v Nové Vsi.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Předsedající dal hlasovat.

Výsledek hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7 (z4/2023/u7) bylo schváleno.
 

8. Vodovod Nová Ves

Předsedající informoval zastupitele o aktuálním stavu vodovodu Nová Ves, kde se řešil problém
s bakteriologickým znečištěním a dále netekoucí vodou v případě současného odběru z více míst zároveň.
Tlak ve vodovodu byl zvýšen na horní hranici tzn. 5,5 ATM a byla provedena výměna pojistného a
redukčních ventilů. Předsedající na doporučení VoKa navrhuje umístění vodojemu na Nové Vsi, který by
zejména umožnil lokální desinfekci vody. Na vodojem by bylo možné čerpat dotaci, náklady by byly cca ve
výši 400tis vč. DPH.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Důl schvaluje vybudování vodojemu na Nové Vsi.

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Předsedající dal hlasovat.

Výsledek hlasování:
Pro: 2
Proti: 1
Zdrželi se: 3
Usnesení č. 8 (z4/2023/u8) nebylo schváleno.

Zastupitelé za Novou Ves si vyžádali kopii nákresu železobetonového vodojemu, která byla předána
Tomášovi Štivovi, který spolu s Miroslavem Bartošem projedná s občany Nové Vsi, zda mají o vybudování
vodojemu zájem a výsledky tohoto jednání předloží na dalším zastupitelstvu, kde se o vybudování
vodojemu bude hlasovat znovu.

9. Smlouva o smlouvě budoucí

Předsedající předložil zastupitelům žádost společnosti VAK projekt, která zastupuje obec Pošnou ve věci
výstavby kanalizace, čerpací stanice a výtlaku na ČOV Pacov, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene na pozemcích dotčených touto stavbou, a to pozemky parc.č. 525/6, 525/7, 608 a
530/5 v k.ú. Důl, které jsou ve vlastnictví obce Důl. Předsedající souhlasí s uzavřením smlouvy pod
podmínkami, že pozemky budou po ukončení stavby uvedeny do původního stavu, za zřízení věcného
břemene požaduje obec Důl jednorázové vypořádání ve výši 100,- Kč/m a návrh smlouvy vypracuje žadatel
a tato smlouva bude obci Důl zaslána k odsouhlasení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Důl schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na
pozemcích č. 525/6, 525/7, 608 a 530/5 v k.ú. DůI, dotčených stavbou Pošná – kanalizace, čerpací stanice
a výtlak na ČOV Pacov s podmínkou uvedení pozemků po ukončení stavby do původního stavu a
jednorázovým vypořádáním ve výši 100,- Kč/m a pověřuje starostu k jejímu podpisu.

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Předsedající dal hlasovat.

Výsledek hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 9 (z4/2023/u9) bylo schváleno.

10. Diskuze
Miroslav Bartoš tlumočil dotaz občanky z Nové Vsi, zda-li je možné vytvořit místo pro odkládání bioodpadu
na Nové Vsi.
Starosta obce odpověděl, že na Nové Vsi není žádný obecní pozemek, kde by toto místo molo být zřízeno a
proto mají občané Nové Vsi možnost využít pro odkládání bioodpadu příslušnou plochu k tomu určenou
v obci Důl.

11. Usnesení

Výpis usnesení ze zasedání č.4/2023 Zastupitelstva obce Důl ze dne 16.8. 2023:
z4/2023/u1: usnesení bylo přijato
Zastupitelstvo obce Důl schvaluje program zasedání:
13. Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele zápisu
14. Rozpočtové opatření č.3/2023, č.4/2023
15. Pojištění majetku obce
16. Pojištění obecné odpovědnosti za škodu
17. Prodej pozemku
18. Dopravní značení – Nová Ves
19. Nákup nádoby na zimní posyp
20. Vodovod Nová Ves
21. Smlouva o smlouvě budoucí
22. Diskuze
23. Usnesení
24. Závěr
z4/2023/u2: usnesení bylo přijato
Zastupitelstvo obce Důl schvaluje uzavření nové pojistné smlouvy na pojištění majetku obce s pojišťovnou
Generali a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.
z4/2023/u3: usnesení bylo přijato
Zastupitelstvo obce Důl schvaluje uzavření nové pojistné smlouvy na pojištění obecné odpovědnosti za
škodu a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.
z4/2023/u4: usnesení nebylo přijato
Zastupitelstvo obce Důl schvaluje směnu pozemků obce za jiné formou metr za metr.
z4/2023/u5: usnesení bylo přijato
Zastupitelstvo obce Důl schvaluje prodej pozemků a dřevin za celkovou částku 21.223,- Kč Michaele
Bezděkové a pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy.
Pozemek č. 138 v katastrálním území Důl o výměře 162m2, cena 8.100,- Kč
Pozemek č. 153 v katastrálním území Důl o výměře 8m2, cena 400,- Kč
Pozemek č. 580/7 v katastrálním území Důl o výměře 167m2, cena 8.350,- Kč
Dřeviny: dub 2.493,- Kč, bříza 498,- Kč, smrk 1.382,- Kč
z4/2023/u6: usnesení nebylo přijato
Zastupitelstvo obce Důl schvaluje umístění zpomalovacích retardérů v Nové Vsi.
z4/2023/u7: usnesení bylo přijato
Zastupitelstvo obce Důl schvaluje zakoupení nádoby na zimní posyp a její umístění v Nové Vsi.
z4/2023/u8: usnesení nebylo přijato
Zastupitelstvo obce Důl schvaluje vybudování vodojemu na Nové Vsi.
z4/2023/u9: usnesení bylo přijato
Zastupitelstvo obce Důl schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na
pozemcích č. 525/6, 525/7, 608 a 530/5 v k.ú. DůI, dotčených stavbou Pošná – kanalizace, čerpací stanice
a výtlak na ČOV Pacov s podmínkou uvedení pozemků po ukončení stavby do původního stavu a
jednorázovým vypořádáním ve výši 100,- Kč/m a pověřuje starostu k jejímu podpisu.

12. Závěr

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18:30 hod.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina

Zápis byl vyhotoven dne 16.8. 2023.

Zapisovatelka: ……………………………………….
Michaela Bezděková

 

Ověřovatelé:
………………………………………. dne ……………………………………….
Roman Sůva
………………………………………. dne ……………………………………….
Miroslav Bartoš

 

Starosta:
………………………………………. dne ……………………………………….
Pavel Strnad

Soubory ke stažení