Přejít k hlavnímu obsahu

MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV
ODBOR VÝSTAVBY, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A PAMÁTKOVÉ PÉČE
NÁMĚSTÍ SVOBODY 1, 395 01 PACOV
tel. 565455111, IDDS: xbtbhcm, e-mail: stavurad@mestopacov.cz
Č.j. MP/06963/2023/ZeN *MPACSS01328969*
Spis.zn.: MP/04394/2023/ZeN MPACSS01328969
Oprávněná úřední osoba: Zemanová Nikola, Ing. 565 455 128 Pacov, dne 13. 6. 2023
Dle rozdělovníku


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY


STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
Odbor výstavby, životního prostředí a památkové péče Městského úřad Pacov, místně příslušný správní
úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen správní řád), jako správní orgán příslušný podle § 124 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu") na návrh, který podala
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IČO 00090450, Kosovská
č.p. 1122/16, 586 01 Jihlava
(dále jen "navrhovatel"), podle § 77 odst. 1 písm. c) a § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu a § 172
a 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád")
opatřením obecné povahy

stanoví místní úpravu provozu na pozemních komunikacích
komunikace: III / 1296 v obci Důl, místní část Kuňovka


akce: místní úprava provozu po opravě mostu Důl, Kuňovka


dle přiložené grafické přílohy pro stanovení úpravy silničního provozu na pozemní komunikaci –
vypracoval Miroslav Macko, projekční a konstrukční kancelář, Pod Zámečkem 1406 / 28, 500 12 Hradec
Králové, která je nezbytnou součástí tohoto opatření.

Podmínky pro provedení místní úpravy provozu:
1. Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Dopravní
značení musí splňovat příslušné technické normy.
2. Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu.
3. Instalování dopravního značení bude na výzvu osoby zodpovědné za provedení této místní úpravy
provozu zkontrolováno Městským úřadem Pacov, odborem výstavby, ŽP a PP.
4. Osazení dopravního značení zajistí navrhovatel, který je zodpovědný za řádné provedení dopravně
bezpečnostního opatření a odbornou montáž dopravního značení.
5. Po osazení místního dopravního značení je nutno informovat orgán Policie ČR.
6. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní
značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností navrhovatele je zajistit okamžité
osazení stanoveného dopravního značení.


Odůvodnění:
Navrhovatel podal návrh na místní úpravu provozu na pozemních komunikacích z důvodu zajištění
bezpečnosti silničního provozu v souladu s rozhodnutím. K návrhu přiložil jednoduchou projektovou
dokumentaci.
Návrh byl projednán v souladu s § 172 odst. 1 správního řádu a § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním
provozu s příslušným dotčeným orgánem, tedy s Policií České republiky.
Správní orgán obdržel kladné závazné stanovisko dotčeného orgánu:
Policie ČR spis. zn. KRPJ – 46873 – 2/ČJ – 2023 – 161706 - DING ze dne 12. 4. 2023.
Správní orgán návrh posoudil a neshledal důvody, které by bránily stanovení místní úpravy provozu, a
proto stanovil místní úpravu provozu na pozemních komunikacích.
Vzhledem k tomu, že se jedná o místní úpravu provozu na pozemních komunikacích, správní orgán v
souladu s § 173 správního řádu v návaznosti na § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu opatření obecné
povahy s odůvodněním oznamuje veřejnou vyhláškou.
Návrh tohoto opatření byl zveřejněn na úředních deskách Městského úřadu Pacov a úřední desce
obecního úřadu Důl
Městský úřad Pacov, Odbor dopravy vyzval v souladu s § 172 odst. 1, 4 a 5 správního řádu dotčené i jiné
osoby a vlastníky nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo oprávněné zájmy mohou být opatřením
obecné povahy přímo dotčeny, aby ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění návrhu podávaly písemné
připomínky nebo písemné odůvodněné námitky u zdejšího správního orgánu a zároveň je poučil, že
zmeškání úkonu nelze prominout. Žádné připomínky ani námitky nebyly ve stanoveném termínu
uplatněny.

Poučení:
Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti
pátým dnem po vyvěšení na úřední desce správního orgánu a musí být vyvěšeno po dobu nejméně
15 dnů. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.
Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu.


Ing. Otakar Pejša
vedoucí odboru výstavby, životního prostředí a památkové péče
………………………….po sejmutí z úřední desky odtrhnout a zaslat zpět……………………..
Stanovení přechodné úpravy provozu ze dne 13. 6. 2023 č.j. MP/06963/2023/ZeN.

Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: ....................................
Č.j. MP/06963/2023/ZeN str. 3

Příloha:
- Situace dopravního značení.

Obdrží:
navrhovatelé
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IDDS: 3qdnp8g
sídlo: Kosovská č.p. 1122/16, 586 01 Jihlava 1
ostatní účastníci
Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, Územní odbor Pelhřimov, Dopravní inspektorát, IDDS:
x9nhptc
sídlo: Pražská č.p. 1738, 393 01 Pelhřimov
k vyvěšení na úřední desce
Městský úřad Pacov, IDDS: xbtbhcm
sídlo: nám. Svobody č.p. 320, 395 01 Pacov
Obecní úřad Důl, IDDS: n4iayb9
sídlo: Důl č.p. 1, 395 01 Pacov