Přejít k hlavnímu obsahu

MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV
ODBOR VÝSTAVBY, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A PAMÁTKOVÉ PÉČE
NÁMĚSTÍ SVOBODY 1, 395 01 PACOV
tel. 565455111, IDDS: xbtbhcm, e-mail: stavurad@mestopacov.cz
Č.j. MP/06470/2023/ZeN *MPACSS01322433*
Spis.zn.: /05494/2023/ZeN MPACSS01322433
Oprávněná úřední osoba: Zemanová Nikola, Ing. 565 455 128 Pacov, dne 5. 6. 2023
 


Veřejná vyhláška
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

Opatření obecné povahy
Odbor výstavby, životního prostředí a památkové péče Městského úřad Pacov, místně příslušný správní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), jako správní orgán příslušný podle § 124 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu") na návrh, který podala dne 15. 5. 2023 firma Mitrenga-stavby, spol. s r.o., IČO 26944022, Křižíkova č.p. 1566/19, 612 00 Brno, kterou zastupuje VYZNAč, s.r.o., IČO 01916297, Srázná č.p. 5113/1, 586 01 Jihlava
(dále jen "navrhovatel"), podle § 77 odst. 1 písm. c) a § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu a § 172 a 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") po předchozím písemném souhlasném stanovisku Policie ČR, dopravního inspektorátu, ze dne 4. 5. 2023, č. j. KRPJ-16980-11/ČJ-2023-161706-DING opatřením obecné povahy stanoví přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích


komunikace: III / 1296 Kuňovka most ev. č. 1296 – 1 – doplnění značení
termín: 12. 6. 2023 – 31. 10. 2023
akce: oprava mostu Kuňovka ev. č. 1296 - 1

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
1. Umístění dopravních značek, dopravních zařízení musí odpovídat přiložené grafické situaci dopravního značení, která je nedílnou součástí tohoto opatření.
2. Dopravní značení bude umístěno až bezprostředně před začátkem zahájení stavebních prací s ohledem na dobu potřebnou k jejich instalaci. Není-li to možné, musí být jejich platnost dočasně zrušena zakrytím nebo jiným vhodným způsobem tak, aby značky nebyly viditelné z žádného jízdního směru.
3. Po ukončení akce bude přechodné dopravní značení ihned odstraněno a stávající dopravní značení bude uvedeno do původního stavu.
4. Dopravní značky, které budou užívány pro označení pracovního místa, musí odpovídat vyhlášce Ministerstva dopravy č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení, ČSN EN 12966-1 + A1 Svislé dopravní značení – proměnné dopravní značky, technickým podmínkám TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích vydání III“, technickým podmínkám TP 70 „Zásady pro provádění a zkoušení vodorovného dopravního značení, technickým podmínkám 143 „Systém hodnocení přenosných svislých dopravních značek“ a vzorovým listům VL 6.1, 6.2. Aktuální TP a VL viz www.pjpk.cz.
5. Každá změna, která by měla negativní vliv na bezpečnost a plynulost silničního provozu, musí být projednána se zdejším dopravním inspektorátem.
6. Nutno zajistit havarijní službu pro případ závady na dopravním značení /zařízení a případnou včasnou reakci na změnu dopravních podmínek.
7. Navržená objízdná trasa musí být vedena po komunikaci (tedy i mostech), které svojí únosností odpovídají požadavkům pro obecné užívání komunikací (tj., minimální výhradní zatíženost mostů)
8. Z důvodu dostatečného zajištění BESIP musí být zajištěn dostatečný počet osob oprávněných zastavovat vozidla, v souladu s § 79 odst. 1 písm. i) zákona č.361/2000 Sb., o silničním provozu.
9. Instalaci stanoveného přechodného dopravního značení provede firma VYZNAč, s.r.o., Srázná 5113/1, 586 01 Jihlava.
10. Odpovědná osoba: Richard Peška, tel.: 777 814 225.

Odůvodnění:
Na základě podané žádosti firmy Mitrenga – stavby, spol. s r. o., kterou zastupuje firma VYZNAč, s.r.o. a souhlasu policie ČR, vydává MěÚ Pacov, odbor výstavby, životního prostředí a památkové péče v souladu s § 77, odst. 5 zákona opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu z důvodu opravy mostu na komunikaci III / 1296.

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu správní orgán stanovil s ohledem na zajištění bezpečnosti silničního provozu na komunikaci. Do podmínek také zahrnul podmínky obsažené v písemném souhlasném stanovisku Policie ČR, dopravního inspektorátu, ze dne 4. 5. 2023, č. j. KRPJ-16980-11/ČJ-2023-161706-DING


Dle § 77 odst. 5 zákon o silničním provozu, jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek, opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.
Správní orgán žádost posoudil a neshledal důvody, které by bránily stanovení přechodné úpravy provozu na výše uvedených pozemních komunikacích

Poučení:
Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení na úřední desce správního orgánu a musí být vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení. Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu. Jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu správní orgán nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Ing. Otakar Pejša
vedoucí odboru výstavby, životního prostředí a památkové péče
Č.j. MP/06470/2023/ZeN str. 3
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.