Přejít k hlavnímu obsahu

Krajský úřad Kraje Vysočina
odbor kontroly
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
Stejnopis č.: 1
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 708907491
ID datové schránky: ksab3eu, e-mail: posta@kr-vysocina.cz
Č. j.: KUJI 52402/2023 KO


Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí mikroregionu Stražiště
se sídlem nám. Svobody 320, 395 01 Pacov, IČO: 70968721 za rok 2022

Přezkoumání hospodaření za rok 2022 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 11. srpna 2022 podle § 5 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon o přezkoumávání hospodaření). Přezkoumání bylo provedeno dne 27. září 2022 jako dílčí přezkoumání a dne 22. května 2023 jako konečné přezkoumání na základě žádosti dobrovolného svazku obcí (dále jen „DSO“) v souladu s § 4 zákona o přezkoumávání hospodaření a podle § 53 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Posledním kontrolním úkonem, který předcházel zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, bylo podání předběžné informace o kontrolních zjištěních a projednání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dne 22. května 2023.


Místo provedení přezkoumání:

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí
mikroregionu Stražiště
nám. Svobody 320
395 01 Pacov


Přezkoumání vykonaly:
- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing. Jaroslava Leixnerová pověření číslo 20225063451_7
- kontrolor: Ing. Lenka Mifková pověření číslo 20225075025_8

Podklady předložili:

Ing. Lukáš Vlček - předseda
Martina Krejčová, BBus, Dis. - účetní


Předmět přezkoumání:
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti přezkoumání uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.A. Výsledek přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí mikroregionu Stražiště nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B. Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků
Při přezkoumání hospodaření DSO za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky nebo tyto nedostatky již byly napraveny. Při dílčím přezkoumání DSO za rok 2022 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.


C. Závěr
I. Při přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí mikroregionu Stražiště za rok 2022 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
II. Rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která mohou mít negativní dopad na hospodaření DSO v budoucnu: Při přezkoumání hospodaření za rok 2022 nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření DSO v budoucnosti.
III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:
Poměrový ukazatel Hodnota ukazatele
Podíl pohledávek na rozpočtu 9,53 %
Podíl závazků na rozpočtu 5,89 %
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku 0,00 %

Komentář:
Dlouhodobé závazky ke dni 31. 12. 2022
- účet 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery ve výši 8 007 822 Kč


Za Krajský úřad Kraje Vysočina dne 26. května 2023
Ing. Jaroslava Leixnerová
……………………………………………………
kontrolor pověřený řízením přezkoumání
Ing. Lenka Mifková
……………………………………………………
kontrolor - nepřítomen