Přejít k hlavnímu obsahu

Obec Důl
Zastupitelstvo obce Důl


Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Důl č.3/2023, konaného dne 24. 5. 2023, od 17:00 hodin.


1. Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele zápisu
Zasedání Zastupitelstva obce Důl (dále též jako „zastupitelstvo") bylo zahájeno 24. 5. 2023 v 17:00 hodin starostou obce Pavlem Strnadem (dále jako „předsedající").

Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Důl zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 4. 5. 2023 do 25. 6. 2023. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce".

Přítomní členi zastupitelstva se zapsali do prezenční listiny. Předsedající schůze z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomna je nadpoloviční většina členů: 6 členů zastupitelstva z celkového počtu 7 členů (86%), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). Přítomni: 6 Omluveni: 1 (Josef Pícha) Neomluveni: 0 Hosté: 4

Schválení programu

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
K návrhu programu byl vznesen Tomášem Štivou návrh na doplnění bodu Zakoupení nádoby na posyp do Nové Vsi, jako bod 2.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Důl schvaluje program zasedání v doplněném znění:

1. Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele zápisu

2. Zakoupení nádoby na posyp do Nové Vsi

3. Zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2022

4. Závěrečný účet za rok 2022 5. Účetní závěrka za rok 2022

6. Smlouva s EKO – KOM

7. Rozpočtové opatření č.2/2023

8. Upřesnění pravomocí starosty – rozpočtová opatření

9. Diskuze

10. Usnesení

11. Závěr


Předsedající dal hlasovat.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1 (z3/2023/u1) bylo schváleno.


Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Tomáše Štivu a Martina Bezděka a zapisovatelkou Michaelu Bezděkovou.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Důl schvaluje ověřovateli zápisu Tomáše Štivu a Martina Bezděka a zapisovatelkou Michaelu Bezděkovou.

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Předsedající dal hlasovat.

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2 (z3/2023/u2) bylo schváleno.

2. Zakoupení nádoby na posyp do Nové Vsi
Starosta do příští schůze připraví cenovou nabídku.

3. Zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2022
Předsedající předložil zastupitelům k náhledu zprávu o výsledku hospodaření obce za rok 2022. Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Zastupitelé vzali na vědomí Zprávu o výsledku hospodaření obce za rok 2022 bez výhrad.

4. Závěrečný účet za rok 2022
Předsedající předložil zastupitelům k náhledu závěrečný účet za rok 2022.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Důl schvaluje závěrečný účet za rok 2022.

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Předsedající dal hlasovat.

Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 1
Usnesení č. 3 (z3/2023/u3) bylo schváleno.

5. Účetní závěrka za rok 2022
Předsedající předložil zastupitelům k náhledu účetní závěrku za rok 2022.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Důl schvaluje účetní závěrku za rok 2022.

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Předsedající dal hlasovat.

Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 1
Usnesení č. 4 (z3/2023/u4) bylo schváleno.

6. Smlouva s EKO – KOM
Předsedající předložil zastupitelům novou smlouvu s EKO – KOM, která reaguje na změnu systému vyplácení podpory za odvoz separovaného odpadu obcím. SOMPO vystaví obci fakturu za odvoz separovaného odpadu a obec na základě této faktury vystaví fakturu společnosti EKO-KOM, která tyto náklady obci proplatí.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Důl schvaluje smlouvu s EKO – KOM a pověřuje starostu k podpisu.

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Předsedající dal hlasovat.

Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 1
Usnesení č. 5 (z3/2023/u5) bylo schváleno.

7. Rozpočtové opatření č. 2/2023
Předsedající dává na vědomí zastupitelstvu obce, že bylo vydáno rozpočtové opatření č. 2/2023, které předal k nahlédnutí všem zastupitelům.

Zastupitelstvo bere rozpočtové opatření č.2/2023 na vědomí.

8. Upřesnění pravomocí starosty – rozpočtová opatření
V souladu s §102 odst. 2 písm. A) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, předsedající navrhuje, na doporučení auditu, aby bylo v kompetenci starosty provádět rozpočtová opatření v následující výši: Příjmy – neomezeně. Výdaje – do 100.000,- Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Důl schvaluje, že v kompetenci starosty bude provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu – příjmy neomezeně, výdaje do výše 100.000,- Kč pokud se jedná o přesun mezi paragrafy a položkami v nich.

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Předsedající dal hlasovat.

Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 1
Usnesení č. 6 (z3/2023/u6) bylo schváleno.

9. Diskuze
Předsedající na dotazy Miroslava Bartoše ohledně plánu na budoucí úpravu návsi v Nové Vsi odpověděl, že řešení je zatím předčasné, dokud nebude elektřina vedena v zemi (čeká se na EON) nebo alespoň projekt, poté se teprve bude zpracovávat studie a konzultovat návrhy na úpravy na místě s občany. Dále mu nastínil svou vizi ohledně budoucí úpravy – výstavbu kamenného tarasu, úprava svahování terénu, zřízení místa pro vánoční stromeček s přípojkou na elektřinu, výsadba nové zeleně, rozšíření plochy pro parkování, oprava kapličky atp.

Miroslav Bartoš informoval, že firma VoKa přestala řešit situaci s vodou na Nové Vsi. Starosta bude zítra (25.5.2023) tuto firmu urgovat a sjedná nápravu.
Přítomní hosté z Nové Vsi navrhují umístění značky pro omezení rychlosti na 30km/h. Starosta zjistí, jakou formou je možné podat žádost o umístění dopravní značky pro omezení rychlosti na 30km/h v místní části Nová Ves.

10. Usnesení
Výpis usnesení ze zasedání č.3/2023 Zastupitelstva obce Důl ze dne 24. 5. 2023:

z3/2023/u1: usnesení bylo přijato
Zastupitelstvo obce Důl schvaluje program zasedání v doplněném znění:

1. Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele zápisu

2. Zakoupení nádoby na posyp do Nové Vsi

3. Zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2022

4. Závěrečný účet za rok 2022 5. Účetní závěrka za rok 2022

6. Smlouva s EKO – KOM

7. Rozpočtové opatření č.2/2023

8. Upřesnění pravomocí starosty – rozpočtová opatření

9. Diskuze

10. Usnesení

11. Závěr


z3/2023/u2: usnesení bylo přijato
Zastupitelstvo obce Důl schvaluje ověřovateli zápisu Tomáše Štivu a Martina Bezděka a zapisovatelkou Michaelu Bezděkovou.

z3/2023/u3: usnesení bylo přijato Zastupitelstvo obce Důl schvaluje závěrečný účet za rok 2022.

z3/2023/u4: usnesení bylo přijato
Zastupitelstvo obce Důl schvaluje účetní závěrku za rok 2022.

z3/2023/u5: usnesení bylo přijato
Zastupitelstvo obce Důl schvaluje smlouvu s EKO – KOM a pověřuje starostu k podpisu.

z3/2023/u6: usnesení bylo přijato
Zastupitelstvo obce Důl schvaluje, že v kompetenci starosty bude provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu – příjmy neomezeně, výdaje do výše 100.000,- Kč pokud se jedná o přesun mezi paragrafy a položkami v nich.

11. Závěr
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18:00 hod.


Přílohy zápisu: 1) Prezenční listina

Zápis byl vyhotoven dne 24. 5. 2023.

Zapisovatelka: ………………………………………. Michaela Bezděková

Ověřovatelé:
………………………………………. dne ……………………………………….
Tomáš Štiva
………………………………………. dne ……………………………………….
Martin Bezděk
Starosta:
………………………………………. dne ……………………………………….
Pavel Strnad

Soubory ke stažení