Přejít k hlavnímu obsahu

Krajský úřad Kraje Vysočina
odbor kontroly
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
Stejnopis č.: 1
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749
ID datové schránky: ksab3eu, e-mail: posta@kr-vysocina.cz
Č. j.: KUJI 46394/2023 KO


Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Důl
se sídlem Důl 31, 395 01 Pacov, IČO: 47248998 za rok 2022


Přezkoumání hospodaření za rok 2022 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 6. dubna 2023 podle § 5 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon o přezkoumávání hospodaření). Přezkoumání bylo provedeno dne 3. května 2023 jako jednorázové přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s § 4 zákona o přezkoumávání hospodaření a podle § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Posledním kontrolním úkonem, který předcházel zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, bylo podání předběžné informace o kontrolních zjištěních a projednání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dne 3. května 2023.


Místo provedení přezkoumání: Obec Důl, Důl 31, 395 01 Pacov


Přezkoumání vykonaly:
- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc. Petra Kolínská pověření číslo 20235076443_1
- kontrolor: Ing. Jaroslava Leixnerová pověření číslo 20225075025_7


Podklady předložili: Pavel Strnad - starosta
Ludmila Dušková - účetní

Předmět přezkoumání:
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti přezkoumání uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

A. Výsledek přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření obce Důl nebyly zjištěny chyby a nedostatky.


B. Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků

Při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky nebo tyto nedostatky již byly napraveny.

Při dílčím přezkoumání za rok 2022: dílčí přezkoumání hospodaření za rok 2022 nebylo provedeno.


C. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření obce Důl za rok 2022
nebyly zjištěny chyby a nedostatky

II. Rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:


Při přezkoumání hospodaření za rok 2022 nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.


III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

Poměrový ukazatel Hodnota ukazatele
Podíl pohledávek na rozpočtu 0,14 %
Podíl závazků na rozpočtu 1,19 %
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku 0,00 %
Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům 0,27 %
Ukazatel likvidity 163,28
Fiskální pravidlo (podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 roky) 0,00 %
Dluh nepřekročil 60 % průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.


Za Krajský úřad Kraje Vysočina dne 3. května 2023
Bc. Petra Kolínská
……………………………………………………
kontrolor pověřený řízením přezkoumání
Ing. Jaroslava Leixnerová