Přejít k hlavnímu obsahu

MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV
ODBOR VÝSTAVBY, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A PAMÁTKOVÉ PÉČE
NÁMĚSTÍ SVOBODY 1, 395 01 PACOV
tel. 565455111, IDDS: xbtbhcm, e-mail: stavurad@mestopacov.cz
Č.j. MP/04608/2023/ZeN *MPACSS01305933*
Spis.zn.: /04394/2023/ZeN MPACSS01305933
Oprávněná úřední osoba: Zemanová Nikola, Ing. 565 455 128 Pacov, dne 20. 4. 2023
Dle rozdělovníku

 


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA


oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek


Městský úřad Pacov, odbor výstavby, životního prostředí a památkové péče, jako správní orgán příslušný podle § 124 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu") na základě žádosti Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IČO 00090450, Kosovská č.p. 1122/16, 586 01 Jihlava podané dne 14. 4. 2023, po předchozím písemném vyjádření Policie ČR, Dopravního inspektorátu Pelhřimov ze dne 12. 4. 2023 a po posouzení žádosti v souladu s ustanovením § 77 odst. 1, písm. c) zákona v návaznosti na ustanovení §171 a § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), podala návrh opatření obecné povahy pro:


Stanovení místní úpravy provozu na komunikaci III / 1296 v obci Důl, místní část Kuňovka dle situace uvedené v příloze.
Důvod: trvalá úprava dopravního značení na komunikaci III / 1296 z důvodu rekonstrukce mostu ev. č. 1296 – 1.
Osazení dopravního značení bude provedeno v souladu s ustanovením zákona, vyhlášky MD č. 294/2015 Sb., kterou se provádí zákon a bude splňovat požadavky ČSN EN12899-1 „Stálé svislé dopravní značení“ a další související předpisy a normy za využití „Zásad pro dopravní značení na pozemních komunikacích“- TP 65 vydaných Centrem dopravního výzkumu.


Instalování dopravního značení bude na výzvu osoby zodpovědné za provedení této místní úpravy provozu zkontrolováno Městským úřadem Pacov, odborem výstavby, životního prostředí a památkové péče.


Instalaci dopravního značení provede – Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava, IČO: 70890749
Objednatelem a investorem dopravního značení je - Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava.

Za realizaci dopravního značení odpovídá Kraj Vysočina. Zodpovědná osoba žadatele je Marta Smerekovská, tel.: 739 685 846.


Stanovení dopravního značení nenahrazuje povolení, stanovisko, posouzení, případně jiné opatření dotčeného správního úřadu vyžadované zvláštními předpisy.


V souladu s ustanovením § 172 odst. 1 a 5 správního řádu v návaznosti na § 39 odst. 1 správního řádu stanovuje Městský úřad Pacov, odbor výstavby, životního prostředí a památkové péče, pro uplatnění připomínek a námitek lhůtu do 30 dnů ode dne vyvěšení. K námitkám a připomínkám podaných po

termínu se nepřihlíží.
Připomínky a námitky k návrhu opatření obecné povahy podávejte písemnou formou na adresu: Městský úřad Pacov, odbor výstavby, životního prostředí a památkové péče, náměstí Svobody 1, 395 01 Pacov.

Ing. Otakar Pejša
vedoucí odboru výstavby, životního prostředí a památkové péče