Přejít k hlavnímu obsahu

Finanční úřad pro Kraj Vysočina
Tolstého 2 dne
586 01 JIHLAVA
Čj.: 671023/23/2900-11420-709759


V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A


Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "daňový řád"), oznamuje, že ode dne 26.04.2023 do dne 26.05.2023 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Kraj Vysočina ve dnech:

  • pondělí od 8:00 do 17:00 hodin
  • středa od 8:00 do 17:00 hodin


zpřístupněn k nahlédnutí

  • hromadný předpisný seznam čj. 670552/23/2900-11420-709759,
  • hromadný předpisný seznam čj. 670553/23/2900-11420-709759,


jímž se uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně


DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2023.


Za den doručení hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý den po jeho zpřístupnění (§ 50 odst. 2 daňového řádu), tj. ode dne, kdy bylo možné se s ním poprvé seznámit.
Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze pokynu Generálního finančního ředitelství o umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích finančních úřadů, zveřejněné na internetových stránkách Finanční správy

České republiky http://www.financnisprava.cz.
Den vyvěšení veřejné vyhlášky: 26.04.2023
Den sejmutí veřejné vyhlášky: 26.05.2023
L.S. Ing. Hana Krejčová
ředitel finančního úřadu
Ing. Hana Krejčová
ředitel finančního
úřadu
18. 04. 2023
Elektronicky podepsáno

Soubory ke stažení