Přejít k hlavnímu obsahu

Obec Důl

Zastupitelstvo obce Důl

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Důl č.2/2023, konaného dne 12. 4. 2023, od 17:00 hodin.

 

 1. Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele zápisu

 

Zasedání Zastupitelstva obce Důl (dále též jako „zastupitelstvo") bylo za­hájeno 12. 4. 2023 v 17:00 hodin starostou obce Pavlem Strnadem (dále jako „předsedající").

 

Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Důl zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 3. 4. 2023 do 13. 4. 2023. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce".

 

Přítomní členi zastupitelstva se zapsali do prezenční listiny. Předsedající schůze z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomna je nadpoloviční většina členů: 7 členů zastupitelstva z celkového počtu 7 členů (100%), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Přítomni:                              7

Omluveni:                            0

Neomluveni:                        0

Hosté:                                   0

Schválení programu

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřed­ní desce.

 

K návrhu programu byl vznesen předsedajícím návrh na doplnění bodu Autobusové nástupiště Nová Ves (Kuňovka), jako bod 4 před bod Projednání zadání změny ÚP obce Důl.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Důl schvaluje program zasedání v doplněném znění:

 1. Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele zápisu
 2. Rezignace člena zastupitelstva
 3. Volba předsedy kontrolního výboru
 4. Autobusové nástupiště Nová Ves
 5. Projednání zadání změny ÚP obce Důl
 6. Rozpočtové opatření č.1/2023
 7. Usnesení
 8. Závěr

 

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům.

K návrhu nebyly vzneseny žádné protiná­vrhy. Předsedající dal hlasovat.

                                                                                                                   

Výsledek hlasování:

Pro:                                        6

Proti:                                     0

Zdrželi se:                             0

 

Usnesení č. 1 (z2/2023/u1) bylo schváleno.

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Romana Sůvu a Miroslava Bartoše a zapisovatelkou Michaelu Bezděkovou.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Důl schvaluje ověřovateli zápisu Romana Sůvu a Miroslava Bartoše a zapisovatelkou Michaelu Bezděkovou.

 

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům.

K návrhu nebyly vzneseny žádné protiná­vrhy. Předsedající dal hlasovat.

                                                                                                                   

Výsledek hlasování:

Pro:                                        6

Proti:                                     0

Zdrželi se:                             0

 

Usnesení č. 2 (z2/2023/u2) bylo schváleno.

 

 1. Rezignace člena zastupitelstva

 

Předsedající dává na vědomí zastupitelstvu obce, že zastupitelka Jana Homolová podala datovou schránkou 1.4. 2023 rezignaci na svou funkci. Náhradníkem se od 2.4. 2023 stává Tomáš Štiva. Předsedající předává k podpisu Tomáši Štivovi slib člena. Tomáš Štiva obdržel osvědčení o zvolení člena zastupitelstva.

 

 1. Volba předsedy kontrolního výboru

 

Předsedající navrhuje jako předsedu kontrolního výboru Tomáše Štivu.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Důl schvaluje jako předsedu kontrolního výboru Tomáše Štivu.

 

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům.

K návrhu nebyly vzneseny žádné protiná­vrhy. Předsedající dal hlasovat.

                                                                                                                   

Výsledek hlasování:

Pro:                                        7

Proti:                                     0

Zdrželi se:                             0

 

Usnesení č. 3 (z2/2023/u3) bylo schváleno.

 

 

 1. Autobusové nástupiště Nová Ves (Kuňovka)

 

Předsedající informoval přítomné zastupitele o návrhu na zachování nástupiště Nová Ves (Kuňovka), kterého se týká realizace stavby III/1296 Kuňovka – most ev. Č. 1296-1. Pokud má být tato zastávka zachována, musí obec Důl spolufinancovat náklady na realizaci této stavby, které jsou uvedeny pod označením SO 134. Náklady, které by měla uhradit obec Důl, jsou ve výši 70.727,5 Kč + DPH. Starostovi obce byla předložena smlouva o spolupráci s organizací Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, se kterou zastupitele seznámil, stejně tak i s rozpočtem této stavby.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Důl schvaluje zachování nástupiště Nová Ves (Kuňovka) a úhradu nákladů na jeho zřízení a pověřuje Starostu obce podpisem smlouvy.

 

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům.

K návrhu nebyly vzneseny žádné protiná­vrhy. Předsedající dal hlasovat.

                                                                                                                   

Výsledek hlasování:

Pro:                                        6

Proti:                                     0

Zdrželi se:                             1

 

Usnesení č. 4 (z2/2023/u4) bylo schváleno.

 

 1. Projednání zadání změny ÚP obce Důl

Předsedající předal slovo Martinu Bezděkovi, který zastupitelům představil zadání Změny č. 1 Územního plánu Důl vypracovaného odborem výstavby, životního prostředí a památkové péče MěÚ Pacov.

Město Pacov doručilo obci Důl zadání, které obec Důl předá projektantovi k realizaci.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Důl schvaluje zadání Změny č. 1 Územního plánu Důl - změny k.ú. Důl:

 

 1.  Rozšíření plochy BV označené v územním plánu Z04 o 0,12 ha na pozemcích parc. č. 132, 133, 125/5, 138 v k.ú. Důl
 2. Zmenšení plochy BV označené v územním plánu Z02 o 0,23 ha na pozemcích parc. č. 156/32 v k.ú. Důl.

 

Před hlasováním dal Předsedající možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům.

K návrhu nebyly vzneseny žádné protiná­vrhy. Předsedající dal hlasovat.

 

Výsledek hlasování:

Pro:                                        6

Proti:                                     0

Zdrželi se:                             1

 

Usnesení č. 5 (z2/2023/u5) bylo schváleno.

 

 1. Rozpočtové opatření č. 1/2023

 

Předsedající dává na vědomí zastupitelstvu obce, že bylo vydáno rozpočtové opatření č. 1/2023, které předal k nahlédnutí všem zastupitelům. Zastupitelstvo bere rozpočtové opatření č. 1/2023 na vědomí.

 

 1. Usnesení

 

Výpis usnesení ze zasedání č.2/2023 Zastupitelstva obce Důl ze dne 12.4. 2023:

 

 

z2/2023/u1: usnesení bylo přijato

 

Zastupitelstvo obce Důl schvaluje program zasedání v doplněném znění:

 1. Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele zápisu
 2. Rezignace člena zastupitelstva
 3. Volba předsedy kontrolního výboru
 4. Autobusové nástupiště Nová Ves
 5. Projednání zadání změny ÚP obce Důl
 6. Rozpočtové opatření č.1/2023
 7. Usnesení
 8. Závěr

 

 

z2/2023/u2: usnesení bylo přijato

 

Zastupitelstvo obce Důl schvaluje ověřovateli zápisu Romana Sůvu a Miroslava Bartoše a zapisovatelkou Michaelu Bezděkovou.

 

 

z2/2023/u3: usnesení bylo přijato

 

Zastupitelstvo obce Důl schvaluje jako předsedu kontrolního výboru Tomáše Štivu.

 

 

z2/2023/u4: usnesení bylo přijato

 

Zastupitelstvo obce Důl schvaluje zachování nástupiště Nová Ves (Kuňovka) a úhradu nákladů na jeho zřízení a pověřuje Starostu obce podpisem smlouvy.

 

 

z2/2023/u5: usnesení bylo přijato

 

Zastupitelstvo obce Důl schvaluje zadání Změny č. 1 Územního plánu Důl - změny k.ú. Důl:

 

 1.  Rozšíření plochy BV označené v územním plánu Z04 o 0,12 ha na pozemcích parc. č. 132, 133, 125/5, 138 v k.ú. Důl
 2. Zmenšení plochy BV označené v územním plánu Z02 o 0,23 ha na pozemcích parc. č. 156/32 v k.ú. Důl.

 

 

 1. Závěr

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18:00 hod.

 

 

Přílohy zápisu:             

 

 1. Prezenční listina

 

 

Zápis byl vyhotoven dne 12.4. 2023.             

Zapisovatelka:     ……………………………………….

                                      Michaela Bezděková

       

       

 

Ověřovatelé:                                       

 

……………………………………….                  dne ……………………………………….

Roman Sůva                                       

 

 

……………………………………….                dne ……………………………………….

Miroslav Bartoš                   

       

 

Starosta:

 

……………………………………….                dne ……………………………………….

Pavel Strnad                                 

Soubory ke stažení