Přejít k hlavnímu obsahu

Obec Důl

Zastupitelstvo obce Důl

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Důl č.1/2023, konaného dne 25. 1. 2023, od 17:00 hodin.

 

 1. Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele zápisu

 

Zasedání Zastupitelstva obce Důl (dále též jako „zastupitelstvo") bylo za­hájeno 25. 1. 2023 v 17:00 hodin starostou obce Pavlem Strnadem (dále jako „předsedající").

Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Důl zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 6. 1. 2023 do 26. 1. 2023. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce".

Přítomní členi zastupitelstva se zapsali do prezenční listiny. Předsedající schůze z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomna je nadpoloviční většina členů: 6 členů zastupitelstva z celkového počtu 7 členů (85,7%), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Přítomni:                              6

Omluveni:                            1 (Homolová – nemoc)

Neomluveni:                        0

Hosté:                                   0

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Martina Bezděka a Michala Hojsáka a zapisovatelkou Michaelu Bezděkovou.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Důl schvaluje ověřovateli zápisu Martina Bezděka a Michala Hojsáka a zapisovatelem Michaelu Bezděkovou.

 

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům.

K návrhu nebyly vzneseny žádné protiná­vrhy. Předsedající dal hlasovat.

                                                                                                                   

Výsledek hlasování:

Pro:                                        6

Proti:                                     0

Zdrželi se:                             0

 

Usnesení č. 1 (z1/2023/u1) bylo schváleno.

 

Schválení programu

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřed­ní desce.

 

K návrhu programu byl vznesen předsedajícím návrh na doplnění, a to mezi stávající bod 1 a 2 vložit bod „Rozpočtová opatření č. 10/2022, č. 11/2022, č. 12/2022, č. 13/2022, č. 14/2022“.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Důl schvaluje program zasedání v doplněném znění:

 1. Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele zápisu
 2. Rozpočtová opatření č. 10/2022, č. 11/2022, č. 12/2022, č. 13/2022, č. 14/2022.
 3. Projednání první změny ÚP obce Důl
 4. Projednání a schválení rozpočtu obce Důl na rok 2023
 5. Diskuze
 6. Usnesení
 7. Závěr

 

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům.

K návrhu nebyly vzneseny žádné protiná­vrhy. Předsedající dal hlasovat.

                                                                                                                   

Výsledek hlasování:

Pro:                                        6

Proti:                                     0

Zdrželi se:                             0

 

Usnesení č. 2 (z1/2023/u2) bylo schváleno.

 

 1. Rozpočtová opatření č. 10/2022, č. 11/2022, č. 12/2022, č. 13/2022, č. 14/2022

 Předsedající dává na vědomí zastupitelstvu obce, že byla vydána rozpočtová opatření č. 10/2022, č. 11/2022, č. 12/2022, č. 13/2022, č. 14/2022. Rozpočtová opatření předal k nahlédnutí všem zastupitelům.

Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtová opatření č. 10/2022, č. 11/2022, č. 12/2022, č. 13/2022, č. 14/2022.

 

 1. Projednání první změny ÚP obce Důl

Předsedající předal slovo Martinu Bezděkovi.

Martin Bezděk: Dne 15.12. 2022 jsem jako občan obce podal žádost o změnu Územního plánu Důl. Stavební zákon umožňuje pořídit změnu zkráceným postupem s tím, že náklady na tuto změnu budou hrazené navrhovatelem této změny, tedy mnou.

Na základě jednacího řádu bych Vás měl informovat o tom, že v tomto případě se kříží mé zájmy se zájmy obce, nicméně si myslím, že zde máme shodné zájmy, neboť dojde k rozšíření obce o nové občany, což je předpokládám pro obec žádoucí.

Předně bych Vám rád sdělil důvod podání mé žádosti. Rádi bychom, aby zde mohli postavit rodinný dům rodiče mé manželky. Bohužel při bližším prostudování jsme zjistili, že dle ÚP není možné zhotovit rodinný dům na parcele č. 132 a to z důvodu, že tato parcela není dle platného ÚP zanesena do návrhových ploch k bydlení, což by ještě nebyl problém, pokud bychom se nenacházeli, tím myslím celá obec Důl, v I. třídě ochrany ZPF, kde odejmutí ze ZPF lze jen ve výjimečných případech, a proto je nutná změna ÚP, aby bylo možné vyjmout danou část pozemku ze ZPF. Po tomto zjištění jsme ještě prověřovali jiné pozemky, které jsou dle ÚP zastavitelné, ale ty buď nebyly v našem vlastnictví, anebo by bylo velice finančně náročné je připojit k technické a dopravní infrastruktuře.

Součástí mé žádosti jsou i přílohy se zákresem návrhu změny v katastrální mapě (jedná se o pozemek za trafostanicí). A dále stanoviska orgánu ochrany přírody a krajského úřadu, které jsem zajistil jako občan obce, a tudíž je možné projednat změnu ÚP zkráceným postupem, neboť nedojde dle jejich vyjádření k potřebě posouzení vlivů na životní prostředí a jiných.

Změnu ÚP bude pořizovat Městský úřad Pacov, odbor výstavby.

Pro vyhotovení potřebné změny ÚP jsou dále nutné ještě následující věci, které je nutné Vám také představit.

Po odsouhlasení změny ÚP je nutné vybrat zpracovatele změny ÚP tedy projektanta, vzhledem k tomu, že je vždy výhodnější zvolit projektanta, který dané území již řešil, navrhuji, aby zpracovatel byl pan Ing. arch. Milič Maryška, který již zaslal návrh smlouvy na zpracování změny ÚP.

Vzhledem k tomu, že pořízení změny ÚP je na návrh mé osoby, tak navrhuji, aby náklady na pořízení změny územního plánu hradil navrhovatel. Kdy je tedy nutné odsouhlasit návrh smlouvy mezi mnou a obcí, který jsem dodal, o přenesení nákladů na mou osobu za změnu ÚP.

Poslední bod, který je nutné projednat je zvolení zastupitele, který bude vykonávat úkony určeného zastupitele v procesu pořizování územně plánovacích dokumentací. Zde bych opět navrhl mě, neboť to nese účast na veřejném projednání a tím spojené věci, kde tyto činnosti budu dělat bez nároku na odměnu.“

Následuje otevření diskuze na toto téma a poté jsou předneseny jednotlivá usnesení Předsedajícím, o kterých Předsedající dal hlasovat.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Důl schvaluje pořízení Změny č. 1 územního plánu Důl.

 

Před hlasováním dal Předsedající možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům.

K návrhu nebyly vzneseny žádné protiná­vrhy. Předsedající dal hlasovat.

 

Výsledek hlasování:

Pro:                                        6

Proti:                                     0

Zdrželi se:                             0

 

Usnesení č. 3 (z1/2023/u3) bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Důl schvaluje, v souladu s § 55a zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), o pořízení Změny č. 1 územního plánu Důl zkráceným postupem a o jejím obsahu, který je přílohou tohoto usnesení (příloha č. 2 Žádost Martina Bezděka ve věci: Návrh na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem).

 

Před hlasováním dal Předsedající možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům.

K návrhu nebyly vzneseny žádné protiná­vrhy. Předsedající dal hlasovat.

 

Výsledek hlasování:

Pro:                                        6

Proti:                                     0

Zdrželi se:                             0

 

Usnesení č. 4 (z1/2023/u4) bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce určuje Martina Bezděka zastupitelem, který bude podle zákona č. 183/2006 Sb. vykonávat úkony určeného zastupitele v procesech pořizování územně plánovacích dokumentací a v procesech pořizování změn stávajících územně plánovacích dokumentací pro obec.

 

Před hlasováním dal Předsedající možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům.

K návrhu nebyly vzneseny žádné protiná­vrhy. Předsedající dal hlasovat.

 

Výsledek hlasování:

Pro:                                        6

Proti:                                     0

Zdrželi se:                             0

 

Usnesení č. 5 (z1/2023/u5) bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Důl podle § 6 odst. 6 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb. schvaluje, že Změnu č. 1 územního plánu Důl bude pořizovat podle § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona Městský úřad Pacov, odbor výstavby.

 

Před hlasováním dal Předsedající možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům.

K návrhu nebyly vzneseny žádné protiná­vrhy. Předsedající dal hlasovat.

 

Výsledek hlasování:

Pro:                                        6

Proti:                                     0

Zdrželi se:                             0

 

Usnesení č. 6 (z1/2023/u6) bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Důl schvaluje, že zpracovatelem Změny č. 1 územního plánu Důl bude Ing. arch. Milič Maryška a pověřuje starostu obce, aby uzavřel se zpracovatelem smlouvu, jejíž návrh byl zastupitelstvu předložen.

 

Před hlasováním dal Předsedající možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům.

K návrhu nebyly vzneseny žádné protiná­vrhy. Předsedající dal hlasovat.

 

Výsledek hlasování:

Pro:                                        6

Proti:                                     0

Zdrželi se:                             0

 

Usnesení č. 7 (z1/2023/u7) bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Důl schvaluje, že na návrh osoby uvedené v paragrafu 44 písm. c) stavebního zákona bude podmíněn úhradou nákladů uvedených v paragrafu 55a zákona č. 183/2006 Sb., odstavci 2 písm. f) navrhovatelem a pověřuje starostu obce, aby uzavřel s navrhovatelem Martinem Bezděkem smlouvu, jejíž návrh byl zastupitelstvu předložen.

 

Před hlasováním dal Předsedající možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům.

K návrhu nebyly vzneseny žádné protiná­vrhy. Předsedající dal hlasovat.

 

Výsledek hlasování:

Pro:                                        6

Proti:                                     0

Zdrželi se:                             0

 

Usnesení č. 8 (z1/2023/u8) bylo schváleno.

 

 1. Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2023

Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce dne 6. 1. 2023. Předsedající podrobně seznámil přítomné s rozpočtem obce na rok 2023, který koresponduje s návrhem rozpočtu. Rozpočet předložil k nahlédnutí přítomným členům zastupitelstva.

Celkové příjmy jsou ve výši 1.262.000,00 Kč. Celkové výdaje jsou ve výši 1.262.000,00 Kč.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Důl schvaluje rozpočet obce na rok 2023.

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům.

K návrhu nebyly vzneseny žádné protiná­vrhy.

Předsedající dal hlasovat.

 

Výsledek hlasování:

Pro:                                        6

Proti:                                     0

Zdrželi se:                             0

 

Usnesení č. 9 (z1/2023/u9) bylo schváleno.

 

 1. Diskuze

 

Předsedající zahájil diskuzi.

 

Probíraná témata:

 

Dřevěná sedátka laviček u rybníku Dolák jsou v nevyhovujícím stavu, zajištěním nových prken pro opravu byl pověřen Roman Sůva s termínem dořešení opravy do začátku koupací sezóny 2023.

 

Kaplička v Dole – úklid, lokání opravy, organizací byl pověřen Josef Pícha s termínem realizace v roce 2023.

 

Kapička v Nové Vsi – Miroslav Bartoš byl pověřen konzultací s obyvateli Nové Vsi ohledně případného nákupu květináčů a květin a realizace případných lokáních oprav kapličky s tím, že na příští schůzi zastupitelstva přednese výsledek konzultace zastupitelstvu.

 

Ořez stromů u odbočky na Novou Ves, které brání výhledu do zatáčky – pověřeni Miroslav Bartoš a Josef Pícha s termínem realizace do konce období vegetačního klidu.

 

 1. Usnesení

 

Výpis usnesení ze zasedání č.1/2023 Zastupitelstva obce Důl ze dne 25.1. 2023:

 

z1/2023/u1: usnesení bylo přijato

Zastupitelstvo obce Důl schvaluje ověřovateli zápisu Martina Bezděka a Michala Hojsáka a zapisovatelem Michaelu Bezděkovou.

 

z1/2023/u2: usnesení bylo přijato

       Zastupitelstvo obce Důl schvaluje program zasedání v doplněném znění:

       1.             Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele zápisu

       2.             Rozpočtová opatření č. 10/2022, č. 11/2022, č. 12/2022, č. 13/2022, č. 14/2022

       3.             Projednání první změny ÚP obce Důl

       4.             Projednání a schválení rozpočtu obce Důl na rok 2023

       5.             Diskuze

       6.             Usnesení

       7.             Závěr

 

z1/2023/u3: usnesení bylo přijato

Zastupitelstvo obce Důl schvaluje pořízení Změny č. 1 územního plánu Důl.

 

z1/2023/u4: usnesení bylo přijato

Zastupitelstvo obce Důl schvaluje, v souladu s § 55a zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), o pořízení Změny č. 1 územního plánu Důl zkráceným postupem a o jejím obsahu, který je přílohou tohoto usnesení (příloha č. 2 Žádost Martina Bezděka ve věci: Návrh na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem).

 

z1/2023/u5: usnesení bylo přijato

Zastupitelstvo obce určuje Martina Bezděka zastupitelem, který bude podle zákona č. 183/2006 Sb. vykonávat úkony určeného zastupitele v procesech pořizování územně plánovacích dokumentací a v procesech pořizování změn stávajících územně plánovacích dokumentací pro obec.

 

z1/2023/u6: usnesení bylo přijato

Zastupitelstvo obce Důl podle § 6 odst. 6 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb. schvaluje, že Změnu č. 1 územního plánu Důl bude pořizovat podle § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona Městský úřad Pacov, odbor výstavby.

 

z1/2023/u7: usnesení bylo přijato

Zastupitelstvo obce Důl rozhoduje že zpracovatelem Změny č. 1 územního plánu Důl bude Ing. arch. Milič Maryška a pověřuje starostu obce, aby uzavřel se zpracovatelem smlouvu, jejíž návrh byl zastupitelstvu předložen.

 

z1/2023/u8: usnesení bylo přijato

Zastupitelstvo obce Důl schvaluje, že na návrh osoby uvedené v paragrafu 44 písm. c) stavebního zákona bude podmíněn úhradou nákladů uvedených v paragrafu 55a zákona č. 183/2006 Sb., odstavci 2 písm. f) navrhovatelem a pověřuje starostu obce, aby uzavřel s navrhovatelem smlouvu, jejíž návrh byl zastupitelstvu předložen.

 

z1/2023/u9: usnesení bylo přijato

Zastupitelstvo obce Důl schvaluje rozpočet obce na rok 2023.

 

 1. Závěr

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18:00 hod.

 

Přílohy zápisu:             

 

 1. Prezenční listina
 2. Žádost Martina Bezděka ve věci: Návrh na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem (kopie žádosti, 5 str. vč. příloh)
 3. Stanovisko Krajského úřadu kraje Vysočina k návrhu pořízení změny Územního plánu Důl (kopie stanoviska, 3 str.)
 4. Návrh smlouvy na zpracování Změny č. 1 Územního plánu Důl (3 str.)

 5. Návrh smlouvy o úhradě nákladů spojených s pořízením změny č. 1 Územního plánu Důl (2 str.)

 

        Zápis byl vyhotoven dne 25.1. 2023

.      

Zapisovatelka:              ……………………………………….

                                              Michaela Bezděková

       

 

       

Ověřovatelé:                                               

 

……………………………………….                  dne ……………………………………….

Martin Bezděk                                   

 

 

 

……………………………………….                dne ……………………………………….

Michal Hojsák                     

       

Starosta:

 

 

……………………………………….                dne ……………………………………….

Pavel Strnad                                 

Soubory ke stažení