Přejít k hlavnímu obsahu

Obec Důl

Zastupitelstvo obce Důl

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Důl č.6/2022, konaného dne 7.12. 2022, od 17:00 hodin.

 

 1. Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele zápisu

Zasedání Zastupitelstva obce Důl (dále též jako „zastupitelstvo") bylo za­hájeno 7.12. 2022 v 17:00 hodin starostou obce Pavlem Strnadem (dále jako „předsedající").

Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Důl zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 23.11.2022 do 8.12.2022. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce".

Přítomní členi zastupitelstva se zapsali do prezenční listiny. Předsedající schůze z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomna je nadpoloviční většina členů: 6 členů zastupitelstva z celkového počtu 7 členů (85,7%), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

 

Přítomni:                              6

Omluveni:                            1 (Michal Hojsák)

Neomluveni:                        0

Hosté:                                   4

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Romana Sůvu a Janu Homolovou a zapisovatelkou Michaelu Bezděkovou.

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

K návrhu nebyly vzneseny žádné protiná­vrhy. Předsedající dal hlasovat.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Důl schvaluje ověřovateli zápisu Romana Sůvu a Janu Homolovou a zapisovatelem Michaelu Bezděkovou.                                                                                                                   

Výsledek hlasování:

Pro:                                        6

Proti:                                     0

Zdrželi se:                             0

 

Usnesení č. 1 (z6/2022/u1) bylo schváleno.

 

Schválení programu

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřed­ní desce.

K návrhu programu byl vznesen předsedajícím návrh na doplnění, a to mezi stávající bod 2 a 3 vložit bod Webové stránky obce – vytvoření nových stránek a jejich správa. A dále do bodu 9 doplnění rozpočtového opatření č. 9/2022.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Důl schvaluje přidání bodu „Webové stránky obce – vytvoření nových stránek a jejich správa“ do programu, a rozšíření bodu č. 9 o rozpočtové opatření č. 9/ 2022.

Předsedající dal hlasovat.

 

Výsledek hlasování:

Pro:                                        6

Proti:                                     0

Zdrželi se:                             0

 

Usnesení č. 2 (z6/2022/u2) bylo schváleno.

 

K návrhu programu byl vznesen Janou Homolovou návrh na doplnění nového bodu „Nedostatečný tlak vody na Nové Vsi“, tento bod předsedající navrhuje zařadit mezi body 9 a 10 programu. 

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Důl schvaluje přidání bodu „Nedostatečný tlak vody na Nové Vsi“ do programu.

Předsedající nechal hlasovat.

 

Výsledek hlasování:

Pro:                                        6

Proti:                                     0

Zdrželi se:                             0

 

Usnesení č. 3 (z6/2022/u3) bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Důl schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

 1. Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele zápisu
 2. Webové stránky obce – vytvoření nových a jejich správa
 3. Nájemní smlouva – obecní pozemky
 4. Poplatky na rok 2023
 5. Odměny za provedené práce
 6. Dary občanům
 7. Inventarizační komise
 8. Rozpočtové provizorium
 9. Rozpočtové opatření č. 7/2022, č. 8/2022, č. 9/2022
 10. Nedostatečný tlak vody v Nové Vsi
 11. Usnesení
 12. Závěr

Předsedající dal hlasovat.

                                                                                                                   

Výsledek hlasování:

Pro:                                        6

Proti:                                     0

Zdrželi se:                             0

 

Usnesení č. 4 (z6/2022/u4) bylo schváleno.

 

 1. Webové stránky obce – vytvoření nových a jejich správa

Předsedající seznámil všechny přítomné s potřebou vytvořit nové webové stránky obce, jelikož aktuální stránky jsou nevyhovující.

Michaela Bezděková nabídla cenu 5.000,- Kč za vytvoření nových stránek, za technickou správu 700,- Kč/rok (hosting 350,- Kč/rok, doména 300,- Kč/rok), za aktualizaci obsahu v předpokládané výši 23 hod/rok sazbu 100,- Kč/hod.

Tj.:

 • 5.000,- Kč jednorázová platba za vytvoření nového webu 
 • 3.000,- Kč/rok paušální částka za provoz a správu webu

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Důl schvaluje pro vytvoření nových webových stránek a jejich správu Michaelu Bezděkovou. Starosta je pověřen k uzavření smlouvy o vytvoření a správě webových stránek obce Důl s Michaelou Bezděkovou.

 

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

K návrhu nebyly vzneseny žádné protiná­vrhy. Předsedající dal hlasovat.

 

Výsledek hlasování:

Pro:                                        6

Proti:                                     0

Zdrželi se:                             0

 

Usnesení č. 5 (z6/2022/u5) bylo schváleno.

 

 1. Nájemní smlouva – obecní pozemky

Pozemky se pronajímají na dobu volebního období od 1.1.2023 do 31.12.2026. Záměr pronájmu pozemků byl vyvěšen 1.11.2022 a sejmut 30.11.2022. Zájemci se mohli hlásit do 30.11.2022. Přišly dvě žádosti zájemců.

Předsedající seznámil všechny přítomné s došlými žádostmi o pronájem pozemků:

 1. Tomáš Salač, Eš 10: má zájem o všechny nabízené pozemky, cena 4.000,- Kč/ha/rok, dále nabízí sníženou cenu za likvidaci bioodpadu. (žádost byla doručena 21.11. 2022)
 2. Tomáš Štiva, Nová Ves 13: pozemek 611, 525/7, 525/6, 530/8, cena 4.000,- Kč/ha/rok (žádost byla doručena 28.11. 2022).

 

Předsedající navrhl pronajmout všechny pozemky Tomášovi Salačovi. Před hlaso­váním dal předsedající možnost vyjádřit se dalším přítomným občanům a případně vznést protinávrh.

 

Protinávrh podala Jana Homolová:

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Důl schvaluje pronajmout pozemky 611, 525/7, 525/6, 530/8 Tomášovi Štivovi a ostatní pozemky pronajmout Tomášovi Salačovi.

 

Předsedající dal hlasovat o protinávrhu.

 

Výsledek hlasování:

Pro:                                        2

Proti:                                     3

Zdrželi se:                             1

 

Usnesení č. 6 (z6/2022/u6) nebylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Důl schvaluje pronajmout veškeré pozemky uvedené v záměru pronájmu nemovitého majetku obce zveřejněného dne 1.11. 2022 Tomášovi Salačovi. Starosta je pověřen k uzavření smlouvy o pronájmu pozemků s Tomášem Salačem na období od 1.1.2023 do 31.12.2026.

 

Výsledek hlasování:

Pro:                                        4

Proti:                                     1

Zdrželi se:                             1

 

Usnesení č. 7 (z6/2022/u7) bylo schváleno.

 

 1. Poplatky na rok 2023

Vodné a stočné:

Předsedající seznámil přítomné s aktuálními příjmy a náklady souvisejícími s vodným a stočným v obci Důl a v Nové Vsi a návrhem na změnu. Na 1m3 se doplácí 3,29 Kč. Je nutné vodné zvýšit jak v Dole, tak v Nové Vsi.

 

Náklady Důl 30.7. 2021 – 30.7 2022:

spotřeba za období:               2.431 m3

náklady celkem:   31.083,- Kč

příjmy celkem:                     23.082,- Kč

roční výsledek:     - 8.001,- Kč

 

Náklady Nová Ves 30.7. 2021 – 30.7 2022:

spotřeba za období:              1.281 m3

náklady celkem:   56.637,- Kč

příjmy celkem:                     40.480,- Kč

roční výsledek:     - 16.157,- Kč

Poplatky za vodné a stočné:

Důl:                                         vodné                      9,- Kč                    stočné                   1,- Kč

Nová Ves:                              vodné                    40,- Kč                   stočné                   0,- Kč

Návrh na zvýšení poplatků:

Důl:                                         vodné                    11,- Kč                   stočné                   1,- Kč

Nová Ves:                              vodné                    42,- Kč                   stočné                   0,- Kč

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Důl schvaluje zvýšení vodného o 2,- Kč/m3 v Dole i v Nové Vsi.

 

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

K návrhu nebyly vzneseny žádné protiná­vrhy. Předsedající dal hlasovat.

 

Výsledek hlasování:

Pro:                                        6

Proti:                                     0

Zdrželi se:                             0

 

Usnesení č. 8 (z6/2022/u8) bylo schváleno.

 

Poplatky za psy:

 

                         1. pes…………………….. 40,- Kč / rok, každý další pes ………+50% tzn. 60Kč

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Důl schvaluje ponechat poplatky za psy v původní výši.

 

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

K návrhu nebyly vzneseny žádné protiná­vrhy. Předsedající dal hlasovat.

 

Výsledek hlasování:

Pro:                                        6

Proti:                                     0

Zdrželi se:                             0

 

Usnesení č. 9 (z6/2022/u9) bylo schváleno.

 

Poplatky za popelnice:

 

                800,- Kč / rok / trvale hlášenou osobu nebo budovu bez trvale hlášené osoby

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Důl schvaluje ponechat poplatky za popelnice v původní výši.

 

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

K návrhu nebyly vzneseny žádné protiná­vrhy. Předsedající dal hlasovat.

 

Výsledek hlasování:

Pro:                                        6

Proti:                                     0

Zdrželi se:                             0

 

Usnesení č. 10 (z6/2022/u10) bylo schváleno.

 

Prodej palivového dřeva:

 

Předsedající navrhl, aby palivové dřevo bylo prodáváno dle kvality za 300,- až 400,- Kč/prm. Zodpovědnou osobou za prodej určil Josefa Píchu.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Důl schvaluje jako odpovědnou osobu za prodej palivového dřeva Josefa Píchu, který bude určovat cenu dřeva dle kvality v rozmezí 300,- až 400,- Kč/prm.

 

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

K návrhu nebyly vzneseny žádné protiná­vrhy. Předsedající dal hlasovat.

 

Výsledek hlasování:

Pro:                                        6

Proti:                                     0

Zdrželi se:                             0

 

Usnesení č. 11 (z6/2022/u11) bylo schváleno.

 

 1. Odměny za provedené práce

Předsedající navrhl zvýšení odměny za brigádnické práce ze 100,- Kč/hod na odměnu 120,- Kč/hod. Evidenci vede Josef Pícha, odměny se vyplácejí ke konci roku a to jednorázově.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Důl schvaluje zvýšení odměny za brigádnické práce na 120,- Kč/hod. Jako odpovědnou osobu za evidenci určují Josefa Píchu.

 

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

K návrhu nebyly vzneseny žádné protiná­vrhy. Předsedající dal hlasovat.

 

Výsledek hlasování:

Pro:                                        6

Proti:                                     0

Zdrželi se:                             0

 

Usnesení č. 12 (z6/2022/u12) bylo schváleno.

 

 1. Dary občanům

Předsedající navrhl, aby roční výše darů trvale žijícím občanům byla vyplácena v hotovosti a zůstala na částce 500,- Kč/rok.

Dále občanům po dovršeném šedesátém roku života, byl každých pět předán dárkový balíček, u kterého navrhuje zvýšení hodnoty z 1.000,- Kč na 1.500,- Kč.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Důl schvaluje ponechat roční výši daru trvale žijícímu občanovi na částce 500,- Kč, dále schvaluje zvýšení hodnoty dárkového balíčku, který obdrží každý občan po dovršení 60. roku věku, každých pět let, a to na výši 1.500,- Kč.

 

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

K návrhu nebyly vzneseny žádné protiná­vrhy. Předsedající dal hlasovat.

 

Výsledek hlasování:

Pro:                                        6

Proti:                                     0

Zdrželi se:                             0

 

Usnesení č. 13 (z6/2022/u13) bylo schváleno.

 

 1. Inventarizační komise

Předsedající seznámil všechny přítomné s tím, že inventuru obce zpracovává účetní Ludmila Dušková. Předsedající navrhl jako předsedu inventarizační komise Martina Bezděka a jako členy Romana Sůvu a Miroslava Bartoše.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Důl schvaluje předsedou inventarizační komise Martina Bezděka a členy Romana Sůvu a Miroslava Bartoše.

 

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

K návrhu nebyly vzneseny žádné protiná­vrhy. Předsedající dal hlasovat.

 

Výsledek hlasování:

Pro:                                        6

Proti:                                     0

Zdrželi se:                             0

 

Usnesení č. 14 (z6/2022/u14) bylo schváleno.

 

 1. Rozpočtové provizorium

Předsedající navrhl schválit rozpočtové provizórium v maximální možné výši pro měsíc leden 2023. Rozpočet se bude schvalovat koncem ledna, proto se musí udělat rozpočtové provizorium na leden, max. čerpání je 91.250,- Kč.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Důl schvaluje rozpočtové provizorium na měsíc leden ve výši maximálního čerpání – 1/12 očekávaného příjmu za rok 2023 tj. 91.250,- Kč.

 

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

K návrhu nebyly vzneseny žádné protiná­vrhy. Předsedající dal hlasovat.

 

Výsledek hlasování:

Pro:                                        6

Proti:                                     0

Zdrželi se:                             0

 

Usnesení č. 15 (z6/2022/u15) bylo schváleno.

 

 

 1. Rozpočtové opatření č.7/2022, č.8/2022, č.9/2022

 

Předsedající dává na vědomí zastupitelstvu obce, že byla vydána rozpočtová opatření č.7/2022, č.8/2022 a č.9/2022.

 

Tato rozpočtová opatření předal k nahlédnutí všem zastupitelům.

 

Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtová opatření č.7/2022, č.8/2022 a č.9/2022.

 

 

 

 1. Nedostatečný tlak vody v Nové Vsi

 

Předsedající uvedl, že byl zvýšen tlak na 4,8, pan Hojsák údajně 6.12.2022 předsedajícímu potvrdil, že došlo ke zlepšení stavu. Jana Homolová nesouhlasí, tvrdí, že ke zlepšení stavu nedošlo.

Předsedající navrhl kontaktovat provozovatele vodovodu, firmu VoKa – ekologické stavby, spol. s.r.o. se sídlem v Humpolci, aby provedl šetření, dal odborné stanovisko a případně sjednal nápravu.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Důl pověřuje starostu obce, aby kontaktoval provozovatele vodovodu – firmu VoKa – ekologické stavby, spol. s.r.o., vysvětlil jim situaci a požádal je o provedení šetření, odborné stanovisko a případnou nápravu problému.

 

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

K návrhu nebyly vzneseny žádné protiná­vrhy.

Předsedající dal hlasovat.

 

Výsledek hlasování:

Pro:                                        6

Proti:                                     0

Zdrželi se:                             0

 

Usnesení č. 16 (z6/2022/u16) bylo schváleno.

 

 

 

 1. Usnesení

 

Výpis usnesení ze zasedání č.6/2022 Zastupitelstva obce Důl ze dne 7.12. 2022:

 

z6/2022/u1: usnesení bylo přijato

Zastupitelstvo obce Důl schvaluje ověřovateli zápisu Romana Sůvu a Janu Homolovou a zapisovatelem Michaelu Bezděkovou.

 

z6/2022/u2: usnesení bylo přijato

Zastupitelstvo obce Důl schvaluje přidání bodu „Webové stránky obce – vytvoření nových stránek a jejich správa“ do programu, a rozšíření bodu č. 9 o rozpočtové opatření č. 9/ 2022.

 

z6/2022/u3: usnesení bylo přijato

Zastupitelstvo obce Důl schvaluje přidání bodu „Nedostatečný tlak vody na Nové Vsi“ do programu.

 

z6/2022/u4: usnesení bylo přijato

Zastupitelstvo obce Důl schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

 1. Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele zápisu
 2. Webové stránky obce – vytvoření nových a jejich správa
 3. Nájemní smlouva – obecní pozemky
 4. Poplatky na rok 2023
 5. Odměny za provedené práce
 6. Dary občanům
 7. Inventarizační komise
 8. Rozpočtové provizorium
 9. Rozpočtové opatření č. 7/2022, č. 8/2022, č. 9/2022
 10. Nedostatečný tlak vody v Nové Vsi
 11. Usnesení
 12. Závěr

 

z6/2022/u5: usnesení bylo přijato

Zastupitelstvo obce Důl schvaluje pro vytvoření nových webových stránek a jejich správu Michaelu Bezděkovou. Starosta je pověřen k uzavření smlouvy o vytvoření a správě webových stránek obce Důl s Michaelou Bezděkovou.

 

z6/2022/u6: usnesení nebylo přijato

Zastupitelstvo obce Důl neschvaluje pronajmout pozemky 611, 525/7, 525/6, 530/8 Tomášovi Štivovi a ostatní pozemky pronajmout Tomášovi Salačovi.

 

z6/2022/u7: usnesení bylo přijato

Zastupitelstvo obce Důl schvaluje pronajmout veškeré pozemky uvedené v záměru pronájmu nemovitého majetku obce zveřejněného dne 1.11. 2022 Tomášovi Salačovi. Starosta je pověřen k uzavření smlouvy o pronájmu pozemků s Tomášem Salačem na období od 1.1.2023 do 31.12.2026.

 

z6/2022/u8: usnesení bylo přijato

Zastupitelstvo obce Důl schvaluje zvýšení vodného o 2,- Kč/m3 v Dole i v Nové Vsi.

 

z6/2022/u9: usnesení bylo přijato

Zastupitelstvo obce Důl schvaluje ponechat poplatky za psy v původní výši.

 

 

z6/2022/u10: usnesení bylo přijato

Zastupitelstvo obce Důl schvaluje ponechat poplatky za popelnice v původní výši.

 

z6/2022/u11: usnesení bylo přijato

Zastupitelstvo obce Důl schvaluje jako odpovědnou osobu za prodej palivového dřeva Josefa Píchu, který bude určovat cenu dřeva dle kvality v rozmezí 300,- až 400,- Kč/prm.

 

z6/2022/u12: usnesení bylo přijato

Zastupitelstvo obce Důl schvaluje zvýšení odměny za brigádnické práce na 120,- Kč/hod. Jako odpovědnou osobu za evidenci určují Josefa Píchu.

 

z6/2022/u13: usnesení bylo přijato

Zastupitelstvo obce Důl schvaluje ponechat roční výši daru trvale žijícímu občanovi na částce 500,- Kč, dále schvaluje zvýšení hodnoty dárkového balíčku, který obdrží každý občan po dovršení 60. roku věku, každých pět let, a to na výši 1.500,- Kč.

 

z6/2022/u14: usnesení bylo přijato

Zastupitelstvo obce Důl schvaluje předsedou inventarizační komise Martina Bezděka a členy Romana Sůvu a Miroslava Bartoše.

 

z6/2022/u15: usnesení bylo přijato

Zastupitelstvo obce Důl schvaluje rozpočtové provizorium na měsíc leden ve výši maximálního čerpání – 1/12 očekávaného příjmu za rok 2023 tj. 91.250,- Kč.

 

z6/2022/u16: usnesení bylo přijato

Zastupitelstvo obce Důl pověřuje starostu obce, aby kontaktoval provozovatele vodovodu – firmu VoKa – ekologické stavby, spol. s.r.o., vysvětlil jim situaci a požádal je o provedení šetření, odborné stanovisko a případnou nápravu problému.

 

 1. Závěr

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 17:45 hod.

Přílohy zápisu:      1) Prezenční listina

 

      Zápis byl vyhotoven dne 7.12. 2022.        Zapisovatelka:            ……………………………………….

                                                                        Michaela Bezděková

      Ověřovatelé:                                

 

……………………………………….     dne ……………………………………….

Roman Sůva                          

 

 

……………………………………….     dne ……………………………………….

Jana Homolová                      

      Starosta:

 

……………………………………….     dne ……………………………………….

Pavel Strnad                          

Soubory ke stažení