Přejít k hlavnímu obsahu

Obec Důl

Zastupitelstvo obce Důl

 

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Důl (zasedání zastupitelstva obce Důl č.5/2022), konaného dne 19.10. 2022, od 17:00 hodin.

 

 1. Zahájení

 

Zasedání Zastupitelstva obce Důl (dále též jako „zastupitelstvo") bylo za­hájeno v 17:00 hodin dosavadním starostou obce Pavlem Strnadem (dále jako „předsedající").

Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání ná­vrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 7.10. 2022, žádný návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Důl zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 7.10.2022 do 20.10.2022. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce".

Přítomní členi zastupitelstva se zapsali do prezenční listiny. Předsedající schůze z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomna je nadpoloviční většina členů: 7 členů zastupitelstva z celkového počtu 7 členů (100%), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Přítomni:                    7

Omluveni:                   0

Neomluveni:             0

Hosté:                         3

Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty veřejně hlasováním. Ke konstatování nebyly vzneseny žádné protiná­vrhy.

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Martina Bezděka a Miroslava Bartoše a zapisovatelkou Michaelu Bezděkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protiná­vrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Důl určuje ověřovateli zápisu Martina Bezděka a Miroslava Bartoše a zapisovatelem Michaelu Bezděkovou. 

                                                                                    

Výsledek hlasování:

Pro:                             7

Proti:                           0

Zdrželi se:                   0

Usnesení č. 1 bylo schváleno.

 

Schválení programu

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřed­ní desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlaso­váním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Důl schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

 1. Zahájení
 2. Seznámení s výsledky voleb
 3. Slib členů zastupitelstva
 4. Volba starosty
 5. Volba zástupce starosty
 6. Volba předsedů a členů výborů
 7. Různé
 8. Usnesení
 9. Závěr

 

Výsledek hlasování:

Pro:                             7

Proti:                           0

Zdrželi se:                   0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

 

 1. Seznámení s výsledky voleb

Předsedající seznámil všechny přítomné s výsledky voleb, které proběhy ve dnech 23.9. 2022 - 24.9. 2022. Byly dvě kandidátní listiny:

Za „Sdružení nezávislých kandidátů“ byli zvoleni: Josef Pícha, Martin Bezděk, Pavel Strnad, Roman Sůva, Michal Hojsák, náhradníky jsou: Tomáš Fortelka a Jaroslav Sůva.

Za „Sdružení nezávislých kandidátů Nová Ves“ byli zvoleni: Roman Bartoš a Jana Homolová, náhradníky jsou: Tomáš Štiva, Hana Knoflíčková a Radek Dolejš.

 

Všem členům zastupitelstva obce bylo předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.

 

 1. Slib členů zastupitelstva

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil pří­tomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhra­dou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění).

Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědo­mí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Důl a jejích ob­čanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky" a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji" a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2).

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

 

 1. Volba starosty

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Pavel Strnad navrhl zvolit do funkce starosty sebe - Pavla Strnada. Před hlasováním byla dána možnost zastupi­telům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Důl volí starostou Pavla Strnada.

 

Výsledek hlasování:

Pro:                             6

Proti:                           0

Zdrželi se:                   1

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

 

 1. Volba zástupce starosty

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci zástupce starosty. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Pavel Strnad navrhl zvolit do funkce místostarosty Josefa Píchu. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Důl volí zástupcem starosty Josefa Píchu.

 

Výsledek hlasování:

Pro:                             5

Proti:                           0

Zdrželi se:                   2

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

 

 1. Volba předsedů a členů výborů

Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor [§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích], neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva.

Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona o obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích).

Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích).

Členy kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích).

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní vý­bor, přičemž každý z nich bude mít tři členy.

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci před­sedy finančního výboru a dvou členů finančního výboru.

Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Pavel Strnad navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru Martina Bezděka a do funkce členů Miroslava Bartoše a Michala Hojsáka. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Důl volí předsedou finančního výboru Martina Bezděka a členy výboru Miroslava Bartoše a Michala Hojsáka.

 

Výsledek hlasování:

Pro:                             6

Proti:                           0

Zdrželi se:                   1

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předse­dy kontrolního výboru a dvou členů kontrolního výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Pavel Strnad navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru Janu Homolovou a do funkce členů Romana Sůvu a Michala Hojsáka. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným obča­nům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Důl volí předsedou kontrolního výboru předsedkyni Janu Homolovou a členy Romana Sůvu a Michala Hojsáka.

 

Výsledek hlasování:

Pro:                             7

Proti:                           0

Zdrželi se:                   0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

 

 1. Různé

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci správce obecních lesů a účetní obce. Člen zastupitelstva Pavel Strnad navrhl zvolit do funkce správce obecních lesů Josefa Píchu a do funkce účetní obce Ludmilu Duškovou. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným obča­nům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Důl volí správcem obecních lesů Josefa Píchu.

 

Výsledek hlasování:

Pro:                             6

Proti:                           0

Zdrželi se:                   1

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Důl volí účetní obce Ludmilu Duškovou.

 

Výsledek hlasování:

Pro:                             7

Proti:                           0

Zdrželi se:                   0

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

 

Předsedající konstatoval, že odměna za výkon funkce starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce je dle zákona v rozmezí od 12.888,- Kč do 25.716,- Kč a určil si odměnu ve výši nejnižší přípustné sazby dané sbírkou, a to 12.888,- Kč za měsíc za výkon funkce starosty obce (§ 72 odst. 2 zákona o obcích). Toto konstatování vzali členové zastupitelstva na vědomí.

Předsedající navrhl odměnu za výkon funkce místostarosty obce ve výši 3.000,- Kč za měsíc (§ 72 odst. 2 zákona o obcích). Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané obce neuplatnili žádná stanoviska.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Důl v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zá­kona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce zástupce starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 3.000,- Kč za měsíc. Odměna bude poskyto­vána ode dne zvolení do funkce zástupce starosty.

 

Výsledek hlasování:

Pro:                             6

Proti:                           0

Zdrželi se:                   1

Usnesení č. 9 bylo schváleno.

 

Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 odst. 2 zákona o obcích a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, poskytována odměna ve výši 0,- Kč za měsíc. Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané obce neuplatnili žádná stanoviska.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Důl v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zá­kona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 0,- Kč za měsíc.

 

Výsledek hlasování:

Pro:                             7

Proti:                           0

Zdrželi se:                   0

Usnesení č. 10 bylo schváleno.

 

Předsedající navrhl, aby předsedům výborů a členům výboru byla v souladu s § 72 odst. 2 zákona o obcích a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, poskytována odměna ve výši 0,- Kč za měsíc. Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané obce neuplatnili žádná stanoviska.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Důl v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zá­kona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce předsedy výboru nebo člena výboru ve výši 0,- Kč za měsíc.

 

Výsledek hlasování:

Pro:                             7

Proti:                           0

Zdrželi se:                   0

Usnesení č. 11 bylo schváleno.

 

Předsedající navrhl, aby v pravomoci starosty bylo schvalovat rozpočtové opatření do výše 100.000,- Kč.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Důl schvaluje, aby v pravomoci starosty bylo schvalovat rozpočtové opatření do výše 100.000,- Kč.

 

Výsledek hlasování:

Pro:                             6

Proti:                           0

Zdrželi se:                   1

Usnesení č. 12 bylo schváleno.

 

Předsedající konstatoval, že se zastupiteli, kteří vykonávají práce pro obec, se musí uzavřít dohoda o provedení práce, kterou musí schválit zastupitelstvo. Navrhl, aby zastupitelstvo odsouhlasilo záměr uzavření dohod o provedení práce se všemi členy zastupitelstva, jmenovitě s: Josefem Píchou, Martinem Bezděkem, Pavlem Strnadem, Romanem Sůvou, Michalem Hojsákem, Miroslavem Bartošem a Janou Homolovou.

Zastupitelstvo si odsouhlasilo, že souhlasí s uzavřením dohod o provedení práce se všemi členy zastupitelstva. Dohody o provedení práce budou připraveny k podpisu na příštím zasedání zastupitelstva. Josef Pícha je pověřen vedením evidence brigád.

Předsedající navrhl, aby doručení pozvánek na zasedání zastupitelstva jednotlivým členům zastupitelstva bylo realizováno prostřednictvím emailu a za tímto účelem sdělili všichni členové zastupitelstva své kontaktní emailové adresy. Zastupitelstvo si odsouhlasilo, že posílání pozvánek na zasedání zastupitelstva může být realizováno prostřednictvím emailu. Dále si předsedající vyžádal kontaktní telefonní čísla od všech členů zastupitelstva, kteří mu je poskytli.

 

 1. Usnesení

Předsedající zrekapituloval všechny přijatá usnesení.

 

 1. Závěr

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18:42 hod.

 

Přílohy zápisu:

 1. Prezenční listina
 2. Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce
 3. Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích

 

Zápis byl vyhotoven dne 19.10. 2022.

Zapisovatelka:                       

 

……………………………………….

Michaela Bezděková

 

 

Ověřovatelé:                          

 

……………………………………….

Martin Bezděk                        dne ……………………………………….

 

 

……………………………………….

Miroslav Bartoš                      dne ………………………………………...

 

 

Starosta:

 

……………………………………….

Pavel Strnad                           dne …………………………………………

 

 

 

Soubory ke stažení