Přejít k hlavnímu obsahu

ROZHODNUTÍ POVOLENÍ UZAVÍRKY A NAŘÍZENÍ OBJÍŽĎKY

Odbor výstavby, životního prostředí a památkové péče Městského úřad Pacov, jako místně příslušný správní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") ve správním řízení přezkoumal žádost o povolení uzavírky, kterou dne 14. 3. 2023 podala

Mitrenga-stavby, spol. s r.o., IČO 26944022, Křižíkova č.p. 1566/19, 612 00 Brno, kterou zastupuje VYZNAč, s.r.o., IČO 01916297, Srázná č.p. 5113/1, 586 01 Jihlava

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto přezkoumání, souhlasu policie ČR a souhlasu vlastníka komunikace - podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 odst. 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

p o v o l u j e

úplnou uzavírku:

- komunikace III / 1296 z důvodu opravy mostu Kuňovka ev. č. 1296 – 1,

- termín: 3. 4. 2023 – 31. 8. 2023,

(dále jen "uzavírka") a nařizuje objížďku po této trase:

- Navržená objízdná trasa vede po silnici I/19 – II/128 – Pacov- III/1296 (obousměrně), tedy přes obec Eš a kolem obce Kámen, dle DIO uvedeného v příloze.

- Obousměrná objízdná trasa pro vozidla VLOD (veřejná linková osobní doprava): - Obousměrná objízdná trasa pro vozidla VLOD bude vedena ze zastávky „Pacov,,aut.nádr.“ - sil. II/128 přes Eš – sil. I/19 – Leskovice – dále v původní trase. (+4 km) -

- Objízdná trasa pro spoje 380810/2,9 - Pacov,,aut.nádr.“ - sil. II/128 přes Eš – sil. I/19 – sil. III/1296 – (MK Leskovice – obsloužit zastávku „Leskovice,,obec“ – otočit se kolem OÚ - sil. III/1296) – Pošná – otáčení autobusu – zpět směr Leskovice – dále v původní trase. (+14,4 km)

- Objízdná trasa pro spoje 350810/4,7 bude vedena ze zastávky „Pacov,,aut.nádr.“ - sil. II/128 přes Eš – sil. I/19 – sil. III/1296 – (MK Leskovice – obsloužit zastávku „Leskovice,,obec“ – otočit se kolem OÚ - sil. III/1296) – sil. III/1291 – obsloužit zastávku „Důl“ – otáčení autobusu – zpět směr Leskovice a dále v původní trase. (+17,4 km) 

- V závislosti na aktuální frekvenci cestujících a souběhu s dalšími uzavírkami mohou být spoje linky 350810 vedeny po jiné, z výše uvedených objízdných tras, než po té, u které jsou uvedeny. Dotčené zastávky: - Uzavírka si nevyžádá dočasné přemístění zastávek. - Po dobu trvání uzavírky nebudou obsluhovány zastávky „Důl,Nová Ves“ a „Pacov,,statek“. - Zastávky „Důl“ a „Důl,,rozc.0,8“ budou obsluhovány pouze spoji 350810/4 a 7 - Zastávky „Pošná“, „Pošná,,Pazderna“, „Pošná,Proseč u Pošné“, „Pošná,Proseč u Pošné,Ovčín“ a „Pošná,Nesvačily,rozc.0.5“ budou obsluhovány pouze spoji 350810/2, 4, 7 a 9 U spojů 350810/1,2,4 lze zajistit včasný příjezd s tím, že spoj 350810/1 bude muset vyjíždět přibližně o 25 min. dříve, aby následný spoj 350810/4 přijel do Pacova nejpozději v 7:50 jako nyní.