Přejít k hlavnímu obsahu

Mi n i s t e r s t v o z emě d ě l s t v í
Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
Spisová značka.: MZE-59640/2022-16212
Č.j.: MZE-59640/2022-16212
Vyřizuje: Ing. Jiří Bílý, Ph.D.
Telefon: 221812272
E-mail: Jiri.Bily@mze.cz
ID DS: yphaax8
Adresa: Těšnov 65/17, Nové Město, 110 00 Praha 1


V Praze dne : 3. 11. 2022


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým se s účinností od 1. 1. 2023 mění opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020, ve znění opatření obecné povahy č.j. MZE-49892/2021-16212 ze dne 14. 9. 2021 následovně:


I.
Zrušuje se bod 2.1.

Dosavadní body 2.2. a 2.3. se označují jako body 2.1. a 2.2.

II.
Příloha č. 1 opatření obecné povahy č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020, ve znění opatření obecné povahy č.j. MZE-49892/2021-16212 ze dne 14. 9. 2021, se nahrazuje přílohou č. 1, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.

III.
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dne 1. 1. 2023.

IV.
Toto opatření obecné povahy se zveřejní též na úředních deskách obecních úřadů obcí s rozšířenou působností.
MZE-59640/2022-16212
mzedms024699231
MZE-59640/2022-16212 2

Odůvodnění:
Od vydání opatření obecné povahy č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020, ve znění opatření obecné povahy č.j. MZE-49892/2021-16212 ze dne 14. 9. 2021 (dále jen „OOP“), které je tímto opatřením obecné povahy měněno, došlo ke změně okolností při vývoji kalamitního poškození lesních porostů, na což reaguje Ministerstvo zemědělství touto změnou.


Ke zrušení bodu 2.1.:
Tímto opatřením obecné povahy se zrušuje bod 2.1 OOP, ve kterém byla zrušena povinnost vlastníků lesů v území vymezeném v příloze č. 1 OOP používat jako obranné opatření lapače a klást lapáky.

Důvodem pro zrušení bodu 2.1. OOP je zpomalení dynamiky kůrovcové kalamity v loňském i letošním roce jak v celorepublikovém měřítku, tak i na řadě katastrálních území uvedených v příloze č. 1 OOP. Na řadě katastrálních území, zařazených do přílohy č. 1 v předchozích letech, již kalamitní situace pominula a pro uplatnění opatření dle bodu 2.1. zde není objektivní důvod. 

Podstatnou skutečností přitom je, že možnosti, které byly vlastníkům lesů dány opařením dle bodu 2.1. jim jsou v obdobné míře dány i platnou vyhláškou č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže, ve znění pozdějších předpisů (podrobnosti uvedeny v příloze č. 2 této vyhlášky), a která tyto možnosti přesněji omezuje pouze na porosty, kde napadení kůrovci aktuálně intenzivně
probíhá nebo lze takový průběh důvodně očekávat.

Zrušení opatření dle bodu 2.1. OOP pokládá Ministerstvo zemědělství za adekvátní také s ohledem na prokazatelný nárůst výkonu těžebních a zpracovatelských kapacit v ČR v posledních letech a zejména s ohledem na zpomalení dynamiky kůrovcové kalamity, kdy je žádoucí těchto příznivých okolností využít a zrušením opatření dle bodu 2.1. iniciovat aktivitu vlastníků lesů v ochraně proti kůrovcům i formou využívání obranných opatření v intencích vyhlášky č. 101/1996 Sb.

Ke změně přílohy č. 1 (změna územní působnosti opatření) bylo nezbytné přistoupit z důvodu
změny kalamitní situace v lesích na území ČR od doby vydání opatření obecné povahy č. j.
MZE-49892/2021-16212 ze dne 14. 9. 2021 (kterým se mění a doplňuje opatření obecné
povahy č.j.17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020), kdy i přes výše uvedené zpomalení
dynamiky kůrovcové kalamity pokračovalo plošné šíření kůrovců (byť mírnějším tempem)
a došlo k zasažení dalších katastrálních území kůrovcovou kalamitou.
Podkladem pro změnu přílohy č. 1 jsou výstupy analýzy dat dálkového průzkumu Země,
zpracované Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, v rámci které byl
detekován výskyt suchých stromů a holin v ohrožených lesních porostech a následně
hodnocen ve vztahu k zastoupení ohrožených lesních porostů pro každé jedno katastrální
území v ČR. Výsledky této analýzy byly dále upřesněny na základě skutečností známých
Ministerstvu zemědělství z úřední činnosti, tedy z konzultace s orgány státní správy lesů
jednotlivých krajských úřadů. Výsledný výběr katastrálních území, nově zařazovaných do
přílohy č. 1 tohoto opatření obecné povahy, pak zohledňuje i potřebu ucelení dílčích
rozdrobených oblastí do kompaktních celků a jejich ohraničení s ohledem na již zasažené
okrajové plochy. Ucelení oblastí a jejich ohraničení je provedeno tak, aby byla zajištěna
aktuálnost přílohy pro praktické využití vlastníky lesů zhruba do konce prvního pololetí roku
2023.


Ke stanovené době účinnosti opatření obecné povahy:
Nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy je stanoveno ke dni 1. 1. 2023, tedy odchylně
od okamžiku zveřejnění na úřední desce Ministerstva zemědělství z toho důvodu, že charakter
změn v kontextu ročního období vydání opatření obecné povahy není spojen s rizikem
MZE-59640/2022-16212 3
prodlení (skončilo období letové aktivity kůrovců) a je zároveň žádoucí, aby byla veřejnost
seznámena s obsahem opatření obecné povahy v dostatečném časovém předstihu.
Závěrečné sdělení:
Závěrem adresáty tohoto opatření obecné povahy upozorňujeme, že platnost bodu 1.1. a bodu
1.3. opatření obecné povahy automaticky zaniká uplynutím stanovené lhůty, tedy uplynutím
dne 31. 12. 2022.
V návaznosti na tuto skutečnost a na změny uvedené v čl. I. tohoto opatření obecné povahy
bude od 1. 1. 2023 platit opatření obecné povahy v tomto úplném znění:
1. V lesích na území České republiky, s výjimkou lesů na území národních parků a jejich
ochranných pásem se stanoví, že holina vzniklá na lesních pozemcích v důsledku
nahodilé těžby musí být zalesněna do 5 let a lesní porosty na ní zajištěny do 10 let od
jejího vzniku;
2. V lesích na území, které je tvořeno katastrálními územími, jež jsou uvedena v příloze
č. 1 tohoto opatření obecné povahy, která je jeho nedílnou součástí
2.1. se povoluje, aby při zalesňování kalamitních holin o souvislé výměře větší než 2 ha
byly ponechány nezalesněné pruhy o šířce až 5 metrů, jeden od druhého ve vzdálenosti
přiměřené velikosti, terénním a ostatním poměrům zalesňované plochy, minimálně
však 20 metrů, a tam, kde kalamitní holina tvoří okraj lesa, se povoluje ponechat
nezalesněný pruh o šířce až 5 metrů pro vytvoření porostního pláště;
2.2. se stanoví, že pokud vlastník lesa ponechá nezalesněný pruh nebo pruhy podle bodu
2.1., považují se tyto pruhy za bezlesí a o jejich plochu je možno snížit plochu určenou
k zalesnění v rámci plochy holiny.
Poučení:
Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 správního řádu).

Ing. Václav Lidický
ředitel odboru

Přílohy:
1. Seznam katastrálních území, v nichž platí opatření 2. 1. a 2. 2.

Rozdělovník:
Obecní úřady obcí s rozšířenou působností - se žádostí o vyvěšení na úřední desce úřadu
Všechny obce na území České republiky - na vědomí a se žádostí o vyvěšení na úřední
desce obecního úřadu (§ 173 odst. 1 správního řádu)
Krajské úřady – na vědomí

Soubory ke stažení