Přejít k hlavnímu obsahu

Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749
ID datové schránky: ksab3eu, e-mail: posta@kr-vysocina.cz
KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor územního plánování a stavebního řádu
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, Česká republika
tel.: 564 602 198, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
Oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 9 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina pro společné jednání a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako pořizovatel aktualizace zásad územního rozvoje ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů oznamuje v souladu s ustanovením § 37 odst. 3 stavebního zákona zveřejnění návrhu Aktualizace č. 9 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina (návrh Aktualizace č. 9 ZÚR KrV). Společně s návrhem Aktualizace č. 9 ZÚR KrV je zveřejněna i dokumentace Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.

Zpracovaný návrh Aktualizace č. 9 ZÚR KrV včetně dokumentace Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území je v tištěné podobě k nahlédnutí na Krajském úřadě Kraje Vysočina, odboru územního plánování a stavebního řádu, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava. Kompletní dokumentace návrhu Aktualizace č. 9 ZÚR KrV včetně Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území je rovněž zveřejněna na Portálu územního plánování Kraje Vysočina (https://pupo.kr-vysocina.cz/), téma „Územní plán kraje“, záložka „Projednávané ZÚR“. Přímá adresa je následující: https://gispbox.kr-vysocina.cz/ost/projednani-upd/public/.

Číslo jednací: KUJI 759/2023

V souladu s ustanovením § 37 odst. 3 stavebního zákona může k návrhu Aktualizace č. 9 ZÚR KrV a k Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky každý uplatnit písemné připomínky. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží. Pro počítání lhůt je rozhodné vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce krajského úřadu. Připomínky musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby v souladu s ustanovením § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Součástí Portálu územního plánování Kraje Vysočina je aplikace, která umožňuje připravit podání připomínek. Aplikace je dostupná pod záložkou „PŘIPOMÍNKOVAT“ je umístěna na stejné adrese, jako projednávaná dokumentace (viz cesta a odkaz výše).

Své připomínky zasílejte na adresu: Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, ID datové schránky ksab3eu. V případě opatření připomínky zaručeným elektronickým podpisem lze toto podání doručit na emailovou adresu: posta@kr-vysocina.cz.

Tato veřejná vyhláška se též zasílá obecním úřadům, kterým je, v souladu s § 25 odst. 3 správního řádu, uložena povinnost zveřejnění písemnosti na svých úředních deskách po dobu nejméně 15-ti dnů.

Ing. Marian Zapletal
vedoucí oddělení územního plánování 

Tato veřejná vyhláška byla vyvěšena na úřední desce
 

Soubory ke stažení