Přejít k hlavnímu obsahu

Mi n i s t e r s t v o z emě d ě l s t v í
Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
Spisová značka.: MZE-49892/2021-16212
Č.j.: MZE-49892/2021-16212
Vyřizuje: Ing. Jiří Bílý, Ph.D.
Telefon: 221812272
E-mail: Jiri.Bily@mze.cz
ID DS: yphaax8
Adresa: Těšnov 65/17, Nové Město, 110 00 Praha 1


V Praze dne : 14. 9. 2021


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020, ve znění opatření obecné povahy č.j. 33784/2020-MZE-16212 ze dne 27. 7. 2020, následovně:

I. Příloha č. 1 opatření obecné povahy č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020, ve znění opatření obecné povahy č.j. 33784/2020-MZE-16212 ze dne 27. 7. 2020, se nahrazuje přílohou č. 1, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.

II. Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení veřejné vyhlášky, kterou je toto opatření obecné povahy oznámeno, na úřední desce Ministerstva zemědělství.


III. Toto opatření obecné povahy se zveřejní též na úředních deskách obecních úřadů obcí s rozšířenou působností.

Odůvodnění:
Od vydání opatření obecné povahy č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020, ve znění opatření obecné povahy č.j. 33784/2020-MZE-16212 ze dne 27. 7. 2020, které je tímto opatřením obecné povahy měněno, došlo ke změně okolností při vývoji kalamitního poškození lesních porostů, na což reaguje Ministerstvo zemědělství touto změnou.

Ke změně přílohy č. 1 (změna územní působnosti opatření) bylo nezbytné přistoupit z důvodu změny kalamitní situace v lesích na území ČR od doby vydání opatření obecné povahy č. j. 33784/2020-MZE-16212 ze dne 27. 7. 2020 (kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy č.j.17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020), kdy v důsledku pokračování šíření kůrovců došlo k zasažení a přímému ohrožení dalších katastrálních území kůrovcovou kalamitou.
Podkladem pro změnu přílohy č. 1 jsou výstupy analýzy dat dálkového průzkumu Země zpracované Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, v rámci které byl detekován výskyt suchých stromů a holin v ohrožených lesních porostech a následně hodnocen ve vztahu k zastoupení ohrožených lesních porostů pro každé jedno katastrální
území v ČR. Výsledky této analýzy byly dále upřesněny na základě skutečností známých Ministerstvu zemědělství z úřední činnosti, tedy z konzultace s orgány státní správy lesů jednotlivých krajských úřadů. Výsledný výběr katastrálních území, nově zařazovaných do přílohy č. 1 tohoto opatření obecné povahy, pak zohledňuje i potřebu ucelení dílčích rozdrobených oblastí do kompaktních celků a jejich ohraničení s ohledem na již zasažené okrajové plochy. Ucelení oblastí a jejich ohraničení je provedeno tak, aby byla zajištěna aktuálnost přílohy pro praktické využití vlastníky lesů zhruba do konce prvního pololetí roku 2022.


Poučení:
Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 správního řádu).

Ing. Václav Lidický
ředitel odboru hospodářské úpravy a ochrany lesů

Soubory ke stažení