Přejít k hlavnímu obsahu

Krajský úřad Kraje Vysočina
odbor kontroly
Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Stejnopis č.: 1
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 708907491
ID datové schránky: ksab3eu, e-mail: posta@kr-vysocina.cz
Č. j.: KUJI 49114/2021 KO


Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí mikroregionu Stražiště
se sídlem nám. Svobody 320, 395 01 Pacov, IČO: 70968721 za rok 2020

Přezkoumání hospodaření za rok 2020 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 28. května 2021 podle § 5 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon o přezkoumávání hospodaření). Přezkoumání bylo provedeno dne 8. června 2021 jako konečné přezkoumání na základě žádosti dobrovolného svazku obcí (dále jen „DSO“) v souladu s § 4 zákona o přezkoumávání hospodaření. Posledním kontrolním úkonem, který předcházel zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, bylo podání předběžné informace o kontrolních zjištěních a projednání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dne 8. června 2021.

Místo provedení přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí mikroregionu Stražiště, nám. Svobody 320, 395 01 Pacov

Přezkoumání vykonal:
- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing. Bc. Josef Šenk pověření číslo 20205060508_10

Podklady předložili: Ing. Pavel Hájek - místopředseda
Martina Krejčová, BBus, Dis. - účetní

Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti přezkoumání uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

A. Výsledek přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí mikroregionu Stražiště nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B. Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků
Přezkoumání hospodaření DSO za rok 2019 bylo provedeno auditorskou společností ECO-ECONOMIC & COMMERCIAL OFFICE s.r.o., oprávnění KAČR č. 0187, odpovědný auditor Ing. Vladimír Pech, oprávnění KAČR č. 0339. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření vyhotovena dne 7. 5. 2020, doručena na Krajský úřad Kraje Vysočina dne 20. 7. 2020.
Dílčí přezkoumání DSO za rok 2020 bylo provedeno auditorskou společností ECO-ECONOMIC & COMMERCIAL OFFICE s.r.o., zápis nepředložen.

C. Závěr
I. Při přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí mikroregionu Stražiště za rok 2020
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
II. Rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která mohou mít negativní dopad na hospodaření DSO v budoucnu:
Při přezkoumání hospodaření za rok 2020 nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření DSO v budoucnosti.
III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:
Poměrový ukazatel
Hodnota ukazatele
Podíl pohledávek na rozpočtu
25,49 %
Podíl závazků na rozpočtu
6,56 %
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku
0,00 %
IV. Ostatní upozornění a sdělení:
Upozorňujeme na dodržování obsahu položky A.II.6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek a stanoveného ocenění ve vnitřním předpisu DSO.
 

Za Krajský úřad Kraje Vysočina dne 8. června 2021
Ing. Bc. Josef Šenk
………………………………………….
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Poučení
Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je současně zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona o přezkoumávání hospodaření, k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání nebo okamžikem vzdání se práva podat písemné stanovisko územního celku.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením § 11 zákona o přezkoumávání hospodaření projednána – viz Záznam o projednání návrhu zprávy ze dne 8. června 2021.
DSO má na základě § 7 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření právo doručit kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání písemné stanovisko k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahující námitky ke kontrolním zjištěním a požadovat jeho přiložení ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření, a to do 15 dnů ode dne předání návrhu této zprávy.
DSO je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona o přezkoumávání hospodaření povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu tj. Krajskému úřadu Kraje Vysočina, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.
DSO je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona o přezkoumávání hospodaření povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.
Za nepřijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření, za nepodání písemné informace o přijetí opatření a za neuvedení lhůty, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření lze uložit územnímu celku dle ustanovení § 14 odst. 2 zákona o přezkoumávání hospodaření pokutu do výše 50 000 Kč.
Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje výsledky přezkoumání a přílohu Písemnosti využité pří přezkoumání obsahující 2 strany.
4
Rozdělovník:
Stejnopis
Počet výtisků
Předáno
Převzal

1x DSO Svazek obcí mikroregionu Stražiště, do datové schránky

1x Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor kontroly

PŘÍLOHA
Písemnosti využité při přezkoumání
Při dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí mikroregionu Stražiště byly využity následující písemnosti:
Dílčí přezkoumání DSO za rok 2020 bylo provedeno auditorskou společností.
Při druhém dílčím přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:
Střednědobý výhled rozpočtu - na roky 2020 - 2022, návrh střednědobého výhledu rozpočtu zveřejněn na internetových stránkách DSO dne 11. 11. 2019 - dosud (staré internetové stránky DSO) a předán členským obcím datovou zprávou ke zveřejnění dne 11. 11. 2019, schválen členskou schůzí dne 18. 12. 2019, schválený střednědobý výhled rozpočtu zveřejněn dne 18. 12. 2019 - dosud na internetových stránkách DSO, na úředních deskách členským obcí zveřejněné oznámení kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné podoby
Pravidla rozpočtového provizoria - pro rok 2020 schválena členskou schůzí DSO dne 18. 12. 2019, zveřejněna na internetových stránkách DSO od 18. 12. 2019 - dosud a předána členským obcím datovou zprávou ke zveřejnění dne 18. 12. 2019, na úředních deskách členským obcí zveřejněno oznámení kde jsou zveřejněna a kde je možno nahlédnout do listinné podoby
Návrh rozpočtu - na rok 2020 zveřejněn na internetových stránkách DSO dne 18. 2. 2020 - dosud (staré internetové stránky DSO) a předán členským obcím datovou zprávou ke zveřejnění dne 18. 2. 2020
Schválený rozpočet - na rok 2020 schválen členskou schůzí DSO dne 25. 3. 2020, zveřejněn od 8. 4. 2020 na internetových stránkách DSO a předán členským obcím ke zveřejnění dne 8. 4. 2020 (datovou zprávou), na úředních deskách členským obcí zveřejněné oznámení kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné podoby
Rozpočtová opatření - schválena radou Svazku obcí mikroregionu Stražiště: pravomoc schválena radě členskou schůzí dne 18. 12. 2019
č. 1 dne 26. 5. 2020, zveřejněno od 27. 5. 2020 - dosud
č. 2 dne 31. 7. 2020 (per rollam), zveřejněno od 31. 7. 2020 - dosud
č. 3 dne 22. 9. 2020, zveřejněno od 23. 9. 2020 - dosud
č. 4 dne 15. 10. 2020, zveřejněno od 19. 10. 2020 - dosud
č. 5 dne 16. 11. 2020 (per rollam), zveřejněno od 16. 11. 2020 - dosud
č. 6 dne 11. 12. 2020 (per rollam), zveřejněno od 12. 12. 2020 - dosud
na internetových stánkách DSO
Závěrečný účet - návrh za rok 2019 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření zveřejněn na internetových stránkách DSO od 26. 5. 2020 a zaslán členským obcím ke zveřejnění dne 26. 5. 2020, schválen členskou schůzí bez výhrad dne 17. 6. 2020, schválený závěrečný účet zveřejněn od 19. 6. 2020 na internetových stránkách DSO a předán členským obcím ke zveřejnění odkaz kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do listinné podoby
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - předložen a sestaven ke dni 31. 12. 2020
Výkaz zisku a ztráty - předložen a sestaven ke dni 31. 12. 2020
Rozvaha - předložena a sestavena ke dni 31. 12. 2020
Příloha rozvahy - předložena a sestavena ke dni 31. 12. 2020
Hlavní kniha - za období prosinec 2020
Kniha došlých faktur - předložena ke dni 31. 12. 2020 (faktura č. 710001 až 710120)
Kniha odeslaných faktur - předložena ke dni 31. 12. 2020 (faktura č. V20200001 až V20200129)
2
Faktury:
- č. 400200232 ze dne 11. 2. 2020 (KDF č. 710017) dodavatel L.E.S. CR spol. s r.o. IČO 25657411 na částku 50 965 Kč za nákup lapačů štěrbinových 150 ks, uhrazena dne 20. 2. 2020 (ČS), zaúčtováno na účet 558 (028), DDHM 293-442
- č. 200100679 ze dne 8. 10. 2020 (KDF č. 710103) dodavatel SYScore s.r.o. IČO 26082870 na částku 19 642 Kč vč. DPH za nákup PC na 3D modelování, uhrazena dne 22. 10. 2020 (ČS), zaúčtováno na účet 558 (028), inv. č. DDHM453
Bankovní výpisy - předloženy ke dni 31. 12. 2020 (ČNB, Česká spořitelna, a.s. - běžný účet, Česká Spořitelna, a.s. - projektový účet)
Pokladní kniha - předložena ke dni 31. 12. 2020
Pokladní doklady - za měsíc prosinec 2020 (výdajové pokladní doklady č. 20HV00096 až 20HV00110, příjmové pokladní doklady 20HP00008 až 20HP00009)
Inventurní soupis majetku a závazků - ke dni 31. 12. 2020
- Plán inventur ze dne 31. 12. 2020
- Inventarizační zpráva ze dne 21. 1. 2021
Mzdová agenda - přehled mezd za prosinec 2020
Účetní závěrka Svazku obcí mikroregionu Stražiště za rok 2019 schválena členskou schůzí dne 25. 3. 2020
Smlouvy o převodu majetku:
Smlouva o bezúplatném převodu majetku ze dne 21. 12. 2020, Svazek obcí mikroregionu Stražiště jako převodce a Městys Lukavec jako nabyvatel, převodce převádí zametací vůz Vitra 2040A s příslušenstvím, předání majetku bylo schválenou radou svazku dne 16. 11. 2020
Smlouva o bezúplatném převodu majetku ze dne 30. 12. 2020, Svazek obcí mikroregionu Stražiště jako převodce a Město Černovice jako nabyvatel, převodce převádí zametací vůz Nilfisk City Ranger, předání majetku bylo schválenou radou svazku dne 16. 11. 2020
Zápisy ze zasedání členské schůze ze dne 18. 12. 2019, 25. 3. 2020, 17. 6. 2020 a dne 21. 10. 2020
Zápisy ze zasedání rady ze dne 28. 2. 2020, 26. 5. 2020, 24. 7. 2020 (hlasování per rollam), 22. 9. 2020, 15. 10. 2020, 10. 11. 2020 (hlasování per rollam) a dne 7. 12. 2020 (hlasování per rollam) Šenk Josef Ing. Bc.
REFO_OK-PHO
oddělení přezkoumání hosp
8.6.2021 18:42:15

Soubory ke stažení