Přejít k hlavnímu obsahu

MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV
ODBOR VÝSTAVBY
NÁMĚSTÍ SVOBODY 1, 395 01 PACOV
tel. 565455111, fax. 565455133, e-mail: stavurad@mestopacov.cz
Č.j.: MP/07722/2016/Výst/St Pacov, dne 7.7.2016
Spis. zn.: Výst./2016/06784 St
Vyřizuje: Ing. Strnad Pavel tel. 555 455 127

DORUČOVÁNÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DŮL A OZNÁMENÍ JEHO PROJEDNÁVÁNÍ

Městský úřad Pacov, odbor výstavby, náměstí Svobody 1, 395 01 Pacov (dále jen "pořizovatel"), jako
úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), na základě rozhodnutí
zastupitelstva obce o pořízení územního plánu, na základě územně analytických podkladů a s využitím
doplňujících průzkumů a rozborů zpracoval v souladu s § 47 odst. 1 stavebního zákona ve spolupráci
s určeným členem zastupitelstva (dále jen "určený zastupitel") návrh zadání územního plánu Důl
a v souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona oznamuje jeho projednávání
od 13.7.2016 do 12.8.2016.

Kompletní návrh zadání územního plánu Důl je vystaven k veřejnému nahlédnutí u pořizovatele (Městský
úřad Pacov, odbor výstavby, pondělí a středa 8:00 – 17:00, úterý, čtvrtek a pátek 8:00 – 14:30 hod ), na
Obecním úřadě Důl a na internetových stránkách města Pacov
http://www.mestopacov.cz/mestsky-urad/odbor-vystavby/informace/uzemni-planovani/dul/zadani-up-dul/
Postup dle § 47 odst. 2 stavebního zákona:
• Do 15 dnů ode dne doručení může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky.
• Do 30 dnů od obdržení návrhu zadání mohou:
- dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém
uvedou požadavky na obsah územního plánu vyplývající z právních předpisů a územně
plánovacích podkladů,
- krajský úřad jako příslušný úřad u pořizovatele uplatnit stanovisko,
- sousední obce mohou uplatnit podněty.
• Nejpozději 7 dní před uplynutím uvedené 30 denní lhůty doručí příslušný orgán ochrany přírody
pořizovateli a příslušnému úřadu stanovisko podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny.
K připomínkám, vyjádřením a podnětům uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží.
Upozornění:
• Připomínky, vyjádření, stanoviska a podněty k návrhu zadání územního plánu Důl budou zaslány
v písemné formě dle výše uvedených lhůt na adresu pořizovatele: Městský úřad Pacov, odbor
výstavby, náměstí Svobody 1, 395 01 Pacov
K připomínkám, vyjádřením a podnětům uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží.
Stanislav M a c h á č e k, DiS.
zástupce vedoucího odboru výstavby „otisk úředního razítka“
Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední a elektronické úřední desce Městského úřadu Pacov
a Obecního úřadu Důl po celou dobu projednání, tj. min. od 13.7.2016 do 12.8.2016.

Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: ....................................
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Č.j. MP/07722/2016/Výst/St str. 2

Přílohy:
Zadání územního plánu Důl – 12 stran A4
celá textová a grafická část je dostupná na elektronické úřední desce města Pacov:
Výkres hodnot – 1 x výřez 1: 10 000
Výkres limitů – 1 x výřez 1: 10 000
Výkres záměrů – 1 x výřez 1: 10 000
Problémový výkres – 1 x výřez 1: 10 000
Rozbor udržitelného rozvoje území pro obec Důl – 7 stran A4

Obdrží:
Řešená obec:
Obec Důl, IDDS: n4iayb9
Sousední obce:
Město Pacov, IDDS: xbtbhcm
Obec Eš, IDDS: 9v8auh6
Obec Kámen, IDDS: eixaty3
Obec Pošná, IDDS: n2pbf8u

Dotčený orgán:
Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, IDDS: ntdaa7v
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, IDDS: 4uuai3w
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, IDDS: x9nhptc
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Pelhřimov, IDDS: z49per3
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: ksab3eu
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu, IDDS: ksab3eu
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: ksab3eu
Městský úřad Pacov, odbor dopravy, nám. Svobody č.p. 1, 395 01 Pacov
Městský úřad Pacov, odbor životního prostředí a památkové péče, nám. Svobody č.p. 1, 395 01 Pacov
Ministerstvo dopravy, IDDS: n75aau3
Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů
nemovité infrastruktury, IDDS: hjyaavk
Ministerstvo vnitra, IDDS: 6bnaawp
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VII, pracoviště Brno, IDDS: 9gsaax4
Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina, IDDS: rn6aas6
Státní veterinární správa, IDDS: d2vairv
Ostatní:
Česká geologická služba, útvar Geofond, IDDS: siyhmun
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
České Radiokomunikace a.s., IDDS: g74ug4f
E.ON Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IDDS: 3qdnp8g
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, Grafická č.p. 36, 150 21 Praha 5, IDDS: gg4t8hf
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IDDS: uccchjm
VoKa - ekologické stavby, spol. s r.o., IDDS: djia6qm
Č.j. MP/07722/2016/Výst/St str. 3

ZADÁNÍ
ÚZEMNÍHO PLÁNU
DŮL

Podle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb. o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti a vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území ve znění pozdějších předpisů.

NÁVRH ZADÁNÍ
(podle § 47 odst. 1 stavebního zákona)
Objednavatel : Pořizovatel :
Obec Důl Městský úřad Pacov
Důl 31 Odbor výstavby
395 01 Pacov náměstí Svobody 1
395 01 Pacov
Určený zastupitel Kvalifikovaná osoba
ke spolupráci s pořizovatelem: pořizovatele:
Pavel Strnad Ing. Pavel Strnad
Datum 07/2016
Č.j. MP/07722/2016/Výst/St str. 4

Úvod
Zadání územního plánu (dále jen ÚP) stanovuje cíle stavebního rozvoje obce a souborné vstupní
požadavky na využívání, uspořádání a organizaci území. Obsahuje pokyny pro řešení hlavních
střetů zájmů a problémů v území a ochrany jeho hodnot. Stanovuje požadavky na obsah a rozsah
územně plánovací dokumentace.
Současný územní plán obce Důl nabyl účinnosti dne 13.12.2006 .
Územní plán Důl bude zpracován pro celé správní území obce Důl, které zahrnuje jedno
katastrální území – Důl.
Celková výměra celého správního území obce Důl je 233 ha.
Ve správním území obce Důl leží hlavní sídlo Důl, místní část Nová Ves a samota Kuňovka.
O pořízení Územního plánu Důl rozhodlo Zastupitelstvo obce Důl usnesením ze dne 18.5.2016.
Určeným členem zastupitelstva obce ke spolupráci s pořizovatelem je starosta Pavel Strnad.
Žádost o pořízení územního plánu byla podána pořizovateli dne 13.6.2016.
Zpracování návrhu územního plánu bude v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve zněné pozdějších předpisů, dále jen stavební
zákon a jeho prováděcími vyhláškami.
Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování
návrhu územního plánu:
a) požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech
zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území,
v požadavcích na změnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře
a dostupnosti veřejné infrastruktury; tyto požadavky lze dle potřeby dále upřesnit
a doplnit v členění na požadavky na

1. urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového
uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení
zastavitelných ploch,
Požadavky na rozvoj území obce
V celém správním území obce budou stanoveny plochy stávajícího, nebo požadovaného
způsobu využití a pro jednotlivé plochy budou stanoveny přípustné, podmíněně přípustné
a nepřípustné funkce využití. Bude stanovena a graficky vyznačena hranice zastavěného území
na aktuálních mapových podkladech v souladu s § 58 stavebního zákona. Při vymezení
zastavěného území je rozhodující stav v katastru nemovitostí. Pozemek evidovaný v katastru
nemovitostí jako stavební parcela musí být součástí zastavěného území. Naopak stavba
nezapsaná v katastru nemovitostí jako stavební parcela nemůže být součástí zastavěného území.
Zastavěné území a zastavitelné plochy budou v návrhu územního plánu členěny na plochy
s rozdílným způsobem využití podle prostorového uspořádání zástavby. Územní plán vymezí
tyto plochy v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.
Územní plán Důl vytvoří předpoklady pro koordinovaný rozvoj všech sídlotvorných složek.
Rozsah rozvojových ploch bude limitovaný tak, aby nedošlo ke znehodnocení kulturních
a přírodních hodnot území.
Při řízení územního rozvoje a koordinaci záměrů v řešeném území je třeba respektovat
u návrhu funkčního využití území zejména tyto priority a vzájemné vazby hlavních funkcí:
- stabilizovat funkci sídelní a rozvíjet ji s ohledem na zachování urbanistických
a stavebních forem charakteristických pro danou oblast,
Č.j. MP/07722/2016/Výst/St str. 5
- vymezit v nepřípustném využití ploch činnosti a děje, které mohou mít negativní vliv na
bytovou zástavbu
- rozvoj sídla bude orientován především na intenzivní využití zastavěného území
- z hlediska ochrany přírody a životního prostředí zachovat významné krajinné prvky, zvláště
chráněná území, přírodní dominanty a harmonické vztahy v krajině, krajinný ráz území,
- v rámci řešeného území zabezpečit územně technické podmínky pro optimální doplnění
a zkvalitnění občanské vybavenosti,
- v souvislosti s komplexním řešením správního území budou prověřeny a navrženy
i odpovídající stavy technické infrastruktury.
Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území a ochranu a rozvoj hodnot území
Zastavitelné plochy budou navrženy jednak v rámci volných pozemků situovaných v zastavěném
území, jednak v rámci pozemků bezprostředně navazujících na zastavěné území.
Zástavba v rámci volných ploch v zastavěném území bude dodržovat princip kontextuality
zástavby, tj. zástavba bude provedena v takové stavební formě a objemovém řešení, které
vhodným způsobem navazují nebo reagují na převládající charakter a výškovou hladinu okolní
zástavby.
Objekty a zařízení technické infrastruktury budou řešeny jako integrovaná součást zástavby.
U bytové výstavby je doporučená velikost pozemků do 1200 m2. Navrhovaná zástavba bude
respektovat základní stanovené parametry hmotového členění.
Pro podnikání budou navrženy plochy tak, aby nerušily obytnou funkci a měly reálnou možnost
napojení na veřejnou infrastrukturu.
V území je vymezena pouze jedna stabilizovaná plocha nerušící výroby. Návrh prověří možnosti
a potřeby vymezení nových ploch pro podnikání.
V sídle Důl je vybudováno základní občanské vybavení. Jedná se obecní úřad, požární zbrojnici
a kapličku.
Využitelnosti záměrů budou prověřeny ze stávajícího Územního plánu obce Důl v návrhu
nového územního plánu. Dále mohou být prověřeny a zahrnuty do návrhu územního plánu
i další vhodné plochy pro rozvoj bydlení, rekreace a sportu, občanského vybavení a podnikání
v návaznosti na zastavěné území a dostupnost veřejné infrastruktury.
Plocha přestavby (Brownfields) v územním plánu obce vymezeny nejsou.
Řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území
ÚP Důl bude při stanovení základních principů možného dalšího rozvoje řešeného území
obsahovat zásady ochrany všech složek životního prostředí, včetně územního systému
ekologické stability; důsledně bude chráněn kvalitní krajinné prostředí celého řešeného území.
Zajistit dlouhodobou prosperitu a ekonomickou stabilitu:
- prověřit vymezení rozvojových ploch bydlení, výroby a skladování,
- zajistit podmínky pro nové pracovní příležitosti, stanovit plochy pro podnikatelskou činnost,
- doplnit občanskou vybavenost, podpora služeb a turistického ruchu.
Vytvořit podmínky pro kvalitní bydlení:
- určit nové plochy pro bydlení,
- rehabilitovat centrální prostory sídla – dostavby proluk a volných zahrad
- prověřit rozsah zastavitelných ploch s ohledem na stávající sítě a ZPF,
- navrhnout zatravnění ploch v okolí sídel – protierozní a protizáplavová opatření.
Prověřit koncepci stávající dopravní infrastruktury
Z Politiky územního rozvoje ČR
Území obce Důl neleží v rozvojových oblastech a rozvojových osách vymezených v politice
územního rozvoje. Na návrh řešení ÚP Důl se nevztahují zvláštní požadavky vyplývající
Č.j. MP/07722/2016/Výst/St str. 6
z Politiky územního rozvoje České republiky 2008 ve znění Aktualizace č.1, podle usnesení
vlády ze dne 15. dubna 2015 č. 276 o Aktualizaci č. 1 Politiky územního rozvoje České
republiky. Budou respektovány republikové priority územního plánování pro zajištění
udržitelného rozvoje území.
Ze Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
Řešené území je součástí vydaných Zásad územního rozvoje kraje Vysočina (dále jen ZUR) ze
dne 16.9.2008, která nabyly účinnosti dne 22.11.2008 a aktualizace č.1 ZUR, která nabyla
účinnosti dne 23.10.2012.
Požadavky vyplývající ze ZUR na veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšné opatření nejsou
požadovány. Budou respektovány priority územního plánování Kraje Vysočina pro zajištění
udržitelného rozvoje území.
Z územně analytických podkladů
Z rozborů udržitelného rozvoje území, které byly zpracované analýzou SWOT, vychází pro obec
tyto negativní dopady. Ne všechny jsou řešitelné v návrhu změny územního plánu. Návrh prověří
možnosti snížení těchto střetů záměrů na provedení změn v území s limity využití území:
Závady urbanistické, dopravní, hygienické a environmentální:
Urbanistické závady
sZUoZQ - Zastavěné území zasahuje do záplavového území Q100
Vzájemné střety záměrů na provedení změn v území:
Střety urbanistických záměrů
nZUo1B - Návrh zastavitelného území zasahuje do zemědělské půdy I. třídy ochrany
Na základě požadavku veřejnosti a ostatních:
Budou zapracovány na základě výsledku projednání tohoto zadání.
Požadavky vyplývající z projednání s dotčenými orgány
Budou zapracovány na základě výsledku projednání tohoto zadání.

2. koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření uspořádání veřejné
infrastruktury a možnosti jejích změn,
Z Politiky územního rozvoje ČR nejsou vyžadovány požadavky na návrh územního plánu
v rámci plošného a prostorového uspořádání zastavěného území a zastavitelných ploch.
Ze Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina nejsou vyžadovány požadavky na návrh územního
plánu v rámci plošného a prostorového uspořádání zastavěného území
a zastavitelných ploch.
Z požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů – na základě aktualizace územně
analytických podkladů z roku 2014 budou doplněny aktualizované stávající sítě technické
infrastruktury.
Č.j. MP/07722/2016/Výst/St str. 7
Na základě požadavku obce – bez požadavku.
Dopravní infrastruktura:
Hlavní dopravní silniční tepnu tvoří silnice III. třídy číslo III/12960, která prochází východní
částí nezastavěným územím obce od jihu k severu (Pošná – Pacov). Na tuto silnice se napojuje
silnice III. třídy č. III/12910 vedoucí do místní části Důl a silnice III/1299 vedoucí do místní
části Nová Ves. Ostatní komunikace v území jsou místní obslužné, případně účelové. V rámci
řešení rozvoje území se nepředpokládá výrazná úprava dopravně obslužného skeletu, pouze se
bude jednat o úpravu technických parametrů stávajících komunikací a případné obnovení a
doplnění místních obslužných komunikací (ČSN 736101, Projektování místních komunikací).
Dále se předpokládá provést obnovu historických cest včetně výsadby doprovodné zeleně.
Dojde k začlenění cykloturistických tras č. 321 do územního plánu. Dále bude prověřena
možnost rozšíření stávajících cyklotras o vhodné místní a účelové komunikace.
Hromadná doprava je zajišťována autobusy, plochy pro autobusové zastávky zůstanou
stabilizovány.
Podnikatelské aktivity budou mít dostatečnou plochu pro parkování či garážování veškeré
techniky na vlastním pozemku.
Technická infrastruktura:

Odkanalizování:
Vychází z požadavku Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina ze dne 30.4.2015.
V místní části Důl žije v současnosti 33 trvale bydlících obyvatel, z nichž je na stávající
jednotnou kanalizaci napojeno 39 obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 39
rekreantů. Při výstavbě kanalizace, která probíhala v letech 1977 - 78 byly použity betonové
trubky DN 300 mm v celkové délce 470 m. Kanalizační stoky tvoří jedno povodí. Odpadní vody
odtékají stávající kanalizací přímo do místního vodního toku. Odpadní vody od ostatních
nemovitostí jsou akumulovány v bezodtokých jímkách a vyváženy na ČOV Pacov. V místní
části není vybudována ČOV.
V místní části Nová Ves žije v současnosti 21 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet
obyvatel zvyšuje o 45 rekreantů. Místní část nemá vybudovanou veřejnou kanalizační síť.
Odpadní vody jsou akumulovány v bezodtokých jímkách a vyváženy na ČOV Pacov.
Předpokládá se vybudování oddílné splaškové kanalizace a její napojení na kanalizační systém
města Pacova a jeho čistírnu odpadních vod. Jedná se o gravitační stoky z PVC DN 300 mm v
celkové délce cca 1200 m, které budou zaústěny do čerpací šachty. Splaškové vody budou dále
čerpány výtlakem délky 540 m a gravitační stokou délky 530 m až do systému kanalizace Pacov.
Pokud nebude zajištěno napojení na ČOV Pacov, budou vzhledem
k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány
individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).
U místní části Nová Ves předpokládá se vybudování kanalizace a její napojení na kanalizační
systém města Pacova a jeho čistírnu odpadních vod. Jedná se o výstavbu kanalizačních stok
z PVC DN 300 mm délky 200 m, výstavbu čerpací stanice a výtlaku o délce cca 100 m, který
bude zaústěn do stávajícího přivaděče z obce Roučkovice. Pokud nebude zajištěno napojení na
ČOV Pacov, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých
domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod,
jímky na vyvážení).
Č.j. MP/07722/2016/Výst/St str. 8

Zásobování vodou:
Vychází z požadavku Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina ze dne 30.4.2015.
Prameniště vodovodu Důl se nachází jihozápadně od místní části a je tvořeno 5 kopanými
studnami. Vydatnost vodního zdroje 1,0 l/s. Studny S1, S2 a S3 jsou vzájemně propojeny
a tvoří akumulaci 16 m3 s odkyselovacím filtrem. Voda ze studní S4 a S5 je svedena do této
akumulace potrubím z azbestocementu DN 50 mm délky 550 m. Z akumulace je voda gravitačně
svedena do spotřebiště potrubím z PVC DN 100 mm celkové délky 1340 m.
Místní část Nová Ves je zásobena pitnou vodou z veřejného vodovodu města Pacov.
V prostoru ČOV v Pacově je na vodovodním řadu DN 80 mm vysazena odbočka, ze které je
voda dopravováno gravitačně potrubím PE DN 65 mm do podzemního, železobetonového,
jednokomorového VDJ 10 m3. Z VDJ je voda rozvedena po obci řady PVC DN 80 mm a PE DN
50 mm.
Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova
(rekonstrukce) vodovodní sítě (např. přívodního potrubí) včetně souvisejících objektů. Dále se
navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.
Zásobování plynem:
Územím obce prochází dálkový rozvod VTL plynovodu směr Pelhřimov – Tábor DN 600. A
odbočka VTL plynovodu do města Pacov DN 150 vedoucí ve vzdálenosti 120 m od západní části
zastavěného území sídla Důl. V návrhu bude prověřena možnost plynofikace místní části Důl
s ohledem na tuto dostupnost sítě.
Zásobování el. energií:
Obec Důl je zásobována el. energií z rozvodné soustavy E-ON a. s., a to ze vzdušného vedení
VN – 22 kV. Celkem jsou v obci 2 trafostanice a to v každém sídle. V důsledku navrhovaného
rozvoje bude nutné provést pro nově urbanizované plochy doplnění elektrorozvodů.
Při návrhu budou respektovány požadavky, které vyplývají ze zpracované územní energetické
koncepce v aktuálním znění v době zpracování návrhu.
Telekomunikace:
Obec Důl má provedenou kabelizaci telekomunikační sítě, pro nově urbanizované plochy bude
umožněno její doplnění.
Na území obce se nachází pět základnových stanic a dva telekomunikační vysílače. Územím
prochází jeden radiový směrový paprsek.
Téměř celé území od jihu mimo sídlo Nová Ves se nachází v ochranném pásmu nadzemního
komunikačního vedení Armády České republiky – komunikační vedení včetně ochranného
pásma. V území s atributem 100 lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu
přesahující 30 m n.t. jen na základě závazného stanoviska MO-ČR. Toto ochranné pásmo bude
respektováno a zapracováno do textové i grafické části návrhu ÚP.
Veřejné osvětlení, místní rozhlas:
Stávající sítě ošetřit rekonstrukcí, v případě potřeby rozšířit.
Občanské vybavení:
V oblasti občanského vybavení bude návrhem stabilizována veřejná infrastruktura stávající; nová
zařízení lze v případě konkrétních záměrů umístit i v plochách obytných.
Veřejná prostranství:
ÚP vymezí a navrhne plochy veřejných prostranství a veřejné zeleně a zajistí jejich ochranu pro
plnění stanovené funkce. Pozornost je třeba věnovat vytvoření veřejných prostranství
a veřejné zeleně v centru města. Zajistit prostupnost pro pěší v zastavěném území i v krajině.
Č.j. MP/07722/2016/Výst/St str. 9
Prověřit pozemky v soukromém vlastnictví vedené v současném územním plánu jako veřejná
prostranství s ohledem na jejich budoucí využití.

3. koncepci uspořádání krajiny, zejména na prověření plošného a prostorového
uspořádání nezastavěného území a na prověření možných změn, včetně prověření,
ve kterých plochách je vhodné vyloučit umísťování staveb, zařízení
a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona,
Politika územního rozvoje ČR nemá konkrétní požadavky na koncepci uspořádání krajiny.
Budou respektovány republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje
území.
Ze zásad územního rozvoje Kraje Vysočina budou v rámci koncepce uspořádání krajiny
vymezena místa krajinného rázu v řešeném území, včetně charakteristiky těchto míst
a stanoveny podmínky k zajištění ochrany pozitivních hodnot krajinného rázu daného místa.
Území obce Důl je zařazeno převážně do oblasti krajinného rázu CZ0610-OB005 Pelhřimovsko
a částečně (jihozápadní okraj katastru obce) do CZ0610-OB015 Pacovsko. ZUR stanovují ve
všech oblastech krajinného rázu pro činnost v území a rozhodování
o změnách v území zásadu chránit a rozvíjet charakteristické znaky krajiny vytvářející
jedinečnost krajiny.
ZÚR vymezují na území kraje typy krajin charakterizované převažujícím nebo určujícím
cílovým využitím. Jedná se o tyto typy, ve kterých budou zajištěny zásady pro činnost
v území a rozhodování o změnách v území: Krajina lesozemědělská harmonická, krajina
lesozemědělská ostatní.
Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území:
Urbanistická koncepce a koncepce uspořádání krajiny v návrhu územního plánu bude vycházet z
charakteru řešeného území.
Návrh územního plánu prověří vazby lokálního ÚSES na území sousedních obcí
s ohledem na širší územní vztahy. Budou odstraněny střety ÚSES s ostatními záměry (např.
zastavitelnými plochami).
Návrh územního plánu musí vycházet především z koncepce zákona č. 17/1992 Sb.,
o životním prostředí, v platném znění a jeho zásad únosného zatížení životního prostředí
a trvale udržitelného rozvoje a dále ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
v platném znění.
Řešení bude obsahovat zásady ochrany všech složek životního prostředí.
Bude prověřena funkčnost migračně významného území.
V nezastavěném území bude prověřena možnost umísťování staveb, zařízení a jiných opatření
pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou
dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických
a přírodních katastrof a technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely
rekreace a cestovního ruchu - cyklostezky, hygienická zařízení, ekologická
a informační centra. U uvedených staveb, zařízení a jiných opatření bude prověřena možnost
umístění staveb s nimi bezprostředně souvisejícími, včetně oplocení (ohrady pro pastevectví
a oborový chov zvěře). Dále dojde k vyloučení staveb nežádoucích v nezastavěném území.
V nezastavěném území lze podle § 18 odst. 5 stavebního zákona sice umisťovat vyjmenované
stavby, avšak na půdách v I. a II. tř. ochrany ZPF pouze, pokud převažuje veřejný zájem nad
zájmem ochrany ZPF.
Č.j. MP/07722/2016/Výst/St str. 10
Ochrana zemědělského půdního fondu - ZPF
Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu bude respektována ochrana zemědělské půdy
ve smyslu zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění
(dále „ZPF“). Dojde-li k novému záboru ZPF bude plocha vhodně navržena tak, aby
nenarušovala obhospodařování zemědělských pozemků. V rámci návrhu dojde k prověření
stávajících návrhových ploch a v co největší míře k jejich zachování v důsledku zachování
koncepce rozvoje města.
Dále je nutné dodržet zásady ochrany zemědělského půdního fondu dle § 4 zákona o ZPF
a dle § 5 odst. 1 zákona o ZPF navrhnout a odůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany
ZPF a ostatních obecných zákonem chráněných zájmů nejvýhodnější, zpravidla ve srovnání s
jiným možným řešením, a takové řešení, kdy nevznikají zbytečné těžko obhospodařovatelné
proluky. Přednostně je nutno k nezemědělskému využití navrhnout tzv. brownfieldy.
Dle § 4 odst. 3 zákona o ZPF lze pozemky v I. a II. tř. ochrany ZPF odnímat pouze pokud jiný
veřejný zájem výrazně převažuje nad zájmem ochrany ZPF. Pokud tedy nedojde
k dostatečnému odůvodnění veřejného zájmu na půdách vysoce chráněných, na pozemcích
s vloženými investicemi do půdy (meliorace) a u lokalit porušujících zásady ochrany ZPF dle § 4
a 5 zákona o ZPF, nebude k takovým návrhovým plochám uděleno orgánem ochrany ZPF kladné
stanovisko dle § 5 odst. 2 zákona o ZPF.
Ochrana kulturních památek
Pro územní plán Důl nevyplývají ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,
v platném znění, žádné požadavky kromě respektování případných archeologických nálezů, kdy
je nutno postupovat v souladu s výše uvedeným zákonem.
V obci Důl se nenacházejí zákonem chráněné kulturní památky, zanesené v ÚSKP (ústředním
seznamu kulturních památek).
V návrhu územního plánu bude ve všech sídlech zachována výšková hladina zástavby (výška
staveb) a vytipovávány objekty s dochovanými architektonickými výrazy k ochraně.
Hodnoty území
Přírodní hodnoty vychází z průzkumu území zpracované společností EKO-PE s.r.o. Pelhřimov
v roce 2007 a podrobně jsou vymezeny ve výkrese hodnot.
Urbanistická hodnota – okrouhlice návsi obce Důl
Významná stavební dominanta – Kaplička v místní části Důl, železniční viadukt na hranici s obcí
Pošná.
Architektonicky cenná stavba – železniční strážní domek čp. 26, kaplička v místní části Důl a
Nová Ves, zachovalý ráz lidového stavitelství v části Důl –
dům čp. 5, 11, 23 a zachovalý ráz lidového stavitelství v části
Nová Ves – dům čp. 15, 19
Vyhlídkový bod – Nad třešňovou alejí – výhled na Pošnou.
Ochrana pozemků plnících funkci lesa
Řešení návrhu územního plánu bude dbát zachování lesa (pozemků plnících funkci lesa)
a bude se při tom řídit ustanovením lesního zákona. V územním plánu se budou navrhovat
a zdůvodňovat taková řešení, která jsou z hlediska zachování lesa, ochrany životního prostředí a
ostatních celospolečenských zájmů nejvhodnější. V koordinačním výkrese bude vyznačena
hranice ve vzdálenosti 50 m od okraje lesa. Z důvodu ochrany pozemků určených k plnění
funkcí lesa a zabránění možných budoucích konfliktních situací je nanejvýše žádoucí, aby
Č.j. MP/07722/2016/Výst/St str. 11
minimálně ve vzdálenosti 25 m od okraje lesa nebyly kromě oplocení navrhovány žádné
nadzemní stavby.
Odpadové hospodářství
V územním plánu bude předepsáno, že nové stavby musí mít vyřešené nezávadné nakládání
s odpady podle zákona 185/2001 Sb., v platném znění a s jeho prováděcími předpisy.
V koordinačním výkrese budou zakresleny všechny evidované skládky a současně stanoveny
v těchto lokalitách stavební uzávěry nebo regulativy pro další využití těchto lokalit s ohledem na
způsob rekultivace.
Jedná se tyto skládky:
299 Remízek za drůbežárnou není rekultivovaná
300 Skála není rekultivovaná
Vodní hospodářství
U vodních toků bude respektována nezastavitelnost manipulačního pruhu 6 m podél vodních
toků za účelem správy a údržby toku.
V území obce Důl je stanoveno záplavové území Kejtovského potoka na severozápadní hranici
katastru a Novodvorského potoka na východní hranici katastru. Dojde k prověření zastavěného
území v aktivní zóně včetně jeho možného využití, zastavitelné plochy se zde navrhovat
nebudou.
Ochrana ovzduší
Na úseku ochrany ovzduší se musí respektovat a dodržovat práva a povinnosti vyplývající ze
zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší.
Při zpracování územně plánovací dokumentace je nezbytné respektovat a uplatňovat požadavky
a opatření ke zlepšení kvality ovzduší, uvedené v Programu ke zlepšení kvality ovzduší Kraje
Vysočina aktualizovaném v červnu 2012.
Ochrana zdraví obyvatelstva
Veškeré nové podnikatelské aktivity, které by mohly negativně působit na okolí (např. hluk)
budou situovány do zón s dostatečným odstupem od chráněné obytné zástavby.
V dokumentaci územního plánu, respektive v koordinačním výkrese budou zakreslena:
* ochranná pásma vodních zdrojů,
* ochranná pásmo ČOV Pacov
V těchto ochranných pásmech nebude navrhována žádná chráněná zástavba.
Případně navrhované plochy pro výrobu a skladování budou řešeny jako podmíněně přípustné
území s tím, že v rámci další projektové přípravy bude doloženo (měření hluku, akustická
studie), že hluk z provozu a obslužné dopravy nebude překračovat hygienické limity v
nejbližším chráněném venkovním prostoru a v nejbližším chráněném venkovním prostoru
staveb v denní a noční době.
Č.j. MP/07722/2016/Výst/St str. 12
Požární ochrana
Dokumentace územního plánu bude obsahovat kapitolu požární ochrany, kde bude předepsáno
dodržení všech požárních předpisů, zejména:
* ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb - zásobování požární vodou,
* ČSN 73 6639 Zdroje požární vody a koncepce zajištění přístupu ke stavbám,
* ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - nevýrobní objekty,
* ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb - výrobní objekty.
V územním plánu bude navrženo řešení zajištění dostatečného množství vody k hašení požárů
(požární nádrže, hydranty) pro potřeby územního obvodu obce.
Obrana státu a civilní ochrana
Návrh změny územního plánu bude obsahovat požadavky uvedené v § 20 vyhlášky
č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva:
a) ochrany území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní,
b) zón havarijního plánování,
c) ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události,
d) evakuace obyvatelstva a jeho ubytování,
e) skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci,
f) vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěná území
a zastavitelná území obce,
g) záchranných, likvidačních a obnovovacích prací pro odstranění nebo snížení
škodlivých účinků kontaminace, vzniklých při mimořádné události,
h) ochrany před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území,
i) nouzového zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií.
Ochranná pásma
V rámci ochrany před povodněmi bude limitována využitelnost pozemků podél vodních toků.
Bude respektována nezastavitelnost manipulačního pruhu 6 m podél vodních toků za účelem
správy a údržby toku.
Budou respektována ochranná pásma vodních zdrojů a sítí technické infrastruktury.
Geologie
Na území obce nejsou evidovány ložiska nerostů, ani se zde nenachází poddolované území.
b) požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití,
které bude nutno prověřit
V návrhu územního plánu se nepředpokládá s vymezením ploch a koridorů územních rezerv.
Požadavky vyplývají z Politiky územního rozvoje ČR a ze Zásad územního rozvoje Kraje
Vysočina nejsou vyžadovány.
Z územně analytických podkladů, z požadavků obce nevzešly požadavky na koridory územní
rezervy.
Č.j. MP/07722/2016/Výst/St str. 13
c) požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných
opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo
Z Politiky územního rozvoje ČR a ze Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina není požadavek
na prověření a vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací.
V rámci územního plánu Důl budou navrženy případné nové veřejně prospěšné stavby, či
veřejně prospěšná opatření, která budou důležitá z hlediska dalšího rozvoje obce. Jedná se
převážně o stavby veřejné infrastruktury a veřejně prospěšná opatření – ÚSES.
Plochy asanace nejsou vymezeny.
K pozemku určenému územním plánem nebo regulačním plánem pro veřejně prospěšnou stavbu
nebo veřejné prostranství a ke stavbě na tomto pozemku má obec nebo kraj anebo stát (dále jen
„oprávněná osoba") v rozsahu vymezeném touto územně plánovací dokumentací předkupní
právo; to neplatí, pokud pro veřejně prospěšnou stavbu postačí zřízení věcného břemene.
d) požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování
o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie
nebo uzavřením dohody o parcelaci
Při zpracování návrhu územního plánu budou prověřeny lokality, u kterých by bylo vhodné
vymezení ploch pro zpracování územních studií nebo regulačních plánů.
Výše uvedené požadavky vyplývají z Politiky územního rozvoje ČR a ze Zásad územního
rozvoje Kraje Vysočina nejsou vyžadovány.
Z územně analytických podkladů, z požadavků nevzešly speciální požadavky.
e) případný požadavek na zpracování variant řešení
Návrh územního plánu bude zpracován bez variantního řešení.
f) požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho
odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení
Dokumentace bude zpracována v souladu se stavebním zákonem a v souladu s vyhláškou
č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech a vyhláškou č. 501/2006 Sb. O obecných
požadavcích na využívání území. Dokumentace bude zpracována v rozsahu návrhu územního
plánu dle přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech.
Bude zajištěna koordinace využívání území a ohledem na širší územní vztahy (ÚSES, dopravní
a technická infrastruktura, atd.).
Dokumentace bude provedena v digitální formě v podrobnosti dodaných digitálních podkladů.
Tištěná forma ve třech vyhotoveních bude složena v tvrdých deskách formátu A3, pořizovateli
bude dokumentace předána ve vektorové a rastrové digitální podobě – před zahájením
projednáním návrhu a čistopis.
Dokumentace bude předložena v elektronické podobě na CD nosiči ve formátu *.pdf
a *.doc Digitální data čistopisu územního plánu budou zpracována dle metodiky MINIS ve
formátu ArcGIS a budou předána do 90 dnů po jeho vydání zastupitelstvem obce pořizovateli.
Č.j. MP/07722/2016/Výst/St str. 14
Obsah územního plánu
A/ Textová část:
• Rozsah textové části bude dle přílohy č.7 k vyhl. č. 500/2006 Sb.
B/ Grafická část:
• Výkres základního členění (M 1:5 000)
• Hlavní výkres (M 1:5 000) (možnost členění na urbanistickou koncepci a koncepci
veřejné infrastruktury)
• Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (M 1:5 000)
Obsah odůvodnění územního plánu
A/ Textová část:
• Rozsah textové části bude dle přílohy č.7 k vyhl. č. 500/2006 Sb.
B/ Grafická část:
• Koordinační výkres (M 1:5 000)
• Výkres širších vztahů (M 1:50 000)
• Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (M 1:5 000)
g) požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj
území
Obsah zadání územního plánu Důl nemá významný vliv na posuzování územního plánu na
udržitelný rozvoj území a to i z hlediska posuzování jeho vlivu na životní prostředí podle § 10i
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (SEA).
V Pacově, dne 7. 7. 2016
Josef S m e t a n a
vedoucí odboru výstavby
Příloha:
Výřez výkresu hodnot – 1 x výřez 1: 10 000
Výřez výkresu limitů – 1 x výřez 1: 10 000
Výřez výkresu záměrů – 1 x výřez 1: 10 000
Výřez problémového výkresu – 1 x výřez 1: 10 000
Rozbor udržitelného rozvoje území pro město Pacov – 7 stran A4

Soubory ke stažení