Přejít k hlavnímu obsahu

Č. j. 099 EX 3954/11-100
Usnesení
Soudní exekutor JUDr. Ivo Luhan, Exekutorský úřad Praha 1, se sídlem Karlovo nám. 17, 120 00
Praha 2, pověřený vedením exekuce na základě usnesení Obvodního soudu pro Prahu 9 ze dne 22.
6. 2011, č. j. 74 EXE 3446/2011 - 20, kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného
platebního rozkazu Obvodního soudu pro Prahu 9 ze dne 10. 6. 2009, č. j. 52 C 363/2009 ve věci
oprávněného MONETA Money Bank, a.s. (dříve GE Money Bank, a.s.), IČO: 25672720,
se sídlem Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4 - Michle, zastoupení
Cilínková Marie, JUDr.., advokát se sídlem Římská 36, 120 00 Praha 2
proti
povinnému Boubal Petr, nar. 12.07.1945, bytem Chvalkovická 1847/29, 193 00 Praha 9 -
Horní Počernice, za účasti manželky Boubalová Marie, nar. 14.3.1943,
bytem Chvalkovická 1847/29, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice
(značka: 3548562571)
pro 111.335,00 Kč s příslušenstvím
rozhodl takto:
vydává
DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU
o provedení elektronické dražby nemovitých věcí

I.
Dražba nemovitých věcí uvedených v bodě II. se koná prostřednictvím elektronického systému
dražeb na adrese: www.okdrazby.cz
Zahájení elektronické dražby: dne 13.07.2017 od 13:00 hodin (od tohoto okamžiku mohou
dražitelé činit podání).
Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 13.07.2017 ve 13:30 hodin. Dražba se však koná,
dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném
znění (dále jen „o.s.ř.“)) - bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem
ukončení dražby učiněno podání, má se za to, že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení
dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání. Budou-li poté činěna další podání,
postup dle předcházející věty se opakuje. Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut, aniž
by bylo učiněno další podání má se za to, že dražitelé již nečiní podání a dražba končí. Sledování
elektronické dražby je veřejně přístupné.
II.
Předmětem dražby a draženy budou tyto nemovité věci:
- parcela St. 46 o výměře 150 m2 – zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: Nová Ves, č.p. 23, bydlení
Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 46
vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální
pracoviště Pelhřimov, pro obec 529869 Důl, katastrální území 726290 Důl, na listu vlastnictví č. 31,
ve společném jmění manželů Boubal Petr a Boubalová Marie, se všemi součástmi a příslušenstvím,
které tvoří zejména inženýrské sítě (elektro, voda) a dřevěný plot.
III.
Výsledná cena dražených nemovitých věcí uvedených pod bodem II. tohoto usnesení činí
400.000,00 Kč (slovy: čtyřistatisíckorunčeských).
IV.
Nejnižší podání se stanoví ve výši 2/3 výsledné ceny dražených nemovitých věcí uvedených pod
bodem II. tohoto usnesení a jejích příslušenství, práv a jiných majetkových hodnot, patřících
k draženému celku a činí částku 266.667,00 Kč
(slovy: dvěstěšedesátšesttisícšestsetšedesátsedmkorunčeských).
V.
Výše jistoty pro dražbu nemovitých věcí uvedených pod bodem II. tohoto usnesení se určuje
v částce 50.000,00 Kč (slovy: padesáttisíckorunčeských). Zájemci o koupi dražených nemovitých
věcí jsou povinni zaplatit jistotu nejpozději 1 hodinu před dražbou v hotovosti u Exekutorského
úřadu Praha 1 JUDr. Ivo Luhana, nebo nejpozději 2 dny před dražbou na účet tohoto úřadu,
vedený u Komerční banky, a.s., č.ú. 27-9183490217/0100, v.s.: 395411, s.s.: rodné číslo/IČO
zájemce o dražbu.
K platbě na účet exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li ve stanovené lhůtě zjištěno, že na jeho
účet také došla. Do elektronické dražby budou připuštěni jen dražitelé, kteří takto zaplatili dražební
jistotu do uvedeného termínu. Hodlá-li osoba, jíž svědčí předkupní právo toto právo uplatnit při
dražbě, musí je uplatnit nejpozději ve lhůtě pěti dnů před konáním prvního dražebního jednání
(v této lhůtě musí být uplatnění předkupního práva včetně důkazů doručeno soudnímu exekutorovi).
Pokud nebude předkupní právo shora uvedeným způsobem uplatněno a prokázáno, nebude
v případě dalšího dražebního jednání k později uplatněnému předkupnímu právo přihlíženo. Soudní
exekutor ještě před zahájením vlastní dražby rozhodne usnesením, zda předkupní právo je
prokázáno (toto rozhodnutí bude zveřejněno při zahájení dražby v elektronickém systému dražby).
Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
VI.
Práva a závady spojené s nemovitými věcmi: nebyly zjištěny.
VII.
Závady, které prodejem nemovitých věcí v dražbě nezaniknou, jsou věcná břemena, o nichž to
stanoví zvláštní předpisy, nájem bytu a další věcná břemena a nájemní práva, u nichž zájem
společnosti vyžaduje, aby nemovité věci zatěžovala i nadále a jedná se o tyto závady: nebyly
zjištěny.
VIII.
Příklep bude udělen tomu, kdo učiní nejvyšší podání.
Vydražitel je oprávněn převzít vydražené nemovité věci s příslušenstvím dnem následujícím po
udělení příklepu. O tom je vydražitel povinen vyrozumět exekutora. Vydražitel se stává vlastníkem
vydražené nemovité věci s příslušenstvím, nabylo-li usnesení o příklepu právní moci a zaplatil-li
nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o příklepu.
IX.
Soudní exekutor upozorňuje, že při rozvrhu podstaty se mohou oprávněný, ti, kdo do řízení
přistoupili jako další oprávnění a další věřitelé povinného domáhat uspokojení jiných
vymahatelných pohledávek nebo pohledávek, zajištěných zástavním právem, než pro které byla
nařízena exekuce, jestliže je přihlásí nejpozději do zahájení dražebního jednání, jestliže v přihlášce
uvedou výši pohledávky a jejího příslušenství a prokáží-li je příslušnými listinami. K přihláškám,
v nichž výše pohledávky nebo jejího příslušenství nebude uvedena, se nepřihlíží.
X.
Soudní exekutor vyzývá oprávněného a ty, kdo přistoupili do řízení jako další oprávnění, a ostatní
věřitelé povinného, kteří požadují uspokojení svých pohledávek při rozvrhu podstaty,
aby exekutorovi sdělili, zda žádají zaplacení svých pohledávek a zároveň je exekutor upozorňuje,
že nepožádají-li o zaplacení před zahájením dražebního jednání, může vydražitel dluh povinného
vůči nim převzít.
XI.
Soudní exekutor vyzývá každého, kdo má právo, které nepřipouští dražbu (§ 267 o.s.ř.), aby je
uplatnil u soudu a aby takové uplatnění práva prokázal nejpozději před zahájením dražebního
jednání a upozorňuje, že jinak k jeho právu nebude při provedení exekuce přihlíženo.
XII.
Soudní exekutor upozorňuje osoby, které mají k nemovité věci předkupní právo, že je mohou
uplatnit jen v dražbě jako dražitelé. Udělením příklepu předkupní právo zaniká.
XIII.
Registrace dražitelů do systému elektronických dražeb probíhá prostřednictvím webového
formuláře na adrese www.okdrazby.cz, sekce Registrace/Přihlášení.
XIV.
Způsob elektronické dražby:
1. Dražby se může zúčastnit jen registrovaný ověřený uživatel portálu www.okdrazby.cz.
2. Povinný se nesmí účastnit dražby jako dražitel. Povinný se po předchozí registraci může
jako ověřený uživatel portálu www.okdrazby.cz účastnit dražby v postavení povinného
a přísluší mu právo podat námitky proti udělení příklepu.
3. Dražiteli nebo povinnému, který nesplňuje technické podmínky pro registraci a následnou
dražbu, exekutor umožní na předchozí písemné vyžádání v sídle úřadu přístup
k technickému vybavení.
4. Na portálu www.okdrazby.cz v sekci připravované dražby dražitel zvolí nemovitou věc,
kterou chce dražit.
5. Po připsání dražební jistoty na bankovní účet exekutora a splnění podmínek účasti na dražbě
dle tohoto usnesení je dražitel oprávněn v dražbě přihazovat.
6. V termínu pořádání samotné dražby se dražitel přihlásí u konkrétní dražby svým
uživatelským jménem a heslem do systému, poté může přihazovat.
7. Dražitelé nemohou v dražbě činit shodná podání. Další podání tedy musí být vždy vyšší než
předchozí učiněné podání, jinak k němu nebude v elektronické dražbě vůbec přihlíženo. To
neplatí pro dražitele, kterým svědčí předkupní právo – v případě, že bude učiněno stejné
podání dražitelem, kterému svědčí předkupní právo a nebude učiněno podání vyšší, bude
udělen příklep dražiteli jemuž svědčí předkupní právo.
8. Los mezi osobami s předkupním právem, které učinily shodné podání dle § 336j odst. 1 věta
druhá o.s.ř. se činí elektronickým losem z čísel 1 až 99 na základě kliknutí uživatele ihned
po ukončení elektronické dražby nejdéle ve lhůtě 5 minut. Dražiteli s vyšším číslem bude
udělen příklep.
9. Příhozy se činí tak, že do příslušného okénka dražitel vypíše částku příhozu (musí být stejná
či vyšší než stanovený minimální příhoz určený dražebníkem, jinak se podání s částkou
menší než minimální příhoz nezobrazí a má se za to, že nebylo učiněno), klikem na tlačítko
přihodit je podání učiněno a zobrazí se jako nejvyšší podání spolu s uživatelským jménem
dražitele, celkovou částkou a uvedeným přesným časem příhozu.
10. Po skončení dražby oznámí exekutor prostřednictvím systému elektronických dražeb osobu,
která učinila nejvyšší podání v dražbě a výši nejvyššího podání.
11. Od okamžiku oznámení osoby, která učinila nejvyšší podání a výši nejvyššího podání, běží
osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta 5 minut, ve které
mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky proti
udělení příklepu, rozhodne exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému
elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba
vyvoláním předposledního podání; v opačném případě exekutor udělí příklep.
12. Dražitelům, kterým nebyl udělen příklep se vrátí zaplacená jistota po skončení dražby.
Dražební jistota se nevrací tomu dražiteli, který podal námitky proti udělení příklepu, a to až
do doby, než usnesení o příklepu nabude právní moci.
13. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní prostřednictvím systému
elektronických dražeb a doručí se osobám dle § 336k občanského soudního řádu.
Poučení: Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání k Městskému soudu v Praze do 15 dnů
od jeho doručení prostřednictvím soudního exekutora JUDr. Ivo Luhana, Exekutorský
úřad Praha 1, se sídlem Karlovo náměstí 17, 120 00 Praha 2. Proti tomuto usnesení
mohou podat odvolání jen oprávněný, ti, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění,
povinný a osoby, které mají k nemovité věci předkupní právo, věcné právo nebo nájemní
právo. Odvolání jen proti výrokům označeným v dražební vyhlášce I., II., VI., VIII.-XIV.
není přípustné.
Praha dne 27.04.2017 JUDr. Ivo Luhan, v.r.
soudní exekutor

Soubory ke stažení