Přejít k hlavnímu obsahu

MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV
ODBOR VÝSTAVBY
NÁMĚSTÍ SVOBODY 1, 395 01 PACOV
tel. 565455111, fax. 565455133, e-mail: stavurad@mestopacov.cz
Č.j.: MP/03953/2018/Výst/St Pacov, dne 11.4.2018
Spis. zn.: Výst./2016/06784 St
Vyřizuje: Ing. Strnad Pavel tel. 565 455 127

SDĚLENÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

Městský úřad Pacov, odbor výstavby, náměstí Svobody 1, 395 01 Pacov (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), na základě zadání územního plánu pořídil v souladu s § 50 odst. 1 stavebního zákona zpracování návrhu

ÚZEMNÍ PLÁN DŮL
Pořizovatel v souladu s § 50 odst. 3 stavebního zákona doručuje návrh územního plánu veřejnou vyhláškou. Každý může do 30 dnů ode dne doručení uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.

Upozornění:
Do návrhu územního plánu je možné nahlédnout u pořizovatele (Městský úřad Pacov, odbor výstavby, pondělí a středa 8:00 – 17:00, úterý, čtvrtek a pátek 8:00 – 14:30 hod), na Obecním úřadě Důl a dálkovým přístupem na internetové adrese: http://www.mestopacov.cz/mestsky-urad/odbor-vystavby/informace/projednani-up/

Ing. Pavel S t r n a d
zástupce vedoucího odboru výstavby

Toto oznámení bude vyvěšeno po celou dobu pro uplatnění připomínek – po dobu 45 dnů.

Obdrží:
Řešená obec:
Obec Důl, IDDS: n4iayb9

Soubory ke stažení