Přejít k hlavnímu obsahu

MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV
ODBOR VÝSTAVBY
NÁMĚSTÍ SVOBODY 1, 395 01 PACOV
tel. 565455111, fax. 565455133, e-mail: stavurad@mestopacov.cz
Č.j.: MP/05374/2019/Výst/St Pacov, dne 9. 5. 2019
Spis. zn.: Výst./2016/06784 St
Vyřizuje: Ing. Strnad Pavel tel. 565 455 127


OZNÁMENÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU

Městský úřad Pacov, odbor výstavby, náměstí Svobody 1, 395 01 Pacov (dále jen "pořizovatel"), jako
orgán územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), na základě zadání
územního plánu pořídil v souladu s § 50 odst. 1 stavebního zákona zpracování návrhu

ÚZEMNÍHO PLÁNU DŮL

a projednal ho s dotčenými orgány, krajským úřadem a příslušnými obcemi.

Pořizovatel v souladu s § 52 odst. 1 stavebního zákona doručuje upravený a posouzený návrh územního
plánu a oznámení o konání veřejného projednání veřejnou vyhláškou. Pořizovatel oznamuje, že veřejné
projednání se koná
ve středu 19. 6. 2019 v 15:00 hodin
se schůzkou pozvaných na Obecní úřad Důl.

Součástí veřejného projednání bude odborný výklad k návrhu územního plánu.
Do kompletního návrhu územního plánu je možné nahlédnout u pořizovatele (Městský úřad Pacov, odbor
výstavby, pondělí a středa 8:00 – 17:00, úterý, čtvrtek a pátek 8:00 – 14:30 hod), a pomocí dálkového
přístupu na webových stránkách města Pacov: https://www.mestopacov.cz/navrh-uzemniho-planu-dulpodklady-
pro-verejne-projednani-19-6-2019/d-2536/p1=1212 a na Obecním úřadu Důl.
Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání mohou uplatnit vlastníci pozemků a staveb
dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti námitky, dotčené orgány a krajský
úřad jako nadřízený orgán stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání podle § 50
stavebního zákona změněny, a každý své připomínky.


Upozornění:
K později uplatněným námitkám, stanoviskům a připomínkám se nepřihlíží. K námitkám, stanoviskům a
připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje nebo regulačního
plánu vydaného krajem, se nepřihlíží.
V námitkách se musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a
vymezit území dotčené námitkou.
Námitky a připomínky podávejte písemně!


Ing. Pavel S t r n a d
oprávněná úřední osoba odboru výstavby „otisk úředního razítka“
Toto oznámení bude vyvěšeno po celou dobu průběhu veřejného projednání, tj. do 26. 6. 2019
V
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí veřejné vyhlášky.
Č.j. MP/05374/2019/Výst/St str. 2

Obdrží:
Řešená obec:
Obec Důl, IDDS: n4iayb9
Sousední obce:
Město Pacov, IDDS: xbtbhcm
Obec Eš, IDDS: 9v8auh6
Obec Kámen, IDDS: eixaty3
Obec Pošná, IDDS: n2pbf8u

Dotčený orgán:
Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, IDDS: ntdaa7v
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, IDDS: 4uuai3w
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, IDDS: x9nhptc
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Pelhřimov, IDDS: z49per3
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: ksab3eu
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu, IDDS: ksab3eu
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: ksab3eu
Městský úřad Pacov, odbor dopravy, nám. Svobody č.p. 1, 395 01 Pacov
Městský úřad Pacov, odbor životního prostředí a památkové péče, nám. Svobody č.p. 1, 395 01 Pacov
Ministerstvo dopravy, IDDS: n75aau3
Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů
nemovité infrastruktury, IDDS: hjyaavk
Ministerstvo vnitra, IDDS: 6bnaawp
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VII, pracoviště Brno, IDDS: 9gsaax4
Ministerstvo průmyslu a obchodu, IDDS: bxtaaw4
Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina, IDDS: tqjaduc
Státní úřad pro jadernou bezpečnost, IDDS: me7aazb
Státní veterinární správa, IDDS: d2vairv

Ostatní:
Ing. arch. Milič Maryška, Letohradská č.p. 3/369, 170 00 Praha 7
E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, Grafická č.p. 36, 150 21 Praha 5, IDDS: gg4t8hf

Soubory ke stažení