Přejít k hlavnímu obsahu

MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV
ODBOR VÝSTAVBY
NÁMĚSTÍ SVOBODY 1, 395 01 PACOV
tel. 565455111, fax. 565455133, e-mail: stavurad@mestopacov.cz
Č.j.: MP/12664/2019/Výst/St Pacov, dne 22. 10. 2019
Spis. zn.: Výst./2016/06784 St
Vyřizuje: Ing. Strnad Pavel tel. 565 455 127

OZNÁMENÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU

Městský úřad Pacov, odbor výstavby, náměstí Svobody 1, 395 01 Pacov (dále jen "pořizovatel"), jako orgán územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), na základě zadání územního plánu pořídil v souladu s § 50 odst. 1 stavebního zákona zpracování návrhu

ÚZEMNÍHO PLÁNU DŮL
a projednal ho s dotčenými orgány, krajským úřadem a příslušnými obcemi.

Na základě výsledku veřejného projednání byl upraven návrh územního plánu. Z tohoto důvodu se oznamuje opakované řízení o vydání územního plánu podle § 52 odst. 1 ve vazbě na § 53 odst. 2 stavebního zákona v souladu s § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Současně se svolává opakované veřejné projednání o návrhu územního plánu, které se koná
ve středu 4. 12. 2019 v 15:00 hodin
se schůzkou pozvaných na Obecní úřad Důl.

Součástí veřejného projednání bude odborný výklad k návrhu územního plánu.

V návrhu Územního plánu Důl došlo k následujícím úpravám, které byly vyhodnoceny jako podstatná úprava vyžadující opakované veřejné projednání:
• V návrhu ÚP Důl byla upravena rozloha (0, 3900 ha) zastavitelné plochy Z10, určené pro VZ zemědělskou prvovýrobu a nově vymezena navazující nová plocha Z13, určená pro ZS - zeleň sídelní, sady a zahrady o rozloze 0, 2800 ha.
• V návrhu ÚP Důl byl na severovýchodním okraji sídla Nová Ves upraven způsob využití ploch a upravena hranice zastavěného území s ohledem na současný stávající stav v území. Pozemek p.č. 477/4, k.ú. Důl je zastavěn a využit pro bydlení (připojen k domu č.p. 2) a pozemek p.č. 477/3, k.ú. Důl je oplocen a využíván jako zahrada.
Koncepce ÚP Důl se nezměnila.

Do kompletního návrhu územního plánu je možné nahlédnout u pořizovatele (Městský úřad Pacov, odbor výstavby, pondělí a středa 8:00 – 17:00, úterý, čtvrtek a pátek 8:00 – 14:30 hod), a pomocí dálkového přístupu na webových stránkách města Pacov: https://www.mestopacov.cz/projednani-uzemnich-planu/ds-1098/archiv=0&p1=1212 a na Obecním úřadu Důl.

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání mohou uplatnit vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti námitky, dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání podle § 50 stavebního zákona změněny, a každý své připomínky.
Č.j. MP/12664/2019/Výst/St str. 2

Upozornění:
K později uplatněným námitkám, stanoviskům a připomínkám se nepřihlíží. K námitkám, stanoviskům a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje nebo regulačního plánu vydaného krajem, se nepřihlíží.

V námitkách se musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.

Námitky a připomínky podávejte písemně!

Ing. Pavel S t r n a d
oprávněná úřední osoba odboru výstavby


Toto oznámení bude vyvěšeno po celou dobu průběhu veřejného projednání, tj. do 11. 12. 2019

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí veřejné vyhlášky.

Obdrží:
Řešená obec: Obec Důl, IDDS: n4iayb9
Sousední obce: Město Pacov, nám. Svobody č.p. 320, 395 01 Pacov Obec Eš, IDDS: 9v8auh6 Obec Kámen, IDDS: eixaty3 Obec Pošná, IDDS: n2pbf8u
Dotčený orgán: Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, IDDS: ntdaa7v Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, IDDS: 4uuai3w Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, IDDS: x9nhptc Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Pelhřimov, IDDS: z49per3 Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: ksab3eu Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu, IDDS: ksab3eu Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: ksab3eu Městský úřad Pacov, odbor dopravy, nám. Svobody č.p. 1, 395 01 Pacov Městský úřad Pacov, odbor životního prostředí a památkové péče, nám. Svobody č.p. 1, 395 01 Pacov Ministerstvo dopravy, IDDS: n75aau3 Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury, IDDS: hjyaavk Ministerstvo vnitra, IDDS: 6bnaawp Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VII, pracoviště Brno, IDDS: 9gsaax4 Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina, IDDS: tqjaduc Státní veterinární správa, IDDS: d2vairv Ministerstvo průmyslu a obchodu, IDDS: bxtaaw4 Státní úřad pro jadernou bezpečnost, IDDS: me7aazb
Ostatní: Ing. arch. Milič Maryška, Letohradská č.p. 3/369, 170 00 Praha 7 E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, Grafická č.p. 36, 150 21 Praha 5, IDDS: gg4t8hf
T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1 148 00 Praha 4, IDDS: ygwch5i

Soubory ke stažení