Přejít k hlavnímu obsahu

MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV
ODBOR VÝSTAVBY
NÁMĚSTÍ SVOBODY 1, 395 01 PACOV
tel. 565455111, fax. 565455133, e-mail: stavurad@mestopacov.cz
Č.j.: MP/08347/2020 Pacov, dne 30.6.2020
Spis.zn.: MP/01155/2017/25
Vyřizuje: Ing. Strnad Pavel tel. 565 455 127

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ A VÝZVA O AKTUALIZACI ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ ORP PACOV – 5. ÚPLNÁ AKTUALIZACE - 2020

Městský úřad Pacov, odbor výstavby jako úřad územního plánování příslušný podle § 6odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon") ve znění pozdějších předpisů, pořizuje návrh úplné aktualizace územně analytických podkladů (dále jen „ÚAP“) pro správní obvod obce s rozšířenou působností Pacov.

V souladu s ustanovením § 28 stavebního zákona vyzýváme poskytovatele údajů k potvrzení správnosti, úplnosti a aktuálnosti použitých údajů o území, které jsme od Vás pro tyto účely obdrželi. Seznam sledovaných jevů je dán přílohou č. 1 - Obsah datové báze územně analytických podkladů Část A vyhlášky č. 500/2006 Sb.
Lhůta k potvrzení správnosti je stanovena dle § 28 stavebního zákona do 3 měsíců, tj. do 30. 9. 2020. Pokud takto poskytovatelé údajů o území neučiní ve lhůtě do 3 měsíců od doručení této výzvy, má se za to, že správnost, úplnost a aktuálnost údajů o území potvrdili (§ 28 odst. 2 stavebního zákona).

Aktualizace grafické části ÚAP je přístupná na elektronické adrese:
https://www.mestopacov.cz/5-aktualizace-uzemne-analytickych-podkladu-2020/d-6223/p1=1212

Poskytovatel údajů, který nesplní povinnost podle § 27 odst. 3 stavebního zákona, nebo prokáže-li se, že poskytovatel údajů neupozornil na nesprávnost údajů o území použitých podle § 28 odst. 2 stavebního zákona, je povinen uhradit z toho vyplývající náklady na aktualizaci a změny územně plánovací dokumentace a na aktualizaci územně analytických podkladů.


Toto oznámení a výzva jsou určeny všem poskytovatelům údajů, kteří mají zákonnou povinnost poskytovat údaje o území a oznámení a výzva jim nebyla doručena přímo.

Ing. Pavel S t r n a d
Pověřený řízením odboru výstavby


Kontaktní osobou pořizovatele je:
Ing. Pavel Strnad, tel.: 565 455 127, E-mail: strnad@mestopacov.cz


Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 3 měsíců, tj. do 30. 9. 2020.


Obdrží jednotlivě Poskytovatelé údajů v evidenci ÚAP v ORP Pacov:
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, středisko Havlíčkův Brod, Kaplanova 1931/1,
Praha, 14800 Praha, Id DS: dkkdkdj
ČD - Telematika a.s., Pernerova 2819/2, 13000 Praha, Id DS: dgzdjrp
ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 10152 Praha 10, Id DS: seccdqd
Česká geologická služba - Geofond, Kostelní 26, 17006 Praha, Id DS: 7 siyhmun
CETINa.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 - Libeň, Id DS: qa7425t
České Radiokomunikace a.s., U Nákladového nádraží 3144/4, 13000 Praha 3, Id DS: g74ug4f
DIAMO, státní podnik, Máchova 201, 47127, Id DS: sjfywke
E.ON Česká republika, s. r. o., F.A.Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice 1, Id DS: 3534cwz
Jindřichohradecké místní dráhy, a.s., Nádražní 203/II., 377 01 Jindřichův Hradec, Id DS: gtiqpms
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ, Archeologická 2256/1, 15500 Praha, Id DS: na3ehee
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58733 Jihlava, Id DS: ksab3eu
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého 15, 58725 Jihlava,
Id DS: 4uuai3w
Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních zájmů a řízení
programů nemovité infrastruktury, IDDS: hjyaavk
Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, 17034 Praha 7, Id DS: 6bnaawp
Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 10010 Praha 10, Id DS: 9gsaax4
Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 162/3, 11801 Praha, Id DS: 2cy8h6t
OPTOKON a.s., Červený Kříž 250,. 586 01 Jihlava, Id DS: s7grkte
Povodí Vltavy s.p., závod Dolní Vltava, Grafická 36, 15021 Praha 5, Id DS: gg4t8hf
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha, Id DS: zjq4rhz
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 11000 Praha, Id DS: uccchjm
TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s., K červenému dvoru 25, 13000 Praha 3,
Id DS: ubzgk9a
T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 14900 Praha, Id DS: ygwch5i
Vodafone Czech Republic a.s., Vinohradská 167, 10000 Praha, Id DS: 29acihr
VODAK Humpolec, s.r.o., Pražská 544, 39630 Humpolec, Id DS: b2jciij
VoKa - ekologické stavby, spol. s r.o., Spojovací 1539, 39601 Humpolec, Id DS: djia6qm
Městys Lukavec, náměstí Sv. Václava 67, 39426 Lukavec, Id DS: daubcw8
Obec Bratřice, Bratřice 11, 39501 Pacov, Id DS: qupaqk8
Obec Buřenice, Buřenice 12/1, 39501 Pacov, Id DS: vbybve2
Obec Cetoraz, Cetoraz 206, 39411 Cetoraz, Id DS: kp5ap2d
Obec Čáslavsko, Čáslavsko 21, 39501 Pacov , Id DS: jxwb6vv
Obec Dobrá Voda u Pacova, Dobrá Voda u Pacova 12, 39501 Pacov, Id DS: y3sbwbr
Obec Důl, Důl 1, 39501 Pacov , Id DS: n4iayb9
Obec Eš, Eš 41, 39501 Pacov , Id DS: 9v8auh6
Obec Kámen, Kámen 2, 39413 Kámen u Pacova, Id DS: eixaty3
Obec Lesná, Lesná 35, 39501 Pacov, Id DS: hrqaysy
Obec Mezilesí, Mezilesí 14, 39501 Pacov, Id DS: yv5av3c
Obec Obrataň, Obrataň 204, 39412 Obrataň, Id DS: yczbcbj
Obec Pošná, Pošná 51, 39501 Pacov, Id DS: n2pbf8u
Obec Salačova Lhota, Salačova Lhota 32, 39501 Pacov, Id DS: 22xayci
Obec Samšín, Samšín 38, 39501 Pacov, Id DS: bsdbgav
Obec Těchobuz, Těchobuz 60, 39501 Pacov, Id DS: t5tbj4h
Obec Útěchovice pod Stražištěm, Útěchovice pod Stražištěm 57, 39501 Pacov, Id DS: yjwayeg
Obec Velká Chyška, Velká Chyška 94, 39428 Velká Chyška, Id DS: j58awqu
Obec Věžná, Věžná 25, 39501 Pacov, Id DS: jscauac
Obec Vyklantice, Vyklantice 24, 39427 Vyklantice, Id DS: h5ebpwg
Obec Vysoká Lhota, Vysoká Lhota 17, 39501 Pacov, Id DS: dfwbgwq
Obec Zhořec, Zhořec 50, 39501 Pacov, Id DS: 9c7ayec
Obec Zlátenka, Zlátenka 11, 39501 Pacov, Id DS: dchbhpr
Město Pacov, nám. Svobody 320, 395 01 Pacov
MěÚ Pacov, ŽP - Odbor ŽP a PP (interní pošta)
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,v.v.i., Žabovřeská 250, 15627 Praha 5 - Zbraslav

Soubory ke stažení