Přejít k hlavnímu obsahu

Vyřizuje: Pavel Strnad
Telefon: 723 036 736
E-mail: ou.dul@tiscali.cz
Datum: 20.7.2022


Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků


Obec Důl uzavřela s městem Pacov veřejnoprávní smlouvu o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků na město Pacov.


Předmětem veřejnoprávní smlouvy je závazek, že orgány města Pacov budou vykonávat ve správním obvodu obce Důl přenesenou působnost svěřenou orgánům obce Důl v rozsahu stanoveném ustanovením § 60 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů - tj. projednávat přestupky

  • proti pořádku ve státní správě spáchaných porušením povinnosti stanovené v nařízení obce nebo kraje,
  • proti pořádku v územní samosprávě,
  • proti veřejnému pořádku,
  • proti občanskému soužití a
  • proti majetku a
  • přestupky stanovené zvláštními právními předpisy na úseku přestupků.

 

Na základě této smlouvy se tak Městský úřad Pacov stává místně příslušným správním orgánem k vedení řízení o přestupcích, pro správní obvod obce Důl.

Krajský úřad Kraje Vysočina udělil s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem Pacov a obcí Důl souhlas rozhodnutím č.j. KUJI 51051/2022 ze dne 8. června 2022.

K uzavření veřejnoprávní smlouvy došlo ke dni právní moci uvedeného rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina tj. ke dni 24. června 2022.

Veřejnoprávní smlouva je uzavřena na dobu neurčitou, lze ji vypovědět písemnou výpovědí i bez udání důvodu s výpovědní lhůtou tří měsíce, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

Uzavřená veřejnoprávní smlouva je zveřejněna v Rejstříku převodů agend orgánů veřejné moci.


Pavel Strnad
starosta

Soubory ke stažení