Přejít k hlavnímu obsahu

Ministerstvo zemědělství
Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1
tel. 221 811 111
Spisová zn. MZE-22965/2021-15121

V Praze dne

NÁVRH
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY


Ministerstvo zemědělství jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 25 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, postupem podle ustanovení § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 115a odst. 3 vodního zákona, v souladu s vyhláškou č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění pozdějších předpisů:


I.
vydává Národní plán povodí Labe, schválený usnesením vlády České republiky ze dne .... č. ..., obsahující v příloze uvedené kapitoly IV. Cíle pro povrchové vody, podzemní vody a chráněné oblasti vázané na vodní prostředí, a to kapitoly:
IV.1 Cíle pro ochranu a zlepšování stavu povrchových vod, podzemních vod a vodních ekosystémů,
IV.2 Cíle pro hospodaření s povrchovými a podzemními vodami a udržitelné užívání těchto vod pro zajištění vodohospodářských služeb,
IV.3 Cíle pro zlepšování vodních poměrů a ochranu ekologické stability,
IV.4 Cíle ke snížení nepříznivých účinků povodní,
IV.5 Cíle ke snížení nepříznivých dopadů hydrologického sucha, a v příloze uvedenou kapitolu V. Souhrn programu opatření k dosažení cílů, které tvoří výrokovou část tohoto opatření obecné povahy a jsou jeho nedílnou součástí.
 


II.
Toto opatření obecné povahy zrušuje opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství, spisová zn. 14VH5387/2015-15120, čj. 148/2016-MZE-15120 ze dne 12. ledna 2016, kterým byl vydán Národní plán povodí Labe, schválený usnesením vlády České republiky ze dne 21. prosince 2015 č. 1083.


O D Ů V O D N Ě N Í
Národní plán povodí Labe je vydáván v rámci přezkoumávání a aktualizace stávajícího Národního plánu povodí Labe, který byl schválen usnesením vlády České republiky č. 1083 ze dne 21. prosince 2015. Podle ustanovení § 25 odst. 3 vodního zákona se plány povodí aktualizují každých 6 let ode dne jejich schválení. Národní plán povodí Labe byl Ministerstvem zemědělství vydán opatřením obecné povahy čj. 148/2016-MZE-15120 ze dne 12. ledna 2016.
Odůvodnění Národního plánu povodí Labe obsahují v příloze uvedené kapitoly

Úvod
I. Charakteristiky části mezinárodní oblasti povodí na území České republiky,
II. Přehled významných vlivů a dopadů lidské činnosti na stav povrchových a podzemních vod,
III. Monitoring a hodnocení stavu,
IV. Návrh zvláštních a méně přísných cílů,
VI. Ekonomická analýza užívání vod, a
VII. Doplňující údaje, které jsou nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.


Návrh Národního plánu povodí Labe byl v souladu s ustanovením § 25 odst. 2 vodního zákona a ustanovením § 19 vyhlášky č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění pozdějších předpisů, zpřístupněn společně s návrhy příslušných plánů dílčích povodí a návrhem Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe od 18. prosince 2020 po dobu 6 měsíců (do 18. června 2021) uživatelům vody a veřejnosti k písemným připomínkám na Ministerstvu zemědělství, Ministerstvu životního prostředí, místně příslušných krajských úřadech a u správců povodí.


V souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu byl návrh opatření obecné povahy s odůvodněním po projednání s dotčenými orgány doručen veřejnou vyhláškou Ministerstvazemědělství čj. MZE-33053/2021-15121 ze dne 28. 5. 2021 a rozeslán k vyvěšení na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy týká.


Dotčené osoby byly vyzvány, aby k návrhu opatření podávaly písemné připomínky ve lhůtě do 18. června 2021. Podle ustanovení § 115a odst. 3 vodního zákona se ustanovení § 172 odst. 5 správního řádu nepoužije.


P O U Č E N Í
Ve smyslu ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Podle ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal.

Příloha
návrh Národního plánu povodí Labe http://eagri.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/x3-planovaci-obdobi/zverejnene-informace/navrhy-narodnich-planu-povodi-planu.html


Oznamuje se veřejnou vyhláškou vyvěšenou po dobu 15 dnů na úředních deskách správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal, a obecních úřadů v obcích, jejichž správní obvod leží v povodí Labe, které se tímto žádají o vyvěšení na svých úředních deskách
 

Soubory ke stažení