Přejít k hlavnímu obsahu

Zborovská 11 150 21 Praha 5 tel.: 257 280 808 fax: 257 280 203 belesova@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz
Praha: 14. 7. 2021
Dle rozdělovníku
Číslo jednací: 088514/2021/KUSK
Spisová značka: SZ_048000/2021/KUSK
Vyřizuje: Mgr. Petra Belešová /l. 808
Značka: OŽP/Bel


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY


Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „Krajský úřad“), jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. d) a ustanovení § 107 odst. 1 písm. v) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a jako místně příslušný orgán veřejné správy podle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a ust. § 115 odst. 19 vodního zákona, zveřejňuje, v souladu s ustanovením § 115a vodního zákona a ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu, návrh opatření obecné povahy, včetně odůvodnění, ve věci:


Změny stávajícího ochranného pásma vodního zdroje vodárenské nádrže Švihov na Želivce dle ust. § 30 odst. 1 vodního zákona, na základě žádosti podané státním podnikem Povodí Vltavy, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5, IČO:70889953.


K návrhu opatření obecné povahy může dle ust. § 172 odst. 4 správního řádu kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky do 30 dnů od doručení veřejné vyhlášky, resp. zveřejnění tohoto návrhu opatření obecné povahy, písemným podáním učiněným u Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha.

Krajský úřad dále v souladu s ust. § 172 odst. 1 a odst. 5 správního řádu vyzývá vlastníky nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, aby k návrhu opatření obecné povahy podávali písemné odůvodněné námitky ke Krajskému úřadu ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto návrhu. Upozorňujeme, že zmeškání úkonu nelze prominout.

Pro posuzování dodržení 30ti denní lhůty pro uplatňování připomínek a námitek je rozhodující datum zveřejnění na úřední desce Krajského úřadu. č.j.: 088514/2021/KUSK strana 2 / 8
Zborovská 11 150 21 Praha 5 tel.: 257 280 808 fax: 257 280 203 belesova@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz

Dnem zveřejnění návrhu opatření obecné povahy je ve smyslu ust. § 172 odst. 1 správního řádu den, kdy byl návrh opatření obecné povahy „doručen“, resp. oznámen veřejnou vyhláškou při splnění požadavků stanovených v ust. § 25 správního řádu. Dnem zveřejnění je tedy patnáctý den po vyvěšení tohoto návrhu na úřední desce Krajského úřadu za splnění podmínky zveřejnění návrhu také způsobem umožňujícím dálkový přístup.

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
výroková část:
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „Krajský úřad“), jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. d) a ustanovení § 107 odst. 1 písm. v) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a jako místně příslušný orgán veřejné správy podle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a ust. § 115 odst. 19 vodního zákona, právnické osobě

Povodí Vltavy, státní podnik
Holečkova 3138/8, 150 00 Praha 5
IČO: 70889953

mění

podle ust. § 30 odst. 1 vodního zákona, na základě návrhu ze dne 15. 4. 2021 č.j. 048000/2021/KUSK, rozsah činností, které jsou ve stávajícím ochranném pásmu vodního zdroje vodárenské nádrže Švihov na Želivce (dále jen OPVZ VN Švihov) zakázány, či omezeny. OPVZ VN Švihov bylo stanoveno rozhodnutím Okresního úřadu Kutná Hora, č.j.
Vod. 1207/72, ze dne 28. 4. 1972, ve znění dalších rozhodnutí (rozhodnutí odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství Stč. KNV Praha, č.j. VLHZ 3350/88-235 ze dne 30. 11. 1988 a rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje č.j. 125923/2014/KUSK ze dne 15. 9. 2014).

Navrhovaná změna zní takto:
a) část V., bod 3), písm. „j“ rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje č.j. 125923/2014/KUSK ze dne 15. 9. 2014


Na území ZDOVZ se zakazuje:


Stávající text
Umísťování nových dálnic, železničních drah, dálkových produktovodů, průmyslových a
skladových areálů, letišť, skladů jaderných odpadů, zemědělských staveb a podobných
staveb, které mohou ohrozit vydatnost, jakost a zdravotní nezávadnost vod.
č.j.: 088514/2021/KUSK strana 3 / 8
Zborovská 11 150 21 Praha 5 tel.: 257 280 808 fax: 257 280 203 belesova@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz

Návrh změny
Umísťování nových dálnic, železničních drah, dálkových produktovodů, průmyslových a skladových areálů, letišť, skladů jaderných odpadů, zemědělských staveb a podobných staveb, které mohou ohrozit vydatnost, jakost a zdravotní nezávadnost vod, dále pak terénních úprav s výjimkou těch, které slouží k zadržování vody v krajině a těch, které se provádějí za účelem ochrany vod a obnovy vodního režimu.
b) část V., bod 3), písm. „m“ rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje č.j. 125923/2014/KUSK ze dne 15. 9. 2014


Na území ZDOVZ se zakazuje:

Stávající text
Provádění staveb, zařízení a činností, zejména terénních úprav, zemních prací a vrtných prací, pokud nesouvisí s provozem, údržbou a ochranou vodárenské nádrže nebo zlepšováním jakosti povrchových a podzemních vod.

Návrh změny
Provádění staveb, zařízení a činností, pokud nesouvisí s provozem, údržbou a ochranou vodárenské nádrže nebo zlepšováním jakosti povrchových a podzemních vod, s výjimkou staveb pro trvalé bydlení, s nimi související podnikání, staveb občanské vybavenosti, a k nim provozně souvisejících staveb a zařízení technické a dopravní infrastruktury, pokud jejich realizací a provozem nemůže dojít ke zhoršení vodních poměrů a nemůže být ohrožena jakost povrchových a podzemních vod.
c) část B) ochranná opatření v jednotlivých pásmech rozhodnutí Stč. KNV Praha, odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství č.j. VLHZ 3350/88-235 ze dne 30. 11. 1988

Stávající text
- Ve vnitřním pásmu lze povolovat pouze stavby, které budou součástí zařízení vodárenské nádrže, budou zabezpečovat její hygienickou ochranu nebo budou součástí staveb, komunikací, elektrických a telekomunikačních vedení, která nenaruší hygienickou ochranu nádrže.
- Pro stavby jiného druhu a účelu platí ve vnitřním PHO 2. st. stavební uzávěra, která se týká zejména:
a) rekolaudací a přestavby stávajících nebytových objektů na objekty pro individuální rekreaci občanů, nebo hromadnou rekreaci organizací,
b) přestavby stávajících nebytových objektů k trvalému bydlení.

Návrh změny
Ve vnitřním ochranném pásmu II. stupně lze povolovat pouze stavby, které budou součástí zařízení vodárenské nádrže, budou zabezpečovat ochranu jakosti a zdravotní nezávadnosti
č.j.: 088514/2021/KUSK strana 4 / 8
Zborovská 11 150 21 Praha 5 tel.: 257 280 808 fax: 257 280 203 belesova@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz
vod nebo budou součástí staveb komunikací, elektrických a telekomunikačních vedení, které nenaruší ochranu jakosti a zdravotní nezávadnosti vod, případně stavby pro trvalé bydlení, s nimi související podnikání, stavby a zařízení občanské vybavenosti, včetně s nimi provozně související stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury, pokud jejich realizací nemůže dojít ke zhoršení vodních poměrů a nemůže být ohrožena jakost povrchových a podzemních vod.
d) kapitola IV., bod 4. „Zásady pro zajištění hygienické ochrany“

Stávající text
- Ve vnitřním pásmu lze povolovat pouze stavby, které budou součástí zařízení vodárenské nádrže, budou zabezpečovat její hygienickou ochranu nebo budou součástí staveb, komunikací, elektrických a telekomunikačních vedení, která nenaruší hygienickou ochranu nádrže.

Návrh změny
V ochranném pásmu II. stupně vnitřního (PHO 2a stupně) lze povolovat pouze stavby, které budou součástí zařízení vodárenské nádrže, budou zabezpečovat ochranu jakosti a zdravotní nezávadnosti vod nebo budou součástí staveb komunikací, elektrických a telekomunikačních vedení, které nenaruší ochranu jakosti a zdravotní nezávadnosti vod, případně stavby pro trvalé bydlení, s nimi související podnikání, stavby a zařízení občanské vybavenosti, včetně s nimi provozně související stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury, pokud jejich realizací nemůže dojít ke zhoršení vodních poměrů a nemůže být ohrožena jakost povrchových a podzemních vod.
e) kapitola IV., odst. 6, písm. b) „Zásady pro zajištění hygienické ochrany“

Vypuštění textu
b) přestavby stávajících nebytových objektů k trvalému bydlení

Odůvodnění:
Krajský úřad obdržel dne 15. 4. 2021 č.j. 048000/2021/KUSK žádost o změnu stanoveného ochranného pásma vodního zdroje vodárenské nádrže Švihov na Želivce od státního podniku Povodí Vltavy, se sídlem Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5, IČO: 70889953 (dále jen „navrhovatel“). Návrh na změnu stanoveného OPVZ VN Švihov na Želivce navrhovatel předložil z důvodu umožnění realizace staveb občanského vybavení, staveb pro trvalé bydlení, s nimi související podnikání, a k nim provozně souvisejících staveb a zařízení technické a dopravní infrastruktury a dále terénních úprav sloužících k zadržování vody v krajině (včetně terénních úprav realizovaných dle ustanovení § 15b vodního zákona) a těch, které se provádějí za účelem ochrany vod a obnovy vodního režimu. Předkládaná změna byla navržena s cílem umožnit rozvoj obcí.
č.j.: 088514/2021/KUSK strana 5 / 8
Zborovská 11 150 21 Praha 5 tel.: 257 280 808 fax: 257 280 203 belesova@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz
Krajský úřad projednal návrh opatření obecné povahy s dotčenými orgány, v souladu s ust. § 172 odst. 1 správního řádu, písemností č.j. 051126/2021/KUSK ze dne 31. 5. 2021.
Ochranná pásma vodárenské nádrže Švihov na Želivce jsou stanovena podle ust. § 30 vodního zákona, ke speciální ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti tohoto významného vodního zdroje pro zásobování pitnou vodou. Speciální ochrana vodních zdrojů je nadstavbou nad ochranou obecnou (danou zákonnými ustanoveními) a zvláštní (obdobně danou právními předpisy).
Žádost byla doložena povinnými doklady podle ustanovení § 28 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a to:
 stanovisko správce povodí, tj. Povodí Vltavy, s.p. ze dne 12. 4. 2021 zn. PVL-25141/2021/240-Gá
 vyjádření správce významného vodního toku Želivka, tj. Povodí Vltavy, s.p. ze dne 12. 4. 2021 zn. PVL-25141/2021/240-Gá
OPVZ VN Švihov se stanovují v souladu s ust. § 30 odst. 1 vodního zákona opatřením obecné povahy. Opatření obecné povahy (OOP) upravují ustanovení části šesté správního řádu. Opatření obecné povahy představuje institut smíšeného správního aktu s konkrétně vymezeným předmětem právní úpravy, avšak obecně určeným okruhem adresátů. Rozsah ochranných pásem a podmínky v nich se tedy stávají obecně závaznými. Návrh OOP (a následně i vlastní OOP) se doručuje veřejnou vyhláškou a tak, jak je uvedeno níže.
Dle ust. § 172 odst. 1 správního řádu správní orgán doručí toto oznámení o návrhu opatření obecné povahy veřejnou vyhláškou dle ust. § 25 správního řádu, kterou vyvěsí po dobu minimálně 15 dní na své úřední desce. Ve smyslu ust. § 25 odst. 2 správního řádu bude oznámení též zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. Dále bude tato veřejná vyhláška vyvěšena na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodů se má opatření obecné povahy týkat, uvedených v rozdělovníku. Vyhláška s datem vyvěšení a sejmutí, s podpisem oprávněné osoby, bude vrácena na adresu Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.

Mgr. Petra Belešová
odborný referent
oprávněná úřední osoba


VYVĚŠENO: SEJMUTO:
č.j.: 088514/2021/KUSK strana 6 / 8
Zborovská 11 150 21 Praha 5 tel.: 257 280 808 fax: 257 280 203 belesova@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz
Rozdělovník:
K vyvěšení po dobu 15 dnů:
Bělá , č.p. 34,393 01 Pelhřimov
Čelistná, č.p. 14, 393 01 Pelhřimov
Dobrá Voda 47, 394 02 Dobrá Voda u Pelhřimova
Libkova Voda 62, 394 62 Libkova Voda,
Mezná 40, 393 01 Pelhřimov
Nová Buková 48, 393 01 Pelhřimov
Olešná 94, 393 01 Pelhřimov
Pavlov 41, 393 01 Pelhřimov
Proseč pod Křemešníkem 19, 393 01 Pelhřimov
Putimov 65, 393 01 Pelhřimov
Rynárec 24, 394 01 Rynárec
Velký Rybník 58, 393 01 Pelhřimov
Veselá 31, 39470 Kamenice nad Lipou
Vokov 38, 393 01 Pelhřimov
Zajíčkov 47, 393 01 Pelhřimova (část Zajíčkov a část Rovná)
Žirov 30, 393 01 Pelhřimov
Borovnice 9, 25765 Čechtice
Čechtice, nám. Dr. Tyrše 56, 257 65 Čechtice
Děkanovice 17, 257 68 Dolní Kralovice
Načeradec 152, 257 08 Načeradec
Chmelná 13, 257 65 Čechtice
Chýstovice 1, 395 01 Pacov (část Chýstovice a Jedlina)
Chyšná 33, 395 01 Pacov
Křešín 42, 394 24 Křešín u Pacova
Křivsoudov 1, 257 65 Čechtice
Kuňovice 8, 257 65 Čechtice
Loket 66, 257 65 Čechtice
Lukavec, náměstí Sv. Václava 67, 394 26 Lukavec u Pacova
Miřetice 5, 257 65 Čechtice
Pravonín 156, 257 09 Pravonín
Studený 45, 257 68 Dolní Kralovice
Vyklantice, Staré Vyklantice 24, 394 27 Vyklantice
Arneštovice 16, 395 01 Pacov
Bácovice 23, 393 01 Pelhřimov
Bořetice 33, 39501 Pacov
Buřenice 22, 395 01 Pacov
Cetoraz 206, 394 11 Cetoraz
Červená Řečice 19, 394 46 Červená Řečice
č.j.: 088514/2021/KUSK strana 7 / 8
Zborovská 11 150 21 Praha 5 tel.: 257 280 808 fax: 257 280 203 belesova@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz
Čížkov 52, 393 01 Pelhřimov
Dobrá Voda u Pacova 12, 395 01 Pacov
Důl 1, 395 01 Pacov
Dunice 12, 257 68 Dolní Kralovice
Eš 41, 395 01 Pacov
Hořepník, Nám. Prof. Bechyně 79, 394 21 Hořepník
Kámen 2, 394 13 Kámen u Pacova
Košetice 146, 394 22 Košetice
Křelovice 31, 394 45 Křelovice u Pelhřimova
Leskovice 51, 394 14 Leskovice
Lesná 35, 395 01 Pacov
Litohošť 39, 395 01 Pacov
Martinice u Onšova 19, 395 01 Pacov
Pacov, náměstí svobody 320, 395 01 Pacov
Pošná 51, 395 01 Pacov
Rovná 46, 395 01 Pacov
Samšín 38, 395 01 Pacov
Senožaty 166, 39456 Senožaty
Svépravice 60, 393 01 Pelhřimov
Syrov 13, 396 01 Humpolec
Útěchovice 25, 395 01 Pacov
Útěchovičky 39, 395 01 Pacov
Věžná 1, 395 01 Pacov
Vysoká Lhota 17, 395 01 Pacov
Zlátenka 23, 395 01 Pacov
Čáslavsko 21, 395 01 Pacov
Obrataň 204, 394 12 Obrataň
Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov
Dále obdrží
MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01, DS: zbjbfmb
- Odbor životního prostředí
- Odbor výstavby a územního plánování
- Odbor dopravy a silničního hospodářství
MěÚ Pelhřimov, Masarykovo nám. 1, 393 01, DS: ugqb3nb
- Odbor životního prostředí
- Odbor výstavby
- Oddělení silničního hospodářství
MěÚ Pacov, náměstí Svobody 320, 395 01, DS: xbtbhcm
- Odbor životního prostředí a památkové péče
- Odbor výstavby
č.j.: 088514/2021/KUSK strana 8 / 8
Zborovská 11 150 21 Praha 5 tel.: 257 280 808 fax: 257 280 203 belesova@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz
- Odbor dopravy
MěÚ Počátky, stavební úřad, Palackého nám. 1, 394 64 Počátky, DS: icbbbzb
MěÚ Humpolec, Horní náměstí 300, 396 22, DS: 6gfbdxd
- Odbor životního prostředí a památkové péče
- Stavební úřad
- Odbor dopravy a silničního hospodářství
Krajský úřad kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava
- Odbor životního prostředí a zemědělství
- Odbor dopravy a silničního hospodářství
- Odbor regionálního rozvoje
Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
- Odbor veřejné mobility
- Odbor dopravy
- Odbor sekce řízení úřadu a samosprávy (oddělení regionálního rozvoje)
Ministerstvo dopravy, nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Na vědomí:
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5
Agrární komora okresu Benešov, Žižkova 360, 256 01 Benešov
Agrární komora Pelhřimov, Myslíkova 48, 395 01 Pacov

Soubory ke stažení